Aktualności prawne

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – kwiecień 2023 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – Newsletter MGS LAW zawiera  informacje zebrane z końcem kwietnia i publikowane w maju 2023 r.
Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa.
PRAWO ENERGETYCZNE
  • Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw
  • Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i prawa budowlanego
  • Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (UC 99) przyjęta przez Radę Ministrów
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  • Instytut Prawa Ochrony Danych Osobowych
  • Rozstrzygnięcie sporu dot. przekazywania danych przez Meta IE i utworzenie grupy zadaniowej ds. Chatu GPT
PRAWO CYWILNE
  • Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie jednoosobowego sądu odwoławczego
  • Wyrok TSUE w sprawie opłaty za korzystanie z kapitału zapadnie w czerwcu
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dot. odpowiedzialności byłych prezesów spółek

 

Zapraszamy do lektury!
 

PRAWO ENERGETYCZNE

Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw

 

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy stanowiący ważny krok w kierunku modernizacji infrastruktury energetycznej w kraju. Projekt zakłada ułatwienia w procesie inwestycyjnym w sieci o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym oraz usprawnienie procedur związanych z budową i modernizacją sieci przesyłowych. Ma on na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zapewnienie stabilności dostaw energii elektrycznej.

W projekcie ustawy znalazły się także zmiany obejmujące regulacje w zakresie ochrony środowiska oraz odpadów, które mają na celu zapewnienie ochrony środowiska w trakcie inwestycji oraz poprawę gospodarki odpadami.

Nie ulega wątpliwości, że modernizacja infrastruktury energetycznej w Polsce jest niezbędna dla zapewnienia stabilności dostaw energii elektrycznej oraz przyczyni się do skuteczniejszej i szybszej integracji odnawialnych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym. Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących inwestycji w sieci przesyłowe oraz ochrony środowiska może pomóc w osiągnięciu tych celów.

Projekt skierowany został do I czytania w komisjach. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i prawa budowlanego

Od 28 kwietnia 2023 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków i prawie budowlanym, które dotyczą regulacji w zakresie energetycznej efektywności budynków. Głównym celem nowelizacji jest zwiększenie standardów energetycznych budynków oraz poprawa jakości ich projektowania, budowy i eksploatacji.
W ramach nowelizacji wprowadzono m.in. obowiązek właściciela budynku do przekazania najemcy kopii świadectwa charakterystyki energetycznej. Brak takiego świadectwa zagrożony będzie karą grzywny do 5 tys. zł.
Należy także dodać, że od 5 maja 2023 r. istnieje obowiązek podawania w treści ogłoszenia
dotyczącego najmu/sprzedaży domu czy mieszkania informacji o wskaźniku rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną, udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową oraz jednostkową wielkość emisji CO2, a więc w szerszym zakresie niż dotychczas.
Nowe przepisy nie rozstrzygają przy tym, czy w przypadku najmu pokoju, garażu, czy też pomieszczenia biurowego istnieje konieczność przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

 

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (UC 99) przyjęta przez Radę Ministrów

Jednym z założeń nowelizacji jest m.in. wprowadzenie przepisów bezpośrednio odnoszących się do kontraktowania energii na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z OZE bezpośrednio od wytwórcy.

Powyższe jest konsekwencją wykonania postanowień unijnej dyrektywy RED II, która wprowadziła dla wytwórców energii z OZE bezpośrednią możliwość jej sprzedaży do odbiorców końcowych. Co istotne, przepisy dyrektywy RED II pozostawiają państwom członkowskim swobodę w zakresie transpozycji przepisów dotyczących umów PPA.

Nowelizacja wprowadza również definicję biometanu a także przepisy regulujące budowę instalacji do wytwarzania biometanu. Wymagania dotyczące jakości biometanu jaką musi spełniać aby mógł być wprowadzony do sieci dystrybucyjnych lub przesyłowych gazu ziemnego zawarte zostaną w ustawie prawo energetyczne. Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w UC 99 działalność w zakresie wytwarzania biogazu i biometanu będzie działalnością regulowaną podlegającą wpisowi do rejestru wytwórców biogazu prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

W projekcie UC 99 znajdujemy także postanowienia odnoszące się do utworzenia Krajowego Punktu Kontaktowego OZE, który działać ma w formie online a za jego prowadzenie odpowiedzialne będzie Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Nowelizacja UC 99 to także wprowadzenie nowego modelu sprzedaży energii pomiędzy prosumentami działającymi samodzielnie bądź za pośrednictwem agregatorów – tzw. model peer – to – peer. Umożliwi on przekazywanie nieskonsumowanej przez prosumenta do drugiego podmiotu w celu pokrycia jego zapotrzebowania na energię w sposób bezpośredni za sprawą określonych technologii informatycznych lub na podstawie rozwiązań bazujących na włączeniu pośrednika, zapewniającego cyfrowe połączenia wzajemne niezbędne do umożliwienia wymiany tejże energii.  Projekt obecnie znajduje się na etapie prac sejmowych.

