Aktualności prawne

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – luty 2022 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw- informacje zebrane z końcem lutego 2022 r.
Znajdziecie tu Państwo wiadomości zawierające aktualne i planowane zmiany w prawie, nowelizacje ustaw i kodeksów. Poinformujemy tu o nowych przepisach, które właśnie weszły w życie.
Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to opracowanie i streszczenie zmian obejmujących następującą tematykę:
PRAWO ENERGETYCZNE
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Nowelizacja Ustawy o odnawialnych źródłach energii – UC 99

Zakup projektów farmy fotowoltaicznej

Rozwój farm wiatrowych w Polsce

Nowelizacja ustawy o OZE

GOSPODARKA WODOROWA

Zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na utworzenie spółki PGNiG SPV 7

Rozwój gospodarki wodorowej w Arabii Saudyjskiej

Strategia wodorowa Grupy Orlen

ENERGETYKA JĄDROWA

Rozbudowa elektrowni jądrowych w Czechach

Rozwój energetyki jądrowej we Francji

Nowelizacje dotyczące budowy elektrowni jądrowych

ENERGETYKA KONWENCJONALNA

Ustawa o rekompensatach energochłonnych

Obniżki cen gazu dla biznesu

Kontrola kotłów na paliwa stałe

Ustawa naftowa

Spadek cen uprawnień do emisji CO2

PRAWO CYWILNE

Egzekucja z majątku rolnika

Zmiany w przepisach rozpoznawanych w trybie konwencji haskiej

Kolejne orzeczenia TSUE w sprawach frankowych.

 

Zapraszamy do lektury! 

 

PRAWO ENERGETYCZNE

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Nowelizacja Ustawy o odnawialnych źródłach energii – UC 99  

Ruszają konsultacje długo oczekiwanej przez branżę nowelizacji Ustawy o OZE (UC 99), która ma za zadanie implementować do krajowego ustawodawstwa zapisy Dyrektywy RED II. Dyrektywa powinna była być zaimplementowana przez Polskę do końca czerwca 2021.

W projekcie proponuje się wprowadzenie zmian w następujących obszarach:
1. Biometan
2. Klastry energii
3. Transpozycja RED II w następujących obszarach:
    a. Ciepłownictwo i chłodnictwo (art. 23-24 RED II)
    b. Gwarancje pochodzenia (art. 19 RED II)
    c. Krajowy Punkt Kontaktowy OZE (art. 16 RED II)
    d. Procedury administracyjne (art. 15-16 RED II)
    e. Partnerski handel energią – peer-to-peer (art. 21 RED II)
4. Modernizacja instalacji odnawialnych źródeł energii
5. Wsparcie operacyjne dla instalacji OZE, którym upływa 15-letni system wsparcia
6. Hybrydowe instalacje OZE
7. Morska energetyka wiatrowa (przepisy uzupełniające)
8. Pozostałe regulacje

Projekt nowelizacji jak i przyszła zmiana ustawy OZE będą szerzej omawiane i komentowane w przyszłych materiałach MGS LAW.

Zakup projektów farmy fotowoltaicznej 

Krakowska firma Columbus Energy SA zakupiła 100% udziałów spółki, budującej farmę fotowoltaiczną o mocy 28MW. Ponadto Columbus Energy SA podpisała umowę na dalszy rozwój projektów fotowoltaicznych, co ma na celu zwiększenie mocy zainstalowanej paneli PV. Umowa została zawarta na trzy lata.

Rozwój farm wiatrowych w Polsce

PKN Orlen złożył wnioski o kolejne koncesje na budowę farm offshore na Bałtyku. Obecnie grupa ubiega się o 11 nowych koncesji o potencjale 10 GW. Co ważne budowa pierwszych farm z tzw. Baltic Power ma się rozpocząć w 2026 roku.

Nowelizacja ustawy o OZE – fotowoltaika / prosumenci.

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowela dotyczy gminnych projektów parasolowych i grantowych na montaż lub zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Wprowadza ona przepis, który zakłada, iż prosument, który do 31 marca 2022 roku zawrze umowę na montaż, zakup lub dofinansowanie mikroinstalacji OZE z samorządem realizującym projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego lub do daty granicznej grudnia końca 2023 roku będzie rozliczana na tzw. systemie opustowym.

Wymogiem formalnym do uzyskania tego typu rozliczenia będzie złożenie oświadczenia sprzedawcy w formie pisemnej o zawarciu umowy na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem realizującym wyżej wymieniony program.

W komunikacje Kancelarii Prezydenta RP możemy przeczytać, iż ustawa ma za zadanie umożliwić zakończenie realizacji wcześniej rozpoczętych programów parasolowych oraz grantowych na montaż lub zakup mikroinstalacji PV. Według obliczeń na zmianach ma skorzystać ponad 840 tysięcy prosumentów.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP z wyjątkiem artykułu 2, który wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia bieżącego roku.

