Aktualności prawne

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – marzec 2022 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw- informacje zebrane z końcem marca 2022 r.
Znajdziecie tu Państwo wiadomości zawierające aktualne i planowane zmiany w prawie, nowelizacje ustaw i kodeksów. Poinformujemy tu o nowych przepisach, które właśnie weszły w życie.
Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to opracowanie i streszczenie zmian obejmujących następującą tematykę:
PRAWO ENERGETYCZNE

 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Fotowoltaika do 150 kW bez pozwolenia na budowę – projekt UC99

Dotacje dla prosumentów z programu „Mój Prąd”

Aktualizacja Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku

Nowe zasady rozliczania prosumentów

Budowa farm wiatrowych na Bałtyku

Projekt nowelizacji ustawy o obszarach morskich

 

ENERGETYKA KONWENCJONALNA ORAZ JĄDROWA

Przedłużenie tarczy antyinflacyjnej

ENTSO-E: Systemy Ukrainy i Mołdawii awaryjnie zsynchronizowane z systemem Europy kontynentalnej

Kontrola wykonania obowiązku w zakresie obliga giełdowego

Utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE)

Powołanie spółki ORLEN Synthos Green Energy

 

MICHAŁ SZNYCER W RADZIE DS. WYTYCZNYCH DLA STRATEGII OPEC

Utworzono  Radę ds. wytycznych dla strategii OPEC

 

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Kontrole Prezesa UOKiK w segmencie sprzedaży fotowoltaiki

Warunkowa zgoda UOKiK na koncentrację PKN Orlen z PGNiG

Decyzje Prezesa UOKiK w sprawie zmów przetargowych

 

PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Decyzja Data Protection Commision w sprawie Meta Platforms Inc.

 

PRAWO HANDLOWE

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

 

WSPARCIE DLA OBYWATELI UKRAINY

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

 

POMOC PRAWNA DLA „FRANKOWICZÓW”

Kolejna wygrana kancelarii MGS LAW w sporze frankowym

 

Zapraszamy do lektury: 

 

PRAWO ENERGETYCZNE

 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Fotowoltaika do 150 kW bez pozwolenia na budowę – projekt UC99

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (UC99). Obejmuje on regulacje dotyczące m.in. biometanu, biogazu, klastrów energii oraz gwarancji pochodzenia. Jedną z istotnych zmian wynikających z projektu ma być zmiana maksymalnego progu instalacji, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Obecnie jest to 50 kW,  w projekcie proponuje się 150 kW. Przedmiotowa zmiana ma przyczynić się do urzeczywistnienia celów unijnej dyrektywy RED II w zakresie znoszenia barier dla powstawania nowych instalacji. Projekt znajduje się obecnie w fazie opiniowania.

 

Dotacje dla prosumentów z programu „Mój Prąd”

Rządowy pełnomocnik ds. energii odnawialnej potwierdził, iż czwarta edycja programu „Mój Prąd” rozpocznie się w kwietniu. Nowa edycja nie ograniczy się tylko do dofinansowania instalacji PV, ale ma również objąć urządzenia zwiększające poziom autokonsumpcji energii wytwarzanej przez prosumentów. Co ważne, nie będzie można pozyskać dotacji na pompy ciepła w nowych budynkach – taka możliwość będzie istniała jedynie w programie Czyste Powietrze, ale tylko w przypadku, gdy będzie się to wiązało z wymianą starego urządzenia grzewczego w ramach istniejących nieruchomości. Dotacje na pompy ciepła w nowych nieruchomościach mają zostać uruchomione w przygotowywanym programie „Moje Ciepło” (nabór do programu ma rozpocząć się w najbliższych tygodniach).

 

Aktualizacja Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała o aktualizacji strategii energetycznej Polski. Jak wynika z opublikowanych w tym zakresie informacji, Polska będzie dążyć do tego, aby około 50% produkcji energii elektrycznej do 2040 roku pochodziło z odnawialnych źródeł. Umożliwić ma to w szczególności rozwój elektrowni wiatrowych, słonecznych oraz tych niezależnych od czynników atmosferycznych, czyli wykorzystujących energię wody, biomasy, biogazu oraz geotermii. Jednocześnie podkreślono, że priorytetem jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w klastrach energii, w spółdzielniach energetycznych oraz w ramach instalacji hybrydowych.

Pierwotnie zakładano, że wyżej wskazany pułap udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym zostanie osiągnięty do 2030 roku. Aktualnie zakłada się jednak dłuższy proces odejścia od elektrowni węglowych.

 

Nowe zasady rozliczania prosumentów

W związku z wejściem w życie październikowej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii przypominamy o zmianach w systemie rozliczania prosumentów energii odnawialnej.

Szczegółowy opis zmian mogą Państwo znaleźć TUTAJ.

