Aktualności prawne

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – styczeń 2022 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Oto kolejne wydanie comiesięcznego Newslettera prawnego i gospodarczego MGS LAW. Opisujemy tu nadchodzące zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw. Znajdziecie tu Państwo analizy i wyjaśnienia przepisów, które właśnie wchodzą w życie. Mamy nadzieję, że ten wybór tematów sporządzony przez zespół MGS LAW przypadnie Państwu do gustu.
 

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW zawiera następujące informacje zebrane z końcem stycznia 2022 r.:

PRAWO ENERGETYCZNE
GOSPODARKA WODOROWA

Pakiet legislacyjny dla wodoru

Śląsko – Małopolska Dolina Wodorowa

ENERGETYKA WIATROWA

Możliwość składania kolejnych wniosków o wydanie pozwolenia lokalizacyjnego dla offshore

Projekt liberalizacji ustawy odległościowej

Ustawa o rekompensacie dochodów utraconych na rzecz elektrowni wiatrowych

Szwedzkie farmy wiatrowe w Polsce

OCHRONA ODBIORCÓW WRAŻLIWYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Dodatek osłonowy

Tarcza antyinflacyjna 2.0

Ustawa o ochronie odbiorców gazu

ENERGETYKA KONWENCJONALNA

Porozumienie kończące spór w Polskiej Grupie Górniczej

Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa kamiennego

AUKCJE URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Wyniki aukcji głównej rynku mocy

Aukcja na premię kogeneracyjną

ENERGETYKA ATOMOWA

Zmiany w ustawie prawo wodne oraz ustawie Prawo energetyczne

Wzrost cen uranu

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI ENERGETYCZNE

Stany Zjednoczone jako lider eksportu LNG

Transformacja energetyczna Czech

Elektrownia słoneczna Choszczno II

PRAWO HANDLOWE

Zmiany w kodeksie spółek handlowych

PRAWO CYWILNE

Rękojmia i gwarancja konsumencka

WSPARCIE PRAWNE DLA KREDYTOBIORCÓW

Roszczenia banków o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

Uchwała Sadu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2022r. i jej znaczenie dla spraw frankowych

Zapraszamy do lektury!

PRAWO ENERGETYCZNE

 

GOSPODARKA WODOROWA
Pakiet legislacyjny dla wodoru

Wraz z początkiem 2022 roku Minister Klimatu i Środowiska zadeklarowała kolejne prace wspierające rozwój gospodarki wodorowej. Celem na 2022 rok jest przygotowanie tzw. konstytucji wodorowej składającej się z kilku elementów. Obejmie to modyfikację istniejących aktów prawnych oraz przyjęcie nowych, m.in. ustawy o wspieraniu produkcji wodoru ze źródeł niskoemisyjnych. Wszystkim aktom prawnym będą towarzyszyć również rozporządzenia mające na celu zmniejszyć ryzyku inwestycji związanych z wdrażaniem gospodarki wodorowej. Minister poinformowała, iż w pierwszym kwartale 2022 roku zostaną przyjęte rozporządzenia dotyczące wymagań technicznych dla stacji tankowania wodorem.

Śląsko – Małopolska Dolina Wodorowa

1 lutego została ustanowiona Śląsko- Małopolska Dolina Wodorowa. Dolina będzie działała w formule stowarzyszenia i ma być ponadregionalnym miejscem wdrażania konkretnych przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodorowej. Jest to pierwsza z wielu dolin, które w najbliższych latach zostaną powołane na terenie Polski- stanowią one jeden z punktów przyjętych w Polskiej Strategii Wodorowej, opublikowanej w grudniu ubiegłego roku.

ENERGETYKA WIATROWA
Możliwość składania kolejnych wniosków o wydanie pozwolenia lokalizacyjnego dla offshore

Minister Infrastruktury poinformował, że rozpoczęła się procedura przyznawania kolejnych pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń dla offshore na trzech nowych obszarach. Przez 60 dni można składać wnioski konkurencyjne do ogłoszeń, które ukazały się w Biuletynie Informacji Publicznej 21 stycznia 2022 roku. Następnie, po wpłynięciu tych wniosków, Minister Infrastruktury przeprowadzi postępowanie rozstrzygające, którego wyniki zostaną ogłoszone w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury oraz w BIP.

