Aktualności prawne

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – maj 2022 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – informacje zebrane z końcem maja 2022 r.

Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa.

PRAWO ENERGETYCZNE
 • W Łebie powstanie port serwisowy morskiej farmy wiatrowej Baltic Power
 • Rozpoczęły się prace projektowe dotyczące budowy linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia relacji Żarnowiec – Łebno -Sierakowice
 • Wspólna inicjatywa Estonii i Finlandii w zakresie terminalu LNG
 • Dodatkowe fundusze na zakup surowców energetycznych i odblokowanie produkcji energii z biomasy – projekt przepisów skierowany do Sejmu
 • Plan REPowerEU
PROCESY FRANKOWE
 • Orzecznictwo w sprawach frankowych – kolejne istotne rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego
PRAWO HANDLOWE
 • Naliczanie okresu trwania kadencji członka zarządu spółki
 • Istotna uchwała Sądu Najwyższego
PRAWO PRACY
 • Propozycje zmian w Kodeksie pracy dotyczące pracy zdalnej i kontroli trzeźwości

 

Zapraszamy do lektury!

 

PRAWO ENERGETYCZNE

W Łebie powstanie port serwisowy morskiej farmy wiatrowej Baltic Power

Spółka Baltic Power podpisała umowę na dzierżawę terenu o powierzchni ok. 1,1 hektara, na którym powstanie baza umożliwiająca rejsy jednostek serwisowych obsługujących około 70 turbin wiatrowych wchodzących w skład morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, wspólnego przedsięwzięcia realizowanego przez Grupę ORLEN i Northland Power.
Założeniem operacyjnym jest stała obsługa przez bazę serwisową 2 jednostek CTV (Crew Transfer Vessels) przeznaczonych do transportu personelu serwisowego oraz sprzętu. Lokalizacja jest najbardziej dogodna ze wszystkich branych pod uwagę przy selekcji – trasę z portu na obszar farmy statki docelowo mają pokonywać w ok. 40 minut.
Jak podkreśla Anna Łukaszewska – Trzeciakowska, Prezes Zarządu Baltic Power, port w Łebie najlepiej odpowiada na wszystkie założenia i potrzeby spółki, a przy tym posiada duży potencjał dla dalszego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Port serwisowy jest przy tym jednym z kluczowych elementów całej inwestycji, ponieważ od jego lokalizacji, odległości od obszaru farmy, a tym samym responsywności ekip serwisowych, zależą efektywność jej pracy i stabilność dostaw energii.
Obsada bazy będzie obejmowała ok. 50 osób pracujących w trybie ciągłym. Do ich najważniejszych zadań będzie należało prowadzenie cyklicznych przeglądów turbin – w tym sprawdzanie wydajności, parametrów i zużycia poszczególnych elementów oraz w razie takiej konieczności, dokonywania wymian i napraw.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2023-2025, a jej koszt jest szacowany na ok. 25-30 milionów złotych.

 

Rozpoczęły się prace projektowe dotyczące budowy linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia relacji Żarnowiec – Łebno –Sierakowice


ENERGA-OPERATOR przystąpiła do prac projektowych w zakresie budowy linii elektroenergetycznej, która łącznie ma liczyć ponad 60 kilometrów i będzie przebiegać przez tereny sześciu gmin: gminy Sierakowice, gminy Kartuzy, gminy Linia, gminy Szemud, gminy Łęczyce oraz gminy Luzino. Inwestycja w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego około stu tysięcy mieszkańców powiatów kartuskiego i wejherowskiego, jak również wpłynie na zwiększenie potencjału przyłączeniowego, tak dla odbiorców, jak i wytwórców.
Spółka planuje także budowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ – Łebno. Oczekuje się, że powstanie nowej stacji, poza zwiększeniem potencjału przyłączeniowego, pozwoli również na skrócenie ciągów liniowych sieci średniego napięcia, co ma skutkować zmniejszeniem liczby i czasu przerw w dostawach energii.