 
Budowa farm wiatrowych na Bałtyku

Spółki ZE PAK oraz Ørsted podpisały umowę, która ma umożliwić realizację wspólnej inwestycji w zakresie budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Następnym etapem procesu jest wspólne wystąpienie o pozwolenie lokalizacyjne na budowę farm wiatrowych, które pozwoli stworzyć regionalny Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla Wielkopolski Wschodniej. Budżet funduszu będzie ma wynosić około 10 milionów euro i będzie uruchamiany w ramach rocznych transz.

 

Projekt nowelizacji ustawy o obszarach morskich

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Zmiany wprowadzane przez nowelizację mają rozwiązać szereg problemów związanych między innymi z:

  1. Interpretacją przepisów,
  2. Sytuacjami remisowymi w postępowaniach rozstrzygających dla wniosków o wydanie pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich,
  3. Nieścisłościami w przepisach związanych z procedurą uzyskiwania pozwoleń lub uzgodnień,
  4. Terminem wydania opinii przez właściwe organy oraz skutkiem jego niedotrzymania w odniesieniu do projektów zarządzeń dyrektorów urzędów morskich dotyczących określenia granicy pasa technicznego i ochronnego,
  5. Uaktualnieniem wykazu umów międzynarodowych dotyczących granic stref ekonomicznych,
  6. Brakiem przepisów zapewniających zachowanie aktualności projektowanych rozstrzygnięć planistycznych w sytuacji przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznych stref ekonomicznych.

 

Celem zakładanych zmian jest wprowadzenie bardziej skutecznej i pewnej procedury wyłaniania podmiotów w postępowaniach rozstrzygających. Treść projektu dostępna TUTAJ.

 

 

ENERGETYKA KONWENCJONALNA ORAZ JĄDROWA
Zapowiedź przedłużenia tarczy antyinflacyjnej

Tarcza antyinflacyjna, która pierwotnie miała obowiązywać do końca lipca bieżącego roku, ma – zgodnie z zapowiedziami – zostać przedłużona. Jest to spowodowane wzrostem cen m.in. gazu, paliwa oraz żywności. O obniżkach podatków wprowadzonych przez lutową tarczę antyinflacyjną mogą Państwo przeczytać w styczniowej edycji newslettera prawnego i gospodarczego MGS LAW: Tutaj

ENTSO-E: Systemy Ukrainy i Mołdawii awaryjnie zsynchronizowane z systemem Europy kontynentalnej

Operatorzy systemów przesyłowych z obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej (Continental Europe Synchronous Area – CESA) 16 marca 2022 r. rozpoczęli próbną pracę synchroniczną systemów Ukrainy i Mołdawii z CESA. Ten krok był poprzedzony wnioskiem operatorów Ukrainy i Mołdawii, odpowiednio Ukrenergo i Moldelectrica, o synchronizację w trybie awaryjnym. Cały projekt synchronizacji został znacząco przyśpieszony – cała procedura rozpoczęła się w 2017 r., lecz prowadzone w trybie pilnym analizy wykazały, iż synchronizacja jest wykonalna pod warunkiem wprowadzenia szeregu środków bezpieczeństwa.

Kontrola wykonania obowiązku w zakresie obliga giełdowego

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki rozpoczął kontrolę mającą na celu weryfikację wywiązania się wytwórców energii elektrycznej z obowiązku wykonania obliga giełdowego za 2021 r. Od 1 stycznia 2019 r. obligo giełdowe dotyczy 100% wyprodukowanej przez krajowych wytwórców energii elektrycznej, choć z uwagi na wyjątki ustawowe od jego zastosowania w rzeczywistości dotyczy jedynie ok. 46% energii elektrycznej wytworzonej przez przedsiębiorstwa energetyczne Kontrolą zostaną objęci wytwórcy, których łączna produkcja energii elektrycznej brutto stanowi 80% krajowej produkcji.

Utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) 

Rada Ministrów przyjęła projekt dokumentu dotyczącego transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce. Najważniejszym założeniem wprowadzanym przez akt jest wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa. Spółki energetyczne kontrolowane przez Skarb Państwa, czyli PGE, Enea oraz Tauron dokonają wewnętrznej integracji aktywów wokół jednej spółki, które następnie zostaną zakupione przez Skarb Państwa. Integratorem aktywów ma być spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, która po zakończeniu opisanego procesu zacznie działać jako Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Powołanie spółki ORLEN Synthos Green Energy

Prezes PKN Orlen podał informację, iż Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na powołanie spółki ORLEN Synthos Green Energy, która ma być odpowiedzialna za komercjalizację technologii mikro- oraz małych reaktorów jądrowych. Głównym założeniem jest budowa serii reaktorów jądrowych małej skali (SMR) przy pomocy technologii GE Hitachi.

