Aktualności prawne

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – listopad 2021 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Oto kolejne wydanie Newslettera prawnego i gospodarczego MGS LAW. Opisujemy tu nadchodzące zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw. Znajdziecie tu Państwo również analizę przepisów, które właśnie weszły w życie. Są to informacje prawne zebrane przez Zespół MGS LAW w listopadzie 2021 r. Mamy nadzieję, że ten wybór tematów przypadnie Państwu do gustu. 
Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany w listopadzie 2021 r. przez Zespół Kancelarii MGS LAW obejmuje następujące tematy:
 

PRAWO ENERGETYCZNE

Zmiana formuły rozliczeniowej dla nowych prosumentów – net billing 

Ponowne przyjęcie norm emisji dla energetyki przez Unię Europejską
Plan dla górnictwa
Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos
Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej dla największej elektrowni fotowoltaicznej w Polsce
Konferencja klimatyczna COP26
Dodatek energetyczny dla najuboższych odbiorców energii
Rozporządzenie na potrzeby offshore
Senackie poprawki do nowelizacji prawa energetycznego
Opóźnienie w dostawach z gazociągu Nord Stream 2
Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
Wzrost cen uprawnień do emisji CO2
Wzrost mocy fotowoltaiki w Polsce

PRAWO PRACY

Zmiana ustawy o cudzoziemcach

PRAWO RODZINNE

Projekt reformy pieczy zastępczej

PRAWO CYWILNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych

POLSKI ŁAD
Nowelizacja ustawy o rachunkowości

PRAWO KARNE
Zaostrzenie kar za wykroczenia drogowe

 

Zapraszamy do lektury!

PRAWO ENERGETYCZNE

Zmiana formuły rozliczeniowej dla nowych prosumentów – net billing 

Net Biling znajdzie zastosowanie dla prosumentów, którzy dokonają zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji po dniu 31 marca 2022 roku.

Spodziewana jest kolejna tzw. szybka ścieżka legislacyjna, która obejmie dotychczasowym modelem opustowym tzw. projekty parasolowe w JST.

Dotychczasowi prosumenci, jak również ci, którzy dokonają zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do dnia 31 marca 2022 r. zachowają dotychczasowe uprawnienia w ramach systemu opustów na okres do 15 lat od daty pierwszego wprowadzenia energii do sieci.

W okresie przejściowym, między 01 kwietnia a 30 czerwca 2022 r. zastosowanie znajdą rozliczenia w ramach dotychczasowego systemu rozliczeń tj. net meteringu.

Czytaj więcej: Zmiany w ustawie OZE czyli co czeka nowych prosumentów w 2022 roku?

 
Ponowne przyjęcia norm emisji dla energetyki przez Unię Europejską

Państwa Unii Europejskiej po raz drugi przyjęły normy emisji różnych szkodliwych związków chemicznych dla energetyki i przemysłu. Poprzednie zostały unieważnione przez unijne sądy z powodu wadliwej procedury. Głosowanie dotyczyło przyjęcia norm emisji dla energetyki i przemysłu dla energetycznego spalania.

Plan dla górnictwa

2 grudnia, po spotkaniu z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Brukseli, Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało, iż Polska jak najszybciej złoży wniosek notyfikacyjny dotyczący transformacji górnictwa węgla kamiennego, który będzie zawierał wszystkie elementy systemu pomocowego. Największym beneficjentem tego wniosku ma zostać Polska Grupa Górnicza. Podstawą polskich propozycji wystosowanych do Komisji Europejskiej są zapisy umowy społecznej podpisanej przez przedstawicieli rządu i górnicze związki zawodowe. W jej zapisach mieściły się m.in. stopniowe wygaszanie kopalń węgla energetycznego do końca 2049 roku, zasady subwencjonowania górnictwa, gwarancja pracy do emerytury dla górników oraz osłony socjalne.

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos

PKN Orlen przekazał, iż w związku z koniecznością dokończenia negocjacji i finalizacji zapisów umownych w porozumieniu z Komisją Europejską termin realizacji środków zaradczych dla fuzji tych spółek został przedłużony do 14 stycznia 2022 roku. Decyzja Komisji Europejskiej nie ma wpłynąć na formalne zakończenie procesu połączenia, który został zaplanowany na koniec pierwszego półrocza 2022 roku.

Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej dla największej elektrowni fotowoltaicznej w Polsce

Oddział Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu wydał koncesję dla największej elektrowni fotowoltaicznej w Polsce. Farma została zbudowana przez konsorcjum Esoleo i PAK Serwis dla grupy ZE PAK. Składa się z 155 tysięcy 544 modułów fotowoltaicznych o mocy 455 Wp każdy i zajmuje ok. 100ha, co daje jej łączną moc wynoszącą 70 MW.

Konferencja klimatyczna COP26

Między 31 października a 13 listopada przywódcy 197 państw spotkali się w Glasgow na konferencji klimatycznej COP26. Na spotkaniu strony porozumienia paryskiego dokonały przeglądu swoich zobowiązań, czyli utrzymania wzrostu średniej temperatury na świecie poniżej 2°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej oraz kontynuowanie działań na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C. Na szczycie został podpisany tzw. Glasgow Climate Pact, który zakłada:
osiągnięcie neutralności klimatycznej przez 140 państw do 2050 roku
redukcje wycinki lasów oraz odwrócenie jej skutków przez 100 państw do 2030 roku
zobowiązanie się 40 państw do odstąpienia od węgla
zobowiązanie się Indii do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym do 50% do 2030 roku
zobowiązanie się 24 państw do prowadzenia polityki mającej na celu redukcję śladu węglowego w transporcie

Dodatek energetyczny dla najuboższych odbiorców energii

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad ustawą mającą za zadanie chronić najuboższych odbiorców energii. Dodatek energetyczny zostanie podwyższony i ma przysługiwać odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. odbiorcy końcowemu energii elektrycznej, którego dochody nie przekraczają 1563 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1115 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Zmiany mają objąć modyfikację uprawnionych grup gospodarstw domowych, dodanie dodatkowej grupy składającej się z 6 lub więcej osób w gospodarstwie domowym oraz podniesienie limitów zużycia energii elektrycznej. Projektowej ustawy zakłada również wprowadzenie mechanizmów wsparcia niefinansowego- między innymi zakaz wstrzymania w „miesiącach zimowych” dostaw energii elektrycznej dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, gdy posiadają oni zaległości w płatnościach. Stawki dodatku energetycznego mają wynosić od około 27 zł do 73 zł za miesiąc. Kwota ta będzie uzależniona od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. Projekt uzyskał wpis do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów oraz został skierowany do odrębnego trybu procedowania. Nowe rozwiązania wejdą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia.

Rozporządzenie na potrzeby offshore

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra infrastruktury określające zasady dostępu do morskich stref pod budowę farm wiatrowych w polskiej części Bałtyku. Określa ono sposób ustalania kryterium wniosków o wydanie pozwolenia na wzniesienie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w wyłącznej strefie ekonomicznej, punktacje za każde kryterium oceny wniosków oraz minimalny zakres informacji i dokumentów pozwalających na ustalenie spełnienia przez wnioskodawców kryterium w postępowaniu rozstrzygającym. Inwestycje w offshore pozwalają na modernizacje oraz dekarbonizacje naszego sektora energetycznego, a tym samym realizowanie podstawowych celów polityki klimatycznej- głównie poprzez redukcję śladu węglowego w transporcie i produkcji.

Senackie poprawki do nowelizacji prawa energetycznego

Komisja sejmowa ds. energii, klimatu i aktywów państwowych zaakceptowała trzy poprawki zgłoszone przez Senat do nowelizacji prawa energetycznego. Nowe przepisy mają na celu zapobiegnięcie skokowym podwyżkom cen gazu. Wyżej wspomniana nowela przewiduje, że sprzedawcy gazu, których taryfy zatwierdza Prezes URE, będą mogli do 30 czerwca 2022 roku przedłożyć do zatwierdzenia taryfę uwzględniającą koszty zakupu gazu planowane w czasie jej obowiązywania. Jeżeli w tym czasie koszty zakupu gazu wzrosną ponad te zaplanowane, sprzedawca będzie mógł je odzyskać w kolejnych taryfach, które będą obowiązywać od 2023 roku. Koszty te zostaną uznane za uzasadnione, a na ich uwzględnienie w taryfach sprzedawca będzie miał 3 lata- począwszy od 2023 roku. Podwyżka w kolejnej taryfie ustalonej na podstawie proponowanych regulacji w okresie 12 miesięcy następujących po okresie stosowania taryfy, do której wprowadza się korektę z tytułu wzrostu cen zakupu gazu, nie może przekroczyć 25% poziomu średniej ceny, która zostałaby ustalona bez rozliczania tej korekty. Dodatkowo nowela dopuszcza korektę taryf i wniosków taryfowych złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy. Na tego typu działanie sprzedawcy mają 14 dni od wejścia w życie nowych przepisów.

