Aktualności prawne

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – listopad 2022 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – informacje zebrane z końcem listopada 2022 r.

Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa.

PRAWO ENERGETYCZNE
 • Porozumienie sektorowe regulatora i operatorów systemów dystrybucyjnych
 • Zerowa stawka opłaty OZE w 2023 roku
 • Zamrożenie cen gazu
 • Zamrożenie cen energii elektrycznej – oświadczenia odbiorców uprawnionych
 • Konsultacje dotyczące rabatów, mnożników i współczynników sezonowych dla taryf przesyłowych gazu na 2024 r.
 • Rozporządzenie taryfowe dla energii elektrycznej
OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
 • Apelacja UOKiK od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylającego decyzję w sprawie nałożenia kar na Gazprom i pięć innych spółek odpowiedzialnych za budowę gazociągu Nord Stream 2
 • UOKIK – PayPal (Europe) z zarzutami
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • „Zalecenia w sprawie wniosku o zatwierdzenie i dotyczące elementów i zasad zawartych w wiążących regułach korporacyjnych dla administratorów” przyjęte przez EROD

PRAWO PRACY
 • Praca zdalna – Sejm przyjął nowelizację

PRAWO CYWILNE
 • Przełomowe orzeczenie – zawieszenie WIBOR

 

Zapraszamy do lektury!

 

PRAWO ENERGETYCZNE

Porozumienie sektorowe regulatora i operatorów systemów dystrybucyjnych

Prezes URE wraz z przedstawicielami Enea Operator, PGE Dystrybucja, Energa Operator, Tauron Dystrybucja i Stoen Operator w dniu 7 listopada 2022 r. podpisali Kartę Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki („Karta”).

Głównym celem Karty jest przyspieszenie rozwoju systemu dystrybucyjnego poprzez dostosowanie go do ewoluującego rynku energetycznego, w którym coraz większą rolę odgrywa energia z tzw. rozproszonych źródeł energii, w tym z instalacji OZE. Strony porozumienia zakładają, że podpisanie Karty umożliwi osiągnięcie około 50% udziału energii elektrycznej z OZE w krajowym miksie energetycznym już w 2030 r., co przyczyni się do obniżenia cen energii elektrycznej dla odbiorców oraz obniżenia śladu węglowego w gospodarce krajowej. Karta jest zwieńczeniem pierwszego etapu prac nad usprawnieniem rozwoju systemu dystrybucyjnego w Polsce. Kolejnym krok zakłada opracowanie propozycji zmian w funkcjonowaniu modelu regulacyjnego OSD. Jak podaje URE, Karta ma charakter otwarty, co oznacza, że każdy OSD bez względu na skalę prowadzonej działalności dystrybucyjnej, może w każdym czasie przystąpić do Karty i poddać się jej regulacjom.

Zerowa stawka opłaty OZE w 2023 roku

Prezes URE skalkulował wysokość stawki opłaty OZE na poziomie 0,00 zł/MWh. Na wyzerowanie opłaty OZE w 2023 r. kluczowy wpływ miało kształtowanie się indeksu TGeBase na Towarowej Giełdzie Energii, który przewyższał nie tylko ceny ofertowe, ale okresowo także referencyjne. Opłata OZE związana jest ze wsparciem wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w instalacjach OZE wynikających z mechanizmów funkcjonujących w Polsce, mających na celu zapewnienie odpowiednio wysokiego udziału tzw. „zielonej energii” w krajowym miksie energetycznym. Dla przypomnienia, w 2022 r. stawka opłaty OZE wynosiła 0,90 zł/MWh.

Zamrożenie cen gazu

Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Projekt jest obecnie na etapie prac w Senacie. Projekt reguluje m.in. cenę maksymalną paliw gazowych oraz stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych stosowane w rozliczeniach z niektórymi odbiorcami paliw gazowych w 2023 r. a także zasady i tryb przyznawania i wypłacania rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych przez podmiot uprawniony. Ceną maksymalną objęci zostaną m.in. odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe bądź podmioty inne niż wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe, które zobowiązane są do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe, placówki ochrony zdrowia, szkoły. Cena maksymalna ustalona została na poziomie 200,17 zł/MWh i obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Ustawa wprowadza również refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych wykorzystujących jako główne źródło ciepła piec gazowy, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Zwrot VAT uzależniony jest od dochodu gospodarstwa i przysługiwać on będzie:

 • dla gospodarstwa jednoosobowego, w którym przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty 2100,00 zł;
 • dla gospodarstwa wieloosobowego, w którym przeciętny miesięczny dochód na osobę nie może przekroczyć kwoty 1500,00 zł.

Termin na złożenie wniosku o refundację podatku VAT wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktury.

