Aktualności prawne

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – kwiecień 2022 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw- informacje zebrane z końcem kwietnia 2022 r.
Znajdziecie tu Państwo wiadomości zawierające aktualne i planowane zmiany w prawie, nowelizacje ustaw i kodeksów. Poinformujemy tu o nowych przepisach, które właśnie weszły w życie.
Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to opracowanie i streszczenie zmian obejmujących następującą tematykę, w tym miesiącu skoncentrowaną na energetyce i RODO:

  • Projekt ustawy o zmianie zasady 10H
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o ETS (UA7)
  • Projekt rozporządzenia w sprawie zmiany obowiązku tzw. zielonego i błękitnego (OZE)
  • RARS stworzy strategiczne zapasy gazu (projekt zmian w tzw. ustawie o zapasach obowiązkowych)
  • Wezwanie Komisji Europejskiej względem Niemiec, Grecji, Finlandii i Szwecji odnośnie prawidłowej transpozycji RODO

Zapraszamy do lektury:

Projekt ustawy o zmianie zasady 10H

Ministerstwo Klimatu i Środowiska kontynuuje prace nad projektem zmiany ustawy odległościowej (tzw. 10H)

W dniu 21 kwietnia 2022 r., na wniosek minister Anny Moskwy, projekt nowelizacji ustawy z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych został przekazany do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w celu kontynuowania prac legislacyjnych. Za ich finalizację odpowiedzialny będzie Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez resort klimatu uelastycznienie tzw. zasady 10H jest kluczowe dla dalszego rozwoju technologii wiatrowej na lądzie oraz możliwości wykorzystania taniej energii dla przemysłu. Nowe propozycje mają na celu modyfikację przepisów, które pozwolą na realizację nowych inwestycji w zakresie wznoszenia elektrowni wiatrowych. Przedstawione w marcu br. założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku przewidują dalszy rozwój OZE oraz dynamizację we wszystkich sektorach, co przy zwiększonych ambicjach może oznaczać osiągniecie 50 GW zainstalowanej mocy w odnawialnych źródłach już w 2030 roku.

Nowe przepisy mają też zapewnić właściwy poziom kontroli nad tym procesem przez władze gminne i społeczność lokalną, a także odpowiedni poziom bezpieczeństwa eksploatacji elektrowni wiatrowych przy pełnej informacji o planowanej inwestycji dla mieszkańców gmin, w których lokalizowane będą instalacje wiatrowe.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ETS (UA7)

W dniu 6 kwietnia stronie RCL została opublikowana i przekazana do ponownych konsultacji kolejna wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (UA7).

Proponowana nowelizacja ustawy wprowadza zmiany umożliwiające wykorzystanie dochodów ze sprzedaży uprawnień do emisji na wsparcie transformacji sektora energetycznego. W tym celu część środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji przekazywanych będzie na wyodrębniony rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt rozporządzenia w sprawie zmiany obowiązku tzw. zielonego i błękitnego (OZE)

Pod koniec marca 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2023 r. W projektowanym rozporządzeniu, w porównaniu do poziomu obowiązującego w 2022 r., przewiduje się zmianę wielkości udziału odnoszącego się do tzw. zielonych certyfikatów (obniżenie o 8,5 punktu procentowego – z 18,5% do 10%).

RARS stworzy strategiczne zapasy gazu (projekt zmiany ustawy o zapasach ropy i gazu)

W dnu 25 kwietnia 2022 r. na stronie RCL ukazał się projekt nakładający na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS) wyłączny obowiązek tworzenia oraz utrzymywania zapasów strategicznych gazu ziemnego. Projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych. Tworzenie i utrzymywanie strategicznych rezerw gazu przez RARS, finansowanie ich zakupu oraz procedury na wypadek zagrożeń są podstawowym składnikiem projektu zmiany ustawy o zapasach ropy i gazu. Nowe zasady mają obowiązywać od października 2023 r.

Wielkość zapasów strategicznych ma wynosić 35% łącznego zużycia w okresie kolejnych 30 dni nadzwyczajnie wysokiego zapotrzebowania na gaz, występującego z prawdopodobieństwem statystycznym raz na 20 lat.

