Aktualności prawne

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – czerwiec 2022 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – informacje zebrane z końcem czerwca 2022 r.

Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa.

PRAWO ENERGETYCZNE
 • Projekt ustawy o dopłatach do węgla
 • Wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
 • Nowelizacja Prawa ochrony środowiska
 • Projekt Strategii dla ciepłownictwa do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.
 • Odbiór techniczny pierwszego lądowego odcinka gazociągu Baltic Pipe
 • Współpraca Polski i Ukrainy w zakresie uruchomienia połączenia systemów elektroenergetycznych
 • Rozporządzenie ws. harmonogramu wsparcia dla rynku OZE
 • Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla elementów zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz dla elementów stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu
 • Parlament zgodny w kwestii systemu certyfikatów dla morskiej energetyki wiatrowej
KRAJOWY PLAN ODBUDOWY
 • Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności zaakceptowany przez Komisję Europejską

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Kara za rejestrację dźwięku bez podstawy prawnej
 • Wytyczne w sprawie certyfikacji jako narzędzia do przekazywania danych przyjęte przez Europejską Radę Ochrony Danych
PRAWO HANDLOWE
 • Zmiany w ustawie o KRS – przeciwdziałanie procederowi kradzieży spółek

OCHRONA KONSUMENTÓW
 • Nowa ustawa deweloperska
 • Handel fałszywymi opiniami
 • 10 mln zł kary nałożone na Grupę Uniqa
PROCESY FRANKOWE
 • Wykreślenie hipoteki zabezpieczającej kredyt frankowy

Zapraszamy do lektury!

 

PRAWO ENERGETYCZNE

Projekt ustawy o dopłatach do węgla

Senat przyjął rządowy projekt ustawy o dopłatach do węgla. Projekt ustawy autorstwa Ministra Klimatu i Środowiska ma zapobiegać trudnościom przy zakupie węgla a także chronić gospodarstwa domowe przed nagłym wzrostem cen. Pomoc skierowana będzie do odbiorców indywidualnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Kwota przeznaczona przez rząd na dofinansowanie wynosi 3 mld zł.

Rekompensaty nie będą przysługiwać bezpośrednio kupującym, tylko przedsiębiorcom, którzy będą sprzedawać węgiel gospodarstwom domowym po cenie nie wyższej niż 996,60 zł za tonę. Rekompensata przysługiwać będzie przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, wpisanym do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych. Rekompensaty dotyczyć będą węgla sprowadzonego do Polski po 16 kwietnia 2022 r.

Programem wsparcia zostaną objęci odbiorcy indywidualni, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które używają węgla do ogrzewania. Dofinansowanie będzie można wykorzystać kupując węgiel opałowy w składzie prywatnym, który przystąpił do programu, lub zamawiając go przez sklep PGG.

Warunkiem umożliwiającym skorzystanie z programu wsparcia będzie wykorzystywanie przez gospodarstwa domowe źródeł ogrzewania takich jak: kominek, koza, kocioł na paliwo stałe, piecokuchnia, trzon kuchenny, kuchnia węglowa lub piec kaflowy zasilane paliwem stałym, które zostały zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ustawodawca wprowadził limit zakupu węgla po cenie preferencyjnej, który nie może przekroczyć 3 ton na danego odbiorcę.

Odbiorcy będą mogli skorzystać z zakupu węgla po jego cenie z 2021 r., a więc po cenie niższej od rynkowej, tj. 996,60 zł brutto za tonę węgla kamiennego, brykietu lub pelletu o zawartości co najmniej 85% węgla kamiennego.

Prognozuje się, że ustawa wejdzie w życie na przełomie lipca i sierpnia 2022 r.

Wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

30 czerwca 2022 r. upłynął termin na złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Co istotne, podmioty, które nie złożyły deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, nie są objęte program wsparcia w zakresie dopłat do węgla.

Za brak złożenia deklaracji we wskazanym terminie przewidziana została sankcja w postaci kary grzywny do 5000,00 zł. Możliwość uwolnienia się od kary grzywny przewidziana została w przypadku gdy złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.

Nowelizacja Prawa ochrony środowiska

13 czerwca 2022 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Celem nowelizacji jest wdrożenie unijnych dyrektyw odnoszących się do metod oceny hałasu. Podmioty sporządzające strategiczne mapy hałasu zobowiązane zostaną m.in. do stosowania metod oceny szkodliwych skutków hałasu określonych w załączniku do dyrektywy Komisji (UE) 2020/367 z dnia 4 marca 2020 r.

