Aktualności prawne

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – grudzień 2022 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – Newsletter MGS LAW zawiera  informacje zebrane z końcem grudnia 2022 r.
Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa.
PRAWO ENERGETYCZNE
 • Zawieszenie obowiązku informowania przez przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną o strukturze ceny energii dostarczanej do odbiorców
 • Klaster Energii
 • Koncesja na magazynowanie energii
 • Ustawa o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. podpisana przez Prezydenta
 • Poprawka Ministerstwa Klimatu i Środowiska dot. ustawy odległościowej przyjęta przez Rząd
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Rejestracja dźwięku tylko na podstawie prawa -kiedy monitoring tylko jako zapis obrazu?
PROCESY FRANKOWE
 • Ulga podatkowa dla frankowiczów przedłużona na kolejne dwa lata

OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
 • Deweloperzy pod kontrolą UOKIK

 • Implementacja dyrektywy „Omnibus” 

 

Zapraszamy do lektury!

 

PRAWO ENERGETYCZNE

Zawieszenie obowiązku informowania przez przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną o strukturze ceny energii dostarczanej do odbiorców

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną zakłada zawieszenie obowiązku informowania odbiorców przez przedsiębiorstwa obrotu o strukturze ceny energii dostarczonej im w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Wprowadzenie powyższych zmian jest efektem wejścia w życie przepisów dotyczących maksymalnej ceny energii elektrycznej w 2023 r. m.in. dla gospodarstw domowych, dla których przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną jest zobowiązane stosować ceny na poziomie wynikającym z taryfy obowiązującej na dzień 1 stycznia 2022 r. do określonych limitów zużycia energii elektrycznej.

 

Klaster Energii

Miasto Gliwice oraz powiązane z nim spółki komunalne wraz z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną powołały Klaster Energii. Działalność Klastra skoncentrowana ma być na lokalnej produkcji, dystrybucji i konsumpcji energii elektrycznej i ciepła z OZE. Jednym z pierwszych działań ma być przeprowadzenie analizy potrzeb oraz potencjału produkcyjnego członków Klastra.

 

Koncesja na magazynowanie energii

Elektrownie szczytowo – pompowe, pozostające w zasobach spółki PGE Energia Odnawialna, jako pierwsze w Polsce uzyskały koncesję na magazynowanie energii elektrycznej.

Co istotne, ramy prawne dla magazynowania energii elektrycznej wprowadzone zostały w wyniku nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne z maja 2021 r. Zgodnie z definicją zawartą w ww. ustawie magazynowanie energii to „przetworzenie energii elektrycznej pobranej z sieci elektroenergetycznej lub wytworzonej przez jednostkę wytwórczą przyłączoną do sieci elektroenergetycznej i współpracującą z tą siecią do innej postaci energii, przechowanie tej energii, a następnie ponowne jej przetworzenie na energię elektryczną”. Magazyn energii to instalacja umożliwiająca magazynowanie energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej.

 

Ustawa o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. podpisana przez Prezydenta

20 grudnia 2022 r. Prezydent podpisał ustawę o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Głównym celem ustawy jest zamrożenie w 2023 r. cen gazu dla odbiorców indywidualnych na poziomie cen z 2022 r.

Ustawa wprowadza również refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych wykorzystujących jako główne źródło ciepła piec gazowy, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Zwrot VAT uzależniony jest od dochodu gospodarstwa i przysługiwać będzie:

 • gospodarstwu jednoosobowemu, w którym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100,00 zł;
 • gospodarstwu wieloosobowemu, w którym przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 1500,00 zł.

 

Termin na złożenie wniosku o refundację podatku VAT wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktury.

Poza gospodarstwami rodzinnymi ochroną objęte zostały również spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, producenci ciepła lokalnego dla gospodarstw domowych w spółdzielniach, podmioty użyteczności publicznej: szkoły, uczelnie, żłobki, przedszkola, szpitale i pomoc społeczna, kościoły oraz organizacje pozarządowe.