 

Wspólna inicjatywa Estonii i Finlandii w zakresie terminalu LNG


Operator systemu gazowego Elering z Estonii oraz fiński operator systemu gazowego Gasgrid Finland 4 maja zawarli umowę o współpracy w zakresie wspólnej dzierżawy i eksploatacji pływającego terminalu LNG (jednostka magazynowo-regazyfikujący, FSRU). Docelowo terminal będzie mógł cumować u wybrzeży obu krajów a zgodnie z umową zobowiązane każda ze stron wybuduje u siebie infrastrukturę niezbędną do obsługi jednostki. Ustalono wspólne ponoszenie kosztów leasingu jednostki FSRU i ich proporcjonalny podział według krajowego zużycia surowca – udział Estonii wyniesie 20%, a Finlandii 80%. Intencją stron jest, aby jednostka FSRU dotarła na estońskie wybrzeże pod koniec 2022 roku. Wspólna inwestycja jest konsekwencją politycznej decyzji o zaprzestaniu sprowadzania rosyjskiego gazu do końca bieżącego roku. Minister gospodarki i infrastruktury Estonii Taavi Aas podkreślił, że w chwili rezygnacji z rosyjskiego gazu pływający terminal LNG oraz zakup strategicznych rezerw surowca zapewnią Estonii bezpieczeństwo energetyczne.

 

Dodatkowe fundusze na zakup surowców energetycznych i odblokowanie produkcji energii z biomasy – projekt przepisów skierowany do Sejmu


Rząd skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Obejmuje on także zmiany w ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii.
Kluczowa zmiana dotyczy ułatwienia udziału wytwórców biogazu w aukcjach oraz umożliwienia ogłoszenia tychże aukcji jeszcze w bieżącym roku. Jak podkreślono w uzasadnieniu, mając na uwadze konieczność zapewnienia alternatywy dla odstaw paliw gazowych z kierunku rosyjskiego, intensyfikacja rozwoju wytwarzania biogazu jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa tak w wymiarze lokalnym, jak i krajowym. Zmiana zakłada rozszerzenie ustawowego katalogu obiektywnych przesłanek, których wystąpienie zwalniałoby z obowiązku nałożenia na inwestora kary za niedostarczenie 85% wolumenu energii wykazanego w zwycięskiej ofercie aukcyjnej. Jest ona oczekiwana przez branżę biogazową, która wskazywała dotychczasowe brzmienie przepisów za barierę uniemożliwiającą uczestnictwo wytwórców biogazu w aukcjach.
W treści projektu uwzględniona także postulaty wytwórców związane z realizacją obowiązku określonego procentowego udziału biomasy rolniczej w bilansie biomasy spalanej na cele energetyczne, który związany jest z wykorzystywaniem biomasy rolniczej pochodzącej z kierunku Europy Wschodniej (głównie Ukraina i Białoruś – łuska słonecznika, pellet z łuski słonecznika). W okresie inwazji Rosji na Ukrainę dostawy tej biomasy zostały drastycznie ograniczone bądź wstrzymane. Uniemożliwia to także realizację planowanych i już wynegocjowanych kontraktów. Zawieszenie obowiązku umożliwi wypracowanie umów z nowymi dostawcami biomasy rolniczej, głównie z Polski, co zapewni ponowną realizację obowiązku w 2023 roku.
W ramach projektowanych regulacji umożliwione zostanie także przekierowanie w 2022 roku wolnych środków z Funduszu Zapasów Interwencyjnych oraz Funduszu Rozwoju Dróg na zakup surowców energetycznych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, aby wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne oraz uzupełnić zapasy w wyniku wprowadzonych ograniczeń importu.

 

Plan REPowerEU


W odpowiedzi na trudności i zakłócenia na światowym rynku energii spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę Komisja Europejska przedstawiła plan REPowerEU, który wspiera się przede wszystkim na następujących założeniach:
• oszczędzania energii;
• produkcji ekologicznej energii;
• dywersyfikacji dostaw energii.


Jak wskazuje Komisja Europejska nowa rzeczywistość geopolityczna i sytuacja na rynku energii wymusiła przyspieszenie procesu przejścia na czystą energię i zwiększenia niezależności energetycznej Europy od nierzetelnych dostawców i niestabilnego sektora paliw kopalnych.
Przerwanie zależności Unii Europejskiej od rosyjskich paliw kopalnych wymagać będzie ogromnego zwiększenia udziału źródeł odnawialnych, a także szybszej elektryfikacji i zastąpienia paliwa kopalnych i energii cieplnej wytwarzanej z tych paliw w przemyśle i budownictwie i sektorze transportowym. Przejście na czystą energię ma pomóc z czasem obniżyć ceny energii i zmniejszyć zależność od importu.
Komisja proponuje podniesienie unijnego celu w zakresie odnawialnych źródeł energii na 2030 rok z obecnych 40% do 45%. Realizacja planu REPowerEU ma sprawić, że do 2030 roku całkowite moce wytwórcze energii ze źródeł odnawialnych wyniosą 1236 GW w porównaniu z wartością 1067 GW do 2030 roku przewidzianą w pakiecie Fit for 55 w perspektywie roku 2030.
W ramach planu REPowerEU strategia na rzecz energii słonecznej ma na celu udostępnienie do 2025 roku ponad 320 GW z nowych instalacji fotowoltaicznych, czyli ponad dwa razy więcej niż obecnie, i prawie 600 GW do 2030 roku. Zakłada się, że te dodatkowe zdolności wytwórcze umożliwią zastąpienie zużycia gazu ziemnego na poziomie 9 mld m3.