Projekt Strategii dla ciepłownictwa do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.

30 maja 2022 r. ruszyły konsultacje społeczne projektu Strategii dla ciepłownictwa do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. Uwagi i opinie do projektu można było składać przez 30 dni od dnia przekazania projektu do konsultacji publicznych, tj.  do dnia 30 czerwca 2022 r.

Wojna w Ukrainie spowodowała, że konieczne stało się zaktualizowanie polityki energetycznej Polski. Projekt zawiera analizę aktualnej sytuacji sektora energetycznego oraz otoczenia regulacyjnego i rynkowego, tj. obszaru, który w ocenie autorów wymaga wprowadzenia przełomowych zmian.

Kluczową zmianą będzie dodanie priorytetu „Suwerenność energetyczna”. Celem strategii jest zapewnienie bezpieczeństwa technicznego i ekonomicznego dostaw ciepła dla odbiorców oraz podkreślenie nadrzędnej roli samorządu lokalnego w organizacji tych dostaw.

Odbiór techniczny pierwszego lądowego odcinka gazociągu Baltic Pipe

15 dni przed terminem ukończenia prac GAZ – SYSTEM dokonał odbioru gazociągu relacji Ciecierzyce – Lwówek. W kolejnym etapie przewidziano oddanie inwestycji do eksploatacji. Długość odcinka wynosi 69 km, a jego trasa przechodzi przez województwo lubuskie i wielkopolskie. Po odbiorze drugiego odcinka relacji Goleniów – Lwówek przeprowadzony zostanie rozruch i nagazowanie. Planowany termin uruchomienia przesyłu gazu zaplanowano na 1 października 2022 r.

Współpraca Polski i Ukrainy w zakresie uruchomienia połączenia systemów elektroenergetycznych

Polskie Sieci Energetyczne (PSE) w porozumieniu  z Ukrenergo pracują nad uruchomieniem połączenia linii Rzeszów Widełki – Chmielnicka Elektrownia Jądrowa. Koszt przedsięwzięcia PSE szacuje na ok. 30 mln zł. Aktualnie trwają prace projektowe, przetargi na wykonawcę robót i zakup niezbędnej aparatury. Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie podłączenia linii Rzeszów – Chmielnicka do rozdzielni 400 kV. Przywrócenie połączenia w uprzednio istniejącym kształcie (750 kV) nie byłoby możliwe z uwagi na obowiązujące normy środowiskowe.

Co istotne, organizacja europejskich operatorów przesyłowych wyraziła zgodę na przedstawione przez Ukrenergo warunki, jakie są konieczne do spełnienia w celu umożliwienia rozpoczęcia handlu energią elektryczną z Ukrainą.

Rozporządzenie ws. harmonogramu wsparcia dla rynku OZE

W wykazie prac legislacyjnych na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów umieszczono informację o planowanych pracach dotyczących projektu rozporządzenia rządu w sprawie maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, których sprzedaż będzie możliwa w drodze aukcji w następujących po sobie latach kalendarzowych  w okresie 2022 – 2027.

Rozporządzenie wprowadzi długoterminowy harmonogram udzielania wsparcia wytwórcom OZE w ramach mechanizmu aukcyjnego. Z informacji opisujących istotę rozwiązań ujętych w projekcie wynika, że możliwe do zakontraktowania ilości energii nie będą mogły zostać zmniejszone. Możliwe będzie natomiast ich zwiększenie w razie dokonania aktualizacji uwzględniających zmieniające się warunki rynkowe.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla elementów zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz dla elementów stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu 

29 czerwca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla elementów zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz dla elementów stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu. Rozporządzenie zawiera kryteria wymogów technicznych, jakie muszą spełniać elementy zespołu urządzeń służące do wyprowadzania mocy oraz stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu, niezbędnych dla wyprowadzania mocy z morskich farm wiatrowych.

Parlament zgodny w kwestii systemu certyfikatów dla morskiej energetyki wiatrowej

Z początkiem czerwca br. Sejm przyjął nowelizację ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu nowelizacji, wprowadzane przepisy zapewnić mają odpowiednie mechanizmy nadzoru nad projektowaniem, budową i eksploatacją morskich farm wiatrowych i zespołów urządzeń, obejmujących system certyfikacji i czynności nadzorczych dotyczących procesu realizacji inwestycji.

