Podsumowanie prawne stycznia 2019 r.

www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne stycznia 2019 r.

Podsumowanie prawne stycznia 2019聽r. obejmuje nast臋puj膮ce zagadnienia:

ENERGETYKA

 • Projekt tzw. rozporz膮dzenia taryfowego
 • Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
 • Nowe ceny gazu dla odbiorc贸w w gospodarstwach domowych
 • Informacja Prezesa URE w sprawie og艂oszenia ostatecznych wynik贸w aukcji g艂贸wnej na rok dostaw 2023
 • Wykaz odbiorc贸w przemys艂owych
 • Zawieszenie dzia艂ania witryny kalkulatora ofert/taryf energetycznych

PRAWO ZAM脫WIE艃 PUBLICZNYCH

 • Mo偶liwo艣膰 zmiany umowy na sprzeda偶 energii elektrycznej lub umowy kompleksowej w 艣wietle ustawy 鈥 Prawo zam贸wie艅 publicznych

PRAWO KONKURENCJI I KONSUMENT脫W

 • Kara za niedozwolone klauzule we wzorcach um贸w
 • Nowy rejestr klauzul niedozwolonych

ORZECZNICTWO

 • Odpowiedzialno艣膰 cz艂onka zarz膮du sp贸艂ki z ograniczon膮聽odpowiedzialno艣ci膮
 • Zwrot cz臋艣ci wk艂adu wsp贸lnika a przysporzenie maj膮tkowe
 • Windykacja a dobra osobiste
 • Trybuna艂 Konstytucyjny uzna艂, 偶e pracownik w okresie przedemerytalnym, kt贸remu niezgodnie z prawem wypowiedziano umow臋 terminow膮, nie mo偶e by膰 traktowany gorzej ni偶 pracownik zatrudniony na czas nieokre艣lony

– – –

ENERGETYKA

 • Projekt tzw. rozporz膮dzenia taryfowego

24 stycznia 2019 roku Ministerstwo Energii opublikowa艂o projekt rozporz膮dzenia Ministra Energii w sprawie szczeg贸艂owych zasad kszta艂towania i kalkulacji taryf oraz rozlicze艅 w obrocie energi膮 elektryczn膮. Przedmiotem projektu z dnia 14 stycznia 2019 roku jest okre艣lenie szczeg贸艂owych zasad kszta艂towania taryf dla energii elektrycznej, kalkulacji cen i stawek op艂at a tak偶e rozlicze艅 z odbiorcami oraz mi臋dzy przedsi臋biorstwami energetycznymi. Obecnie projekt jest na etapie opiniowania, swoje uwagi przedstawi艂 dotychczas Prezes URE. Zgodnie z za艂o偶eniami przepis贸w przej艣ciowych i ko艅cowych projektu do spraw wszcz臋tych, a niezako艅czonych przed dniem wej艣cia w 偶ycie rozporz膮dzenia, zastosowanie b臋d膮 mia艂y przepisy tego rozporz膮dzenia. Planowany dzie艅 wej艣cia w 偶ycie rozporz膮dzenia, to dzie艅 nast臋puj膮cy po dniu jego og艂oszenia.

 • Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

25 stycznia 2019 roku wejd膮 w 偶ycie przepisy ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Ustawa ma prowadzi膰 do ograniczania niekorzystnych zjawisk 艣rodowiskowych przy zapewnieniu bezpiecze艅stwa dostaw ciep艂a i energii elektrycznej. Przez rozw贸j wysokosprawnej kogeneracji ma r贸wnie偶 na celu popraw臋 efektywno艣ci wykorzystania no艣nik贸w energii.

Przewidywane przez ustaw臋 wsparcie b臋dzie realizowane za po艣rednictwem premii dop艂acanych wytw贸rcom do cen energii elektrycznej w nast臋puj膮cych formach: (i) aukcyjnego systemu wsparcia, (ii) systemu wsparcia w formie premii gwarantowanej, (iii) systemu wsparcia w formie premii gwarantowanej indywidualnej, a tak偶e (iv) systemu wsparcia w postaci naboru.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy do dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodno艣ci pomocy publicznej przewidzianej w ustawie ze wsp贸lnym rynkiem albo decyzji stwierdzaj膮cej, 偶e przewidywany w ustawie mechanizm wsparcia nie stanowi pomocy publicznej Prezes URE nie wydaje decyzji o dopuszczeniu do udzia艂u w poszczeg贸lnych systemach wsparcia, jak r贸wnie偶 nie og艂asza aukcji, ani naboru.