 

Poprawka Ministerstwa Klimatu i Środowiska dot. ustawy odległościowej przyjęta przez Rząd

13 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do rządowego projektu nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Poprawka zakłada m.in. nałożenie na inwestora obowiązku udostępniania co najmniej 10% mocy zainstalowanej uzyskanej z elektrowni wiatrowej na rzecz mieszkańców danej gminy w formule prosumenta wirtualnego. Jak wskazuje minister klimatu i środowiska Anna Moskwa „Dzięki nowym przepisom, każdy mieszkaniec gminy będzie mógł – na zasadzie dobrowolności – podpisać z inwestorem umowę i stać się tzw. prosumentem wirtualnym na okres 15 lat. Nowe rozwiązanie zwiększy opłacalność i zmniejszy koszty inwestycyjne w odnawialne źródła energii, które musieliby ponieść mieszkańcy gmin, planujący podobne inwestycje samodzielnie.”

Gmina odpowiedzialna będzie zaś za określenie liczby mieszkańców zainteresowanych przystąpieniem do umowy z inwestorem.

Powrót do SPISU TREŚCI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Rejestracja dźwięku tylko na podstawie prawa – kiedy monitoring tylko jako zapis obrazu?

Wyrokiem z dnia 28 października 2022 r. wydanym w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1341/22 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Miasta Stołecznego Warszawy na decyzję UODO nakładającą na Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych administracyjną karę pieniężną. Sprawa dotyczyła nagrywania i utrwalania dźwięku (głosu) w zainstalowanym w ośrodku systemie monitoringu. W uzasadnieniu wyroku WSA podzielił argumentację UODO podkreślając przy tym, że ośrodek przetwarzał dane osobowe osób w nim przebywających w zakresie nagrywania i utrwalaniu dźwięku poprzez stosowany monitoring.

Zasady stosowania monitoringu zostały zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 42 ust. 12 i art. 423 ust. 1). Ponadto kwestie te regulują akty wykonawcze do tej ustawy.

Co ważne, wykładnia ww. przepisów jest utrudniona z uwagi na wprowadzenie ich w różnym czasie. Zdaniem WSA rejestrowanie w ramach monitoringu danych osób, które przebywają w warunkach przymusu, nie powinno się odbywać z powołaniem się na budzące wątpliwość podstawy. Jak czytamy na stronie UODO „Sąd podzielił opinię organu nadzorczego, że przepisy nie przewidują możliwości zapisu dźwięku w tym konkretnym przypadku, a instalacja monitoringu stosowana w pomieszczeniach przeznaczonych do izolacji oraz w pomieszczeniach izby wytrzeźwień w ogólności powinna umożliwiać wyłącznie zapis obrazu.”

PROCESY FRANKOWE
Ulga podatkowa dla frankowiczów przedłużona na kolejne dwa lata

Jak wynika z oficjalnego komunikatu, Minister Finansów przedłużył do końca 2024 r. okres obowiązywania rozporządzenia zwalniającego kredytobiorców walutowych z podatku PIT od części dochodów związanych z kredytem mieszkaniowym. Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatków PIT zostało zatem utrzymane na obecnych zasadach do 31 grudnia 2024 r.

W konsekwencji zwolnieniu z podatku PIT podlegać będą kwoty wierzytelności umorzonej kredytobiorcy na podstawie ugody z tytułu walutowego kredytu hipotecznego oraz świadczenia otrzymane przez osobę fizyczną z tytułu kredytu mieszkaniowego w związku z ujemnym oprocentowaniem.

Jak wskazuje Ministerstwo w komunikacie kwoty zobowiązania nie trzeba będzie uwzględniać w rocznym zeznaniu PIT, ponieważ – co do zasady – w deklaracjach nie wykazuje się dochodów zwolnionych z opodatkowania.

Czytaj więcej na: 

GOV.pl/finanse

PIT.pl/ulgadlafrankowiczow

 

Powrót do SPISU TREŚCI  

OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 
Deweloperzy pod kontrolą UOKIK 

W informacji podanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwrócono uwagę, iż obecna sytuacja ekonomiczna,  w tym szczególnie wysoka inflacja, mogą przyczyniać się do decydowania się przez przedsiębiorców na działania mogące szkodzić konsumentom. Mowa tutaj o stosowaniu tzw. klauzul waloryzacyjnych mających zabezpieczyć deweloperów przed ew. utratą rentowności swoich inwestycji.