W nowelizacji przyjęto szczegółowe wymagania dla prowadzenia nadzoru nad procesem projektowania, budowy i eksploatacji farm wiatrowych budowanych na morzu (wraz z urządzeniami przeznaczonymi do wyprowadzenia energii z morskiej farmy wiatrowej na ląd), obejmujące kompleksowy system certyfikacji służący stwierdzeniu zgodności z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska na wyszczególnionych etapach realizacji inwestycji. Takiemu potwierdzeniu mają służyć: certyfikat zgodności projektowej, certyfikat dopuszczenia do eksploatacji, certyfikat bezpieczeństwa eksploatacji.

Dnia 30 czerwca br. Senat przyjął omawianą nowelizację z dwoma poprawkami.

Powrót do SPISU TREŚCI

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności zaakceptowany przez Komisję Europejską

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) został zaakceptowany przez Komisję Europejską. Polska otrzyma 106,9 mld zł bezzwrotnego wsparcia finansowego oraz 51,6 mld zł z tytułu pożyczek zaciągniętych na preferencyjnych warunkach. Głównym założeniem KPO jest zwiększenie konkurencyjności i odporności polskiej gospodarki. Ponadto KPO skupia się na zielonej energii i zmniejszeniu energochłonności, transformacji cyfrowej, efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia, zielonej i inteligentnej mobilności. Na poprawę warunków dla rozwoju odnawialnych źródeł energii przeznaczone zostanie 3,7 mld zł.  

Zatwierdzenie KPO umożliwi Polsce złożenie pierwszego wniosku o płatność, dzięki czemu część środków trafi do Polski jeszcze w 2022 r.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Kara za rejestrację dźwięku bez podstawy prawnej

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) nałożył na Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych karę finansową w wysokości 10 000,00 zł za stosowanie na terenie placówki systemu monitoringu rejestrującego dźwięk bez podstawy prawnej. PUODO zwrócił się do Ośrodka z prośbą o udzielenie wyjaśnień i wskazanie podstawy prawnej upoważniającej do gromadzenia danych osobowych w postaci zarejestrowanego dźwięku. W odpowiedzi Ośrodek wskazał, że system rejestruje sygnał audio i wideo, który przechowywany jest przez okres od 30 do 60 dni. Za podstawę prawną przetwarzania Ośrodek wskazał przesłankę, zgodnie z którą przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz zapisy zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, aktach wykonawczych do tej ustawy i statucie placówki.

W ocenie PUODO ani przepisy RODO, ani ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie upoważniały administratora do gromadzenia danych osobowych w postaci dźwięku. Działania te organ nadzorczy uznał za nadmierne. W ocenie PUODO rejestrowanie dźwięku to uprawnienie, które jest w prawie krajowym zastrzeżone głównie dla służb i to w konkretnych sytuacjach. Nie było zatem podstaw do powołania się przez Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych na żadną z przesłanek zawartych w RODO, w tym na przesłankę dotyczącą niezbędności przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 
Wytyczne w sprawie certyfikacji jako narzędzia do przekazywania danych przyjęte przez Europejską Radę Ochrony Danych Osobowych

Podczas posiedzenia plenarnego w dniach 14 – 15 czerwca 2022 r. Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych (EROD) przyjęła wytyczne w sprawie certyfikacji jako narzędzie do przekazywania danych, a także podjęła wiążącą decyzję w sprawie sporu Accor.

Wprowadzone zostały zatwierdzone mechanizmy certyfikacji, stanowiące nowe narzędzia umożliwiające przekazywanie danych osobowych do państw trzecich w sytuacji, w której nie stwierdzono odpowiedniego stopnia ochrony. Wytyczne podzielone zostały na cztery części, a ich celem jest szczegółowe objaśnienie praktycznego wykorzystania tego narzędzia w procesie przekazywania danych osobowych.

W kolejnej części posiedzenia zapadła wiążąca decyzja w sprawie Accor S.A., specjalizującej się w branży hotelarskiej, dotycząca nieuwzględniania przez spółkę prawa dotyczącego sprzeciwu wobec otrzymywania wiadomości marketingowych drogą pocztową i realizacji prawa dostępu do danych osobowych. Decyzja podjęta przez EROD ma rozwiązać problem braku porozumienia co do projektu decyzji przedłożonej przez francuski organ (CNIL) i zgłoszonych do niej sprzeciwów przez organ nadzorczy, którego sprawa dotyczy. Decyzja opublikowana zostanie przez EROD po poinformowaniu przez organ krajowy administratora danych o podjętej decyzji i skutkach, jakie ona wywołuje.