Opóźnienie w dostawach z gazociągu Nord Stream 2

Komisarz ds. energii Unii Europejskiej rozmawiała z ministrem energetyki Ukrainy, by wyrazić poparcie Komisji na rzecz bezpieczeństwa energetycznego tego kraju w kontekście projektu Nord Stream 2, którego proces został zawieszony w Niemczech. Spółka Nord Stream AG została zmuszona do wydzielenia nowej spółki – córki operującej pod reżimem prawa niemieckiego podlegającej kontroli Bundesnetzagentur. Ma to za zadanie sprawdzić, czy gazociąg został dostosowany do przepisów unijnej dyrektywy gazowej. Konieczność zawieszenia certyfikacji może skutkować nawet rozpoczęciem całej procedury od początku- łącznie z uzyskiwaniem opinii ministerstwa gospodarki i energetyki Niemiec co będzie skutkować znacznym opóźnieniem dostaw.

Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Zgodnie z uzasadnieniem celem ustawy jest wydłużenie okresu zbywania mienia przedsiębiorstw górniczych na rzecz Spółki Restukturyzacyjnej Kopalń do 2023 roku, a także wydłużenie terminu uprawniającego pracowników przedsiębiorstw górniczych do korzystania z możliwych świadczeń. Najważniejszymi zmianami wprowadzanymi przez nowele są:

 • Wprowadzenie podstaw prawnych do wypłacania pracownikom rent wyrównawczych, które będą przyznawane na podstawie prawomocnego wyroku sądu, ugody zawartej przed sądem lub ugody zawartej między kopalnią a pracownikiem lub byłym pracownikiem z dotacji budżetowej.
 • Wprowadzenie podstaw prawnych do finansowania likwidacji kopalń (w procesach rozpoczętych przed 1 stycznia 2019 roku lub w okresie od 1 grudnia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku) z dotacji budżetowej.
 • Zmiany w przepisach dotyczących urlopu górniczego, urlopu dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz jednorazowych odpraw pieniężnych dla pracowników nieposiadających uprawnień emerytalnych w okresie likwidacji kopalń lub zakładów górniczych.
 • Określenie zasad finansowania dla przedsiębiorstw górniczych, których główną działalnością jest likwidacja kopalń.
 • Wprowadzenie zwolnienia od podatku obejmującego kwoty jednorazowych odpraw pieniężnych.
 • Wskazanie, iż wypłata przysługująca byłym pracownikom kopalni uprawnionym do bezpłatnego węgla będzie wypłacany przez ZUS ze środków budżetu państwa, którymi dysponuje prezes ZUS.
 • Przedłużenie obowiązywania regulacji dotyczących możliwości zbywania kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części do 31 grudnia 2023 roku.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 roku, z wyjątkiem przepisów dotyczących zmian sortymentu węgla wynikające z tego, iż jego cena jest jednym z czynników wpływających na wysokość wypłat dla emerytów i rencistów za zlikwidowanie kopalń oraz dla osób uprawnionych do bezpłatnego węgla. Przepisy te wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wzrost cen uprawnień do emisji CO2

Ceny uprawnień do emisji CO2 w Unii Europejskiej znacząco wzrosły w stosunku do poziomu na początku 2021 roku. Na dzień 3 grudnia 2021 roku plasują się na poziomie 79.82 euro za tonę. Jest to związanie z przyjęciem Paktu klimatycznego w Glasgow na szczycie klimatycznym COP26. W związku z tym Unia Europejska planuje rozszerzyć system handlu uprawnieniami do emisji na inne sektory, mechanizm korekty granic emisji CO2 oraz podatek od emisji przypisywany towarom importowanym.

