Specjalizacje

Szeroki zakres działalności

Kancelaria MGS zajmuje się przede wszystkim obsługą podmiotów gospodarczych działających w różnych sektorach rynku. Charakterystykę działalności przedstawiamy w opisie poszczególnych specjalizacji.

Ochrona danych osobowych i cyberbezpieczeństwo (RODO)

• Doradztwo prawne w zakresie wdrożenia w organizacji wymogów dotyczących ochrony danych osobowych (uwzględniające nowe przepisy ogólnego rozporządzenia o danych osobowych – RODO);
• Obsługa prawna administratorów danych i podmiotów przetwarzających, w szczególności weryfikacja zgodności z prawem przetwarzania danych, z uwzględnieniem przekazywania danych do państwa trzeciego;
• Doradztwo w kontaktach administratorów z osobami, których dane dotyczą w zakresie wniosków, żądań i sprzeciwów składanych do administratorów;
• Sporządzanie wewnętrznych regulacji i polityk przetwarzania danych osobowych;
• Doradztwo w zakresie prowadzenia rejestrów przetwarzania danych osobowych;
• Weryfikacja i tworzenie wzorców zgód na przetwarzanie danych osobowych i treści informacji przekazywanych osobom, których dane dotyczą;
• Sporządzanie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym aneksów dostosowujących umowy do wymogów wynikających z RODO;
• Doradztwo i zastępstwo w postępowaniach przed organem nadzorczym, w tym w zakresie raportowania przez administratora własnych naruszeń;
• Obsługa prawna w zakresie przetwarzania danych osobowych w grupach kapitałowych, z uwzględnieniem kwestii współadministrowania;
• Doradztwo w zakresie tworzenia branżowych kodeksów postępowania.

Energetyka i Paliwa

• Tworzenie umów na rynku energii, w tym wzorców umów sprzedaży energii elektrycznej, umów kompleksowych, umów na rynku hurtowym (w tym ramowych i w standardzie EFET).
• Tworzenie procedur windykacyjnych dla przedsiębiorstw energetycznych.
• Pełne spektrum doradztwa prawnego na rynku energii, od wytwarzania aż do sprzedaży energii na rzecz odbiorcy końcowego – w tym doradztwo w procesie zmiany sprzedawcy (TPA).
• Obsługa prawna w zakresie dystrybucji energii elektrycznej i gazu.
• Prowadzenie postępowań przed regulatorami rynku energii elektrycznej, gazu i ciepła (Urząd Regulacji Energetyki, taryfy, koncesje, zezwolenia, spory, postępowania przed UOKiK).
• Doradztwo prawne dla podmiotów z segmentu wytwarzania energii, w tym energii konwencjonalnej, kogeneracji, OZE (w tym wiatr, woda, fotowoltaika oraz mikrogeneracja rozproszona).
• Tworzenie umów i modeli prawnych na rynku obrotu gazem ziemnym oraz LNG.
• Doradztwo prawne w zakresie obrotu prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia na polskim rynku, w tym reprezentacja przed Prezesem URE w postępowaniach o wydanie tych świadectw.
• Doradztwo w zakresie problematyki związanej z emisjami CO2, SOx i NOx, oraz systemem emisji (ETS).
• Obsługa prawna w obszarze ochrony środowiska dla elektroenergetyki i branży gazowej.
• Tworzenie modeli prawnych dla przemysłu w zakresie wykorzystania infrastruktury energetycznej (wytwarzanie energii elektrycznej, dystrybucja gazu oraz mikrogeneracja).
• Doradztwo dotyczące generacji rozproszonej, agregacji popytu/podaży (ADR/DR).
• Projekty inwestycyjne (Prawo energetyczne, Prawo zamówień publicznych, Prawo ochrony środowiska).
• Biopaliwa, paliwa, doradztwo dla branży rafineryjnej i chemicznej.
• Szkolenia z prawa energetycznego dla branży energetycznej oraz dla innych uczestników rynku, zainteresowanych tą tematyką.
• Doradztwo prawne w zakresie wytwarzania oraz obrotu energią elektryczną i gazem (w tym zarówno detalicznego, jak i hurtowego) dla największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce.
• Usługi dla branży oświetleniowej.
• Realizacja projektów o charakterze przekształceniowym dla różnych sektorów polskiej energetyki, we wszystkich jej segmentach (od wytwarzania, przez dystrybucję energii, po jej obrót).
• Prace doradcze i analityczne związane z opracowaniem, a następnie wdrożeniem wszelkich zmian w obszarze regulacji energetycznej, w tym tzw. „małego trójpaku”, a w późniejszym okresie, ustawy o OZE.
• Wsparcie prawne w zakresie wdrożenia sprzedaży usług objętych szeroko pojętą efektywnością energetyczną oraz zarządzaniem popytem i podażą energii elektrycznej (Demand Response – DR/ADR) oraz działań spółek na rynku ESCO.
• Współpraca przy stworzeniu jednej z pierwszych w Polsce koncepcji sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w OZE przez prosumentów oraz analizy identyfikującej i opisującej bariery prawne w rozwoju energetyki prosumenckiej.