Projekt liberalizacji ustawy odległościowej

Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych powinien trafić do Sejmu w 1 kwartale 2022 roku po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów. Nowela zakłada rezygnacje z „zasady odległościowej”, która zakłada minimalną odległość elektrowni od budynku równa dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej wynoszącą 10H i wprowadza bezwzględną odległość minimalną, która będzie wynosić 500 metrów. Zmiana ta ma umożliwić wybudowanie od 6 GW do 10 GW nowej mocy zainstalowanej do 2032 roku.

Projekt został wpisany w 2021 roku do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów i w tym samym roku opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Następnie zyskał pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Ustawa o rekompensacie dochodów utraconych na rzecz elektrowni wiatrowych

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 17 listopada 2021 roku o rekompensatach dochodów utraconych przez gminy w 2018 roku w związku ze zmianą opodatkowania elektrowni wiatrowych. Wartość rekompensaty będzie stanowić wartość utraconych dochodów w postaci różnicy między kwotą z tytułu podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Szwedzkie farmy wiatrowe w Polsce

Szwedzka firma OX2 rozpoczęła budowę siedmiu farm wiatrowych o łącznej mocy wynoszącej ponad 24W.  Turbiny wiatrowe mają powstać na terenie gminy Kraśnik. Inwestycja ma potrwać około 2 lata, co oznacza, że projekt planowo zostanie oddany do użytku w 2024 roku.

Wróć do spisu tematów. 

OCHRONA ODBIORCÓW WRAŻLIWYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Dodatek osłonowy

4 stycznia wchodzi w życie ustawa o dodatku osłonowym, mająca za zadanie pomóc niektórym gospodarstwom domowym w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen. Będzie on przysługiwał gospodarstwom domowym, których dochody nie przekraczają:

•            2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym

•            1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym

Dodatek będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022 r.  do dnia 31 grudnia 2022r. a jego wysokość będzie prezentowała się następująco:

•            400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego

•            600 zł dla 2-3 osobowego gospodarstwa domowego

•            850 zł dla 4-5 osobowego gospodarstwa domowego

•            1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 osób

Należy podkreślić, iż gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł, kominek, ogrzewacz powietrza itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, które zostały wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków to wysokość dodatku wzrasta o 25%. Dodatek osłonowy będzie wynosił minimum 20 zł (przy mniejszych kwotach nie będzie wypłacany). Ma to zastosowanie przy kryteriach dochodowych: gdy takowe zostaną przekroczone, dodatek osłonowy będzie przyznawany, lecz jego kwota będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia.

Tarcza antyinflacyjna 2.0

W związku z rosnącą inflacją sejm przegłosował tzw. „Tarczę antyinflacyjną 2.0”. Poniżej prezentujemy zakres obniżek VAT wprowadzanych przez ustawę:

•            VAT na paliwo do 8%

•            VAT na żywność do 0%

•            VAT na gaz do 0% (od 1 stycznia zmiana z 23% do 8%, a od 1 lutego z 8% do 0%)

•            VAT na prąd do 5% (przedłużenie działania obniżki z Tarczy antyinflacyjnej 1.0)

•            VAT na ciepło do 5% (od 1 stycznia zmiana z 23% do 8%, a od 1 lutego z 8% do 5%)

•            VAT na nawozy do 0%

Zmiany wprowadzane przez „Tarczę antyinflacyjną 2.0” wejdą w życie z dniem 1 lutego 2022 roku.