Wzrost mocy fotowoltaiki w Polsce

Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały, że moc fotowoltaiki w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wynosi ponad 6 GW- a dokładniej 6126 MW. Jest to zmiana o około 1000 MW od ostatniego pomiaru, który miał miejsce pod koniec czerwca bieżącego roku. Warto dodać, iż 77% mocy zainstalowanej w fotowoltaice pochodzi z instalacji prosumenckich.

PRAWO PRACY

Zmiana ustawy o cudzoziemcach

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach wg. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ma zachęcić cudzoziemców do szerszego korzystania z możliwości wnioskowania o pobyt tymczasowych oraz doprowadzić do cyfryzacji całego procesu.

Najważniejsze zmiany wprowadzane przez nowelizację to:

 • Wydłużenie terminów ważności oświadczeń z 6 miesięcy w ciągu roku do 24 miesięcy. Dodatkowo nowelizacja zakłada likwidacje przepisu stanowiącego, iż cudzoziemiec po odpracowaniu 6 miesięcy musi odczekać kolejne 6 miesięcy, zanim ponownie podejmie pracę na podstawie ww. dokumentu.
 • Wprowadzenie krótszych terminów rozpatrywania spraw w urzędach tzn. wdrożenie szczególnych 60- dniowych terminów załatwienia sprawy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w pierwszej instancji liczone od momentu, w którym wszystkie braki formalne wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy zostały uzupełnione. Nowelizacja zakłada również analogiczny, 6-miesięczny termin załatwienia sprawy udzielenia zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej liczony od momentu, w którym wszystkie braki formalne wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy zostały uzupełnione.

Projekt znajduje się obecnie na etapie prac legislacyjnych w sejmie i przewiduje vacatio legis wynoszące 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

PRAWO RODZINNE

Projekt reformy pieczy zastępczej

Rzecznik Praw Dziecka przedstawił propozycje do projektu reformy pieczy zastępczej. Rozwiązania wprowadzane przez nowelizacje to:

 • Bon medyczny w wysokości 500 złotych miesięcznie na każde dziecko przebywające w rodzinie zastępczej. Bon mógłby być użyty do opłacania usług medycznych w prywatnych placówkach, a także na zakup leków lub środków pomocniczych.
 • Wprowadzenie reguły, iż wynagrodzenie dla zawodowego rodzica zastępczego i prowadzącego rodzinny dzień dziecka nie może być niższe od kwoty minimalnej pensji.
 • Rozszerzenie praktyk studenckich o możliwość ich odbywania w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.
 • Poprawa procedur adopcyjnych w formie przyśpieszenia szkoleń kandydatów na rodziny zastępcze, umożliwienie prowadzenia rodzin zastępczych także na zlecenie samorządu przez organizacje pozarządowe, wprowadzenie systemu teleinformatycznego ułatwiającego umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej
 • Bezwzględny zakaz umieszczania dzieci poniżej 10 lat w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

PRAWO CYWILNE

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Z dniem 1 grudnia 2021 roku weszły w życie przepisy wprowadzające Krajowy Rejestr Zadłużonych. Będą w nim ujawnianie informacje dotyczące osób, wobec których prowadzi się postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe, dłużników z umorzonym postępowaniem, orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej oraz dłużnicy alimentacyjni. Co ważne, zmiana ta umożliwi cyfryzacje postępowania restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego.

POLSKI ŁAD

Nowelizacja ustawy o rachunkowości

15 listopada 2021 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Zakres zmian dotyczy ustawy o rachunkowości, a także o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz w nadzorze publicznym- głównie przepisów prawa z zakresu sprawozdawczości oraz rewizji finansowej.

Najważniejsze zmiany wprowadzane przez nowelizację dla ustawy o rachunkowości:

 • Wprowadzenie jednolitego formatu elektronicznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności dla emitentów, oraz dla pozostałych jednostek stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
 • Wprowadzenie uproszczeń w podpisywaniu sprawozdań finansowych- możliwość podpisania elektronicznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności jednego członka zarządu wieloosobowego, po uprzednim upoważnieniu przez pozostałych członków zarządu.
 • Wprowadzenie możliwości niesporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez Alternatywne Spółki Inwestycyjne.