Zamówienia publiczne

• Pomoc w przygotowaniu oferty z jednoczesną analizą dokumentacji przetargowej pod kątem ryzyka dla wykonawcy
• Sporządzanie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny
• Składanie odwołań jak i przystępowań do Krajowej Izby Odwoławczej i reprezentacja w postępowaniach przed KIO
• Sporządzanie opinii prawnych dotyczących zasadności i sposobu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
• Reprezentacja wykonawców w postępowaniach sądowych przeciwko zamawiającym z tytułu zapłaty za roboty budowlane (w tym za roboty dodatkowe), doradztwo prawne w sprawach dotyczących roszczeń z gwarancji i rękojmi
• Sporządzanie i negocjowanie umów z podwykonawcami, przygotowywanie umów konsorcjum
• Reprezentacja wykonawców w postępowaniach dotyczących nieprawidłowości w przeprowadzaniu postępowań przez zamawiających.

Prawo morskie

• podatki marynarskie
• bieżąca obsługa podmiotów świadczących usługi portowe i stoczniowe
• doradztwo przy świadczeniu kompleksowych usług w zakresie przeładunku i składowania, w relacjach bezpośrednich i z magazynowaniem produktów płynnych: petrochemicznych, chemicznych oraz pochodzenia roślinnego
• spedycja i logistyka

Prawo własności intelektualnej

• Doradztwo w zakresie ochrony prawnej i zabezpieczenia praw majątkowych i osobistych, ustanowionych na dobrach niematerialnych.
• Doradztwo w zakresie przenoszenia majątkowych praw autorskich, praw do patentów, patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji.
• Doradztwo w zakresie sposobów zabezpieczenia i transferu wiedzy, know-how, tajemnicy przedsiębiorstwa.
• Opracowywanie oraz opiniowanie projektów umów przeniesienia praw majątkowych do przedmiotów prawa własności intelektualnej, w tym utworów, praw pokrewnych, patentów, wzorów przemysłowych oraz użytkowych.
• Opracowywanie oraz opiniowanie projektów umów licencyjnych.
• Reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących naruszenia majątkowych lub osobistych praw autorskich i pokrewnych, praw własności przemysłowej, know-how oraz innych przedmiotów prawa własności intelektualnej.
• Doradztwo w zakresie zabezpieczenia interesów i praw podmiotów prowadzących procesy R+D (Research & Development – badania i rozwój).
• Doradztwo w zakresie procesów wdrożenia i komercjalizacji innowacji, w tym wynalazków, wzorów przemysłowych i użytkowych.
• Doradztwo w zakresie umów IT (wdrożenia, utrzymanie, hosting, strony internetowe, aplikacje i programy komputerowe itp.).
• Doradztwo w zakresie umów wydawniczych.
• Doradztwo w zakresie zabezpieczenia interesów i praw twórców, producentów lub nadawców utworów audiowizualnych.
• Pomoc prawna w zakresie rejestracji znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, oznaczeń geograficznych itp.
• Zapewnienie reprezentacji rzecznika patentowego w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
• Doradztwo w zakresie prawa reklamy.
• Prowadzenie szkoleń i warsztatów dotyczących prawa własności intelektualnej.

Obsługa projektów inwestycyjnych

• Doradztwo w zakresie ochrony prawnej i zabezpieczenia praw majątkowych i osobistych, ustanowionych na dobrach niematerialnych.
• Doradztwo w zakresie przenoszenia majątkowych praw autorskich, praw do patentów, patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji.
• Doradztwo w zakresie sposobów zabezpieczenia i transferu wiedzy, know-how, tajemnicy przedsiębiorstwa.
• Opracowywanie oraz opiniowanie projektów umów przeniesienia praw majątkowych do przedmiotów prawa własności intelektualnej, w tym utworów, praw pokrewnych, patentów, wzorów przemysłowych oraz użytkowych.
• Opracowywanie oraz opiniowanie projektów umów licencyjnych.
• Reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących naruszenia majątkowych lub osobistych praw autorskich i pokrewnych, praw własności przemysłowej, know-how oraz innych przedmiotów prawa własności intelektualnej.
• Doradztwo w zakresie zabezpieczenia interesów i praw podmiotów prowadzących procesy R+D (Research & Development – badania i rozwój).
• Doradztwo w zakresie procesów wdrożenia i komercjalizacji innowacji, w tym wynalazków, wzorów przemysłowych i użytkowych.
• Doradztwo w zakresie umów IT (wdrożenia, utrzymanie, hosting, strony internetowe, aplikacje i programy komputerowe itp.).
• Doradztwo w zakresie umów wydawniczych.
• Doradztwo w zakresie zabezpieczenia interesów i praw twórców, producentów lub nadawców utworów audiowizualnych.
• Pomoc prawna w zakresie rejestracji znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, oznaczeń geograficznych itp.
• Zapewnienie reprezentacji rzecznika patentowego w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
• Doradztwo w zakresie prawa reklamy.
• Prowadzenie szkoleń i warsztatów dotyczących prawa własności intelektualnej.