Szczegóły na stronie SEJMU tutaj.  

GOSPODARKA WODOROWA
Zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na utworzenie spółki PGNiG SPV 7

PGNiG oraz PKN Orlen otrzymały zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na utworzenie spółki PGNiG SPV7. Spółka ta ma na celu dalszą realizacje programu biogazowego, w tym co najważniejsze wytwarzaniu biometanu, który może służyć jako paliwo do produkcji biowodoru. Działalność spółki będzie się opierać na rozwoju technologii wykorzystywanych do wytwarzania biometanu, pozyskiwaniu i budowie instalacji biometanowych oraz stosowaniu biometanu w obszarach działalności PGNiG oraz Grupy Orlen.

Rozwój gospodarki wodorowej w Arabii Saudyjskiej

Arabia Saudyjska- obecnie największy eksporter ropy na świecie ma w planach dywersyfikacje miksu energetycznego za pomocą rozwoju gospodarki wodorowej. Pierwsza elektrownia wodorowa w kraju ma powstać w 2026 roku i produkować 650 ton wodoru dziennie. Ma ona zostać wybudowana wspólnie przez amerykańską firmę Air Products, saudyjską ACWA Power i Neom i zostać ufundowana w ramach inwestycji publicznych o wysokości 500 miliardów dolarów. Celem Arabii Saudyjskiej jest uzyskanie 25% udziału w rynku zielonego wodoru do 2030 roku.

Strategia wodorowa Grupy Orlen

W trakcie konferencji prasowej prezes PKN Orlen zaprezentował założenia strategii wodorowej grupy, zawierające cele spółki oraz przedziały czasowe, w którym mają one zostać zrealizowane. Do 2030 roku wydatki na gospodarkę wodorową mają wynieść 7,5 mld złotych, a ponad połowa tych środków ma zostać przeznaczona na rozwój sektora motoryzacyjnego. Założeniem koncernu jest posiadanie 1GW mocy nisko i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania wodoru.

ENERGETYKA JĄDROWA
Rozbudowa elektrowni jądrowych w Czechach

Czeski rząd rozpoczął działania zmierzające do budowy kolejnych bloków energetycznych w Temelinie. Proces przetargu ma trwać 2 lata i dotyczyć budowy dwóch nowych reaktorów jądrowych. Budowa ma się rozpocząć w 2029 roku, a wartość kontraktu ma wynieść około 6 miliardów euro.

Rozwój energetyki jądrowej we Francji

Prezydent Francji przedstawił zarys programu inwestycyjnego mający odpowiadać za 25 gigawatów nowych mocy w energetyce jądrowej do 2050 roku. Głównym założeniem programu jest budowa 6 nowych reaktorów jądrowych do 2035 roku oraz rozpoczęcie prac nad kolejnymi 8, które mają planowo zostać uruchomione do 2050 roku. Warto dodać, iż ostatni nowy reaktor we Francji został uruchomiony w 2002 roku.

Nowelizacje dotyczące budowy elektrowni jądrowych

Prezydent RP podpisał nowelizacje ustawy prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wprowadzone przez nowelizację rozstrzygają kwestię ,który porządek prawny ma zastosowanie przy postępowaniu dotyczącego decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, która jest wydawana przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej. Do wszczętego ale niezakończonego postępowania zastosowanie będą miały przepisy m.in wprowadzane przez nowelizację, ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, oraz ustawę z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Lecz co to oznacza dla budowy elektrowni jądrowych? Zmiany te mają za zadanie przyśpieszenie procesu wydania decyzji środowiskowej, która jest kluczowym elementem budowy takich elektrowni oraz usprawnienie procesu składania raportu środowiskowego, który jest konieczny do wszczęcia postępowania do wydania decyzji środowiskowej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

ENERGETYKA KONWENCJONALNA
Ustawa o rekompensatach energochłonnych

18 lutego Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o rekompensatach dla branż energochłonnych. Zmiany wynikają z dostosowania polskiego systemu prawnego do nowych wytycznych Komisji Europejskiej, które będą obowiązywać od 2021 do 2030 roku. Modyfikacji ulegają zarówno zasady obliczania pomocy, ale także katalog sektorów, które będą mogły z niej skorzystać.