Ustawa o ochronie odbiorców gazu

14 stycznia Sejm uchwalił ustawę o ochronie odbiorców gazu. Ustawa zakłada zamrożenie stawek taryf na gaz oraz objęcie ochroną taryfową m.in. szpitali, szkół, żłobków, przedszkoli, podmiotów zapewniających świadczenia opieki zdrowotnej, spółdzielni socjalnych w ich podstawowej działalności, domów dziecka, kościołów i związków wyznaniowych, noclegowni, podmiotów systemu oświaty (uczelni i instytucji prowadzących działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą), podmiotów prowadzących działalność kulturalną oraz archiwalną czy oddziałów Ochotniczej Straży Pożarnej. W późniejszych poprawkach przyjętych przez Senat do tego grona zostały dołączone ogrody botaniczne i zoologiczne, jednostki policji, straż miejska, izby wytrzeźwień, jednostki Państwowej Straży Pożarnej, podmioty prowadzące: schroniska dla zwierząt, kluby sportowe, obiekty sportu i rekreacji, parki naukowo- techniczne, działalność w zakresie ochrony przyrody i komunikacji miejskiej, finansowane ze środków publicznych prowadzących działalność gospodarczą, zarządzające rodzinnymi ogrodami działkowymi, a także zakłady pracy chronionej oraz małych, średnich i mikro- przedsiębiorców. Rozwiązanie przyjęte w ustawie polega na tym, ze z zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf na gaz będą mogły korzystać wyżej wymienione podmioty. Co ważne, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie zostaną automatycznie objęte taryfami – zarządy będą musieli składać deklaracje, w których ma się znajdować informacja o tym jaka część kupowanego przez nich gazu trafia na cele inne niż mieszkaniowe i ta część będzie wyłączona z taryfowania. Ustawa zakłada wykluczenie możliwości podwyższenia cen i stawek taryfowych gazu w 2022 roku. Ceny paliw gazowych mają zostać zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie sprzedawcy z urzędu, ustalonej na okres od 1 do 31 grudnia 2022 roku. Ustalona cena będzie ceną maksymalną, co ma znaczenie dla odbiorców, którzy zawarli umowę z dostawcą, przewidującą niższą cenę- cena ta będzie stosowana do wygaśnięcia umowy. Dodatkowo sprzedawcom gazu do odbiorców objętych taryfami będzie przysługiwać rekompensata obliczana na podstawie różnicy między faktyczną ceną zakupy a ceną sprzedaży według taryfy. Dla sprzedawców gazu nie stosujących się do zamrożonych stawek będzie przewidziana kara pieniężna w wysokości minimum 1 mln zł i nie wyższej niż 15% przychodu.

ENERGETYKA KONWENCJONALNA
Porozumienie kończące spór w Polskiej Grupie Górniczej

14 stycznia bieżącego roku Polska Grupa Górnicza podpisała porozumienie z organizacjami związków zawodowych. Porozumienie dotyczy wynagrodzenia- dodatkowe wynagrodzenie zostanie wypłacone do 1 marca 2022 roku, a jego łączny fundusz będzie wynosił 70 tysięcy złotych z narzutami. Dodatkowo ustalono przeciętne miesięczne wynagrodzenie za rok 2021, które będzie wynosiło 8200 zł.

Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa kamiennego

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa kamiennego. Głównym założeniem zmian jest rozszerzenie zakresu wsparcia redukcji zdolności produkcyjnych w postaci dopłat. Przedsiębiorstwa górnicze objęte systemem wsparcia, które stopniowo wygaszają działalność wydobywczą wyznaczonych jednostek produkcyjnych i w okresie do dnia zamknięcia będą otrzymywały wsparcie publiczne. Dopłata będzie stanowiła różnicę między kosztami kwalifikowanymi działalności wydobywczej, a przychodami kwalifikowanymi, uwzględniające zastosowanie ceny referencyjnej.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Wróć do spisu tematów. 

AUKCJE URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Wyniki aukcji głównej rynku mocy

Prezes URE ogłosił wyniki aukcji przeprowadzonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne w grudniu ubiegłego roku. Łączna wielkość obowiązków mocowych oferowanych i zakupionych w wyniku tej aukcji wynosi 7,2 GW z czego 80% zostało zakontraktowane przez jednostki wytwórczych, a 20% przez jednostki DSR (jednostki redukcji zapotrzebowania). Zawarto umowy z 26 dostawcami mocy, które łącznie obejmują 128 jednostek rynku mocy. Cena zamknięcia dla jednostek polskich fizycznych wyniosła 400,39 zł/kW/rok, a dla jednostek zagranicznych 399 zł/kW/rok. Wielkość obowiązków mocowych na 2026 rok wynosi ok. 18,8 GW.

Aukcja na premię kogeneracyjną

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił pierwszą z czterech zaplanowanych na rok 2022 aukcji na premię CHP (Combined Heat and Power). Aukcja potrwa od 1 do 3 marca, a maksymalne możliwe wsparcie będzie wynosić 5,5 miliarda złotych. Premią może zostać objęta sprzedaż 28,6 TWh energii z wysokosprawnej kogeneracji. Wysokość premii oraz ilość energii elektrycznej przewidzianej do sprzedaży uwzględnia zarówno wartości określone na rok 2022 oraz niewykorzystaną pulę z 2021 roku. Wartość referencyjna dla nowej jednostki kogeneracji opalanej paliwem gazowym wynosi 320,27 zł/MWh, co stanowi wzrost o prawie 100% w stosunku do ubiegłego roku. Wyniki zostaną ogłoszone w internetowym serwisie Urzędu Regulacji Energetyki po jej rozstrzygnięciu.

