Aktualności prawne

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – grudzień 2023 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – Newsletter MGS LAW zawiera  informacje zebrane z końcem grudnia i opublikowane w styczniu 2024 r.
Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa.
 
 
PRAWO ENERGETYCZNE
  • Zatwierdzone taryfy na 2024 rok

  • Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie odbiorców energii w I połowie 2024 roku

  • Zgoda Prezesa URE na budowę trzech magazynów PGE Dystrybucja

PROCESY FRANKOWE
  • Istotne wyroki TSUE w sprawach frankowych
PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ
  • Porozumienie w sprawie Unijnego aktu o sztucznej inteligencji

  • Warunki przyznawania odszkodowania za szkodę niemajątkową na podstawie RODO

 

Zapraszamy do lektury!
  

 

 

PRAWO ENERGETYCZNE

 

Zatwierdzone taryfy na 2024 rok

Prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych czterem tzw. sprzedawcom z urzędu (PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót). Zatwierdzone zostały także taryfy pięciu największych OSD: PGE, Tauron, Enea, Energa i Stoen Operator. 

Zatwierdzone przez Prezesa URE ceny energii w taryfach sprzedawców na 2024 r. są niższe o 31,3 proc. w stosunku do taryf zatwierdzonych na 2023 r.

Taryfy zatwierdzone na 2023 rok nie były jednak stosowane do rozliczeń z odbiorcami, ponieważ po tzw. ustawowym zamrożeniu cen, płacą oni w tym roku 412 zł/MWh do określonych limitów zużycia energii, a powyżej tych limitów 693 zł/MWh. Zatwierdzane dziś taryfy na 2024 rok są niższe od tych na 2023, nie oznacza to jednak obniżki na rachunkach odbiorców objętych zamrożeniem cen, w tym taryfowanych – stwierdził Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie odbiorców energii w I połowie 2024 roku

W wyniku nowelizacji zamrożeniem cen energii elektrycznej zostaną objęte gospodarstwa domowe, przedsiębiorcy z kategorii MŚP, samorządy i spółki komunalne prowadzące m.in. obiekty sportowe.
Podstawowy limit zużycia dla gospodarstw domowych wynosi 1500 kWh rocznie, w pozostałym zakresie, np. w odniesieniu do gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnością limit został ustalony na poziomie 1800 kWh, a dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników – 2000 kWh. Powyżej limitu zużycia gospodarstwa domowe są objęte ceną maksymalną, która została ustalona na poziomie 693 zł/MWh (powiększona o akcyzę i podatek VAT).
W przypadku pozostałych odbiorców uprawnionych, tj. m.in. przedsiębiorstw nalężących do kategorii MŚP, którzy złożyli wymagane oświadczenie i nadal spełniają kryteria uprawniające je do skorzystania z ochrony, nie muszą podejmować dodatkowych czynności – cena maksymalna będzie stosowana wobec nich automatycznie, tak jak dotychczas. W przypadku podmiotów nowych, lub tych, którzy nie korzystali poprzednio z ceny maksymalnej, a spełniają przesłanki do objęcia ochroną na gruncie ustawy, powinny złożyć stosowane oświadczenie do dnia 31 stycznia 2024 roku.
Nowelizacja nie przedłużyła obowiązku przekazywania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen przez wytwórców i spółki obrotu.
Analogiczny mechanizm ochronny został przedłużony także w zakresie gazu i ciepła.

