Aktualności prawne

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – lipiec 2022 r

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – informacje zebrane z końcem lipca 2022 r.

Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa.

PRAWO ENERGETYCZNE
 • Propozycja zmian w obrocie gazem

 • Ustawa o dodatku węglowym przyjęta przez Sejm

 • Pierwszy w Polsce autobus wodorowy już na drodze

 • Wnioski o zmianę taryf na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych

 • Porozumienie w sprawie ograniczenia zużycia gazu w Unii Europejskiej

OCHRONA KOSUMENTÓW
 • Wdrożenie dyrektywy Omnibus

 • Wakacje kredytowe a działania Prezesa UOKiK

 • Ukryta reklama na Instagramie – zarzuty Prezesa UOKIK

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Kara nałożona na Bank Millenium – WSA podtrzymuje decyzję Prezesa UODO

 • Baza osób zainteresowanych zakupem paliw stałych usunięta z projektu po uwagach  Prezesa UODO

PRAWO HANDLOWE
 • Zmiana Kodeksu spółek handlowych coraz bliżej– grupy spółek
PRAWO PRACY
 • Projekt nowelizacji Kodeksu pracy – zmiany w systemie urlopowym
  • Urlop opiekuńczy

  • Prawo pracownika do zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej

  • Wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego oraz wzrost zasiłku macierzyńskiego

 

Zapraszamy do lektury!

 

PRAWO ENERGETYCZNE

Propozycja zmian w obrocie gazem

Pod koniec lipca Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa.

Projekt ustawy zakłada wydłużenie do końca 2027 r. obowiązku zatwierdzania przez Prezesa URE taryf na sprzedaż gazu do obiorców w gospodarstwach domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego. Wydłużeniu uległ również okres, w którym obowiązkowe zapasy gazu należy dostarczyć do systemu gazowego – z 40 do 50 dni. Ustawa zawiera również definicję bezpieczeństwa gazowego państwa, które określono jako stan umożliwiający bieżące i perspektywiczne pokrycie zapotrzebowania odbiorców na gaz ziemny, w określonej wielkości i czasie, w stopniu umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie gospodarki.

Co istotne, w ustawie dodano nowe przepisy regulujące zawieszenie obliga giełdowego w sytuacji ogłoszenia stanu kryzysowego, jak również fakultatywne upoważnienie dla ministra właściwego ds. energii do zmiany poziomu obliga w 2022 r. i w 2023 r. Usunięty został także przepis wyłączający obowiązek uzyskania koncesji na obrót paliwami gazowymi, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekraczała 100 tys. euro.

Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu, proces legislacyjny jest w toku.

 
Ustawa o dodatku węglowym przyjęta przez Sejm

Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym, która trafi teraz pod obrady Senatu. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami dodatek węglowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Dodatek węglowy ma wynosić 3000 złotych i będzie przyznawany jednorazowo. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Projektowane rozwiązanie adresowane jest do gospodarstw domowych, które nie skorzystały ze wcześniejszego mechanizmu wsparcia, tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Jeżeli przepisy w proponowanym kształcie wejdą w życie, termin na składanie wniosków o wypłatę dodatku upłynie 30 listopada 2022 r., a gminy będą miały maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku. 

 

Pierwszy w Polsce autobus wodorowy już na drodze

W Koninie zaczął kursować pierwszy w Polsce autobus zasilany wodorem, wykorzystywany w transporcie miejskim – Solaris Urbino 12 Hydrogen. Model ten niebawem pojawić ma się w innych miastach w Polsce. Rządowa strategia wodorowa przewiduje bowiem wykorzystanie do 2025 r. aż 250 takich pojazdów. Do zalet autobusów napędzanych wodorem eksperci zaliczają przede wszystkim szybkość tankowania, bezemisyjność oraz niski poziom emitowanego hałasu.

 

Wnioski o zmianę taryf na sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym w gospodarstwach domowych

Do Prezesa URE wpłynęły wnioski o zmianę taryf na sprzedaż energii elektrycznej do gospodarstw domowych od trzech sprzedawców wykonujących zadania sprzedawców z urzędu. Aktualnie trwa postępowanie wyjaśniające. Prezes URE bada czy wnioskowane taryfy odzwierciedlają uzasadnione koszty prowadzenia działalności, a także czy odpowiadają one przepisom prawa. W przypadku zatwierdzenia korekty taryf, sprzedawcy wykonujący zadania sprzedawców z urzędu będą mogli wprowadzić je w życie najwcześniej w terminie 14 dni, a najpóźniej 45 od daty ich opublikowania.

