Aktualności prawne

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – marzec 2023 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – Newsletter MGS LAW zawiera  informacje zebrane z końcem marca i publikowane w kwietniu 2023 r.
Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa.
PRAWO ENERGETYCZNE
 • Wstępne porozumienie Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie dyrektywy o energii odnawialnej
 • Ustawa wiatrakowa z podpisem Prezydenta
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Krajowe Centrum Przetwarzania Danych – projekt ustawy  
 • Komunikat Prezesa UODO w sprawie wyroku NSA dotyczącego Morele.net
 • Skarga spółki P4 na decyzję UODO – oddalona przez WSA
OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
 • Kara dla Raiffeisen Bank International
 • Pytania prejudycjalne do TSUE w zakresie roszczeń przeciwko Getin Noble Bank
 

Zapraszamy do lektury!

 

PRAWO ENERGETYCZNE

 
Wstępne porozumienie Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie dyrektywy o energii odnawialnej

30 marca 2023 roku Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie co do dyrektywy o energii odnawialnej. Jakie cele wyznaczono w porozumieniu?

 • zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii w Unii Europejskiej z 32% do 42,5% do 2030 r. z dodatkowym orientacyjnym uzupełnieniem o 2,5%, które pozwoliłoby osiągnąć cel 45%
 • redukcji o 14,5% emisji gazów cieplarnianych w transporcie z wykorzystaniem OZE do 2030 r.
 • osiągnięcia co najmniej 29% udziału OZE w końcowym zużyciu energii w sektorze transportu do 2030 r.
 • zwiększenia zużycia energii odnawialnej w przemyśle rocznie o 1,6%
 • 42% wodoru wykorzystywanego w przemyśle do 2030 r. powinno pochodzić z paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego, a do 2035 r. aż 60%
 • stopniowe zwiększanie celów OZE dla ogrzewania i chłodzenia, przy wiążącym wzroście o 0,8% rocznie na poziomie krajowym do 2026 r. i po 1,1% od 2026 do 2030 r.
 • zaostrzenia kryteriów zrównoważonego rozwoju w zakresie wykorzystania biomasy do celów energetycznych
 • przyspieszenia procedury wydawania pozwoleń dla projektów energii odnawialnej
 • dostosowania unijnych ram prawnych dotyczących klimatu i energii do celu neutralności klimatycznej na 2050 r. oraz celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r.

 

Ustawa wiatrakowa z podpisem Prezydenta


13 marca 2023 roku Prezydent podpisał ustawę wiatrakową. Co ostatecznie przewiduje ustawa?

 

 • turbiny wiatrowe będą mogły być zlokalizowane w odległości min. 700 m od budynków mieszkalnych,
 • możliwość lokalizowania nowych wiatraków tylko na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • podstawą dla określania odległości minimalnej — pomiędzy 10-krotnością maksymalnej wysokości turbiny (reguła 10H) a minimalną odległością od budynków mieszkalnych będą m.in. wyniki przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wykonywanej w ramach przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego,
 • zobowiązanie inwestora elektrowni wiatrowych do zaoferowania co najmniej 10% mocy zainstalowanej mieszkańcom gminy, którzy skorzystają z tak pozyskanej energii,
 • na zasadzie prosumenta wirtualnego, przy czym każdy z mieszkańców będzie mógł objąć udział nie większy niż 2 kW.

 

Powrót do SPISU TREŚCI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Krajowe Centrum Przetwarzania Danych – projekt ustawy

Jak wskazano w komunikacie KPRM Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy mający dać podstawę prawną do budowy odpowiedniej infrastruktury usług cyfrowych i zapewnienia bezpieczeństwa danych w przestrzeni administracji publicznej. 


Proponowane inwestycje polegać mają na budowie, rozbudowie lub przebudowie (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (KCPD), znajdującego się w zasobach Skarbu Państwa (lub państwowej osoby prawnej), które składałoby się początkowo z trzech centrów przetwarzania danych o powierzchni do 2000 m2 każde, zlokalizowanych na gruntach Skarbu Państwa. Wybudowane obiekty działałyby w konfiguracji umożliwiającej synchroniczne przekazywanie danych znajdujących się w zasobach administracji rządowej.