FMCG

• opracowanie i realizacja kontraktów handlowych (również w obrocie międzynarodowym
• ochrona brandów oraz trademarków
• obsługa prawna w zakresie obrotu konsumenckiego, w tym obsłudze reklamacji oraz prawnej oceny działań marketingowych i ich konsekwencji

Upadłości i restrukturyzacje

• obsługa wierzyciela składającego wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika
• wsparcie dla wierzyciela po ogłoszeniu upadłości w postaci: zgłoszenia wierzytelności, składania wniosków o wyłączenie z masy, reprezentowania wierzyciela w Radzie Wierzycieli
• tzw. restrukturyzacja kapitałowa poprzez: przekształcenie, połączenie lub podział spółek w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, przekształcenie przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą w spółki kapitałowe, restrukturyzacja z uwzględnieniem mechanizmów aportowych m.in. przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
• doradzanie przy negocjacjach pomiędzy dłużnikami a wierzycielami
• przygotowywanie wniosków o otwarcie postępowania naprawczego i reprezentowanie klientów w tym postępowaniu.

Prawo karne

• obrona w procesach karnych, wykroczeniowych i karno-skarbowych,
• reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych,
• prywatne akty oskarżenia,
• subsydiarne akty oskarżenia.

Wsparcie prawne dla kredytobiorców (CHF)
  • Analiza umowy kredytowej pod kątem występowania klauzul niedozwolonych,
  • Wskazanie możliwych strategii działania, prowadzących np. do zmniejszenia salda kredytu i zwrotu nadpłaconych rat czy opłat z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu,
  • Przygotowanie niezbędnych dokumentów,
  • Reprezentacja klienta przed sądem.
PRAWO SPÓŁEK, PRAWO KORPORACYJNE, M&A

• Pełne wsparcie w dziedzinie prawa handlowego.
• Doradztwo przy wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej.
• Reprezentowanie Klientów przed właściwymi sądami i organami administracji.
• Przygotowywanie umów, statutów, dokumentów i formularzy.
• Kompleksowe przygotowywanie i przeprowadzanie zmian struktury organizacyjnej i formy prawnej, obsługa zgromadzeń wspólników, walnego zgromadzenia akcjonariuszy, walnego zebrania członków stowarzyszenia, posiedzeń zarządu i rad nadzorczych spółek kapitałowych.
• Przeprowadzamy procesy przekształceniowe i konsolidacyjne spółek osobowych oraz kapitałowych (w tym M&A) z uwzględnieniem optymalizacji podatkowej, dostosowanej indywidualnie do specyfiki prowadzonej przez Klientów działalności gospodarczej.
• Obsługa prawna grup kapitałowych o złożonej strukturze organizacyjnej i kapitałowej (grupy kapitałowe, koncerny, holdingi) również z udziałem Skarbu Państwa, w tym w zakresie umów o zarządzanie grupami kapitałowymi, zgód korporacyjnych, odpowiedzialności członków organów zarządczych i nadzorczych.
• Doradztwo przy wszelkich formach współpracy podejmowanej przez Klientów w celu prowadzenia działalności gospodarczej i realizacji przedsięwzięć biznesowych wspólnie z innymi podmiotami prawa (takimi jak m.in. konsorcja), z uwzględnieniem specyfiki i wymagań prawa zamówień publicznych.
• Pomoc w zakresie nabycia i zbycia przedsiębiorstw lub ich zorganizowanej części.
• Obsługa stowarzyszeń, fundacji, a także klubów sportowych.
• Nadzór korporacyjny, porozumienia akcjonariuszy, reorganizacja korporacyjna, umowy handlowe, fuzje, projekty konsolidacyjne, konsorcja i wspólne przedsięwzięcia, nabycia i zbycia przedsiębiorstw oraz aktywów.