 • Nowe ceny gazu dla odbiorc贸w w gospodarstwach domowych

W dniu 25 stycznia 2019 roku Prezes URE zatwierdzi艂 taryfy PGNiG Obr贸t Detaliczny oraz Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa (dalej jako 鈥PSG鈥). Taryfy zosta艂y zatwierdzone na okres do 31 grudnia 2019 roku. Dla PGNiG Obr贸t Detaliczny Prezes URE zatwierdzi艂 cen臋 gazu podwy偶szon膮 o 2,5%. Dla PSG zatwierdzona taryfa jest ni偶sza o 5% dla wszystkich rodzaj贸w paliwa gazowego. O wej艣ciu w 偶ycie nowych cen decyduj膮 przedsi臋biorstwa, z uwzgl臋dnieniem ram czasowych od 14 do 45 dni od dnia opublikowania decyzji Prezesa URE.

 • Informacja Prezesa URE w sprawie og艂oszenia ostatecznych wynik贸w aukcji g艂贸wnej na rok dostaw 2023

14 stycznia 2019 roku na stronie URE zosta艂a opublikowana Informacja nr 10/2019, w kt贸rej, na podstawie przepis贸w ustawy o rynku mocy, Prezes URE og艂osi艂 ostateczne wyniki aukcji g艂贸wnej na rok dostaw 2023 przeprowadzonej w dniu 21 grudnia 2018 roku przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Aukcj臋 g艂贸wn膮 na rok dostaw 2023 wygra艂y 94 oferty. Aukcja zako艅czy艂a si臋 w rundzie 8 z cen膮 zamkni臋cia w wysoko艣ci 202,99 z艂/kW/rok.

 • Wykaz odbiorc贸w przemys艂owych

11 stycznia 2019 roku Prezes URE opublikowa艂 Informacj臋 zawieraj膮c膮 jednolity wykaz odbiorc贸w przemys艂owych, kt贸rzy z艂o偶yli o艣wiadczenia, o kt贸rym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych 藕r贸d艂ach energii. Lista zawiera 272 odbiorc贸w przemys艂owych.

 • Zawieszenie dzia艂ania witryny kalkulatora ofert/taryf energetycznych

W Informacji nr 4/2019 dnia 2 stycznia 2019 roku Prezes URE poinformowa艂, i偶 w zwi膮zku z wej艣ciem w 偶ycie przepis贸w ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niekt贸rych innych ustaw, do czasu przed艂o偶enia przez przedsi臋biorstwa obrotu informacji o aktualnych ofertach sprzeda偶y energii elektrycznej skierowanych do odbiorc贸w w gospodarstwach domowych, funkcjonowanie witryny kalkulatora ofert/taryf energetycznych zosta艂o zawieszone.

PRAWO ZAM脫WIE艃 PUBLICZNYCH

 • Mo偶liwo艣膰 zmiany umowy na sprzeda偶 energii elektrycznej lub umowy kompleksowej w 艣wietle ustawy 鈥 Prawo zam贸wie艅 publicznych

W zwi膮zku z wej艣ciem w 偶ycie przepis贸w ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niekt贸rych innych ustaw istotne sta艂o si臋 wyja艣nienie kwestii mo偶liwo艣ci dokonania zmian um贸w w sprawie zam贸wienia publicznego obejmuj膮cych zakup energii elektrycznej, zawartych po dniu 30 czerwca 2018 r.