Powrót do SPISU TREŚCI

PRAWO HANDLOWE
Zmiany w ustawie o KRS – przeciwdziałanie procederowi kradzieży spółek

Od 21 czerwca obowiązują przepisy wprowadzone do ustawy o KRS dotyczące zapobiegania tzw. kradzieży spółek. Inicjatywa ta stanowi reakcję na problem związany z wprowadzaniem przez sprawców wpisów dotyczących kwestii reprezentacji spółek w KRS, na podstawie podrobionych wniosków.

Nowe przepisy podejmują walkę z powyższym problemem wprowadzając instytucje „newslettera KRS”. Nowa usługa polegać ma na automatycznym przesłaniu informacji do przedsiębiorcy o zarejestrowaniu w systemie teleinformatycznym sprawy obejmującej numer w Rejestrze, sygnaturę sprawy i datę rejestracji sprawy albo dokonaniu wpisu w pozycji Rejestru obejmującej numer w Rejestrze, sygnaturę sprawy, datę dokonania wpisu i numer wpisu – dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru, każdemu, kto za pośrednictwem tego systemu wskazał numer w Rejestrze podmiotu, którego informacja ta ma dotyczyć. Poinformowanie o zarejestrowaniu powyższych działań ma umożliwić przedsiębiorcy  bardzo szybką reakcję i zapobieżenie naruszeń. 

OCHRONA KONSUMENTÓW
Nowa ustawa deweloperska

1 lipca weszła w życie nowa ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Kluczową zmianą jest wprowadzona instytucja Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Rozwiązanie to ma chronić środki wpłacone przez nabywców lokali i zapewnić ich zwrot w sytuacji, gdyby w czasie realizacji procesu inwestycyjnego upadł deweloper lub bank, w którym prowadzony był rachunek powierniczy dewelopera. Zgodnie z treścią przepisów omawianej ustawy maksymalna wysokość stawki procentowej, według której jest wyliczana wysokość składki na Fundusz, nie może przekraczać 1% – w przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego (w ramach którego pieniądze pobierane są w trakcie inwestycji) albo 0,1% – w przypadku zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego (który pozwala na pobranie pieniędzy dopiero na koniec inwestycji).

Przepisami nowej ustawy znacząco poszerzono zasady odbioru lokali przez nabywców i zgłaszania ich wad. Nowym uprawnieniem przysługującym nabywcy jest np. możliwość usunięcia wady lokalu na koszt dewelopera, jeżeli dojdzie do niedochowania przez niego terminu do jej naprawienia. Zgodnie z nowymi przepisami przy odbiorze lokalu lub domu jednorodzinnego sporządza się protokół, do którego nabywca może zgłosić wady. Deweloper obowiązany jest w terminie 14 dni do poinformowania nabywcy o uznaniu bądź odmowie zgłoszonych wad, a jeśli tego nie uczyni, przyjmuje się zasadność roszczenia nabywcy. Istotną zmianą wprowadzoną nową ustawą jest zawarcie w niej definicji umowy rezerwacyjnej. Ustawa reguluje także kwestię opłaty rezerwacyjnej, która od tej pory nie może wynosić więcej niż 1% ceny lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Ustawa nakłada także na dewelopera obowiązek dostarczenia prospektu informacyjnego do nabywcy przed zawarciem umowy deweloperskiej lub rezerwacyjnej (dotychczas odbywało się to tylko żądanie nabywcy).

Należy jednak zaznaczyć, że wobec przedsięwzięć deweloperskich  i zadań inwestycyjnych, w ramach których sprzedaż mieszkań rozpocznie się przed dniem wejścia w życia nowej ustawy deweloperskiej, zastosowanie znajdą dotychczasowe przepisy.

 
Handel fałszywymi opiniami

W czerwcu br. Prezes UOKiK postawił zarzuty wprowadzania konsumentów w błąd dwóm spółkom – Opinie.pro z siedzibą w Lubartowie oraz SN Marketing z siedzibą w Krakowie. Jak wskazuje UOKiK, do ww. spółek zgłaszali się przedsiębiorcy chcący poprawić swoją renomę na rynku i podnieść rozpoznawalność w sieci. Spółki oferowały tworzenie profesjonalnych, pozytywnych opinii zawierających pojedyncze bądź złożone zdania napisane zgodne z zasadami języka polskiego. Co istotne, usługi wykonywane były bez jakiegokolwiek uprzedniego kontaktu z usługami bądź produktami oferowanymi przez przedsiębiorców zgłaszających się do Opinie.pro oraz SN Marketing. Prezes UOKiK działania te ocenia jako mogące naruszać zbiorowe interesy konsumentów. Postępowania wszczęte przez Prezesa UOKiK mogą zakończyć się wydaniem decyzji nakładającej na ww. spółki kary finansowe w wysokości do 10% uzyskiwanego obrotu.