 

Porozumienie w sprawie ograniczenia zużycia gazu w Unii Europejskiej

Niemiecka agencja DPA w nocy z 25 na 26 lipca 2022 r. poinformowała o porozumieniu się przedstawicieli państw Unii Europejskiej w sprawie ograniczenia zużycia gazu ziemnego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. o 15%. Plan ma na celu zminimalizowanie ryzyka, jakie mogłoby nieść ze sobą całkowite przerwanie dostaw gazu z Rosji. Ograniczenie zużycia będzie jednak miało charakter dobrowolny. Do krajów przeciwnych wprowadzeniu redukcji należy Polska, która od początku przyjęła takie stanowisko jako cel negocjacyjny i finalnie nie została objęta propozycją Komisji Europejskiej. Co ważne, w poniedziałek 25 lipca 2022 r. rosyjski Gazprom zapowiedział, że od środy (27 lipca) wstrzymuje prace kolejnej turbiny w gazociągu Nord Stream 1, co doprowadzi do ograniczenia dostaw gazu do Europy Zachodniej do ok. 20% maksymalnej przepustowości gazociągu. Z informacji podawanych przez Gazprom wynika, że przerwa w dostawie gazu jest spowodowana koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych. W ocenie niemieckiego ministerstwa gospodarki nie ma żadnego powodu na wprowadzanie kolejnych ograniczeń w dostawie rosyjskiego gazu do Europy gazociągiem Nord Stream 1.

 

 

Powrót do SPISU TREŚCI

OCHRONA KONSUMENTÓW
Wdrożenie dyrektywy Omnibus

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw. Zobowiązanie państw członkowskich Unii Europejskiej do implementacji do prawa krajowego tzw. dyrektywy Omnibus spowodowało konieczność znowelizowania krajowych ustaw dotyczących ochrony konsumentów. Wdrożenie wymagań dyrektywy do krajowego porządku prawnego miało nastąpić do dnia 28 maja 2022 r. Celem dyrektywy jest wzmocnienie praw konsumentów, zwłaszcza na dynamicznie rozwijającym się rynku cyfrowym. W ramach wdrożenia dyrektywy do polskiego porządku prawnego zmianą objęte zostaną: ustawa o prawach konsumenta, ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług oraz ustawa o wyrobach medycznych.   

Jedną z najważniejszych propozycji jest wprowadzenie do ustawy o prawach konsumenta przepisów gwarantujących konsumentom większą przejrzystość przy zawieraniu umów online. Nowelizacja ma nałożyć na dostawców internetowych platform handlowych obowiązek informowania konsumentów wyrażających wolę zawarcia umowy na odległość o plasowaniu ofert przedstawianych konsumentowi. Informacja ma być prezentowana w sposób jasny i przejrzysty, na wyodrębnionej do tego części interfejsu strony internetowej.  Proponuje się także uregulowanie w przepisach definicji internetowej platformy handlowej oraz dostawcy internetowej platformy handlowej. Podkreślić należy, że nie są to jedyne zmiany wprowadzane nowelizacją.

W celu pogłębienia wiedzy w tym zakresie zapraszamy do zapoznania się z artykułem pt. „Proponowane zmiany w ustawie o prawach konsumenta – z czym przedsiębiorcy będą musieli mierzyć się po wdrożeniu przepisów?” opracowanym przez ekspertów MGS LAW. 

 

Wakacje kredytowe a działania Prezesa UOKiK

Weszły w życie przepisy dotyczące tzw. wakacji kredytowych, umożliwiające skorzystanie przez konsumentów z zawieszenia spłat rat kredytu hipotecznego. Wątpliwości Prezesa UOKiK wzbudziła konieczność składania przez kredytobiorców do banku kilku wniosków oddzielnie dla każdej raty lub dla każdego kwartału. Prezes UOKiK zapowiada wszczęcie postępowań wyjaśniających wobec 16 banków w celu zbadania, w jaki sposób banki informują konsumentów o możliwości skorzystania z wakacji kredytowych, czy nie utrudniają konsumentom skorzystania z wakacji kredytowych, a także nie straszą całkowitą utratą bądź obniżeniem zdolności kredytowej. Za represjonowanie przez banki konsumentów, którzy skorzystali z ustawowego prawa do wakacji kredytowych, bankom może zostać postawiony zarzut naruszania zbiorowych interesów konsumentów, a w konsekwencji wymierzona kara do 10% rocznego obrotu.