W szczeg贸lno艣ci, wprowadzone ww. ustaw膮 regulacje oddzia艂owuj膮 na wysoko艣膰 wynagrodzenia wykonawc贸w, kt贸re w zwi膮zku z realizacj膮 tych um贸w instytucje zamawiaj膮ce (odbiorcy) s膮 zobowi膮zani zap艂aci膰. Przedsi臋biorstwa energetyczne wykonuj膮ce dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w zakresie obrotu energi膮 elektryczn膮, kt贸re po dniu 30 czerwca 2018 r. zawar艂o umowy sprzeda偶y energii elektrycznej lub umowy kompleksowe:

 1. z cen膮 lub stawk膮 op艂aty wy偶sz膮 od ceny lub stawki op艂aty wynikaj膮cej ostatnio obowi膮zuj膮cej umowy, albo
 2. po raz pierwszy z odbiorc膮 ko艅cowym, z cen膮 lub stawk膮 op艂aty wy偶sz膮 ni偶 cena lub stawka op艂aty wskazana w taryfie lub cenniku energii elektrycznej,

– jest obowi膮zane do zmiany warunk贸w tej umowy nie p贸藕niej ni偶 do dnia 1 kwietnia 2019 r., ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r. W tym przypadku zmiana warunk贸w umowy nast臋puje poprzez zmian臋 ceny energii elektrycznej na cen臋 nie wy偶sz膮 ni偶 wskazana w taryfie lub cenniku energii elektrycznej w dniu 30 czerwca 2018 roku.

Oznacza to, 偶e zmiana umowy sprzeda偶y energii elektrycznej lub umowy kompleksowej zawartej w trybie przewidzianym ustaw膮 PZP nast膮pi膰 mo偶e zgodnie z regulacj膮 art. 144 ustawy PZP.

PRAWO KONKURENCJI I KONSUMENT脫W

 • Kara za niedozwolone klauzule we wzorcach um贸w

Prezes UOKiK na艂o偶y艂 na Deutsche Bank Polska kar臋 w wysoko艣ci ok. 7 mln z艂 za stosowanie we wzorcach um贸w, aneksach, regulaminach nieprecyzyjnych i niejednoznacznych klauzul.

Zakwestionowane klauzule dotyczy艂y wyliczania wysoko艣ci kurs贸w walut i zasad wykonywania um贸w kredytu przez konsument贸w. Przyk艂adowo odwo艂anie w postanowieniu umownym do rynku forex nie wskazywa艂o konsumentom, gdzie mog膮 znale藕膰 dane z tego rynku.

Kolejny zarzut UOKiK dotyczy艂 zmiany kurs贸w walut obcych, tj. sytuacji, w kt贸rej bank by艂 uprawniony do zmiany wysoko艣ci spreadu walutowego raz w miesi膮cu i gdy wyst膮pi膮 okre艣lone czynniki. Brak by艂o jednak okre艣lenia do jakiej wysoko艣ci, a konsument nie mia艂 mo偶liwo艣ci weryfikacji czy rzeczywi艣cie zmieni艂y si臋聽okre艣lone przez bank parametry.

Decyzja nie jest prawomocna.

 • Nowy rejestr klauzul niedozwolonych

Na stronie internetowej Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w dzia艂a nowy rejestr klauzul niedozwolonych: www.rejestr.uokik.gov.pl W rejestrze znajduj膮 si臋 klauzule ze spraw wniesionych do S膮du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w przed 17 kwietnia 2016 roku. Strona ma nowe funkcjonalno艣ci i znacznie 艂atwiej mo偶na wyszuka膰 konkretne postanowienie.