Zgoda Prezesa URE na budowę trzech magazynów PGE Dystrybucja

Prezes URE wydał decyzje uznające magazyny energii elektrycznej spółki PGE Dystrybucja za w pełni zintegrowane elementy sieci i wyraził zgodę na posiadanie, budowanie, zarządzanie oraz obsługę trzech magazynów przez tego operatora systemu dystrybucyjnego.
Działanie magazynów energii w sieci PGE Dystrybucji pozwoli na ograniczenia czasu przerw w dostawie energii elektrycznej, a także poprawi parametry jakościowe dostarczanej energii i pozytywnie wpłynie na współpracę sieci dystrybucyjnej z lokalnymi odnawialnymi źródłami energii. Magazyny mają również stanowić alternatywę dla droższych i bardziej czasochłonnych inwestycji w rozbudowę linii i stacji elektroenergetycznych. Zgodnie z prawem unijnym i Prawem energetycznym operator systemu elektroenergetycznego nie może budować, posiadać, obsługiwać magazynów energii ani nimi zarządzać. Jednym za wyjątków jest sytuacja, kiedy Prezes URE, na wniosek operatora, w drodze decyzji uzna magazyn energii za w pełni zintegrowany element sieci.

Powrót do SPISU TREŚCI

 
 

PROCESY FRANKOWE

 
Istotne wyroki TSUE w sprawach frankowych

W grudniu 2023r. zapadły aż trzy istotne wyroki w zakresie spraw frankowych.

  1. Dnia 7 grudnia w sprawie o sygn. C-140/22 zapadło orzeczenie, w którym TSUE stwierdził, że konsument nie ma obowiązku składania oświadczenia o skutkach nieważności umowy. Trybunał wskazał, iż konsument korzysta z ochrony Dyrektywy 93/13 od początku zawarcia umowy i nie jest zobligowany wskazywać, że chce z niej korzystać w oświadczeniu przed Sądem. Orzeczenie wskazuje ponadto, że w zakresie oceny zapisów umownych Sąd ma działać z urzędu, bez potrzeby zajęcia stanowiska przez konsumenta.
  2. Orzeczeniem z dnia 11 grudnia Trybunał wypowiedział się w sprawie o sygn. C-756/22 wskazując, że bankom nie przysługuje waloryzacja kapitału w razie uznania umowy za nieważną. W konsekwencji, poza wypłaconą kwotą kapitału kredytu, banki nie będą mogły domagać się innych dodatkowych kwot. Na gruncie komentowanego orzeczenia konsumenci nie poniosą dodatkowych kosztów związanych z kredytem.
  3. W wyroku z dnia 14 grudnia w sprawie o sygn. C – 28/22 Trybunał orzekł o terminie przedawnienia roszczeń banku i zarzucie zatrzymania. Stwierdził w nim, że termin przedawnienia nie może zaczynać się od chwili, kiedy stwierdza się trwałą bezskuteczność umowy. Termin przedawnienia dla banku nie może się zatem zacząć później niż bieg terminu przedawnienia roszczeń konsumenta.

 

Czytaj:

Wyrok Trybunału z dnia 7 grudnia 2023 r. 

Postanowienie Trybunału z dnia 11 grudnia 2023 r.

Wyrok Trybunału z dnia 14 grudnia 2023 r. 

 

 

Powrót do SPISU TREŚCI

 
 

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

 
Porozumienie w sprawie Unijnego aktu o sztucznej inteligencji

W grudniu 2023r. doszło do wstępnego porozumienia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie projektu unijnego aktu zapewniającego bezpieczeństwo w zakresie wykorzystywania sztucznej inteligencji w Europie, poszanowania praw podstawowych i demokracji, a także możliwości prosperowania i rozwoju przedsiębiorstw. Mimo, że nie wypracowano jeszcze całości porozumienia, co do wszystkich aspektów dotyczących aktu to w obecnym kształcie porozumienie określiło kierunek i stworzyło wytyczne dla dalszej części prac nad aktem.


Uzgodniono między innymi zakres zabezpieczeń dotyczących sztucznej inteligencji przeznaczonej do powszechnego użytku. W toku negocjacji podjęto decyzję o przyjęciu szeregu rozwiązań dotyczących stosowania systemów identyfikacji biometrycznej w przestrzeni publicznej. Dla systemów sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia określono wymogi przejrzystości takie jak sporządzanie dokumentacji technicznej, przestrzeganie unijnego prawa autorskiego oraz rozpowszechnianie szczegółowych podsumowań treści wykorzystywanych do szkoleń.


