Aktualności prawne

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – październik 2022 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – informacje zebrane z końcem października 2022 r.

Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa.

PRAWO ENERGETYCZNE
  • Dopłaty do węgla
  • Strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowych 
  • Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  • Zgłoszenie naruszenia danych osobowych bez zbędnej zwłoki

OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
  • Santander Bank Polska S.A. z zarzutami Prezesa UOKIK
PRAWO PRACY
  • Projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych
PROCESY FRANKOWE
  • Problematyka wniosków o zabezpieczenie roszczeń poprzez wstrzymanie płatności rat kredytu
 

Zapraszamy do lektury!

 

PRAWO ENERGETYCZNE

Dopłaty do węgla 

Autopoprawka do projektu ustawy o dopłatach do węgla przyjęta przez Rząd. W autopoprawce zawarte zostały uwagi jednostek samorządu terytorialnego zgłoszone do projektu ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Doprecyzowane zostały m.in. zapisy dotyczące umów zawieranych między gminą a spółką Skarbu Państwa.

Zgodnie z założeniami projektu gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły nabywać węgiel po stawce 1500 zł za tonę a następnie odsprzedawać go mieszkańcom po stawce maksymalnie 2000 zł za tonę.

Chcąc skorzystać z możliwości zakupu węgla od gminy, mieszkańcy zobowiązani będą do złożenia w gminie wniosku o zakup preferencyjny. Z rozwiązania tego skorzystają osoby uprawnione do uzyskania dodatku węglowego. Gminy będą mogły prowadzić dystrybucję węgla za pośrednictwem własnych jednostek organizacyjnych.

 

Strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowych 

Do konsultacji publicznych przekazany został projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw. Wdrożenie ustawy ma na celu wprowadzenie rozwiązań skracających i upraszczających procedury administracyjne odnoszące się do realizacji inwestycji w sieci elektroenergetyczne mające doniosłe znaczenie dla funkcjonowania rynku krajowego.

Głównym założeniem ustawy jest rozszerzenie zakresu zastosowania przepisów tzw. specustawy przesyłowej na inwestycje dystrybucyjne o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym. Projekt ustawy zakłada również wprowadzenie zmian w ustawie – Prawo budowlane oraz ustawie o gospodarce nieruchomościami mające na celu ograniczenie konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę przez operatorów systemów dystrybucyjnych, np. w przypadku przebudowy istniejących linii.

 

Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.


Prezydent podpisał ustawę ograniczającą wzrost cen energii. Przepisy wprowadzają limit dla poszczególnych grup odbiorców dotyczące zużycia energii elektrycznej. Nadwyżki ponad limity rozliczane będą według mechanizmu ceny maksymalnej określonego na 693 zł/MWh.


Ustawa przewiduje 3 limity zużycia energii elektrycznej:
• dla gospodarstw domowych 2 MWh/rok,
• dla osób z niepełnosprawnościami 2,6 MWh/rok,
• dla rolników i rodzin z Kartą Dużej Rodziny limit wynosi do 3 MWh


Warunkiem skorzystania z obniżonych cen energii elektrycznej jest złożenie przez gospodarstwa domowe z ustalonym limitem do 3 MWh stosownych oświadczeń do dostawców energii elektrycznej, kopii Karty Dużej Rodziny bądź kopii decyzji o podatku rolnym za 2022 r. Oświadczenia należy składać do dostawców energii elektrycznej do końca czerwca 2023 r. Co ważne, gospodarstwa domowe mieszczące się w limicie 2 MWh nie muszą składać żadnych oświadczeń.

Powrót do SPISU TREŚCI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgłoszenie naruszenia danych osobowych bez zbędnej zwłoki

Wyrokiem z dnia 31 sierpnia 2022 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Fundacji Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra (dalej jako: „Administrator”) na decyzję UODO w przedmiocie nałożenia na Administratora danych kary pieniężnej za niezgłoszenie Prezesowi UODO naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Sprawa dotyczyła teczek zawierających dane osobowe beneficjentów, skradzionych na początku 2020 r. Administrator zaniechał obowiązku zgłoszenia incydentu naruszenia danych osobowych, naruszając tym samym przepisy RODO. WSA wskazał, że Administrator nie zawiadomił bez zbędnej zwłoki osób, których dane dotyczą o naruszeniu ich interesów. W ocenie WSA, brak reakcji ze strony Administratora naraził osoby, których dane skradziono na niemożność podjęcia odpowiednich kroków mającym zapobiec negatywnym skutkom naruszenia.

OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 

 

Santander Bank Polska S.A. z zarzutami Prezesa UOKIK

Prezes Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji przedstawił bankowi – Santander Bank Polska S.A. zarzut stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów dotyczącej nierozliczania się z pobranych opłat w przypadku całkowitej wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego. Sprawa dotyczyła negatywnego rozpatrywania przez Bank wniosków konsumentów o proporcjonalne rozliczenie kosztów pobranych w związku z udzieleniem kredytu., np. prowizji. Prezes UOKiK podkreśla, że uprawnienie do rozliczenia kosztów kredytu, przy wcześniejszej jego spłacie, przysługuje konsumentom z mocy prawa. Bankowi grozi kara finansowa w wysokości do 10 procent rocznego obrotu.