ORZECZNICTWO

 • Odpowiedzialno艣膰 cz艂onka zarz膮du sp贸艂ki z ograniczon膮聽odpowiedzialno艣ci膮

W dniu 30 stycznia 2019 r. S膮d Najwy偶szy podj膮艂 uchwa艂臋 dotycz膮c膮 zakresu odpowiedzialno艣ci cz艂onka Zarz膮du sp贸艂ki z o.o. za jej zobowi膮zania. Mowa tu oczywi艣cie o odpowiedzialno艣ci subsydiarnej takiego cz艂onka Zarz膮du, opartej na art. 299 kodeksu sp贸艂ek handlowych, gdy偶 w pierwszym rz臋dzie sp贸艂ka z o.o. 鈥 jako samoistna osoba prawna 鈥 odpowiada za swoje zobowi膮zania samodzielnie. W tre艣ci art. 299 搂2 k.s.h. wskazano, 偶e cz艂onek zarz膮du mo偶e si臋 uwolni膰 od powy偶szej odpowiedzialno艣ci mi臋dzy innymi w贸wczas gdy 鈥瀢yka偶e, 偶e we w艂a艣ciwym czasie zg艂oszono wniosek o og艂oszenie upad艂o艣ci (鈥) albo 偶e niezg艂oszenie wniosku o og艂oszenie upad艂o艣ci nast膮pi艂o nie z jego winy鈥. Zg艂oszenie wniosku o og艂oszenie odpowiedzialno艣ci zdaje si臋 wi臋c by膰 pewnego rodzaju dat膮 granicz膮 dla odpowiedzialno艣ci za zobowi膮zania sp贸艂ki.

Tymczasem w odpowiedzi na postawione S膮dowi Najwy偶szemu pytanie o to, czy odpowiedzialno艣膰 cz艂onk贸w zarz膮du sp贸艂ki z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 rozci膮ga si臋 tak偶e na zobowi膮zania sp贸艂ki powsta艂e po og艂oszeniu upad艂o艣ci w sytuacji umorzenia post臋powania upad艂o艣ciowego z uwagi na brak 艣rodk贸w na pokrycie koszt贸w tego post臋powania, S膮d ten odpowiedzia艂 twierdz膮co (sygn. akt III CZP 78/18). Je偶eli wi臋c ju偶 po z艂o偶eniu wniosku o og艂oszenie upad艂o艣ci powstan膮 nowe zobowi膮zania sp贸艂ki z o.o. a nast臋pnie post臋powanie to zostanie umorzone z uwagi na niemo偶liwo艣膰 pokrycia jego koszt贸w przez sp贸艂k臋, takie zobowi膮zania b臋d膮 obj臋te odpowiedzialno艣ci膮 Zarz膮du 鈥瀓e偶eli pozostaj膮 w zwi膮zku ze stosunkiem prawnym istniej膮cym w chwili z艂o偶enia wniosku o og艂oszenie upad艂o艣ci鈥. Istotny jest zatem fakt, kiedy zosta艂 zawi膮zany stosunek prawny, z kt贸rego takie koszty wynikaj膮. Zobowi膮zania wskazane przez S膮d Najwy偶szy mog膮 obejmowa膰 np. koszty s膮dowe zas膮dzone w sprawie prowadzonej przeciwko syndykowi upad艂ej sp贸艂ki.

 • Zwrot cz臋艣ci wk艂adu wsp贸lnika a przysporzenie maj膮tkowe

鈥瀂wrot cz臋艣ci wk艂adu nie powoduje u wsp贸lnika przysporzenia maj膮tkowego, o kt贸rym mowa w art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. Skoro wniesienie wk艂adu i jego zwrot s膮 neutralne podatkowo, to nie spos贸b uzna膰, 偶e zwrot cz臋艣ci wk艂adu stanowi膰 ma przych贸d w rozumieniu art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f.鈥聽聽Tak orzek艂 Wojew贸dzki S膮d Administracyjny w Gda艅sku, w wyroku z dnia 23 stycznia 2019 roku, ws. o sygn. akt I SA/Gd 1042/18.

Powy偶szy wyrok zapad艂 wskutek skargi na interpretacj臋 indywidualn膮 Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od os贸b fizycznych, kt贸ry uzna艂, 偶e wobec ustawowej luki dotycz膮cej skutk贸w podatkowych obni偶enia wk艂adu wsp贸lnika sp贸艂ki osobowej, stosowa膰 nale偶y re偶im prawny odnosz膮cy si臋 do wyst膮pienia wsp贸lnika ze sp贸艂ki z art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od os贸b fizycznych (u.p.d.o.f.) tj. uznanie zwrotu wk艂adu z przych贸d wsp贸lnika.