Ponadto w planie wskazuje się, że:
• elektryfikacja, efektywność energetyczna i upowszechnienie odnawialnych źródeł energii mogłyby umożliwić uzyskanie przez przemysł oszczędności rzędu 35 mld m3 gazu ziemnego do 2030 roku, co wykracza poza cele pakietu Fit for 55;
• największe redukcje, jeśli chodzi o gaz, prawie 22 mld m3, można uzyskać w związku z produkcją i rafinacją minerałów niemetalicznych, cementu, szkła i ceramiki oraz chemikaliów;
• do 2030 roku docelowo około 30% podstawowej produkcji stali w Unii Europejskiej zostanie poddane dekarbonizacji w oparciu o wodór odnawialny.
Przyjmuje się, że w celu stopniowego wycofania importu rosyjskich paliw kopalnych niezbędne będą dodatkowe inwestycje w wysokości 210 mld euro do 2027 roku. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) jest centralnym elementem wdrażania i zapewnia dodatkowe finansowanie unijne. Oczekuje się, że państwa członkowskie uzupełnią swoje plany odbudowy i zwiększania odporności o rozdziały odnoszące się do REPowerEU. Państwa członkowskie mogą wykorzystać pozostałe pożyczki w ramach RRF (obecnie 225 mld euro) oraz nowe dotacje w ramach RRF finansowane z licytacji uprawnień w ramach systemu handlu emisjami, obecnie w rezerwie stabilności rynkowej (o wartości 20 mld euro). Inne źródła finansowania REPowerEU obejmują m.in. fundusze polityki spójności, fundusz innowacyjny, instrument „Łącząc Europę”.

PROCESY FRANKOWE
Orzecznictwo w sprawach frankowych – kolejne istotne rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego
 • W uchwale z 28 kwietnia 2022 roku Sąd Najwyższy uznał za sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego nie wynikają obiektywne i weryfikowalne kryteria oznaczenia tego kursu. Uchwała stwierdza jednocześnie, że postanowienia takie, jeśli spełniają kryteria uznania ich za niedozwolone postanowienia umowne, nie są nieważne, lecz nie wiążą konsumenta.
  Uchwała ma istotne znaczenie również dla frankowiczów – przedsiębiorców. Zgodnie z jej treścią ustalanie wysokości zobowiązania przez banki w oparciu o własne tabele kursowe jest co do zasady sprzeczne z naturą kredytu indeksowanego do waluty obcej i jako takie stanowi naruszenie zasady swobody umów.
  Innymi słowy, taka umowa zawarta między bankiem a frankowiczem – przedsiębiorcą jako sprzeczna z przepisami ustawy i jest nieważna.
  Uchwała może otwierać drogę dla przedsiębiorców do dochodzenia roszczeń w sprawach frankowych oraz potwierdza dotychczasowe orzecznictwo w zakresie oceny abuzywności klauzul indeksacyjnych w przypadku konsumentów.
  Uchwała Sądu Najwyższego – III CZP 40/22

 

 • W wyroku z 26 maja 2022 roku Sąd Najwyższy po raz kolejny uznał, że umowa kredytowa powinna być oceniana pod kątem funkcjonowania klauzul abuzywnych na dzień jej zawarcia.
  Zdaniem Sądu, jeżeli umowa kredytu frankowego została uznana za nieważną ze względu na znajdujące się w niej niedozwolone postanowienia dotyczące stosowania bankowych kursów walut, nie można do niej zastosować nowych przepisów, które weszły w życie po jej zawarciu.
  Sąd wyjaśnił, że w sytuacji gdy wypłata kredytu miała następować w złotych, to po skutecznym podważeniu przelicznika nie wiadomo, jaka jest jego wysokość. Z tego powodu umowa kredytu jest nieważna i badać ją należy na chwilę jej zawarcia – inaczej umowa nieważna mogłaby stać się ważna, a umowa ważna okazać się nieważna.
  Wyrok Sądu Najwyższego – II CSKP 650/22
PRAWO HANDLOWE
Naliczanie okresu trwania kadencji członka zarządu spółki 