 

 
MICHAŁ SZNYCER W RADZIE DS. WYTYCZNYCH DLA STRATEGII OPEC

Bezpieczeństwo dostaw energii cieplnej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, transformacja energetyczna, dostosowanie technologii do nowych warunków, nowych paliw, magazynowania energii, przejście na OZE, racjonalne wykorzystanie surowców energetycznych to główne wyzwania dla dostawców energii na najbliższe kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.  by sprostać nadchodzącym wymaganiom rynku energetycznego powołało Radę ds. wytycznych dla strategii OPEC. Zadaniem Rady jest przygotowanie merytorycznego opisu transformacji Spółki.  Jest to nowy organ doradczy, w którego składzie znaleźli się niezależni eksperci z otoczenia samorządu, świata nauki oraz biznesu, w tym sfery badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i prawnej. Do grona niezależnych ekspertów Rady został zaproszony Michał Sznycer, radca prawny, partner kancelarii MGS LAW, specjalista ds. prawa energetycznego. Czytaj więcej TUTAJ

PRAWO KONKURENCJI i KONSUMENTÓW
Kontrole Prezesa UOKiK w segmencie sprzedaży fotowoltaiki

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez podmioty prowadzące działalność w zakresie sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych. Zarzuty dotyczą m.in. procesu zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa i obejmują:

1.Nakładanie opłat za skorzystanie z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy,

2.Utrudnianie skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy,

3.Brak informowania konsumentów o procedurze rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi,

4.Nieuprawnione powołanie się na nieistniejącą współpracę z Ministerstwem Klimatu i Środowiska,

5.Wątpliwości co do procedury darmowego audytu.

Obecnie UOKiK postawił wyżej wymienione zarzuty dwóm spółkom oraz prowadzi postępowania wyjaśniające wobec dziecięciu spółek.

Warunkowa zgoda UOKiK na koncentrację PKN Orlen z PGNiG

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał warunkową zgodę na koncentrację PKN Orlen z PGNiG. Decyzja uprawnia Orlen do przeprowadzenia wcześniej planowanego połączenia spółek. Jedynym warunkiem postawionym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest sprzedaż Gas Storage Poland, która jest podmiotem z Grupy PGNiG odpowiedzialnym za operowanie systemami magazynów gazu ziemnego w Polsce. Proces nabycia będzie na bieżąco nadzorowany przez Prezesa UOKiK.

 
Decyzje Prezesa UOKiK w sprawie zmów przetargowych

Prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów wydał dwie decyzje dotyczące zmów przetargowych. Pierwsza z nich dotyczy przetargów na świadczenie usług wycinki, nasadzeń oraz pielęgnacji drzew, przeprowadzonych w latach 2018-2020. Z materiału dowodowego ujawnionego w toku postępowania wynika, iż przedsiębiorcy nie uzupełniali ofert w przypadku wybrania ich jako najkorzystniejsze, przez co były one odrzucane. Samorząd był zmuszany do wyboru droższej oferty. W związku z tym Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na przedsiębiorców kary w wysokości 131 140 złotych.

Druga decyzja dotyczy uczestników przetargów na transport osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży do szkół i placówek szkolno – wychowawczych. Prezes UOKiK ujawnił zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję, również w tym wypadku ukarany podmiot nie uzupełniał postanowień najkorzystniejszej oferty, aby samorząd wybrał droższą propozycję. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na przedsiębiorców kary w wysokości 198 577 złotych.

Decyzje nie są prawomocne.

PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Decyzja Data Protection Commission w sprawie Meta Platforms Inc.

Data Protection Commision wydała decyzję, w której nakłada na Meta Platforms Ireland Limited (dawniej Facebook Ireland Limited) grzywnę w wysokości 17 milionów euro. Decyzja ta została wydana w następstwie dochodzenia przeprowadzonego przez DPC w sprawie serii dwunastu powiadomień o naruszeniu ochrony danych osobowych, które DPC otrzymała w okresie sześciu miesięcy między 7 czerwca a 4 grudnia 2018 r. W ramach dochodzenia zbadano, w jakim stopniu Meta Platforms spełnia wymogi przepisów RODO w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. W wyniku przeprowadzonego dochodzenia DPC stwierdziła, że Spółka naruszyła przepisy rozporządzenia i nie wprowadziła odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych i tym samym nie zapewniła należytego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Biorąc pod uwagę, że analizowane przetwarzanie stanowiło tzw. przetwarzanie transgraniczne, decyzja DPC podlegała procesowi współdecydowania, a wszystkie pozostałe europejskie organy nadzorcze zostały zaangażowane w postępowanie jako współdecydenci. Decyzja DPC reprezentuje zbiorowe poglądy zarówno samej instytucji, jak i jej odpowiedników w Unii Europejskiej.