Poza wskazanymi powyżej zmianami, ustawa wprowadza również szereg dodatkowych rozwiązań m.in. w następujących aktach prawnych:

 1. ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne:
 • wprowadza się przepis który mówi o tym że w przypadku odmowy przyłączenia do sieci z przyczyn ekonomicznych, przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane jest do podania w powiadomieniu kierowanym do Prezesa URE oraz podmiotu ubiegającego się o przyłączenie szacunkowej wysokości opłaty uzgodnionej z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie do sieci wraz z informacją o możliwości zażądania przedstawienia sposobu kalkulacji tej opłaty; przedsiębiorstwo energetyczne na żądanie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci w ciągu 14 dni informuje ten podmiot o sposobie kalkulacji opłaty z wyszczególnieniem istotnych elementów nakładów inwestycyjnych przyjętych do kalkulacji opłaty;
 • wprowadza się przepis, który stwierdza, że w przypadku przyłączenia do sieci dystrybucyjnej mikroinstalacji z magazynem energii elektrycznej, do mocy zainstalowanej mikroinstalacji nie wlicza się mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej, o ile moc zainstalowana magazynu energii elektrycznej, łączna moc możliwa do wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej przez mikroinstalację z magazynem energii elektrycznej jest nie większa niż moc zainstalowana elektryczna mikroinstalacji;
 • dodaje się przepis, który mówi, że budowę i rozbudowę odcinków sieci służących do przyłączenia instalacji należących do podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci może – w uzgodnieniu z przedsiębiorstwem energetycznym – zapewnić podmiot ubiegający się o przyłączenie;
 • dodaje się przepis, który mówi, że przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej przekazuje Prezesowi URE informacje o zawartych umowach lub porozumieniach dotyczących rozliczeń w grupach kapitałowych, na podstawie których, sprzedaje, kupuje lub rozlicza energię elektryczną, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Na podstawie danych zgromadzonych w trybie określonym w ust. 1, Prezes URE publikuje w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki średnią kwartalną cenę energii elektrycznej w terminie 21 dni od dnia zakończenia kwartału;

2. w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii wprowadza się wydłużenie terminu na rozpoczęcie sprzedaży energii w systemach FIT/FIP oraz aukcyjnym;

3. w ustawie z dnia 27 października o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.:

 • wprowadzono nowe kategorie odbiorców uprawnionych:

– wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, w zakresie w jakim nie są odbiorcą uprawnionym, o którym w art. 2 pkt 2 lit. a ustawy (odbiorcy z grupy taryfowej G po przekroczeniu limitów zużycia) i zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności;

– podmiot, który z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego jest uprawniony lub zobowiązany do zapewnienia energii elektrycznej w lokalach użytkowanych przez podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-e (m.in. odbiorcy z kategorii MŚP), w zakresie, w jakim zapewnia energię elektryczną w tych lokalach, pod warunkiem złożenia oświadczenia;

 • wskazano, że cena maksymalna jest jedyną składową opłat stosowanych w rozliczeniach w obrocie energią elektryczną;
 • doprecyzowano art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy, który określa zasady stosowania ceny maksymalnej „wstecz” wobec odbiorców na umowach indeksowanych/transzowych – projektowany przepis będzie odnosić się tylko do odbiorców:

– których umowy sprzedaży przewidują określanie ceny energii elektrycznej na podstawie formuły cenowej odnoszącej się do wartości indeksów giełdowych publikowanych po dniu 23 lutego 2022 r., albo

– którzy po dniu 23 lutego 2022 r. dokonali wyboru terminu zakupu energii elektrycznej skutkującego określeniem ceny energii elektrycznej powyżej ceny maksymalne, w przypadku gdy umowy sprzedaży przewidują określanie ceny energii elektrycznej na podstawie wyboru przez odbiorcę końcowego terminu zakupu energii elektrycznej na giełdzie towarowej;

 • zaproponowano regulację odnoszącą się do oświadczenia z art. 5 ust. 1 ustawy w przypadku zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (obejmuje to także sprzedaż rezerwową) – dotychczasowy sprzedawca energii elektrycznej będzie zobowiązany do przekazania nowemu sprzedawcy energii elektrycznej kopii oświadczenia odbiorcy uprawnionego, w terminie 7 dni od dnia zakończenia dostarczania energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę energii elektrycznej, cenę maksymalną nowy sprzedawca energii elektrycznej stosuje od dnia rozpoczęcia dostawy energii elektrycznej, niewykonanie obowiązku jest zagrożone karą pieniężną;
 • doprecyzowano, że rekompensata z art. 8 ust. 6 przysługuje także podmiotom uprawnionym stosującym cenę maksymalną z odbiorcami uprawnionymi w odniesieniu do rozliczeń prowadzonych na podstawie umów zmienionych, lub których cena została określona zgodnie z projektowanym art. 3 ust. 2 pkt 3 po dniu 14 października 2022 r.;
 • dodano przepis, który obejmuje korektę sprawozdania dotyczącego odpisów na Fundusz i tryb rozliczenia odpisów, które zostały zawyżone albo zaniżone.