 

Ukryta reklama na Instagramie – zarzuty Prezesa UOKIK

Spółce Olimp Laboratories postawiono zarzut nieprawidłowego oznaczania materiałów reklamowych w mediach społecznościowych – tj. kryptoreklamy. Działalność spółki polegała na zlecaniu influencerom reklamy produkowanych przez spółkę suplementów diety w mediach społecznościowych, w tym zwłaszcza na Instagramie. Zadanie osób współpracujących ze spółką polegało na oznaczaniu w dodawanych postach i relacjach produktów spółki hashtagami #olimpad, #nazwaproduktu. Zdaniem Prezesa UOKiK stosowanie hashtaga z połączeniem nazwy firmy i skrótem „ad” nie wiąże się z transparentnymi działaniami reklamowymi w Internecie. Przypomnieć należy, że Prezes UOKiK bada poczynania influencerów w Internecie już od początku września ubiegłego roku. Z komunikatów zamieszczanych na stronie UOKiK niejednokrotnie wynikała konieczność oznaczania treści sponsorowanych na Instagramie w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości co  do charakteru reklamowego wpisu. Wszczęte postępowanie może zakończyć się nałożeniem na spółkę kary w wysokości do 10% rocznego obrotu.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Kara nałożona na Bank Millenium – WSA podtrzymuje decyzję Prezesa UODO

Wyrokiem z 1 lipca 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Banku Millenium na decyzję Prezesa UODO w przedmiocie nałożenia na bank kary pieniężnej. Prezes UODO wymierzył bankowi karę za naruszenie danych osobowych jego klientów w związku ze zgubieniem przez podmiot świadczący usługi kurierskie korespondencji bankowej z danymi osobowymi klientów, takimi jak: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, nr rachunku bankowego. O incydencie Prezes UODO dowiedział się w wyniku skargi złożonej na bank.

W ocenie banku ryzyko po stronie klientów było średnie, wobec czego nie zaistniała konieczność zgłaszania incydentu do Prezesa UODO. Bank zaniechał również powiadomienia o zajściu osób, których dane dotyczyły. Powyższe zaniechania skutkowały nałożeniem na bank kary pieniężnej. Zdaniem WSA w Warszawie incydent, którego dotyczyło postępowanie stanowił naruszenie ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO. W ocenie Sądu Prezes UODO w prawidłowy sposób uznał, że to bank, a nie operator pocztowy czy też podmiot świadczący usługi kurierskie, jest administratorem danych osobowych. To na banku ciążył zatem obowiązek poinformowania Prezesa UODO oraz klientów o zagubieniu korespondencji bankowej.

Baza osób zainteresowanych zakupem paliw stałych usunięta z projektu po uwagach Prezesa UODO

Sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych uwzględniła uwagi Prezesa UODO do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw. Z projektu usunięto bowiem przepisy dotyczące utworzenia bazy danych pełnoletnich osób fizycznych zainteresowanych zakupem paliwa stałego na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. Utworzenie ww. bazy wiązać się miało z wypłatą rekompensat z tytułu sprzedaży paliwa po określonej cenie. Wypłaty dokonywane będą przez Zarządcę Rozliczeń S.A.

Prezes UODO wskazał, że skoro zadanie to nie należy do ministra właściwego do spraw energii, to nie ma celu utworzenia i prowadzenia przez tego ministra bazy danych osób zainteresowanych zakupem paliwa na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. Co więcej, projekt ustawy zakładał przekazywanie danych osób zarejestrowanych w bazie przedsiębiorcom wykonującym działalność w zakresie wprowadzania do obrotu paliw stałych, nie doprecyzowując czy chodzi właśnie o przedsiębiorców ubiegających się o rekompensaty. Zdaniem Prezesa UODO utworzenie takiej bazy mogło naruszać zasady ochrony danych osobowych wynikające z RODO.

Powrót do SPISU TREŚCI

PRAWO HANDLOWE
Zmiana Kodeksu spółek handlowych coraz bliżej – grupy spółek

Nowela Kodeksu spółek handlowych, która wejdzie w życie już za kilka miesięcy (13 października 2022 r.) wprowadza do obiegu prawnego nową instytucję „grupy spółek”. Zgodnie z definicją grupa spółek to spółka dominująca i spółka albo spółki zależne, będące spółkami kapitałowymi, kierujące się zgodnie z uchwałą o uczestnictwie w grupie spółek wspólną strategią w celu realizacji wspólnego interesu (interes grupy spółek), uzasadniającą sprawowanie przez spółkę dominującą jednolitego kierownictwa nad spółką zależną albo spółkami zależnymi.

Ustawodawca konstruując powyższą definicję kierował się potrzebą poszerzenia regulacji prawa holdingowego. W uzasadnieniu do nowelizacji zaznaczono, że w Polsce dominują holdingi faktyczne, stąd zrodziła się potrzeba wprowadzenia odpowiednich regulacji mających na celu ujęcie relacji prawno-prywatnych między spółkami dominującymi a zależnymi.