Powrót do SPISU TREŚCI

PRAWO PRACY

 

Projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

Do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii skierowano projekt ustawy o zmianie ustawy z 23 maja 1991r. o związkach zawodowych.

Innowacyjność projektu przejawia się w zaproponowanym w nim przepisie, który zobowiązywać ma pracodawcę do udzielenia na wniosek zakładowej organizacji związkowej informacji obejmującej parametry, zasady i instrukcję, na których opierają się algorytmy lub systemy sztucznej inteligencji, które mają wpływ na podejmowanie decyzji, a które mogą mieć wpływ na warunki pracy i płacy, dostęp do zatrudnienia i jego utrzymanie a w tym profilowanie.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu, praca pracowników jest nadzorowana, regulowana i oceniana przez algorytmy, coraz powszechniej z wykorzystaniem mechanizmów tzw. sztucznej inteligencji. Tworzy to sytuacje, w których pracownik nie zna norm pracy, jakie są wobec niego stosowane czy zasad, wedle których jest oceniany – pracuje więc coraz ciężej w obawie przed utratą części wynagrodzenia bądź zwolnieniem z pracy. Taka asymetria informacyjna sprzyja wyzyskowi i omijaniu przepisów Kodeksu Pracy.

Wobec powyższego wskazano, że celem nowelizacji ma być dostosowanie ustawy do zmieniających się realiów technologicznych. Projektowane zmiany mają zapewnić organizacjom związkowym możliwość sprawdzenia, jakie normy faktycznie obowiązują w zakładzie pracy.

 

PROCESY FRANKOWE

 

Problematyka wniosków o zabezpieczenie roszczeń poprzez wstrzymanie płatności rat kredytu


W związku z rozpoczętą przymusową restrukturyzacją Getin Noble Bank do sądów zaczęły wpływać wnioski od klientów o zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymanie spłat rat kredytu. Mimo przychylnego rozpatrzenia wniosków przez część sądów sytuacja nadal pozostaje skomplikowana. Kłopotów przysparza interpretacja przepisów ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Zgodnie z nią postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające skierowane do majątku podmiotu będącego w restrukturyzacji, wszczęte przed wszczęciem przymusowej restrukturyzacji, ulega umorzeniu. Ponadto ustawa głosi, że w czasie trwania przymusowej restrukturyzacji w stosunku do podmiotu w restrukturyzacji nie możliwym jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego i postępowania zabezpieczającego.


Wobec powyższego klienci banku powzięli wątpliwości czy nowe wnioski o zabezpieczenie zostaną rozpoznane przez sądy. Na ich korzyść orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, do którego napływa najwięcej takich wniosków. Sąd, w niedawno wydanym orzeczeniu stanął na stanowisku, że wskazane powyżej przepisy ustawy o BFG i przewidziany w nich zakaz wszczynania postępowania zabezpieczającego w stosunku do podmiotu w przymusowej restrukturyzacji rozumiany jako zakaz wszelkich postępowań zabezpieczających stoi w sprzeczności z wyrażonym w Konstytucji RP prawie do ochrony własności.
Z drugiej zaś strony nieuwzględnienie przez Sąd wniosku o zabezpieczenie utrudni i prawdopodobnie uniemożliwi dochodzenia od banku tzw. nadpłaty tj. różnicy wpłaconych do banku środków (suma rat kapitałowo – odsetkowych, ubezpieczeń, prowizji, innych opłat) a kwotą udostępnionego kredytu.

 

Powrót do SPISU TREŚCI

Mamy nadzieję, że ten wybór tematów przypadł Państwu do gustu. Zapraszamy do obserwowania nas na bieżąco w AKTUALNOŚCIACH  i naszych mediach społecznościowych. 

Powrót do SPISU TREŚCI

Newsletter prawny 10.2022 mgs-law
Energetyka

Doradzamy w transakcji związanej z budową dużej farmy fotowoltaicznej

MGS LAW doradza w transakcji związanej z finansowaniem i budową dużej farmy fotowoltaicznej Z dumą informujemy, że radcy prawni i adwokaci Kancelarii MGS LAW byli odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji do projektu realizowanego przez EDP Energia Polska z Columbus Energy S.A. Dokumentacja do projektu obejmującego budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 61 MW została przygotowana przez Zespół

Czytaj więcej »
Sprawy frankowe

Wygrana z bankiem w sprawie o waloryzację kapitału

Kancelaria MGS LAW wygrała w sądzie proces w sprawie z powództwa banku o waloryzację kredytu i zwrot wypłaconego kapitału Mec. Anna Piwakowska-Rowińska, radca prawny MGS LAW poprowadziła z sukcesem i wygrała dla Klientów sprawę z powództwa banku Santander o waloryzację kredytu i zwrot wypłaconego kapitału.   Sąd Rejonowy w Gdyni w sprawie z powództwa Santander Bank Polska SA o waloryzację

Czytaj więcej »
Energetyka

Kongres PV 2024 – M. Sznycer w panelu dyskusyjnym

Kongres PV 2024 to najważniejsze wydarzenie branży PV w Polsce, organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki.    Tegoroczny Kongres PV odbył się w Warszawie w dniach 27-28 maja 2024 r.  W gronie ekspertów w panelu „Redysponowanie – stracona energia polskiej gospodarki” brał udział Partner MGS LAW, radca prawy Michał Sznycer.  Dziękujemy Pani

Czytaj więcej »