Powrót do SPISU TREŚCI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Instytut Prawa Ochrony Danych Osobowych

W Polsce powstał pierwszy Instytut zajmujący się zagadnieniami ochrony danych osobowych. Instytut Prawa Ochrony Danych Osobowych (IPODO) ma na celu zwiększenie świadomości w zakresie ochrony prywatności oraz dostarczanie wiedzy i rozwiązań praktycznych w tym obszarze.

IPODO to organizacja, która skupia ekspertów z różnych dziedzin, m.in. prawa, technologii, bezpieczeństwa informacji oraz etyki. Instytut będzie działał na rzecz edukacji i szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych, a także będzie oferował wsparcie w wdrażaniu przepisów RODO.
Celem IPODO jest również rozwijanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie ochrony prywatności, a także prowadzenie badań i analiz w zakresie zagadnień związanych z danymi osobowymi. Instytut będzie współpracował z różnymi instytucjami, w tym z organami nadzoru, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz uczelniami.

Powstanie Instytutu Ochrony Danych Osobowych jest ważnym krokiem w kierunku zwiększenia świadomości i ochrony prywatności w Polsce.

 

Rozstrzygnięcie sporu dot. przekazywania danych przez Meta IE i utworzenie grupy zadaniowej ds. Chatu GPT

Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych podczas 78. posiedzenia plenarnego przyjęła wiążącą decyzję dotyczącą rozstrzygnięcia sporu na podstawie art. 65 RODO w sprawie projektu decyzji irlandzkiego organu nadzorczego dot. Meta Platforms Ireland Limited (Meta IE).
Postępowanie dotyczy zgodności z prawem przekazywania danych do USA przez Meta IE za pośrednictwem Facebooka. Decyzja EROD pełni decydującą w zapewnieniu spójnego stosowania przepisów RODO zarówno przez organy krajowe jak i unijne.
Jak czytamy na stronie UODO: „Decyzja wiążąca odnosi się do istotnych kwestii prawnych wynikających z projektu decyzji irlandzkiego organu jako wiodącego organu nadzorczego w sprawie Meta IE. Wiążąca decyzja EROD odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu prawidłowego i spójnego stosowania RODO przez krajowe organy nadzorcze. A ponieważ nie osiągnięto porozumienia w sprawie sprzeciwów złożonych przez kilka organów nadzorczych, wezwano EROD do rozstrzygnięcia sporu między organami w terminie dwóch miesięcy.”
Co istotne, EROD opublikuje decyzję po tym, jak wiodący organ nadzorczy poinformuje o swojej decyzji krajowej administratora.
Podczas tego samego posiedzenia powołana została grupa zadaniowa ds. Chat GPT. W ocenie EROD korzystanie ze sztucznej inteligencji wiąże się z ryzykiem przetwarzania danych osobowych. Celem powołanej grupy zadaniowej będzie zbadanie, czy Chat GPT działa zgodnie z przepisami RODO.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej UODO:  EROD rozstrzyga spór dot. przekazywania danych przez Meta IE i tworzy grupę zadaniową ds. Chatu GPT

Powrót do SPISU TREŚCI

PRAWO CYWILNE
Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie jednoosobowego sądu odwoławczego

Rozpoznanie sprawy cywilnej przez sąd drugiej instancji w składzie jednego sędziego ogranicza prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy, ponieważ nie jest konieczne dla ochrony zdrowia publicznego i w konsekwencji prowadzi do nieważności postępowania – zgodnie z uchwałą  Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2023r.

Rozstrzygnięcie powyższej kwestii ma daleko idące konsekwencje, gdyż w przypadku stwierdzenia niewłaściwego składu sądu, postępowania będą obarczone nieważnością. Sąd Najwyższy nadał uchwale moc zasady prawnej i postanowił, że obowiązuje ona od dnia jej podjęcia tj. od 26 kwietnia 2023r.

Dla Sądów oznacza to konieczność odraczania wyznaczonych posiedzeń i przeprowadzanie losowań nowych sędziów do orzekania we właściwym składzie. 

 
Powrót do SPISU TREŚCI  
PROCESY FRANKOWE
Wyrok TSUE w sprawie opłaty za korzystanie z kapitału zapadnie w czerwcu

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w jednej z najważniejszych spraw dotyczących frankowiczów oraz banków TSUE C-520/21 ma zapaść 15 czerwca 2023r.