PRAWO UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH

• kwestie korporacyjne, podatkowe i regulacyjne związane z prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej w Polsce przez krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń oraz pośredników ubezpieczeniowych obejmujące m.in. modele organizacyjne systemu sprzedaży tworzone przez zakłady ubezpieczeń, produkty ubezpieczeniowe, bancassurance, zasady wynagradzania i motywowania pośredników ubezpieczeniowych);
• doradztwo przy tworzeniu produktów ubezpieczeniowych;
• przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów ubezpieczenia dotyczących ubezpieczeń na życie, pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych, w tym m.in. umowy ubezpieczenia OC; umowy ubezpieczenia kredytów i innych ubezpieczeń gospodarczych, umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;
• przygotowanie i opiniowanie ogólnych warunków ubezpieczeń;
• przygotowanie i opiniowanie umów regulujących współpracę banków z ubezpieczycielami (bancassurance);
• kompleksowe badania zakładów ubezpieczeń (due diligence);
• prowadzenie korespondencji z bankami i ubezpieczycielami, Komisją Nadzoru Finansowego oraz Rzecznikiem Finansowym;
• prowadzenie sporów ubezpieczeniowych.

Postępowanie sądowe i arbitrażowe

• Polubowne rozwiązywanie konfliktów, w tym prowadzenie negocjacji, mediacji postępowań polubownych.
• Reprezentowanie klientów przed wszystkimi instancjami sądów powszechnych i administracyjnych, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed sądami arbitrażowymi.
• Sporządzanie wszelkich pism procesowych oraz udział w rozprawach.

HR, PRAWO PRACY, RELACJE SPOŁECZNE, ZWIĄZKI ZAWODOWE

• Tworzenie projektów aktów prawa wewnątrzzakładowego (regulaminy pracy, wynagradzania, zakładowe i ponadzakładowe układy zbiorowe prawa pracy).
•Prowadzenie negocjacji ze związkami zawodowymi w ramach procedury wdrażania aktów prawa wewnątrzzakładowego.
• Wsparcie w ramach relacji społecznych pracodawca ̶ związki zawodowe, w tym prowadzenie negocjacji, rokowań, konsultacji, również w ramach procedury sporów zbiorowych.
• Wsparcie działów HR w spółkach kapitałowych.
• Opiniowanie i opracowywanie projektów pism w ramach indywidualnych i zbiorowych stosunków prawa pracy.
• Doradztwo w zakresie obowiązków pracodawcy związanych z ubezpieczeniami społecznymi, z uwzględnieniem obowiązków podatkowych.
• Tworzenie regulaminów i nadzór nad funkcjonowaniem Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych.
• Optymalizacja zatrudnienia z uwzględnieniem możliwości outsourcingu zadań organizacyjnych.
• Kompleksowa obsługa procesu przejęcia zakładu pracy lub jego części zgodnie z art. 23[1] Kodeksu pracy.
• Zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy.
• Obsługa dochodzenia roszczeń pracodawcy z tytułu szkód wyrządzonych przez pracowników w związku z wykonywaną pracą.
• Dochodzenie roszczeń związanych z bezpodstawnym/niezgodnym z prawem rozwiązaniem umów o pracę.

Prawo Podatkowe

• Bieżące doradztwo podatkowe w ramach działalności inwestycyjnej i operacyjnej Klienta.
• Analiza i sporządzanie projektów umów pod kątem optymalizacji ich skutków prawno-podatkowych.
• Doradztwo w zakresie cen transferowych, w tym pomoc w przygotowaniu wymaganej dokumentacji dla transakcji z podmiotami powiązanymi oraz podmiotami mającymi siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.
• Doradztwo podatkowe w zakresie transakcji zawieranych z podmiotami zagranicznymi.
• Doradztwo w zakresie skutków podatkowych podejmowanych działań restrukturyzacyjnych.
• Analizy podatkowe dokonywanych i planowanych transakcji gospodarczych.
• Wydawanie opinii podatkowych i udzielanie rekomendacji.
• Reprezentacja w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i karno-skarbowych.
• Reprezentacja w postępowaniach sądowo-administracyjnych.

Dochodzenie należności

• Monitoring stanu zadłużenia.
• Negocjacje z dłużnikami.
• Występowanie z roszczeniami na drogę sądową.
• Prowadzenie egzekucji komorniczej.
• Windykacja masowa na obszarze całego kraju.

Prawo rodzinne

• rozwody,
• regulowanie kontaktów rodziców z dziećmi,
• alimenty,
• miejsce pobytu dziecka,
• władza rodzicielska,
• podział majątku.

Prawo spadkowe

• testamenty,
• stwierdzenia nabycia spadku,
• dział spadku,
• zachowek,
• umowy dotyczące dziedziczenia.