Z pomocy będą mogły skorzystać następujące sektory:

 • Produkcja odzieży skórzanej
 • Produkcja aluminium
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • Produkcja ołowiu
 • Produkcja cynku
 • Produkcja cyny
 • Produkcja masy włóknistej
 • Produkcja masy włóknistej
 • Produkcja papieru i tektury
 • Produkcja surówki żelazostopów, żeliwa, stali oraz wyrobów hutniczych
 • Wytwarzanie i przetwarzanie produkcji rafinacji ropy naftowej
 • Produkcja miedzi
 • Produkcja pozostałych materiałów niezależnych
 • Glikole polietylenowe oraz pozostałe alkohole polieterowe, w formach podstawowych
 • Maty oraz woale z włókna szklanego
 • Wszystkie kategorie produktu w sektorze odlewnictwa żelaza
 • Wodór
 • Nieorganiczne związki tlenowe niemetali

Rekompensat zostaną natomiast pozbawione:

 • Sektory wydobywania minerałów dla przemysłu chemicznego do produkcji nawozów
 • Produkcji nawozów i związków azotowych
 • Produkcji rur, przewodów rurowych i profili drążonych bez szwu ze stali
 • Produkcji pędzy bawełnianej, włókien chemicznych, górnictwa rud żelaza oraz produkcji tworzyw sztucznych

Nowe zasady obliczania pomocy zakładają użycie danych rzeczywistych z końca roku kalendarzowego, za który będą przyznane rekompensaty. Dodatkowo ustalono maksymalną intensywność pomocy dla przedsiębiorstw na poziomie 75% z wyjątkiem, gdy ta wartość nie jest wystarczająca, a poniesione koszty przekraczają 1,5% wartości dodanej brutto- wtedy rekompensata może zostać zwiększona. Ponadto państwa członkowskie będą zobowiązane do monitorowania, w zakresie wywiązywania się z przeprowadzania audytu energetycznego lub w ramach certyfikowanego systemu zarządzania energią lub systemu zarządzania środowiskowego.

Obniżka cen gazu dla biznesu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wprowadziło obniżkę cen gazu dla odbiorców biznesowych. Na stronie spółki podano, że ceny gazu zostaną obniżone o 10 punktów procentowych, co w rezultacie daje obniżkę o 35% w stosunku do cen ze stycznia. Zmiana dotyczy ceny paliwa gazowego netto bez akcyzy i będzie obowiązywała do 31 marca.

Kontrola kotłów na paliwo stałe

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z Inspekcją Handlową przeprowadził kontrolę około 200 modeli kotłów na paliwa stałe, gazowe i ciekłe. Obiektem kontroli jest to, czy konsumenci są rzetelnie informowani na temat zagrożeń związanych z użytkowaniem kotłów i spełnienie wymogów prawnych dotyczących dokumentacji technicznej oraz deklaracji zgodności. Celem tych działań jest wyeliminowanie kotłów zanieczyszczających środowisko oraz przyczyniających się do problemów zdrowotnych. W rezultacie obecnie trwają działania zmierzające do usunięcia z rynku 10 modeli kotłów.

Więcej o kontroli mogą Państwo przeczytać na stronie: UOKiK

Ustawa naftowa

16 lutego w Senacie odbyło się głosowanie za przyjęciem ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Zmiany wprowadzone przez ustawę mają na celu przyśpieszenie wydobycia zapasów ropy naftowej oraz paliw, a w rezultacie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Nowela ma przyśpieszyć możliwość uruchomienia zapasów pozwalających niezależnie funkcjonować gospodarce. Celem jest redukcja czasu do 150 dni od 2024 roku, a wraz z biegiem czasu do 90 dni od 2029 roku. Dodatkowo ustawa ma zapewnić możliwości rozbudowy pojemności magazynów gazu ziemnego. Więcej o samej ustawie mogą Państwo przeczytać na oficjalnej stronie SEJMU

Ustawa została przyjęta przez Senat bez poprawek.

 

Spadek cen uprawnień do emisji CO2

Ceny uprawnień do emisji CO2 znacząco spadły- na dzień 2 marca plasują się na poziomie 63,5 euro za tonę. Dla porównania w szczytowym momencie tj. 23 lutego bieżącego roku wynosiły one 95,54 euro za tonę. Eksperci wskazują, iż przyczyną tej zmiany może być wycofywanie inwestycji w tym instrumencie finansowym przez inwestorów.

 

PRAWO CYWILNE

Egzekucja z majątku rolnika

Prezydent RP podpisał nowelizację Kodeksu Postępowania Cywilnego dotyczącą egzekucji z majątku rolnika. Zgodnie z ustawą, w przypadku skierowania do egzekucji wszystkich nieruchomości gospodarstwa rolnego nie będzie można wyłączyć spod egzekucji zwierząt. Nowela według ustawodawcy ma rozwiązać problem związany z uzyskiwaniem przez rolników zabezpieczeń przy udzielaniu finansowania działalności rolniczej przez banki, w razie nie wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań.