Wartym podkreślenia jest fakt, że nowa definicja wskazuje na kluczowy element konstrukcji „grupy spółek”, tj. na dążenie do realizacji wspólnego celu, a więc opiera się na funkcjonalnym aspekcie istoty grupy spółek. Zmiana Kodeksu wprowadza również nową zasadę, zgodnie z którą spółki uczestniczące w grupie spółek kierują się obok interesu spółki interesem grupy spółek, o ile nie zmierza to do pokrzywdzenia wierzycieli lub wspólników mniejszościowych albo akcjonariuszy mniejszościowych spółki zależnej. Jasno określono zatem granice powoływania się na interes grupy spółek. Ponadto wprowadzono obowiązek ujawnienia uczestnictwa spółki w grupie spółek w rejestrze przedsiębiorców.

W uzasadnieniu nowelizacji wskazano zwrócono uwagę na fakt, że projektowane regulacje nie zwalniają podmiotów powiązanych, w rozumieniu przepisów o cenach transferowych, z obowiązków podatkowych, w tym ze stosowania zasady ceny rynkowej (arm’s length principle) oraz innych obowiązków wynikających z przepisów o cenach transferowych.

PRAWO PRACY
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy – zmiany w systemie urlopowym

Projekt nowelizacji Kodeku pracy, omawiany już we wcześniejszych wydaniach newslettera,  ma docelowo uregulować również istotne modyfikacje w systemie urlopów.

Konieczność wprowadzenia zmian w systemie prawa pracy wynika z unijnych dyrektyw w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

 

Urlop opiekuńczy

Nowelizacja ma wprowadzić nieznany do tej pory urlop opiekuńczy. Pracownikowi przysługiwać będzie urlop opiekuńczy w wymiarze do 5 dni wolnych od pracy. Urlop ten będzie urlopem bezpłatnym przysługującym pracownikowi w sytuacji, gdy ten musi zapewnić osobistą opiekę lub wsparcie osobie będącej krewnym (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek/małżonka) lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym wymagającej znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych przyczyn zdrowotnych. Dni wolne od pracy na podstawie urlopu opiekuńczego wliczane będą do okresu zatrudnienia. 

 

Prawo pracownika do zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej lub w pilnych sprawach rodzinnych

Projekt przewiduje również prawo pracownika do zwolnienia od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym, z powodu działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia.

 

Wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego oraz wzrost zasiłku macierzyńskiego

Urlopy rodzicielskie mają zostać wydłużone. W przypadku urodzenia jednego dziecka urlop wydłużono z 32 tygodni do 41 tygodni a w przypadku ciąży mnogiej z 34 tygodni do 43. Dodatkowo nowela uwzględnia nowy termin na wykorzystanie urlopu ojcowskiego. Skrócono go z 24 miesięcy do 12 miesięcy. Ponadto zwiększono wysokość zasiłku macierzyńskiego, który ustalono na poziomie 70% podstawy wymiaru zasiłku. 

 

Powrót do SPISU TREŚCI

Mamy nadzieję, że ten wybór tematów przypadł Państwu do gustu. Zapraszamy do obserwowania nas na bieżąco w AKTUALNOŚCIACH  i naszych mediach społecznościowych. 

Powrót do SPISU TREŚCI

mgs-law newsletter 09.22
O Nas

Nowe biuro w Warszawie MGS LAW

Z przyjemnością informujemy, że w związku ze stałym rozwojem Kancelarii, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, otworzyliśmy dla Państwa nowe biuro w Warszawie.   Nowa, dodatkowa lokalizacja MGS LAW w Warszawie będzie udogodnieniem przy obsłudze naszych obecnych, jak i przyszłych Klientów ze stolicy i innych miejsc z Polski i zza granicy. Kancelaria MGS LAW w Warszawie, otwarta z początkiem

Czytaj więcej »
Energetyka

Kongres Energetyki Przyszłości KEP III edycja

MGS LAW, jako Partner wydarzenia,  serdecznie zaprasza Państwa do udziału w Kongresie Energetyki Przyszłości, gdzie Michał Sznycer znajdzie się wśród ekspertów na panelu: Nowy kierunek rynku energii.    Kongres Energetyki Przyszłości, III edycja  (KEP 2024) odbędzie się w Toruniu w dniach 16-17 kwietnia 2024 r.  Wśród ekspertów III edycji  Kongresu Energetyki Przyszłości,

Czytaj więcej »
O Nas

Izabela Koszela, radca prawny w Zespole MGS LAW

Izabela Koszela, radca prawny pracuje w Zespole MGS LAW od marca 2024 roku.  Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w branży budowlanej i deweloperskiej. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego prawa nieruchomości, w tym kompleksowej obsługi prawnej procesów inwestycyjno-budowlanych. Mec. Izabela Koszela w toku dotychczasowej

Czytaj więcej »