Centralny Rejestr Beneficjent贸w Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjent贸w Rzeczywistych

W dniu 13 pa藕dziernika 2019 roku wesz艂y w 偶ycie przepisy dotycz膮ce Centralnego Rejestru Beneficjent贸w Rzeczywistych. Zg艂aszane do niego informacje dotycz膮 beneficjent贸w rzeczywistych, czyli osoby lub os贸b fizycznych kt贸re:

鈥 sprawuj膮 bezpo艣rednio lub po艣rednio kontrol臋 nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, kt贸re wynikaj膮 z okoliczno艣ci prawnych lub faktycznych, umo偶liwiaj膮ce wywieranie decyduj膮cego wp艂ywu na czynno艣ci lub dzia艂ania podejmowane przez klienta, lub
鈥 w imieniu kt贸rych s膮 nawi膮zywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

W przypadku klienta b臋d膮cego osob膮 prawn膮 inn膮 ni偶 sp贸艂ka, kt贸rej papiery warto艣ciowe s膮 dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegaj膮cym unijnym wymogom ujawniania informacji lub odpowiadaj膮cym im przepisom prawa pa艅stwa trzeciego, beneficjentem rzeczywistym jest:

1) osoba fizyczna b臋d膮ca udzia艂owcem lub akcjonariuszem klienta, kt贸rej przys艂uguje prawo w艂asno艣ci wi臋cej ni偶 25% og贸lnej liczby udzia艂贸w lub akcji tej osoby prawnej
2) osoba fizyczna dysponuj膮ca wi臋ksz膮 ni偶 25% og贸lnej liczby g艂os贸w w organie stanowi膮cym klienta, tak偶e jako zastawnik albo u偶ytkownik, lub na podstawie porozumie艅 z innymi podmiotami uprawnionymi do g艂osu,
3) osoba fizyczna sprawuj膮ca kontrol臋 nad osob膮 prawn膮 lub osobami prawnymi, kt贸rym 艂膮cznie przys艂uguje prawo w艂asno艣ci wi臋cej ni偶 25% og贸lnej liczby udzia艂贸w lub akcji klienta, lub 艂膮cznie dysponuj膮c膮 wi臋cej ni偶 25% og贸lnej liczby g艂os贸w w organie klienta, tak偶e jako zastawnik albo u偶ytkownik, lub na podstawie porozumie艅 z innymi uprawnionymi do g艂osu,
4) osoba fizyczna sprawuj膮ca kontrol臋 nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnie艅 jednostki dominuj膮cej, oraz
5) osoba fizyczna zajmuj膮ca wy偶sze stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku mo偶liwo艣ci ustalenia lub w膮tpliwo艣ci co do to偶samo艣ci os贸b fizycznych okre艣lonych powy偶ej oraz w przypadku niestwierdzenia podejrze艅 prania pieni臋dzy lub finansowania terroryzmu.

Do zg艂aszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji s膮 obowi膮zane sp贸艂ki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮, sp贸艂ki akcyjne z wyj膮tkiem sp贸艂ek publicznych, a od 1 marca 2020 roku r贸wnie偶 proste sp贸艂ki akcyjne.

Do Rejestru zg艂aszane s膮 nast臋puj膮ce dane:

1) identyfikuj膮ce sp贸艂k臋: nazw臋 (firm臋), form臋 organizacyjn膮, siedzib臋, numer w Krajowym Rejestrze S膮dowym oraz NIP i
2) identyfikuj膮ce beneficjenta rzeczywistego i cz艂onka organu lub wsp贸lnika uprawnionego do reprezentowania sp贸艂ek wskazanych powy偶ej: imi臋 i nazwisko, obywatelstwo, pa艅stwo zamieszkania, numer PESEL albo dat臋 urodzenia(w przypadku os贸b nieposiadaj膮cych numeru PESEL) oraz informacj臋 o wielko艣ci i charakterze udzia艂u lub uprawnieniach przys艂uguj膮cych beneficjentowi rzeczywistemu.

Zg艂oszenia oraz aktualizacji danych dokonuje si臋 nieodp艂atnie w terminie 7 dni od wpisu sp贸艂ki do KRS lub zaistnienia zmiany danych zg艂aszanych do Rejestru za pomoc膮 strony internetowej https://www.podatki.gov.pl/crbr/. Zg艂oszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji sp贸艂ki. Podmioty obowi膮zane, kt贸re zosta艂y wpisane do KRS do 12 pa藕dziernika 2019 roku, zg艂aszaj膮 informacje do dnia 13 kwietnia 2020 roku.

Za niedope艂nienie obowi膮zku w powy偶szych terminach, a tak偶e zg艂oszenie nieprawdziwych danych grozi kara pieni臋偶na w wysoko艣ci do miliona z艂otych.