Cała inwestycja zapewnić ma m.in. bezpieczne i stabilne zwiększenie dostępności e-usług świadczonych przez podmioty publiczne, podniesienie bezpieczeństwa systemów informatycznych w administracji publicznej, standaryzację bezpieczeństwa przetwarzania, składowania i przesyłania danych znajdujących się w posiadaniu administracji rządowej; zapewnienie bezpiecznej lokalizacji dla rejestrów państwowych i chmury rządowej oraz ochronę istotnego interesu bezpieczeństwa państwa związanego z podniesieniem poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Czytaj więcej:

Gov.pl/projekt ustawy/KCPD
Gov.pl/projekt ustawy/cyfryzacja/bezpieczeństwo danych / cyberbezpieczeństwo

 
Komunikat Prezesa UODO w sprawie wyroku NSA dotyczącego Morele.net

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wyrokiem z dnia 9 lutego 2023 roku uchylił zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 września 2020 roku i decyzję Prezesa UODO z dnia 10 września 2019 roku w przedmiocie nałożenia na Morele.net kary pieniężnej za wyciek danych osobowych 2 200 000 użytkowników sklepów internetowych należących do Spółki. Wyrok jest prawomocny.

W związku z powyższym w dniu 31 marca 2023 roku Prezes UODO wydał komunikat, w którym wskazał m.in. na kwestionowanie przez NSA niezależności Prezesa UODO jako organu nadzorczego poprzez podważanie jego kompetencji oraz współpracujących z nim osób.

NSA poddało bowiem w wątpliwość posiadanie przez Prezesa UODO tzw. „wiadomości specjalnych” umożliwiających mu dokonanie samodzielnej oceny w zakresie stosowania przez Morele.net środków technicznych i organizacyjnych w działalności gospodarczej o tak dużej skali.

Pełna treść komunikatu znajduje się na stronie UODO.  

Skarga spółki P4 na decyzję UODO – oddalona przez WSA

Wyrokiem z dnia 5 października 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił skargę spółki P4 na decyzję Prezesa UODO nakładającą na spółkę administracyjną karę pieniężną w wysokości 100 000,00 zł. Przyczyną nałożenia kary był brak zawiadomienia organu nadzorczego o wykryciu naruszeń danych osobowych w ciągu 24 h. WSA w pełni poparł argumentację Prezesa UODO wskazując przy tym, iż zasadne jest stanowisko, że spółka dopuściła się naruszenia obowiązków wynikających z przepisów Prawa telekomunikacyjnego oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 611/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie środków mających zastosowanie przy powiadamianiu o przypadkach naruszenia danych osobowych, na mocy dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady o prywatności i łączności elektronicznej.

Powrót do SPISU TREŚCI

OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Kara dla Raiffeisen Bank International

Decyzją Prezesa UOKIK nałożono na Raiffeisen Bank International karę w wysokości ponad 3,1 mln złotych. Geneza sprawy sięga 2018 roku, kiedy doszło do podziału Raiffeisen Bank Polska (RBP). Rozdzielono wówczas działalność Banku na tzw. działalność podstawową (np. rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe), którą przeniesiono do Banku BGŻ BNP Paribas (obecnie BNP Paribas Bank Polska). Z kolei działalność hipoteczna pozostała w Raiffeisen Bank International Oddział w Polsce. W okresie dokonywania podziału Komisja Nadzoru Finansowego wskazała, że fuzja nie może pogorszyć sytuacji kredytobiorców, a wszelkie rozwiązania stosowane w związku z tym muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i decyzjami władz regulacyjnych w Polsce (m.in. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

Opisany podział banku spowodował jednak znaczne komplikacje dla posiadaczy kredytów hipotecznych indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego. Do tej pory obsługa tych kredytów odbywała się w ramach jednego banku. Na podstawie pełnomocnictw udzielonych przy zawieraniu umowy kredytowej bank automatycznie pobierał z konta klienta kwotę niezbędną do zapłaty raty czy opłat związanych z kredytem. Po fuzji kredyt pozostał w Raiffeisen Bank International Oddział w Polsce, natomiast konto do jego obsługi trafiło do BNP Paribas.