Orzeczenie to ma rozstrzygnąć kwestię, czy bank i konsument powinni zapłacić opłatę za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy o kredyt. Odnośnie powyższego zagadnienia Rzecznik generalny TSUE w lutym b.r. wydał opinię, w której uznał, że Dyrektywa 93/13 nie stoi na przeszkodzie, aby konsument mógł domagać się dodatkowych świadczeń po unieważnieniu umowy. Jednocześnie wskazał, że Dyrektywa 93/13 stoi na przeszkodzie, aby bank po unieważnieniu umowy o kredyt frankowy mógł żądać dodatkowych świadczeń poza zwrotem kwoty wypłaconej kredytobiorcy na podstawie tej umowy. Wynika z tego, że bank nie miałby prawa do opłat z tytułu korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy o kredyt frankowy.

Czytaj: Co oznacza dla frankowiczów opinia Rzecznika TSUE z 16 lutego 2023 r.

 

Powrót do SPISU TREŚCI  

PRAWO HANDLOWE
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dot. odpowiedzialności byłych prezesów spółek

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dot. odpowiedzialności byłych prezesów spółek Trybunał Konstytucyjny 12 kwietnia 2023r. wydał orzeczenie dotyczące byłych prezesów i kwestii ich odpowiedzialności odszkodowawczej za długi podmiotu, którego nie zgłosili na czas do upadłości.

Komentowana sprawa dotyczy art. 299 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli egzekucja zasądzonego długu przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Mogą się jednak uwolnić od tej odpowiedzialności, jeżeli wykażą, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki lub otwarto postępowanie restrukturyzacyjne, ewentualnie, że niezgłoszenie wniosku nastąpiło nie z ich winy, albo mimo braku tych czynności wierzyciel nie poniósł szkody.
Źródłem dla powyższego rozstrzygnięcia była sprawa rozpatrywana przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy. Wierzyciele spółki z o.o. dochodzili od dwojga byłych członków jej zarządu, w ramach solidarnej odpowiedzialności, zapłaty im długów spółki. Istotnym jest, że zostały one stwierdzone prawomocnym wyrokiem we wcześniejszym procesie, ale nie zostały wyegzekwowane, z uwagi na brak posiadanego majątku przez spółkę – dłużnika.

Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt P 5/19) orzekł, że 365 § 1 kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 299 § 1 i 2 k.s.h. w zakresie, w jakim nie przewidują możliwości uwolnienia się pozwanego byłego członka zarządu spółki z o.o. od odpowiedzialności za długi podmiotu stwierdzone orzeczeniem, które zapadło po tym, gdy przestał on już pełnić funkcję, są niekonstytucyjne. W uzasadnieniu sędzia TK Rafał Wojciechowski stwierdził, że były członek zarządu nie ma w tej procedurze możliwości podnieść zarzutu, że dług spółki nie istnieje, nie wie nawet o toczącym się przeciw niej postępowaniu i nie jest w stanie się bronić.

 

Powrót do SPISU TREŚCI  

 

Mamy nadzieję, że ten wybór tematów przypadł Państwu do gustu. Zapraszamy do obserwowania nas na bieżąco w AKTUALNOŚCIACH  i naszych mediach społecznościowych. 

Powrót do SPISU TREŚCI
Newsletter prawny MGS-LAW
Energetyka

Doradzamy w transakcji związanej z budową dużej farmy fotowoltaicznej

MGS LAW doradza w transakcji związanej z finansowaniem i budową dużej farmy fotowoltaicznej Z dumą informujemy, że radcy prawni i adwokaci Kancelarii MGS LAW byli odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji do projektu realizowanego przez EDP Energia Polska z Columbus Energy S.A. Dokumentacja do projektu obejmującego budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 61 MW została przygotowana przez Zespół

Czytaj więcej »
Sprawy frankowe

Wygrana z bankiem w sprawie o waloryzację kapitału

Kancelaria MGS LAW wygrała w sądzie proces w sprawie z powództwa banku o waloryzację kredytu i zwrot wypłaconego kapitału Mec. Anna Piwakowska-Rowińska, radca prawny MGS LAW poprowadziła z sukcesem i wygrała dla Klientów sprawę z powództwa banku Santander o waloryzację kredytu i zwrot wypłaconego kapitału.   Sąd Rejonowy w Gdyni w sprawie z powództwa Santander Bank Polska SA o waloryzację

Czytaj więcej »
Energetyka

Kongres PV 2024 – M. Sznycer w panelu dyskusyjnym

Kongres PV 2024 to najważniejsze wydarzenie branży PV w Polsce, organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki.    Tegoroczny Kongres PV odbył się w Warszawie w dniach 27-28 maja 2024 r.  W gronie ekspertów w panelu „Redysponowanie – stracona energia polskiej gospodarki” brał udział Partner MGS LAW, radca prawy Michał Sznycer.  Dziękujemy Pani

Czytaj więcej »