Ponadto zmiany objęły m.in. ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, ustawę z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Zamrożenie cen energii elektrycznej – oświadczenia odbiorców uprawnionych

Od 4 listopada 2022 r. obowiązuje ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Ustawa wprowadza m.in. cenę maksymalną na poziomie 785 zł/MWh, która stosowana jest m.in. w rozliczeniach z jednostkami samorządu terytorialnego, mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. 30 listopada 2022 r. upłynął termin na złożenie przez ww. podmioty oświadczenia o chęci skorzystania z niższych stawek na energię elektryczną. Oświadczenie należało złożyć do sprzedawców energii elektrycznej.

Jakie skutki wiążą się z brakiem złożenia oświadczenia w zakreślonym powyżej terminie?

Brak złożenia oświadczenia do 30 listopada 2022 r., skutkuje tym, że cena maksymalna stosowana będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Co istotne, maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych po przekroczeniu limitów zużycia ustalona została na poziomie 693 zł/MWh. Gospodarstwa domowe zwolnione zostały z obowiązku złożenia oświadczenia o chęci skorzystania z niższej ceny. O limitach zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych grup odbiorców pisaliśmy w:  Newsletterze prawnym i gospodarczym z października 2022 r. 

 
Konsultacje dotyczące rabatów, mnożników i współczynników sezonowych dla taryf przesyłowych gazu na 2024 r.

W komunikacie z dnia 14 listopada 2022 r. Prezes URE wskazał, że rozpoczynają się konsultacje dotyczące rabatów, mnożników i współczynników sezonowych dla taryf przesyłowych gazu na 2024 r. Konsultacje potrwają do 16 stycznia 2023 r. i odnoszą się wyłącznie do sieci przesyłowych należących do GAZ – SYSTEM oraz EuRoPol GAZ. Przedmiotem konsultacji jest poziom mnożników dla krótkoterminowych usług przesyłania paliw gazowych, poziom współczynników sezonowych dla krótkoterminowych usług przesyłania paliw gazowych i ich obliczeń, poziom rabatów określonych na punktach wejścia z terminalu LNG oraz rabatów stosowanych w celu obliczenia cen bazowych standardowych produktów z zakresu zdolności przerywanej.

 
Rozporządzenie taryfowe dla energii elektrycznej

Opublikowane zostało  rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Nowością jest wprowadzenie przepisów dot. liczników zdalnego odczytu, przenoszenia w taryfach wybranych kategorii kosztów, magazynowania energii elektrycznej oraz taryf dla jednostek ochotniczych straż pożarnych. Projekt rozporządzenia zakłada kalkulację stawki opłaty dystrybucyjnej z uwzględnieniem kosztów instalowania u odbiorców końcowych liczników zdalnego odczytu.

Powrót do SPISU TREŚCI

OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Apelacja UOKiK od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylającego decyzję w sprawie nałożenia kar na Gazprom i pięć innych spółek odpowiedzialnych za budowę gazociągu Nord Stream 2.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów złoży apelację od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylającego decyzję w sprawie nałożenia na Gazprom oraz Engie Energy, Uniper, OMV, Shell, Wintershall kary za utworzenie spółki odpowiedzialnej za budowę i eksploatację gazociągu Nord Stream 2 bez zgody Prezesa UOKiK. Jak podaje Prezes UOKiK Tomasz Chróstny: „Sąd uznał, iż bez względu na zebrany materiał dowodowy oraz przedstawione skutki dla konkurencji zasadnicza jest ocena, czy doszło do formalnego utworzenia joint venture.

W przedstawionej ustnie opinii Sądu podmioty biorące udział w budowie Nord Stream 2 nie utworzyły nowego, wspólnego przedsiębiorcy i poza kompetencją Urzędu pozostaje ocena skutków wyrządzonych gospodarce, jak i to czy próbowali oni omijać prawo”.

 

UOKIK – PayPal (Europe) z zarzutami

Jak wynika z komunikatu Prezesa UOKIK, luksemburska spółka PayPal (Europe) usłyszała zarzuty stosowania niedozwolonych postanowień umownych we wzorcach umów wykorzystywanych w relacjach z konsumentami. Urząd wskazuje, że postępowanie wyjaśniające przeciwko PayPal wszczęto już w grudniu 2021r. Postawione zarzuty odnoszą się do trzech postanowień „Umowy z Użytkownikiem PayPal”: spisu działań zabronionych, listy nakładanych sankcji oraz zakazu korzystania z konta w momencie jego zablokowania bądź zawieszenia. Zastrzeżenia odnoszą się w szczególności do formalnej i gramatycznej struktury postanowień. Z informacji podanych przez Urząd wynika, że działania zabronione zostały we wzorcach opisane nieprecyzyjnie, z wyłączaniem wskazania konkretnych przykładów oraz wyjaśnieniem niejasnych i złożonych pojęć, a ich interpretację pozostawiając wyłącznie przedsiębiorcy. Użytkownik, przy zapoznawaniu się z umową, nie jest w stanie ustalić, jakie jego działanie może zostać uznane przez PayPal za zabronione oraz jakie środki sankcyjne może podjąć Spółka. Spółce grozi kara w wysokości do 10 proc. obrotu.