ENERGETYKA ATOMOWA
Zmiany w ustawie prawo wodne oraz ustawie Prawo energetyczne

21 stycznia odbyły się głosowania dotyczące nowelizacji ustawy -Prawo wodne oraz Prawo energetyczne. Projekt zmian Prawa wodnego skupiał się na przepisach w postępowaniu dotyczącym decyzji o warunkach środowiskowych w związku z budową elektrowni jądrowej. Określała ona zakres wymagań formalnych stawianych przy opracowaniu raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wniosek na wydanie decyzji w sprawie aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można było złożyć nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Natomiast nowelizacja Prawa energetycznego wprowadza zmiany w obszarze prawa do odmowy świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych przez przedsiębiorstwa energetyczne wchodzące w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo. Po wejściu w życie przepisów przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług w zakresie dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało uzyskać decyzję Prezesa URE zwalniającą z obowiązku świadczenia przed taką odmową.

Obie nowelizacje zostały przyjęte na posiedzeniu Sejmu 27 stycznia po uprzednim wecie Senatu. Ustawy obecnie oczekują na podpis Prezydenta RP.

Wzrost cen uranu

Cena uranu na giełdzie wzrosła o ponad 8% w związku z kryzysem energetycznym oraz protestami w Kazachstanie. Na dzień 12 stycznia 2022 roku cena plasuje się na poziomie około 45 dolarów za funt (na początku 2021 roku wynosiła około 30 dolarów za funt). Kazachstan obecnie odpowiada za 40% światowego zapotrzebowania na uran.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI ENERGETYCZNE
Stany Zjednoczone jako lider eksportu LNG

USA stały się liderem w eksporcie ciekłego gazu ziemnego (LNG). Eksport LNG ze Stanów Zjednoczonych przekroczył 7 milionów ton, co pozwoliło wyprzedzić głównych konkurentów, czyli Katar i Australię. Wynik ten został spowodowany kryzysem energetycznym w Europie, który wymusza zwiększoną ilość dostaw. Tendencje cenowe wskazują, iż eksport amerykańskiego LNG będzie nadal rósł w 2022 roku.

Transformacja energetyczna Czech

Czeski rząd chce zrezygnować z produkcji energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii do 2033 roku. Plan władz Czech zakłada stopniowe zmniejszania udziału węgla w miksie energetycznym, a następnie całkowite wycofanie go z energetyki poprzez stworzenie optymalnych warunków do transformacji energetycznej.

Elektrownia słoneczna Choszczno II

Spółka Tauron Polska Energia zakończyła budowę elektrowni słonecznej w gminie Choszczno. Instalacja o mocy 8MW ma zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną około 3,5 tysiąca odbiorców. Choszczno II to trzecia z farm fotowoltaicznych wybudowanych przez firmę i na ten moment największa. Jest to kolejna instalacja wybudowana w ramach programu Grupy Tauron- Tauron PV, który zakłada budowę instalacji fotowoltaicznych na łączną moc około 150MW.

Wróć do spisu tematów. 

PRAWO HANDLOWE
Zmiany w kodeksie spółek handlowych

W Sejmie ponownie rozpoczęły się prace nad tzw. prawem holdingowym. Nowelizacja ma wpłynąć na sposób funkcjonowania grup kapitałowych- głównie poprzez ustanawianie hierarchii wewnątrz korporacji oraz zmian w zakresie odpowiedzialności ich organów.

Więcej o dokładnych założeniach projektu mogą Państwo znaleźć we wrześniowej edycji Newslettera prawnego i gospodarczego MGS LAW.

 

PRAWO CYWILNE
Rękojmia i gwarancja konsumencka

W wyniku implementacji dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej zostaną wprowadzone zmiany w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie o prawach konsumenta. Projekt wprowadza zmiany w postaci rękojmi konsumenckiej oraz co do pierwszeństwa dla naprawy lub wymiany rzeczy. Rękojmia konsumencka będzie się opierała na pojęciu niezgodności towaru z umową. Towar będzie uznany za niezgodny z umową jeśli:

  • jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność lub funkcjonalność będzie niezgodna z umową,
  • nie zapewni kompatybilności, interoperacyjności i dostępności aktualizacji,
  • nie będzie się nadawać do szczególnego celu, określonego przez konsumenta, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę, a przedsiębiorca ten cel zaakceptował,
  • nie będzie się nadawać do celów, do których używa się towaru tego rodzaju,
  • nie będzie posiadał cech oraz ilości typowej dla towaru tego rodzaju i których konsument może oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę,
  • nie zostanie dostarczony z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać,
  • nie będzie w jakości takiej samej jakości jak udostępniona przez przedsiębiorcę próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy.