W związku z powyższym Urząd zainicjował postępowanie wyjaśniające celem zbadania prawidłowości klauzul. Zdaniem Prezesa UOKIK „Umowy powinny być sformułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały regulować stosunki pomiędzy stronami. Konsumenci mają prawo wiedzieć, jakie zobowiązanie zaciągają, na jakie konkretne warunki wyrażają zgodę. Uprawnienia dewelopera do zmiany ceny nie mogą prowadzić do nadużycia jego pozycji poprzez niewspółmierne obciążenie konsumentów skutkami zmian warunków ekonomicznych na rynku”.

Do złożenia stosownych wyjaśnień i przekazania informacji wezwano już ponad 87 przedsiębiorstw. Wobec jednego z nich toczy się już postępowanie wyjaśniające.

Czytaj więcej na stronie UOKIK.gov.pl 

Implementacja dyrektywy „Omnibus”

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra Rozwoju i Technologii ws. uwidaczniania cen towarów i usług. Nowelizacja rozporządzenia jest częścią procesu implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześniania unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (tzw. „Dyrektywa Omnibus”).

Nowe przepisy uregulować mają m.in. kwestie związane z obowiązkiem uwidocznienia ceny lub ceny jednostkowej. Objąć mają także zasady ich uwidoczniania w miejscach ogólnodostępnych i dobrze widocznych dla konsumentów, na danym towarze, bezpośrednio przy towarze lub w jego bliskości.

Ponadto regulacja ma unormować kwestie recenzji internetowych a mianowicie czy faktycznie pochodzą od konsumentów i realnego źródła (czy nie zostały wykreowane przez tzw. boty). Dyrektywa nakłada na przedsiębiorcę obowiązek informowania czy i w jaki sposób zapewnia, że publikowane recenzje pochodzą od konsumenta. Doprecyzowaniu i modyfikacji mają ulec także zasady rękojmi konsumenckiej i gwarancji.

Czytaj więcej: Unijna Dyrektywa OMNIBUS – nowe obowiązki dla przedsiębiorców

 

 

Mamy nadzieję, że ten wybór tematów przypadł Państwu do gustu. Zapraszamy do obserwowania nas na bieżąco w AKTUALNOŚCIACH  i naszych mediach społecznościowych. 

Powrót do SPISU TREŚCI
MGS-LAW
Energetyka

Newsletter prawny MGS LAW – energetyka – maj 2024 r.

Aktualny newsletter MGS LAW obejmuje najnowsze informacje o zmianach w prawie energetycznym, o projektach i nowelizacjach kodeksów i ustaw.        PRAWO ENERGETYCZNE Projekt ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym Wejście w życie rozporządzenia REMITII Zapowiedź Prawa wodorowego Plan ochrony infrastruktury energetycznej Zespół ds. wydzielenia

Czytaj więcej »
O Nas

Anna Miałkowska, aplikantka adwokacka MGS LAW

Z wielką przyjemnością przedstawiamy dziś Państwu Annę Miałkowską, aplikantkę adwokacką w Zespole MGS LAW.   Anna Miałkowska w MGS LAW zajmuje się bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, reprezentuje Klientów w sporach sądowych i pozasądowych oraz czynnie wspiera działalność kancelarii. Anna Miałkowska ma doświadczenie w doradztwie osobom fizycznym i prawnym, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego

Czytaj więcej »
O Nas

Nowe biuro w Warszawie MGS LAW

Z przyjemnością informujemy, że w związku ze stałym rozwojem Kancelarii, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, otworzyliśmy dla Państwa nowe biuro w Warszawie.   Nowa, dodatkowa lokalizacja MGS LAW w Warszawie będzie udogodnieniem przy obsłudze naszych obecnych, jak i przyszłych Klientów ze stolicy i innych miejsc z Polski i zza granicy. Kancelaria MGS LAW w Warszawie, otwarta z początkiem

Czytaj więcej »