 
PRAWO HANDLOWE
Zapowiedź nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

22 marca 2022 roku Rada Ministrów przyjęła projekt przepisów nowelizujących ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa prawnego spółek. Proponowane zmiany mają przede wszystkim zapobiegać przestępstwom polegającym na zmianach wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie sfałszowanych dokumentów, prowadzącym do tzw. kradzieży spółek.

Powyższy cel ma zostać osiągnięty dzięki tzw. newsletterowi KRS, rozsyłanemu drogą e-mailową. Informacje zawarte w newsletterze będą obejmować dane o zarejestrowaniu sprawy o zmianę wpisu w KRS oraz o dokonanych wpisach zmian w KRS. Zainteresowane podmioty będą mogły otrzymywać informacje dotyczące maksymalnie 50 spółek. Newsletter uprości również monitorowanie stanu postępowania o zmianę wpisu w KRS.

Według oświadczenia Ministerstwa Sprawiedliwości projekt ma zostać wdrożony do 19 maja bieżącego roku, ale projekt nowelizacji nie trafił jeszcze do Sejmu.

 
WSPARCIE DLA OBYWATELI UKRAINY
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Prezydent RP podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nowe przepisy obowiązują z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. i dotyczą legalizacji pobytu, świadczeń i pracy dla obywateli Ukrainy którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę. 

Informacje o przepisach ustawy (również w języku angielskim i języku ukraińskim) znajdują się na stronie MGS LAW  TUTAJ. 

 
POMOC PRAWNA DLA „FRANKOWICZÓW”
Kolejna wygrana kancelarii MGS LAW w sporze frankowym

Wygraną Kancelarii zakończyło się postępowanie sądowe prowadzone w imieniu frankowiczów przeciwko mBank SA. – Sąd uznał umowę za nieważną. 

W dniu 22 marca 2022r. Sąd Rejonowy w Gdyni zasądził od Banku na rzecz kredytobiorcy całość rat zapłaconych w okresie 10 lat przed wytoczeniem powództwa wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Przesłanką zasądzenia ww. kwoty było ustalenie przez Sąd, iż umowa kredytu jest nieważna w całości.

Sprawa dotyczyła umowy kredowej z 2006r. indeksowanej do CHF. Pomimo dopuszczenia dowodu z opinii biegłego, Sąd finalnie uznał, iż umowa zawiera postanowienia abuzywne skutkujące jej nieważnością. Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawę poprowadziła radca prawny Anna Piwakowska-Rowińska pod kierownictwem partnera kancelarii, radcy prawnego Bartosza Sambożuka.

Każdą umowę klienta z bankiem rozpatrujemy indywidualnie a jej wstępna analiza przez radców prawnych MGS LAW jest bezpłatna.

Czytaj o wygranej w sprawach frankowych:  TUTAJ.

 

Mamy nadzieję, że ten wybór tematów przypadł Państwu do gustu. Niniejszy newsletter będzie wkrótce widoczny również w AKTUALNOŚCIACH na naszej stronie internetowej i naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy do obserwowania nas na bieżąco!   

Powrót do SPISU TREŚCI

Newsletter MGS LAW 04.22
Energetyka

Newsletter prawny MGS LAW – energetyka – maj 2024 r.

Aktualny newsletter MGS LAW obejmuje najnowsze informacje o zmianach w prawie energetycznym, o projektach i nowelizacjach kodeksów i ustaw.        PRAWO ENERGETYCZNE Projekt ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym Wejście w życie rozporządzenia REMITII Zapowiedź Prawa wodorowego Plan ochrony infrastruktury energetycznej Zespół ds. wydzielenia

Czytaj więcej »
O Nas

Anna Miałkowska, aplikantka adwokacka MGS LAW

Z wielką przyjemnością przedstawiamy dziś Państwu Annę Miałkowską, aplikantkę adwokacką w Zespole MGS LAW.   Anna Miałkowska w MGS LAW zajmuje się bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, reprezentuje Klientów w sporach sądowych i pozasądowych oraz czynnie wspiera działalność kancelarii. Anna Miałkowska ma doświadczenie w doradztwie osobom fizycznym i prawnym, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego

Czytaj więcej »
O Nas

Nowe biuro w Warszawie MGS LAW

Z przyjemnością informujemy, że w związku ze stałym rozwojem Kancelarii, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, otworzyliśmy dla Państwa nowe biuro w Warszawie.   Nowa, dodatkowa lokalizacja MGS LAW w Warszawie będzie udogodnieniem przy obsłudze naszych obecnych, jak i przyszłych Klientów ze stolicy i innych miejsc z Polski i zza granicy. Kancelaria MGS LAW w Warszawie, otwarta z początkiem

Czytaj więcej »