Projekt nowelizacji wprowadza zmianę, zgodnie z którą w przypadku reklamacji składanej po raz pierwszy konsument będzie mógł żądać tylko naprawy lub wymiany towaru. Wyjątek będzie dotyczył sytuacji, gdy brak zgodności towaru z umową będzie istotny na tyle, że będzie uzasadniać skorzystanie z pełnego zakresu uprawnień- czyli z możliwości obniżenia ceny wadliwego towaru, odstąpienia od umowy lub naprawy bądź wymiany towaru na wolny od wad. Dodatkowo projekt wprowadza korzystne domniemanie na rzecz konsumenta – domniemanie, iż niezgodność towaru z umową jest istotna oraz wydłużenie okresu, w którym ciężar dowodu zgodności towaru z umową będzie spoczywał na przedsiębiorcy do dwóch lat.

Wróć do spisu tematów. 

WSPARCIE PRAWNE DLA KREDYTOBIORCÓW
Roszczenia banków o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

Pozywanie frankowiczów o zwrot wynagrodzenia za korzystanie z kapitału jest m.in. pokłosiem wydanej w maju uchwały Sądu Najwyższego (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021r. sygn. akt III CZP 6/21) i stanowi formę obrony banków przed przedawaniem się ich roszczeń.

Sąd Najwyższy wskazał w uzasadnieniu ww. uchwały, iż bank może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna, a bezskuteczność staje się definitywna, kiedy należycie poinformowany konsument nie wyraził zgody na abuzywne postanowienia lub sprzeciwił się skorzystaniu z ochrony przed nieważnością umowy.

W konsekwencji wykształciła się nowa praktyka banków: banki wysyłają wezwania do zapłaty a następnie składają pozwy do sądu, domagając się od frankowiczów opłaty za korzystanie z kapitału w razie unieważnienia umowy. Co więcej, decydują się na ten krok nawet w przypadku, gdyż sprawa w przedmiocie nieważności umowy kredytu jest w toku, tj. przed wydaniem przed sąd wyroku stwierdzającego nieważność frankowego kredytu.

Jeszcze przed zwiększoną ilością pozwów banków w tym przedmiocie Sądy wydawały już wyroki korzystne dla kredytobiorców : np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia  20 lutego 2020r., I ACa 635/19. W uzasadnieniach sądy stwierdzały, że żądanie przez bank po unieważnieniu kredytu frankowego, „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału” jest sprzeczne z celami Dyrektywy 93/13 i udzielonej konsumentowi na jej podstawie ochronie oraz nie znajduje oparcia w polskich przepisach.

Powyższa linia orzecznicza nie uległa zmianie –  w wyroku z dnia 18 stycznia 2022r. Sąd Okręgowy w Świdnicy (sygn. akt  I C 1802/21) oddalił powództwo banku w całości. W ocenie sądu roszczenie to było nieuzasadnione – sąd oddalił także wniosek banku o zawieszenie postępowania oraz wszystkie pozostałe wnioski dowodowe, w tym wniosek o powołanie biegłego i przesłuchanie stron.

Także w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznika Finansowego „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału” jest sprzeczne z celami Dyrektywy 93/13 i udzielonej konsumentowi na jej podstawie ochronie oraz nie znajduje oparcia w polskich przepisach.

Zespół ds. kredytów frankowych MGS LAW wyjaśni Państwu wszelkie zawiłości związane m.in. z kwestiami „frankowymi”. Zapraszamy do umówienia się na konsultację i na bezpłatną analizę umowy kredytowej.

 

Uchwała Sadu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2022r.  i jej znaczenie dla spraw frankowych

Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2022r. sygn. akt III CZP 61/22,  początek biegu terminu przedawnienia nie może rozpocząć się zanim konsument dowiedział się lub, rozsądnie rzecz ujmując, powinien dowiedzieć się o niedozwolonym charakterze postanowienia umownego.

Uchwała SN III CZP 61/22 odnosi się w swym przedmiocie do klauzul niedozwolonych w umowach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, jednak ze względu na poruszane w niej zagadnienie będzie miała zastosowanie w sprawach frankowych.