 

10 mln zł kary nałożone na Grupę Uniqa

Decyzją z dna 03 czerwca 2022 r. Prezes UOKiK nałożył na UNIQA TU na życie S.A. (dawniej: AXA)

10 mln zł kary za stosowanie klauzul niedozwolonych w 4 rodzajach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowych oferowanych od grudnia 2015 r. do maja 2019 r.

Klauzule uznane przez Prezesa UOKiK za abuzywne dotyczą sposobu naliczania opłat dystrybucyjnych i alokacyjnych, tj. opłat wstępnych, które miały pokryć koszty związane z akwizycją, reklamą, przygotowaniem umów etc. Jak wskazuje UOKiK, w pierwszym roku obowiązywania umowy opłata ta wynosiła od 60 do 100% składki podstawowej. Poza obowiązkiem uiszczenia kary pieniężnej na spółkę nałożony został obowiązek poinformowania konsumentów o decyzji Prezesa UOKiK i jej konsekwencjach.

Powrót do SPISU TREŚCI

PROCESY FRANKOWE
Wykreślenie hipoteki zabezpieczającej kredyt frankowy

Sąd Rejonowy w Gdańsku wydział Ksiąg wieczystych wykreślił hipotekę kaucyjną zabezpieczającą kredyt indeksowany do CHF mBank.

Sąd dokonał wykreślenia jedynie na postawie prawomocnego wyroku ustalającego nieważność umowy frankowej, pomimo iż Bank nie wydał zgody na wykreślenie hipoteki (tzw. listu mazalnego).

Sąd uznał zatem, iż wystarczający jest prawomocny wyrok ustający nieważność umowy kredytu zaś zgoda banku czy też wyrok w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej nie są konieczne.

Wcześniej w powyższej sprawie Sąd Okręgowy w Gdańsku ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF mBank SA (wyrok z dnia 12 maja 2021r., sygn. akt IC 1754/20), Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego (wyrok z dnia 14 grudnia 2021r. sygn. akt I ACa 607/21).

Sprawę z sukcesem poprowadzi radca prawny Anna Piwakowska-Rowińska pod kierownictwem partnera kancelarii, radcy prawnego Bartosza Sambożuka. Analiza umowy kredytowej jest bezpłatna. Zapraszamy: office@mgs-law.eu 

 

Mamy nadzieję, że ten wybór tematów przypadł Państwu do gustu. Zapraszamy do obserwowania nas na bieżąco w AKTUALNOŚCIACH  i naszych mediach społecznościowych. 

Powrót do SPISU TREŚCI

MGS LAW Newsletter gospodarczy i prawny czerwiec 2022 r.
O Nas

Nowe biuro w Warszawie MGS LAW

Z przyjemnością informujemy, że w związku ze stałym rozwojem Kancelarii, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, otworzyliśmy dla Państwa nowe biuro w Warszawie.   Nowa, dodatkowa lokalizacja MGS LAW w Warszawie będzie udogodnieniem przy obsłudze naszych obecnych, jak i przyszłych Klientów ze stolicy i innych miejsc z Polski i zza granicy. Kancelaria MGS LAW w Warszawie, otwarta z początkiem

Czytaj więcej »
Energetyka

Kongres Energetyki Przyszłości KEP III edycja

MGS LAW, jako Partner wydarzenia,  serdecznie zaprasza Państwa do udziału w Kongresie Energetyki Przyszłości, gdzie Michał Sznycer znajdzie się wśród ekspertów na panelu: Nowy kierunek rynku energii.    Kongres Energetyki Przyszłości, III edycja  (KEP 2024) odbędzie się w Toruniu w dniach 16-17 kwietnia 2024 r.  Wśród ekspertów III edycji  Kongresu Energetyki Przyszłości,

Czytaj więcej »
O Nas

Izabela Koszela, radca prawny w Zespole MGS LAW

Izabela Koszela, radca prawny pracuje w Zespole MGS LAW od marca 2024 roku.  Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w branży budowlanej i deweloperskiej. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego prawa nieruchomości, w tym kompleksowej obsługi prawnej procesów inwestycyjno-budowlanych. Mec. Izabela Koszela w toku dotychczasowej

Czytaj więcej »