Wojew贸dzki S膮d Administracyjny w Gda艅sku uwzgl臋dniaj膮c skarg臋 podatnika na w/w interpretacj臋 indywidualn膮 podzieli艂 w pe艂ni stanowisko Naczelnego S膮du Administracyjnego w Warszawie wyra偶one w wyroku z dnia 26 czerwca 2018 roku, w sprawie o sygn. akt II FSK 1721/16. W wyroku tym NSA uzna艂, 偶e zwrot cz臋艣ci wk艂adu na rzecz wsp贸lnika sp贸艂ki nieb臋d膮cej osob膮 prawn膮 w czasie trwania sp贸艂ki, nie odpowiada hipotezie 偶adnej normy, w tym dotycz膮cej likwidacji sp贸艂ki i wyst膮pienia z niej wsp贸lnika.

S膮d uzna艂, 偶e zwrot cz臋艣ci wk艂adu nie powoduje przysporzenia maj膮tkowego po stronie wsp贸lnika w rozumieniu art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. bowiem zwrot cz臋艣ci wk艂adu powoduje jedynie odzyskanie cz臋艣ci maj膮tku wsp贸lnika, wniesionego wcze艣niej do sp贸艂ki, pomniejszaj膮c jednocze艣nie udzia艂 kapita艂owy wsp贸lnika w sp贸艂ce, zatem po stronie wsp贸lnika nie mo偶na m贸wi膰 o powstaniu przychodu z tego tytu艂u.

Powy偶sze rozstrzygni臋cie jest potwierdzeniem dotychczasowej linii orzeczniczej s膮d贸w administracyjnych. Jednak偶e zaznaczy膰 jednak nale偶y, 偶e linia ta nie jest jednolita. Naczelny S膮d Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13 grudnia 2016 roku, sygn. akt II FSK 3440/14, wyrazi艂 pogl膮d odmienny wskazuj膮c, 偶e wsp贸lnik sp贸艂ki nieb臋d膮cej osoba prawn膮 uzyskuj膮c zwrot cz臋艣ci wk艂adu w pieni膮dzu, powinien rozpozna膰 przych贸d z tego tytu艂u.

 • Windykacja a dobra osobiste

S膮d Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11 pa藕dziernika 2018 r. sygn. akt I ACa 387/18 uzna艂, i偶 dzia艂ania windykacyjne mog膮 narusza膰 dobra osobiste聽 w postaci wolno艣ci i prywatno艣ci (art. 23 Kodeksu cywilnego) 鈥 gdy nosz膮 cechy uporczywego n臋kania, tj. dzia艂ania polegaj膮cego na wzbudzaniu poczucia zagro偶enia sfery wolno艣ci i prywatno艣ci, niezgodnie z zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego, dobrymi obyczajami, w szczeg贸lno艣ci gdy roszczenie nie istnieje a jest wynikiem b艂臋du.

W uzasadnieniu S膮d Apelacyjny wyja艣ni艂, i偶 „n臋kaj膮c膮 windykacj臋” definiuje si臋 jako dzia艂ania nadmierne, nakierowane na zastraszenie d艂u偶nika i wywieraj膮ce siln膮 presj臋 psychiczn膮, zak艂贸caj膮ce spok贸j, zmierzaj膮ce do wywo艂ania u d艂u偶nika uzasadnionej obawy o mir domowy, realizowane w oparciu o zasad臋 „cel u艣wi臋ca 艣rodki”. Bezprawno艣膰 tego rodzaju dzia艂a艅 nale偶y rozumie膰 szeroko, nie tylko jako sprzeczno艣膰 z konkretn膮 norm膮 prawn膮, lecz r贸wnie偶 z zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego czy nawet zwyczajami przyj臋tymi w obrocie.

O przekroczeniu przez wierzyciela granic dozwolonych prawem dzia艂a艅 w celu zaspokojenia nale偶no艣ci 艣wiadcz膮: wizyty tzw. „windykator贸w terenowych” w miejscu zamieszkania d艂u偶nika, kierowane do kontrahenta informacje o potrzebie pobrania od niego pr贸bek pisma do ekspertyzy grafologicznej, czy o konieczno艣ci przeprowadzenia „lustracji” jego mieszkania, ujawnienie informacji o zad艂u偶eniu osobom trzecim, podejmowanie czynno艣ci windykacyjnych w porze nocnej albo w dniach wolnych od pracy, a tak偶e intensywno艣膰 i tre艣膰 komunikat贸w kierowanych do d艂u偶nika w formie pisemnej lub elektronicznej.

