prawo handlowe

Reprezentacja spółki kapitałowej w postępowaniu rejestrowym przez prokurenta – dopuszczalna czy nie? 1024 768 MGS Law

Reprezentacja spółki kapitałowej w postępowaniu rejestrowym przez prokurenta – dopuszczalna czy nie?

Ustalenie wzajemnego stosunku przepisów Kodeksu Cywilnego regulujących instytucję prokury oraz norm Kodeksu Spółek Handlowych nakładających na spółki kapitałowe obowiązek zgłaszania sądowi rejestrowemu wszelkich zmian, które w świetle obowiązujących przepisów podlegają wpisowi lub ujawnieniu…

read more
Umowa opcji 1024 678 MGS Law

Umowa opcji

Coraz częściej zdarza się,  że podmioty obrotu gospodarczego we wzajemnych relacjach sięgają po umowy opcji bądź tzw. klauzule opcyjne. Istotą przywołanych mechanizmów jest nadanie jednej ze stron umowy uprawnienia do nabycia bądź sprzedaży jej…

read more
Najem lokalu mieszkalnego na rzecz podmiotu korporacyjnego. Najem mieszkalny czy użytkowy? 640 640 MGS Law

Najem lokalu mieszkalnego na rzecz podmiotu korporacyjnego. Najem mieszkalny czy użytkowy?

Nierzadko w obrocie gospodarczym można spotkać umowy najmu lokali mieszkalnych zawieranych ze spółkami prawa handlowego jako najemcami, choć oczywistym jest, iż podmioty korporacyjne takie jak spółki, spółdzielnie, fundacje, ze swej natury nie mogą posiadać…

read more
Tryb i zasady wnoszenia dopłat do spółki z ograniczona odpowiedzialnością 1024 858 MGS Law

Tryb i zasady wnoszenia dopłat do spółki z ograniczona odpowiedzialnością

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów w rozumieniu tej ustawy nie zalicza się m. in „dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach”. Oznacza to, że środki…

read more