Zmiany w przepisach rozpoznawanych w trybie konwencji haskiej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy- Kodeks Postępowania cywilnego. Nowelizacja wprowadza instytucję obligatoryjnego wstrzymania z urzędu wykonania prawomocnego postanowienia sądu, które nakazuje w określonym terminie zapewnienia powrotu dziecka do państwa miejsca stałego pobytu. Organami uprawnionymi do wniesienia tego typu skargi kasacyjnej będą Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Dziecka oraz Rzecznik Praw obywatelskich w terminie 2- miesięcznym od uprawomocnienia się tego postanowienia. Natomiast w sprawach o odebranie dziecka, na żądanie ww. organów wykonanie postanowienia może zostać wstrzymane do czasu zakończenia postanowienia z tej skargi. Termin na zgłoszenie takiego żądania nie będzie mógł przekroczyć 2 tygodni od uprawomocnienia się postanowienia, z wyjątkiem określenia przez sąd terminu krótszego niż dwa tygodnie- w tym przypadku uprawnione podmioty będą zmuszone do szybszego wniesienia skargi.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 9 marca 2022 roku.

Kolejne orzeczenia TSUE w sprawach frankowych.

17 marca 2022r. Trybunał Sprawiedliwości UE po raz kolejny wypowie się w temacie kredytów frankowych, w związku z pytaniami polskiego sądu:

W sprawie o sygn. C-80/21, Trybunał wypowie się w kwestii możliwości utrzymania w mocy zawartej umowy kredytowej w sytuacji gdy sąd nie stwierdza on nieuczciwego charakteru całego warunku umownego, a jedynie część zapisu i czy w takim przypadku taki warunek powinien pozostać częściowo skuteczny. Jednocześnie TSUE rozważy, czy aby zapobiec nieważności umowy w sytuacji gdy dalsze obowiązywanie umowy jest korzystne dla kredytobiorcy, możliwe jest zmodyfikowanie umowy kredytowej.

W sprawie o sygn. C-81/21 TSUE wypowie się na temat możliwości uzupełnienia umowy przepisem dyspozytywnych w sytuacji gdy sąd stwierdzi nieuczciwy charakter postanowienia umownego, lecz takie stwierdzenie nie skutkuje nieważnością.

W sprawie o sygn. C-82/21 TSUE wypowie się w bardzo ważnej kwestii – w kwestii rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia roszczenia – w szczególności czy termin ten zaczyna biec od dnia spełnienia świadczenia przez konsumenta, także wtedy, kiedy konsument nie wiedział o nieuczciwym charakterze tego warunku.

Szczególnie odpowiedź na ostatnie z pytań jest oczekiwane, gdyż dotyczy bezpośrednio stanowiska wyrażonego przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 maja 2021r. sygn. akt 6/21, w której Sąd stwierdził, iż termin przedawnienia w sprawach frankowych rozpoczyna swój bieg, gdy umowa stała się trwale bezskuteczna. 

Mamy nadzieję, że ten wybór tematów przypadł Państwu do gustu. Zapraszamy do śledzenia na bieżąco AKTUALNOŚCI PRAWNYCH na naszej stronie www i w mediach społecznościowych.

Newsletter MGS LAW www
Energetyka

Doradzamy w transakcji związanej z budową dużej farmy fotowoltaicznej

MGS LAW doradza w transakcji związanej z finansowaniem i budową dużej farmy fotowoltaicznej Z dumą informujemy, że radcy prawni i adwokaci Kancelarii MGS LAW byli odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji do projektu realizowanego przez EDP Energia Polska z Columbus Energy S.A. Dokumentacja do projektu obejmującego budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 61 MW została przygotowana przez Zespół

Czytaj więcej »
Sprawy frankowe

Wygrana z bankiem w sprawie o waloryzację kapitału

Kancelaria MGS LAW wygrała w sądzie proces w sprawie z powództwa banku o waloryzację kredytu i zwrot wypłaconego kapitału Mec. Anna Piwakowska-Rowińska, radca prawny MGS LAW poprowadziła z sukcesem i wygrała dla Klientów sprawę z powództwa banku Santander o waloryzację kredytu i zwrot wypłaconego kapitału.   Sąd Rejonowy w Gdyni w sprawie z powództwa Santander Bank Polska SA o waloryzację

Czytaj więcej »
Energetyka

Kongres PV 2024 – M. Sznycer w panelu dyskusyjnym

Kongres PV 2024 to najważniejsze wydarzenie branży PV w Polsce, organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki.    Tegoroczny Kongres PV odbył się w Warszawie w dniach 27-28 maja 2024 r.  W gronie ekspertów w panelu „Redysponowanie – stracona energia polskiej gospodarki” brał udział Partner MGS LAW, radca prawy Michał Sznycer.  Dziękujemy Pani

Czytaj więcej »