Radca prawny A.Eliszewska MGS LAW
Anna Eliszewska
radca prawny, młodszy partner

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z branży elektroenergetycznej i
gazowej, w prawie ochrony danych osobowych i prawie kontraktowym. W ramach
swojej praktyki bieżąco doradza podmiotom działającym na detalicznym i hurtowym
rynku energii elektrycznej i paliw gazowych, w tym w zakresie sporządzania i
weryfikacji umów z odbiorcami końcowymi, ramowych (także w standardzie EFET),
sprzedaży energii elektrycznej z mikroinstalacji, umów prosumenckich, świadczenia
usług podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe oraz świadczenia usług
operatora handlowego lub handlowo – technicznego.

W ramach swojej praktyki zawodowej obsługuje szereg przedsięwzięć związanych z
budowaniem koncepcji produktów na rynku energetycznym i okołoenergetycznym
(ESCO, efektywność energetyczna, HAN/SmartHome), a także produktów
energetycznych kierowanych do odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych
(zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w segmentach biznesowych), w tym w
szczególności produktów bundle’owanych.

Bierze udział w projektach związanych z dostosowywaniem działalności
przedsiębiorstw energetycznych do nowych regulacji (m.in. dyrektywy MIFID2 oraz
rozporządzeń EMIR i REMIT), a także w pracach i analizach dotyczących systemowego
zastosowania LNG na terenie Polski. Jest współautorem wielu opinii i analiz prawnych
dotyczących praktycznych aspektów przestrzegania przez Operatorów Systemów
Dystrybucyjnych zasady unbundlingu i realizacji Programów Zgodności.
Prowadzi liczne postępowania przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, w tym
postępowania o udzielenie koncesji i dotyczące nałożenia kary pieniężnej.
Zarządzała i czynnie uczestniczyła w kilkunastu projektach obejmujących audyt i
wdrożenie u Klientów środków zapewniających zgodność prowadzonej działalności z
wymogami dotyczącymi ochrony danych osobowych (wdrożenie tzw. rozporządzenia
RODO).

Prowadzi liczne szkolenia z zakresu prawa energetycznego oraz prawa ochrony danych
osobowych. Jest aktywnym członkiem Towarzystwa Obrotu Energią. Obecnie bierze
czynny udział w pracach towarzyszących zmianom legislacyjnym w obszarze prawa
energetycznego.

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku i
jest radcą prawnym wpisanym na listę prowadzoną przez tę Izbę. Jest absolwentem
prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Biegle włada
językiem angielskim.

W czasie prywatnym czyta w towarzystwie swoich kotów syberyjskich i planuje kolejne podróże po Azji.