W efekcie S膮d Apelacyjny zas膮dzi艂 od formy windykacyjnej odszkodowanie oraz stosown膮 kwot臋 pieni臋偶n膮 na cel spo艂eczny.

 • Trybuna艂 Konstytucyjny uzna艂, 偶e pracownik w okresie przedemerytalnym, kt贸remu niezgodnie z prawem wypowiedziano umow臋 terminow膮, nie mo偶e by膰 traktowany gorzej ni偶 pracownik zatrudniony na czas nieokre艣lony

Zgodnie z obowi膮zuj膮c膮 regulacj膮, pracownik obj臋ty ochron膮 przedemerytaln膮 na podstawie art. 39 kodeksu pracy, zatrudniony na podstawie umowy o prac臋 na czas nieokre艣lony, w przypadku nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o prac臋, mo偶e 偶膮da膰 stwierdzenia bezskuteczno艣ci wypowiedzenia, a je偶eli umowa uleg艂a ju偶 rozwi膮zaniu – przywr贸cenia do pracy na poprzednich warunkach lub odszkodowania (art. 45搂 1 Kodeksu pracy). Z kolei pracownik obj臋ty ochron膮 przedemerytaln膮, ale zatrudniony na podstawie umowy o prac臋 na czas okre艣lony, w takiej sytuacji mo偶e 偶膮da膰 wy艂膮cznie odszkodowania (art. 50搂 3 Kodeksu pracy).

Wyrokiem z dnia 11 grudnia 2018 roku (sygn. akt P 133/15), Trybuna艂 Konstytucyjny orzek艂, 偶e art. 50 搂 3 Kodeksu pracy w zakresie, w jakim nie przyznaje pracownikowi obj臋temu ochron膮 przedemerytaln膮 wynikaj膮c膮 z art. 39 tej ustawy, kt贸remu umow臋 o prac臋 zawart膮 na czas okre艣lony wypowiedziano z naruszeniem przepis贸w o wypowiadaniu takiej umowy, prawa 偶膮dania orzeczenia przez s膮d bezskuteczno艣ci wypowiedzenia tej umowy, a w razie jej rozwi膮zania 鈥 przywr贸cenia do pracy na poprzednich warunkach, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdaniem Trybuna艂u prawo 偶膮dania przywr贸cenia do pracy w takiej sytuacji nie mo偶e by膰 uzale偶nione od rodzaju umowy, a obowi膮zuj膮ce przepisy naruszaj膮 konstytucyjn膮 zasad臋 r贸wno艣ci. Szczeg贸lna ochrona trwa艂o艣ci stosunku pracy oraz warunk贸w pracy i p艂acy staje si臋 w zasadzie iluzoryczna. Dotychczas bowiem konsekwencj膮 pracodawcy, wypowiadaj膮cemu pracownikowi obj臋temu ochron膮 przedemerytaln膮 i zatrudnionemu na czas okre艣lony, umow臋 o prac臋 z naruszeniem przepis贸w, mog艂a by膰 jedynie konieczno艣膰 wyp艂aty odszkodowania, kt贸rego wysoko艣膰 nie mo偶e przekroczy膰 wysoko艣ci聽3-miesi臋cznego wynagrodzenia. Skutkuje to tym, i偶 okres pozostawania bez pracy zostanie temu pracownikowi wliczony do okresu zatrudnienia, ale w zakresie nie wi臋kszym ni偶 odpowiadaj膮cy okresowi, za jaki przyznano odszkodowanie, a wi臋c do 3 miesi臋cy.

Reasumuj膮c, pracownicy obj臋ci ochron膮 przedemerytaln膮, kt贸rym wr臋czono wypowiedzenie z naruszeniem przepis贸w, mog膮 偶膮da膰 r贸wnie偶 przywr贸cenia do pracy, a nie jak dotychczas – wy艂膮cznie odszkodowania.