Projekt zakłada, że RARS będzie kupować gaz na zapasy strategiczne lub sprzedawać nadwyżki na Towarowej Giełdzie Energii. Koszty tworzenia i utrzymywania zakupów będą ponosić przedsiębiorstwa zobowiązane, czyli operatorzy systemu gazowego, skraplania gazu i systemu magazynowania.

Agencja ma utrzymywać zapasy strategiczne w magazynach, które zapewniają możliwość dostarczenia całości tych zapasów w ciągu 40 dni, przy czym mogą być utrzymywane w magazynach na terenie Polski, państwa należącego do UE lub państwa członkowskiego EFTA – strony umowy o EOG.

Projekt definiuje też odbiorców chronionych. Są to gospodarstwa domowe, przyłączeni do sieci dystrybucyjnej przedsiębiorcy, podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, koła gospodyń wiejskich – o ile ich moc umowna nie przekracza 710 kWh/h.

Chronione mają być też podmioty zapewniające świadczenie opieki zdrowotnej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie lub ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego lub jednostki współpracujące, przedszkola, szkoły, organy administracji publicznej i urzędy, podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce oraz dzienni opiekunowie, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, podmioty odpowiedzialne za gospodarowanie odpadami, odbiorcy gazu, w zakresie, w jakim zajmują się wytwarzaniem lub zaopatrywaniem w ciepło innych odbiorców chronionych, w okresie od 1 września do 31 maja.

Wezwanie Komisji Europejskiej względem Niemiec, Grecji, Finlandii i Szwecji odnośnie prawidłowej transpozycji RODO

Komisja podjęła w dniu 6 kwietnia 2022 r. decyzję o skierowaniu wezwań do usunięcia uchybienia do Niemiec, Grecji, Finlandii i Szwecji w związku z niedopełnieniem obowiązków powiadomienia wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i dyrektywy o ochronie danych w sprawach karnych. Niemcy nie zgłosiły jeszcze środków transponujących dyrektywę w odniesieniu do działalności policji federalnej. Grecja nie dokonała prawidłowej transpozycji przepisów dotyczących m.in. zakresu stosowania dyrektywy o ochronie danych w sprawach karnych oraz terminów przechowywania danych. W niektórych przypadkach Finlandia i Szwecja nie wypełniły swoich zobowiązań w zakresie przyznania prawa do skutecznego środka zaskarżenia przysługującego osobom, których dane dotyczą. Wspomniane państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i wprowadzenie niezbędnych środków w celu usunięcia stwierdzonych przez Komisję naruszeń prawa UE. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Mamy nadzieję, że ten wybór tematów przypadł Państwu do gustu. Niniejszy newsletter będzie wkrótce widoczny również w AKTUALNOŚCIACH na naszej stronie internetowej i naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy do obserwowania nas na bieżąco!

Obrazek wymiar www.mgslaw. (1200×675 px)
Energetyka

Newsletter prawny MGS LAW – energetyka – maj 2024 r.

Aktualny newsletter MGS LAW obejmuje najnowsze informacje o zmianach w prawie energetycznym, o projektach i nowelizacjach kodeksów i ustaw.        PRAWO ENERGETYCZNE Projekt ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym Wejście w życie rozporządzenia REMITII Zapowiedź Prawa wodorowego Plan ochrony infrastruktury energetycznej Zespół ds. wydzielenia

Czytaj więcej »
O Nas

Anna Miałkowska, aplikantka adwokacka MGS LAW

Z wielką przyjemnością przedstawiamy dziś Państwu Annę Miałkowską, aplikantkę adwokacką w Zespole MGS LAW.   Anna Miałkowska w MGS LAW zajmuje się bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, reprezentuje Klientów w sporach sądowych i pozasądowych oraz czynnie wspiera działalność kancelarii. Anna Miałkowska ma doświadczenie w doradztwie osobom fizycznym i prawnym, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego

Czytaj więcej »
O Nas

Nowe biuro w Warszawie MGS LAW

Z przyjemnością informujemy, że w związku ze stałym rozwojem Kancelarii, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, otworzyliśmy dla Państwa nowe biuro w Warszawie.   Nowa, dodatkowa lokalizacja MGS LAW w Warszawie będzie udogodnieniem przy obsłudze naszych obecnych, jak i przyszłych Klientów ze stolicy i innych miejsc z Polski i zza granicy. Kancelaria MGS LAW w Warszawie, otwarta z początkiem

Czytaj więcej »