Na podstawie umowy kredytowej do dokonania jakichkolwiek zmian w jej postanowieniach wymagana była forma pisemna pod rygorem nieważności. Tymczasem Raiffeisen Bank International we wrześniu i październiku 2018 r. wystosował do kredytobiorców pisma informujące, że do obsługi kredytów właściwe będą dwa nowe rachunki założone w RBI – jeden w walucie kredytu do spłaty rat (przy czym klient sam musiał je przeliczyć według aktualnego kursu), drugi w walucie polskiej do opłacenia składek ubezpieczeniowych i innych opłat. Dokonał zatem jednostronnej zmiany umowy o kredyt hipoteczny z konsumentami, do której nie był uprawniony. UOKiK uznając takie działanie Banku za wprowadzanie klientów w błąd nałożył na RBI karę w wysokości 3.144,864 zł.

Czytaj więcej na stronie UOKiK

 
Powrót do SPISU TREŚCI  
PROCESY FRANKOWE
 
Pytania prejudycjalne do TSUE w zakresie roszczeń przeciwko Getin Noble Bank

Sąd Okręgowy w Poznaniu wystąpił do TSUE z trzema pytaniami prejudycjalnymi odnośnie decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 30 września 2022r. w przedmiocie przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku. Zobowiązania banku, choć nie wszystkie, przeniesiono wówczas do Velo Bank S.A. Wśród wyłączonych zobowiązań znalazły się między innymi roszczenia związane z dystrybucją obligacji Getin i GetBack oraz sprawami frankowymi.

Sąd zwrócił się do TSUE z pytaniem czy istniała możliwość wydania decyzji o przymusowej restrukturyzacji przedsiębiorcy przez krajowy organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, nie posiadającym kompetencji dotyczących ochrony praw konsumentów, która to decyzja doprowadziła do braku realnej możliwości dochodzenia przez konsumenta roszczeń przeciwko temu przedsiębiorcy z tytułu stwierdzenia nieuczciwych warunków umownych, tym samym pozbawiając ich ochrony.

Drugie pytanie dotyczyło zakresu zgodności działań BFG z postanowieniami Dyrektywy 93/13. Trzecie z zadanych pytań poruszyło kwestię ochrony przewidzianej dla konsumenta w zakresie możliwości efektywnego dochodzenia przysługujących mu roszczeń w związku ze stosowaniem przez przedsiębiorcę nieuczciwych warunków umownych i czy doszło do jej wyłączenia na skutek wszczęcia procedury przymusowej restrukturyzacji przeciwko temu przedsiębiorcy.

Powrót do SPISU TREŚCI  

Mamy nadzieję, że ten wybór tematów przypadł Państwu do gustu. Zapraszamy do obserwowania nas na bieżąco w AKTUALNOŚCIACH  i naszych mediach społecznościowych. 

Powrót do SPISU TREŚCI
Newsletter Prawny MGS LAW marzec 2023
Energetyka

Newsletter prawny MGS LAW – energetyka – maj 2024 r.

Aktualny newsletter MGS LAW obejmuje najnowsze informacje o zmianach w prawie energetycznym, o projektach i nowelizacjach kodeksów i ustaw.        PRAWO ENERGETYCZNE Projekt ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym Wejście w życie rozporządzenia REMITII Zapowiedź Prawa wodorowego Plan ochrony infrastruktury energetycznej Zespół ds. wydzielenia

Czytaj więcej »
O Nas

Anna Miałkowska, aplikantka adwokacka MGS LAW

Z wielką przyjemnością przedstawiamy dziś Państwu Annę Miałkowską, aplikantkę adwokacką w Zespole MGS LAW.   Anna Miałkowska w MGS LAW zajmuje się bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, reprezentuje Klientów w sporach sądowych i pozasądowych oraz czynnie wspiera działalność kancelarii. Anna Miałkowska ma doświadczenie w doradztwie osobom fizycznym i prawnym, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego

Czytaj więcej »
O Nas

Nowe biuro w Warszawie MGS LAW

Z przyjemnością informujemy, że w związku ze stałym rozwojem Kancelarii, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, otworzyliśmy dla Państwa nowe biuro w Warszawie.   Nowa, dodatkowa lokalizacja MGS LAW w Warszawie będzie udogodnieniem przy obsłudze naszych obecnych, jak i przyszłych Klientów ze stolicy i innych miejsc z Polski i zza granicy. Kancelaria MGS LAW w Warszawie, otwarta z początkiem

Czytaj więcej »