Alert prawny MGS LAW – informacja o beneficjentach rzeczywistych

Alert prawny MGS LAW – informacja o beneficjentach rzeczywistych

13 lipca up艂ywa termin na zg艂oszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjent贸w Rzeczywistych przez sp贸艂ki, kt贸re zosta艂y wpisane do KRS przed dniem 13 pa藕dziernika 2019 roku. W przypadku sp贸艂ek, kt贸re zosta艂y wpisane do KRS po tej dacie, obowi膮zuje termin 7 dni od wpisu sp贸艂ki do KRS lub zaistnienia zmiany danych zg艂aszanych do Rejestru (do biegu tego terminu nie wlicza si臋 sob贸t i dni wolnych od pracy).

Zg艂oszenia dokonuje si臋 nieodp艂atnie poprzez stron臋 internetow膮: https://www.podatki.gov.pl/crbr/.
Zg艂oszenia dokonuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji sp贸艂ki 鈥 nie mo偶na udzieli膰 pe艂nomocnictwa innej osobie do dokonania zg艂oszenia. Zg艂oszenie zawiera o艣wiadczenie osoby lub os贸b dokonuj膮cych tego zg艂oszenia o prawdziwo艣ci informacji zg艂aszanych do CRBR.

Obowi膮zek dokonania zg艂oszenia oraz ewentualnej aktualizacji danych obj臋tych zg艂oszeniem dotyczy:
鈥 sp贸艂ek jawnych,
鈥 sp贸艂ek komandytowych,
鈥 sp贸艂ek komandytowo-akcyjnych,
鈥 sp贸艂ek z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮,
鈥 sp贸艂ek akcyjnych, z wyj膮tkiem sp贸艂ek publicznych,
鈥 prostych sp贸艂ek akcyjnych.

Beneficjentem rzeczywistym jest:

osoba fizyczna lub osoby fizyczne:
鈥 sprawuj膮ce bezpo艣rednio lub po艣rednio kontrol臋 nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, kt贸re wynikaj膮 z okoliczno艣ci prawnych lub faktycznych, umo偶liwiaj膮ce wywieranie decyduj膮cego wp艂ywu na czynno艣ci lub dzia艂ania podejmowane przez klienta, lub
鈥 w imieniu kt贸rych s膮 nawi膮zywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna

W przypadku klienta b臋d膮cego osob膮 prawn膮 inn膮 ni偶 sp贸艂ka, kt贸rej papiery warto艣ciowe s膮 dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegaj膮cym unijnym wymogom ujawniania informacji lub odpowiadaj膮cym im przepisom prawa pa艅stwa trzeciego, beneficjentem rzeczywistym jest:
鈥 osoba fizyczna b臋d膮ca udzia艂owcem lub akcjonariuszem sp贸艂ki, kt贸rej przys艂uguje prawo w艂asno艣ci wi臋cej ni偶 25% og贸lnej liczby udzia艂贸w lub akcji tej osoby prawnej,
鈥 osoba fizyczna dysponuj膮ca wi臋cej ni偶 25% og贸lnej liczby g艂os贸w w organie stanowi膮cym sp贸艂ki, tak偶e jako zastawnik albo u偶ytkownik, lub na podstawie porozumie艅 z innymi uprawnionymi do g艂osu,
鈥 osoba fizyczna sprawuj膮ca kontrol臋 nad osob膮 prawn膮 lub osobami prawnymi, kt贸rym 艂膮cznie przys艂uguje prawo w艂asno艣ci wi臋cej ni偶 25% og贸lnej liczby udzia艂贸w lub akcji sp贸艂ki, lub 艂膮cznie dysponuj膮c膮 wi臋cej ni偶 25% og贸lnej liczby g艂os贸w w organie sp贸艂ki, tak偶e jako zastawnik albo u偶ytkownik, lub na podstawie porozumie艅 z innymi uprawnionymi do g艂osu,
鈥 osoba fizyczna sprawuj膮ca kontrol臋 nad sp贸艂k膮 przez posiadanie w stosunku do niej uprawnie艅, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze艣nia 1994 r. o rachunkowo艣ci (Dz. U. z 2019 r. poz. 351),
鈥 osoba fizyczna zajmuj膮ca wy偶sze stanowisko kierownicze w organach sp贸艂ki w przypadku udokumentowanego braku mo偶liwo艣ci ustalenia lub w膮tpliwo艣ci co do to偶samo艣ci os贸b fizycznych okre艣lonych w powy偶szych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrze艅 prania pieni臋dzy lub finansowania terroryzmu.

 

Do Rejestru zg艂aszane s膮 nast臋puj膮ce dane:

鈥 identyfikuj膮ce sp贸艂k臋: nazw臋 (firm臋), form臋 organizacyjn膮, siedzib臋, numer w Krajowym Rejestrze S膮dowym (dalej: KRS) oraz NIP, a tak偶e dane
鈥 identyfikuj膮ce beneficjenta rzeczywistego i cz艂onka organu lub wsp贸lnika uprawnionego do reprezentowania sp贸艂ek wskazanych powy偶ej: imi臋 i nazwisko, obywatelstwo, pa艅stwo zamieszkania, numer PESEL albo dat臋 urodzenia(w przypadku os贸b nieposiadaj膮cych numeru PESEL) oraz informacj臋 o wielko艣ci i charakterze udzia艂u lub uprawnieniach przys艂uguj膮cych beneficjentowi rzeczywistemu.

Za niedope艂nienie obowi膮zku zg艂oszenia w terminie sp贸艂ce grozi kara pieni臋偶na do miliona z艂otych, za艣 osoba, kt贸ra zg艂asza i aktualizuje dane, ponosi odpowiedzialno艣膰 za szkod臋 wyrz膮dzon膮 zg艂oszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, a tak偶e za niezg艂oszenie w ustawowym terminie danych i zmian danych obj臋tych wpisem do rejestru. Ponadto, w przypadku z艂o偶enia fa艂szywego o艣wiadczenia o prawdziwo艣ci zg艂aszanych danych, osoba lub osoby dokonuj膮ce zg艂oszenia ponosz膮 odpowiedzialno艣膰 karn膮.