13 października 2022 roku ma wejść w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która zakończy spór dotyczący prawidłowego naliczania okresu trwania kadencji i chwili wygaśnięcia mandatu. Debata w tej kwestii była istotna ze względu na praktyczny aspekt zagadnienia. Ustawodawca wprowadzając przedmiotowe zmiany przyjął za cel zapewnienie prawidłowości reprezentacji Spółek.
Obecne brzmienie przepisów wskazuje, że w przypadku powołania członka zarządu na okres dłuższy niż rok, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
W przyjętej nowelizacji zaimplementowano koncepcję zaprezentowaną w uchwale Sądu Najwyższego z 2016 roku, nowy przepis będzie wyraźnie wskazywał, że ostatnim rokiem mandatu członka zarządu spółki będzie pełny rok obrotowy, jaki rozpoczął się w trakcie trwania kadencji.

 

Istotna uchwała Sądu Najwyższego

W uchwale z 29 kwietnia 2022 roku Sąd Najwyższy przesądził, że każda zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie została zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia jej dokonania, nie wywołuje skutków prawnych.
Uchwała Sądu Najwyższego – III CZP 75/22

PRAWO PRACY
Propozycje zmian w Kodeksie pracy dotyczące pracy zdalnej i kontroli trzeźwości

Dnia 24 maja 2022 r. Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
Rząd planuje na stałe wprowadzić do Kodeksu pracy możliwość wykonywania pracy zdalnej, która po uzgodnieniu z pracodawcą będzie całkowicie lub częściowo świadczona w miejscu wskazanym przez pracownika, w tym pod adresem jego miejsca zamieszkania, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rozwiązanie ma na celu poprawę możliwości zatrudnienia u osób znajdujących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym rodziców dzieci do 4 roku życia oraz rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.
Proponowane postanowienia dotyczące pracy zdalnej mają zastąpić obecne przepisy dotyczące telepracy oraz przepisy tzw. „ustawy covidowej” w tym zakresie. Zgodnie z projektem zasady pracy zdalnej mają być określone w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi, a jeżeli u pracodawcy nie działają związki zawodowe, w wewnętrznym regulaminie zakładu pracy.
Ponadto na podstawie przyjętego przez Radę Ministrów projektu, pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników bądź innych osób lub ochrony mienia. Pracodawcy, którzy zdecydują się na wprowadzanie kontroli, zostaną zobowiązani do określenia w aktach wewnątrzzakładowych grupy pracowników podlegających kontroli oraz sposobu jej przeprowadzania, a także do zachowania odpowiednich zasad przetwarzania danych osobowych pracowników w związku z kontrolą.

Mamy nadzieję, że ten wybór tematów przypadł Państwu do gustu. Zapraszamy do obserwowania nas na bieżąco w AKTUALNOŚCIACH  i naszych mediach społecznościowych. 

Powrót do SPISU TREŚCI

MGS LAW Newsletter maj 2022
Energetyka

Newsletter prawny MGS LAW – energetyka – maj 2024 r.

Aktualny newsletter MGS LAW obejmuje najnowsze informacje o zmianach w prawie energetycznym, o projektach i nowelizacjach kodeksów i ustaw.        PRAWO ENERGETYCZNE Projekt ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym Wejście w życie rozporządzenia REMITII Zapowiedź Prawa wodorowego Plan ochrony infrastruktury energetycznej Zespół

Czytaj więcej »
O Nas

Anna Miałkowska, aplikantka adwokacka MGS LAW

Z wielką przyjemnością przedstawiamy dziś Państwu Annę Miałkowską, aplikantkę adwokacką w Zespole MGS LAW.   Anna Miałkowska w MGS LAW zajmuje się bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, reprezentuje Klientów w sporach sądowych i pozasądowych oraz czynnie wspiera działalność kancelarii. Anna Miałkowska ma doświadczenie w doradztwie osobom fizycznym i prawnym, w szczególności w zakresie prawa cywilnego,

Czytaj więcej »
O Nas

Nowe biuro w Warszawie MGS LAW

Z przyjemnością informujemy, że w związku ze stałym rozwojem Kancelarii, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, otworzyliśmy dla Państwa nowe biuro w Warszawie.   Nowa, dodatkowa lokalizacja MGS LAW w Warszawie będzie udogodnieniem przy obsłudze naszych obecnych, jak i przyszłych Klientów ze stolicy i innych miejsc z Polski i zza granicy. Kancelaria MGS LAW w Warszawie, otwarta

Czytaj więcej »