Najważniejsze zmiany wprowadzane przez nowelizację dla ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym:

 • Wprowadzenie przepisów pozwalających na większe wykorzystanie technologii informatycznych w działalności Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego m.in. kontroli zdalnych w firmach audytorskich.
 • Doprecyzowanie oraz uzupełnienie przepisów dotyczących odbywania się posiedzeń zdalnych, oraz podejmowania uchwał w trybie obiegowym.
 • Doprecyzowanie przepisów dotyczących sprawozdań z badania sprawozdań finansowych
 • Wprowadzenie przepisów doprecyzowujących sytuacje dotyczące tajemnicy zawodowej.

Pozostałe zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym oraz ustaw o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS- CoV-2 służą ich dostosowaniu do projektowanych zmian.

Uproszczenia dotyczące podpisywania sprawozdań finansowych wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Zasady składania sprawozdań finansowych i dokumentów w nowym formacie do KRS będą obowiązywać od 1 czerwca 2022 roku. Pozostałe przepisy wejdą w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

PRAWO KARNE

Zaostrzenie kar za wykroczenia drogowe

Senat wprowadził poprawki do noweli zaostrzającej kary dla sprawców wykroczeń drogowych. Regulacja podwyższa maksymalną wysokość grzywny z 5 do 30 tysięcy złotych oraz zwiększa wysokość grzywny, która może zostać nałożona w postępowaniu mandatowym.

Ponadto kierowca niestosujący się do ograniczenia prędkości, przekraczając je o nie więcej niż 30 km/h podlega grzywnie od 400 do 800 zł, natomiast kierowca przekraczający prędkość powyżej 30 km/h podlega karze wyższej niż 800 zł. W przypadku recydywy kwota ta wzrasta do powyżej 3 tysięcy zł. Co ważne, senatorowie wprowadzili do ustawy zapis, zgodnie z którym w przypadku nałożenia grzywny przez funkcjonariusza organu podległego władzom jednostki samorządu terytorialnego jej wysokość będzie zasilała budżet samorządu. Co ważne, Senat zaproponował poprawkę związaną z możliwością usuwania z centralnej ewidencji kierowców danych nie tylko o wysokościach grzywien nałożonych w drodze mandatu, ale także danych o ich uiszczeniu.
Nowelizacja trafi teraz do Sejmu, gdzie będzie oczekiwała na ponowne głosowanie.

Zapraszamy do śledzenia na bieżąco naszych AKTUALNOŚCI PRAWNYCH na stronie www i mediach społecznościowych.

Newsletter prawny MGS LAW
Energetyka

Newsletter prawny MGS LAW – energetyka – maj 2024 r.

Aktualny newsletter MGS LAW obejmuje najnowsze informacje o zmianach w prawie energetycznym, o projektach i nowelizacjach kodeksów i ustaw.        PRAWO ENERGETYCZNE Projekt ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym Wejście w życie rozporządzenia REMITII Zapowiedź Prawa wodorowego Plan ochrony infrastruktury energetycznej Zespół ds. wydzielenia

Czytaj więcej »
O Nas

Anna Miałkowska, aplikantka adwokacka MGS LAW

Z wielką przyjemnością przedstawiamy dziś Państwu Annę Miałkowską, aplikantkę adwokacką w Zespole MGS LAW.   Anna Miałkowska w MGS LAW zajmuje się bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, reprezentuje Klientów w sporach sądowych i pozasądowych oraz czynnie wspiera działalność kancelarii. Anna Miałkowska ma doświadczenie w doradztwie osobom fizycznym i prawnym, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego

Czytaj więcej »
O Nas

Nowe biuro w Warszawie MGS LAW

Z przyjemnością informujemy, że w związku ze stałym rozwojem Kancelarii, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, otworzyliśmy dla Państwa nowe biuro w Warszawie.   Nowa, dodatkowa lokalizacja MGS LAW w Warszawie będzie udogodnieniem przy obsłudze naszych obecnych, jak i przyszłych Klientów ze stolicy i innych miejsc z Polski i zza granicy. Kancelaria MGS LAW w Warszawie, otwarta z początkiem

Czytaj więcej »