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
„Zalecenia w sprawie wniosku o zatwierdzenie i dotyczące elementów i zasad zawartych w wiążących regułach korporacyjnych dla administratorów” przyjęte przez EROD

Europejska Rada Ochrony Danych podczas 71. posiedzenia plenarnego w dniu 14 listopada 2022 r. przyjęła „Zalecenia w sprawie wniosku o zatwierdzenie i dotyczące elementów i zasad zawartych w wiążących regułach korporacyjnych dla administratorów”. Dokument zawiera wskazówki dla administratorów danych osobowych, których głównym celem jest zapewnienie równych zasad działania dla podmiotów wnioskujących o zatwierdzenie BCR a także dostarczenie ujednoliconego formularza wniosku o zatwierdzenie wiążących reguł korporacyjnych. Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie UODO, wiążące reguły korporacyjne to: „narzędzie, które może być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw prowadzące wspólną działalność gospodarczą, do przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy administratorom lub podmiotom przetwarzającym, w ramach tej samej grupy. Wiążące reguły korporacyjne tworzą egzekwowalne prawa i określają zobowiązania do ustanowienia stopnia ochrony danych merytorycznie równoważnego temu przewidzianemu w RODO.” Wskazane wyżej zalecenia są przedmiotem konsultacji społecznych, które potrwają do 10 stycznia 2023 r.

 

Powrót do SPISU TREŚCI

PRAWO PRACY
Praca zdalna – Sejm przyjął nowelizację

Sejm w czwartek 1 grudnia uchwalił nowelizację Kodeksu pracy wprowadzającą m.in. długo wyczekiwane przepisy dotyczące pracy zdalnej. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. W ustawie wskazano także na możliwość wykonywania pracy zdalnej okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektroniczne. Wśród zmian znalazły się także przepisy uprawniające pracodawcę do przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników, jeśli będzie to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa albo ze względu na ochronę mienia. Opisane zmiany m.in. w zakresie pracy zdalnej mają wejść w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nowelizacji. Przepisy dotyczące kontroli trzeźwości wchodzą w życie już po 14 dniach od dnia ogłoszenia ustawy.

Czytaj więcej na stronach  SEJMURzeczpospolitej

 

 

Mamy nadzieję, że ten wybór tematów przypadł Państwu do gustu. Zapraszamy do obserwowania nas na bieżąco w AKTUALNOŚCIACH  i naszych mediach społecznościowych. 

Powrót do SPISU TREŚCI

www.mgs-law.eu (6)
Energetyka

Doradzamy w transakcji związanej z budową dużej farmy fotowoltaicznej

MGS LAW doradza w transakcji związanej z finansowaniem i budową dużej farmy fotowoltaicznej Z dumą informujemy, że radcy prawni i adwokaci Kancelarii MGS LAW byli odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji do projektu realizowanego przez EDP Energia Polska z Columbus Energy S.A. Dokumentacja do projektu obejmującego budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 61 MW została przygotowana przez Zespół

Czytaj więcej »
Sprawy frankowe

Wygrana z bankiem w sprawie o waloryzację kapitału

Kancelaria MGS LAW wygrała w sądzie proces w sprawie z powództwa banku o waloryzację kredytu i zwrot wypłaconego kapitału Mec. Anna Piwakowska-Rowińska, radca prawny MGS LAW poprowadziła z sukcesem i wygrała dla Klientów sprawę z powództwa banku Santander o waloryzację kredytu i zwrot wypłaconego kapitału.   Sąd Rejonowy w Gdyni w sprawie z powództwa Santander Bank Polska SA o waloryzację

Czytaj więcej »
Energetyka

Kongres PV 2024 – M. Sznycer w panelu dyskusyjnym

Kongres PV 2024 to najważniejsze wydarzenie branży PV w Polsce, organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki.    Tegoroczny Kongres PV odbył się w Warszawie w dniach 27-28 maja 2024 r.  W gronie ekspertów w panelu „Redysponowanie – stracona energia polskiej gospodarki” brał udział Partner MGS LAW, radca prawy Michał Sznycer.  Dziękujemy Pani

Czytaj więcej »