Kancelaria prawna MGS LAW Michał Sznycer, właściciel, radca prawny
Michał Sznycer
radca prawny, partner

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Wykonuje zawód radcy prawnego od 2007 roku. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności sektora energetycznego (obrót i wytwarzanie energii elektrycznej) i budowlanego w tym także w zakresie zagadnień związanych z prawem konkurencji i konsumentów oraz zamówieniami publicznymi. Michał Sznycer specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianej bieżącej obsługi prawnej, obsługi Zarządu, obsługi korporacyjnej, doradztwie prawnym w segmencie handlu hurtowego, w tym umów opartych na standardzie EFET, rynku lokalnym w tym handlu prawami majątkowymi (PMOZE, PMGM, PMEC, PMEF oraz wynikających z uprawnień do emisji gazów cieplarnianych) oraz obsługi prawnej sprzedaży detalicznej (wszystkie grupy taryfowe) w tym doradztwie w procesie TPA.

W latach 2007 – 2009 kierował Wydziałem Prawnym ENERGA – OBRÓT S.A. – spółki obrotu energią elektryczną powstałą na w wyniku realizacji zasady unbundlingu na rynku energii elektrycznej w Polsce. Od 2009 roku jest aktywnym członkiem Towarzystwa Obrotu Energią (TOE) – największego w Polsce stowarzyszenia skupiającego spółki sprzedające energię elektryczną. Jest członkiem grupy ds. Mikroinstalacji, Zespołu ds. OZE i Efektywności energetycznej oraz członkiem Komitetu Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii Elektrycznej powstałego w ramach TOE pod auspicjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Kierował ds. Systemu Weryfikacji Klientów na rynku energii elektrycznej.

W latach 2007 – 2011 koordynował i zapewniał doradztwo prawne dla Spółek z segmentu wytwarzania w OZE grupy ENERGA, w tym przejmowania jednych z największych źródeł hydroenergetycznych Polsce (2007) oraz koordynował i realizował od strony prawnej konsolidację segmentu elektrowni wodnych (2010) w tej grupie.

Od 2010 zaangażowany w prace doradcze i analityczne związane z opracowanie, a później wdrożenie wszelkich zmian w obszarze regulacji energetycznej, w tym tzw. „małego trójpaku”, a w późniejszym okresie, ustawy o OZE. Jako Partner Kancelarii MGS, współpracował ściśle ze spółkami technologicznymi, w tym w zakresie zarządzania wynalazkami, wdrażania i komercjalizacji innowacji, oraz zapewnienie obsługi prawnej w zakresie prawa własności intelektualnej (IP) oraz obsługa z dziedziny prawa gospodarczego i korporacyjnego. Zapewniał wsparcie prawne w zakresie wdrożenia sprzedaży usług objętych szeroko pojętą efektywnością energetyczną oraz zarządzaniem popytem i podażą energii elektrycznej (Demand Response – DR/ADR) oraz działań spółek na rynku ESCO. W 2010 był współtwórcą jednej z pierwszych w Polsce koncepcji sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w OZE przez prosumentów, oraz analizy identyfikujacej i opisującej bariery prawne w rozwoju energetyki prosumenckiej.

Od 2007 roku bierze udział w pracach dot. zmian ustawy – Prawo energetyczne i aktów wykonawczych do ustawy, ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o efektywności energetycznej, w pracach dot. wzorca generalnej umowy dystrybucji (w tym dla usługi kompleksowej), standardów umów na rynku energii elektrycznej i gazu, nowego modelu rynku energii elektrycznej w Polsce oraz nowego Prawa energetycznego.

Jest autorem artykułów i opracowań z zakresu prawa energetycznego, budowlanego i prawa zamówień publicznych, prowadzi także szkolenia i warsztaty dla spółek z sektora energetycznego oraz związanego z infrastrukturą budowlaną. Jest aktywnym uczestnikiem i obserwatorem tworzenia nowego otoczenia regulacyjnego w polskiej energetyce. Biegle włada językiem angielskim.