W dalszym etapie prac uzgodniony tekst regulacji będzie musiał zostać formalnie przyjęty zarówno przez Parlament, jak i Radę.

Czytaj: Parlament Europejski: Artificial Intelligence Act: deal on comprehensive rules for trustworthy AI

 

Powrót do SPISU TREŚCI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 
Warunki przyznawania odszkodowania za szkodę niemajątkową na podstawie RODO

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał istotne orzeczenie w zakresie warunków odszkodowania za szkodę niemajątkową, na którą powołuje się osoba, której dane osobowe znajdujące się w posiadaniu organu publicznego zostały opublikowane w Internecie w następstwie ataku cyberprzestępców.

W swoim orzeczeniu (sygn. C- 340/21) TSUE wskazał, że to na administratorze danych osobowych spoczywa ciężar udowodnienia, że środki mające zapewnić ochronę danych były odpowiednie. Sądy badające przedmiotową kwestię nie będą mogły uznać, że sam fakt nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych był wynikiem użycia nieodpowiednich środków do ich ochrony.

Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału, jeśli ujawnienie danych osobowych nastąpiło wskutek ingerencji osób trzecich, jak np. w wyniku cyberprzestępstwa, administrator będzie mógł być zobowiązany do wypłaty odszkodowania osobom, które poniosły szkodę z tytuły bezprawnego działania.

Istotnym zagadnieniem ujętym w orzeczeniu jest teza, zgodnie z którą już sama obawa przed wykorzystaniem przez osoby trzecie danych osobowych może stanowić szkodę niemajątkową.

 

Czytaj: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej  Cyberprzestępczość: obawa przed ewentualnym wykorzystaniem przez osoby trzecie danych osobowych może sama w sobie stanowić szkodę niemajątkową.

 

Mamy nadzieję, że ten wybór tematów przypadł Państwu do gustu. Zapraszamy do obserwowania nas na bieżąco w AKTUALNOŚCIACH  i naszych mediach społecznościowych. 

Powrót do SPISU TREŚCI
Newsletter prawny mgs law grudzień 2023
Energetyka

Doradzamy w transakcji związanej z budową dużej farmy fotowoltaicznej

MGS LAW doradza w transakcji związanej z finansowaniem i budową dużej farmy fotowoltaicznej Z dumą informujemy, że radcy prawni i adwokaci Kancelarii MGS LAW byli odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji do projektu realizowanego przez EDP Energia Polska z Columbus Energy S.A. Dokumentacja do projektu obejmującego budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 61 MW została przygotowana przez Zespół

Czytaj więcej »
Sprawy frankowe

Wygrana z bankiem w sprawie o waloryzację kapitału

Kancelaria MGS LAW wygrała w sądzie proces w sprawie z powództwa banku o waloryzację kredytu i zwrot wypłaconego kapitału Mec. Anna Piwakowska-Rowińska, radca prawny MGS LAW poprowadziła z sukcesem i wygrała dla Klientów sprawę z powództwa banku Santander o waloryzację kredytu i zwrot wypłaconego kapitału.   Sąd Rejonowy w Gdyni w sprawie z powództwa Santander Bank Polska SA o waloryzację

Czytaj więcej »
Energetyka

Kongres PV 2024 – M. Sznycer w panelu dyskusyjnym

Kongres PV 2024 to najważniejsze wydarzenie branży PV w Polsce, organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki.    Tegoroczny Kongres PV odbył się w Warszawie w dniach 27-28 maja 2024 r.  W gronie ekspertów w panelu „Redysponowanie – stracona energia polskiej gospodarki” brał udział Partner MGS LAW, radca prawy Michał Sznycer.  Dziękujemy Pani

Czytaj więcej »