Kluczem problemu jest ustalenie początku biegu terminu przedawnienia roszczeń frankowicza i banku. Uchwała ta nie wiąże początku biegu terminu przedawnienia roszczeń konsumenta z pouczeniem konsumenta przez sąd (m.in. w zakresie roszczeń), na które wskazuje Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wcześniejszej  uchwały III CZP 6/21 dotyczącej sporów frankowych, lecz kładzie nacisk na moment, kiedy konsument dowiedział się lub, rozsądnie rzecz ujmując, powinien dowiedzieć się o niedozwolonym charakterze postanowienia umownego.

Z treści uchwały wynika, że przedawnienie roszczenia banku nie zależy od konkretnego sposobu poinformowania konsumenta o wadliwej umowie, którą zawarł on z przedsiębiorcą. Nie musi to być też pouczenie dokonywane przez sąd, o konkretnej, narzuconej przez sąd treści (tym samym o takim pouczenie może świadczyć np. złożenie reklamacji, wezwanie do zapłaty, złożenie pozwu – gdyż wówczas konsument musiał mieć świadomość, że zastosowano wobec niego postanowienia niedozwolone i że chce skorzystać z przysługującej mu ochrony).

Uchwała ta przeciwstawia się zatem uchwale III CZP 6/21 w zakresie pouczenia konsumenta przez sąd i skutków tego pouczenia.  Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 6/21 wiąże bowiem początek biegu terminu przedawnienia właśnie z pouczeniem konsumenta przez sąd (m.in. w zakresie roszczeń). Koncepcja ta jest jednak krytykowana, jako ograniczająca zakres ochrony konsumentów wynikającej z Dyrektywy 93/13.

Uchwała III CZP 6/21 jest zatem o tyle istotna, iż początek biegu terminu przedawnienia roszczeń konsumentów ma bezpośrednie przełożenie na to, kiedy zaczyna się przedawniać roszczenie banku. Uchwała ta może spowodować, że sądy zaczną ustalać początek biegu terminu przedawnienia roszczeń konsumentów a zatem i banków wcześniej niż wynika to z uchwały składu 7 sędziów SN III CZP 6/21.

Oznacza to, że w sprawach sądowych, których przedmiotem jest stwierdzeniem nieważności umowy frankowej i które zostały wszczęte na początku 2019r. lub wcześniej, roszczenia banków mogą zostać uznane za przedawnione. 

Zespół ds. kredytów frankowych MGS LAW wyjaśni Państwu wszelkie zawiłości związane m.in. z kwestiami „frankowymi”. Zapraszamy do umówienia się na konsultację i na bezpłatną analizę umowy kredytowej.

O prawomocnej wygranej kancelarii w sporze frankowym czytaj TUTAJ. 

Mamy nadzieję, że ten wybór tematów przypadł Państwu do gustu. Zapraszamy do śledzenia na bieżąco AKTUALNOŚCI PRAWNYCH na naszej stronie www i w mediach społecznościowych.

Powrót do SPISU TEMATÓW.
MGS LAW newsletter #0222
Energetyka

Newsletter prawny MGS LAW – energetyka – maj 2024 r.

Aktualny newsletter MGS LAW obejmuje najnowsze informacje o zmianach w prawie energetycznym, o projektach i nowelizacjach kodeksów i ustaw.        PRAWO ENERGETYCZNE Projekt ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym Wejście w życie rozporządzenia REMITII Zapowiedź Prawa wodorowego Plan ochrony infrastruktury energetycznej Zespół

Czytaj więcej »
O Nas

Anna Miałkowska, aplikantka adwokacka MGS LAW

Z wielką przyjemnością przedstawiamy dziś Państwu Annę Miałkowską, aplikantkę adwokacką w Zespole MGS LAW.   Anna Miałkowska w MGS LAW zajmuje się bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, reprezentuje Klientów w sporach sądowych i pozasądowych oraz czynnie wspiera działalność kancelarii. Anna Miałkowska ma doświadczenie w doradztwie osobom fizycznym i prawnym, w szczególności w zakresie prawa cywilnego,

Czytaj więcej »
O Nas

Nowe biuro w Warszawie MGS LAW

Z przyjemnością informujemy, że w związku ze stałym rozwojem Kancelarii, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, otworzyliśmy dla Państwa nowe biuro w Warszawie.   Nowa, dodatkowa lokalizacja MGS LAW w Warszawie będzie udogodnieniem przy obsłudze naszych obecnych, jak i przyszłych Klientów ze stolicy i innych miejsc z Polski i zza granicy. Kancelaria MGS LAW w Warszawie, otwarta

Czytaj więcej »