Aktualności prawne

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – styczeń 2023 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – Newsletter MGS LAW zawiera  informacje zebrane z końcem stycznia 2023 r.
Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa.
PRAWO ENERGETYCZNE
  • Ograniczenie wzrostu kosztów ciepła dla odbiorców – sejm przegłosował projekt nowelizacji ustawy
  • Przygotowania do wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE)
PRAWO PRACY
  • Zmiany w Kodeksie pracy 2023 r. – praca zdalna i kontrola trzeźwości

PROCESY FRANKOWE
  • Bezumowne korzystanie z kapitału nie należy się bankom – wyrok TSUE 12.01.2023 r.

OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
  • Komisja Europejska oskarża Facebooka
  • Unijna Dyrektywa OMNIBUS obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.
  • Kara dla BREWE Leasing
  • Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – wynagrodzenie adwokata (przedsiębiorcy)
  • Kary za utrudnianie skorzystania z wakacji kredytowych
  • Zarzuty Prezesa UOKiK dla Wakacje.pl
 

Zapraszamy do lektury!

 

PRAWO ENERGETYCZNE

 
Ograniczenie wzrostu kosztów ciepła dla odbiorców – sejm przegłosował projekt nowelizacji ustawy

Sejm przegłosował projekt nowelizacji ustawy przewidującej ograniczenie wzrostu kosztów ciepła dla odbiorców. Zgodnie z przewidzianym w nowelizacji mechanizmem wzrost cen dostawy ciepła systemowego, obejmujący wszystkie opłaty i stawki nałożone na odbiorcę, nie może być większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r.

Co istotne, maksymalna cena dostawy ciepła ma obejmować wszystkie składniki kosztowe dostawy ciepła występujące w danym systemie ciepłowniczym: cenę za zamówioną moc cieplną, cenę ciepła, cenę nośnika ciepła, stawki opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe.

Projekt nowelizacji zakłada, że nowe przepisy będą obowiązywać od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Sprzedawca ciepła otrzyma wyrównanie różnicy między ceną maksymalną a wynikającą z cennika lub taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE, która wypłacona zostanie przez Zarządcę Rozliczeń S.A.

Projekt zakłada także zmiany w zakresie innych aktów prawnych, w tym w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. (projekt w tym zakresie obejmuje m.in. zmianę definicji umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz zmianę definicji ceny rynkowej). Projekt obecnie procedowany jest w Senacie.

 

Przygotowania do wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zleciły Międzynarodowemu koncernowi CGI zaprojektowanie i wdrożenie CSIRE. Zadaniem systemu będzie gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych dotyczących detalicznego rynku energii elektrycznej w tym realizacji procesów polegających na zmianie sprzedawcy, a także zarządzanie dostarczaniem energii oraz rozliczenia za sprzedaż i dostarczanie energii.

Zdaniem PSE wdrożenie systemu jest nieodzownym elementem transformacji energetycznej, która wpłynie na rozwój nowych usług na rynku energii.

Powrót do SPISU TREŚCI

PRAWO PRACY
 
Zmiany w Kodeksie pracy 2023 r. – praca zdalna i kontrola trzeźwości

Prezydent RP podpisał 27 stycznia b.r. nowelizację Kodeksu Pracy. Wprowadzono do przepisów instytucję pracy zdalnej. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Kancelarii Prezydenta RP „Praca zdalna została uregulowana w rozdziale II c dodanym do działu drugiego Kodeksu pracy. Praca zdalna może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.” Ponadto nowe przepisy uchylają dotychczas obowiązujące regulacje dotyczące telepracy.

Nowelizacja obok pracy zdalnej wprowadza m.in. uprawnienie dla pracodawców do przeprowadzania w miejscu pracy kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Wprowadzenie kontroli trzeźwości, grupę lub grupy pracowników których ma objąć kontrola i sposób jej przeprowadzania, w tym rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli, czas i częstotliwość jej przeprowadzania, ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Przepisy podpisanej przez Prezydenta nowelizacji wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia za wyjątkiem przepisów dotyczących pracy zdalnej. Te bowiem wejdą w życie po 2 miesiącach od dnia ogłoszenia noweli.

Powrót do SPISU TREŚCI

PROCESY FRANKOWE

 

Bezumowne korzystanie z kapitału nie należy się bankom – wyrok TSUE 12.01.2023 r.

Bezumowne korzystanie z kapitału nie należy się bankom – wyrok C-395/21 TSUE zwiastuje korzystne dla Frankowiczów rozstrzygnięcie sprawy oznaczonej sygn. C-520/21 dotyczącej wynagrodzenia banków za bezumowne korzystanie z kapitału udostępnianego w ramach umów frankowych, które uznane zostały przez sądy za nieważne.

Relacja tych dwóch spraw sprowadza się do kwestii, że umowa między przedsiębiorcą a klientem-konsumentem  została zinterpretowana na podstawie przepisów Dyrektywy 93/13, która stosowana jest przy umowach kredytów frankowych. Orzeczenie wskazuje na przewidywane tendencje trybunału w zakresie spraw dot. wynagrodzenia dla przedsiębiorców z tytułu umów zawierających niedozwolone postanowienia. Zachodzi tu więc niemal analogiczna sytuacja z tą różnicą, że role przedsiębiorcy odgrywa w tym przypadku bank.

Prokonsumenckie było także rozstrzygnięcie w sprawie C-625/21. W wyroku z dnia 8 grudnia 2022 r.  TSUE orzekł, że przedsiębiorca (wliczając w to banki) nie może dochodzić wynagrodzenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa cywilnego dotyczących odpowiedzialności kontraktowej, jeżeli umowa zawarta z konsumentem zawierała postanowienia abuzywne. Fakt zawarcia przez profesjonalistę nieuczciwej umowy z konsumentem skutkuje w konsekwencji brakiem możliwości dochodzenia wynagrodzenia w związku z tą umową.

Powrót do SPISU TREŚCI  

OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 
 
Komisja Europejska oskarża Facebooka

Komisja Europejska wystąpiła do Mety (korporacji będącej właścicielem Facebooka) z pisemnym zgłoszeniem swoich zastrzeżeń w związku z nadużyciami w strukturze Facebook Marketplace (wirtualna platforma handlowa działająca w ramach serwisu Facebook). Komisja Europejska poinformowała Metę, że firma naruszyła unijne przepisy antymonopolowe poprzez naruszenie zasad konkurencji na rynkach internetowych dot. drobnych ogłoszeń online.

Komisja wskazała na dwa obszary, w których Meta miała naruszyć konkurencyjność na rynku:

Pierwszy z nich dotyczy struktury funkcjonowania Facebooka. Mianowicie platforma jest skorelowana i połączona z Facebook Marketplace, co oznacza, że każdy użytkownik będzie automatycznie posiadał dostęp do tej usługi niezależnie od jego woli, w konsekwencji od razu podatny jest na treści znajdujące się na platformie usług ogłoszeniowych.

Z drugiej strony platforma nakłada nieuczciwe warunki handlowe na serwisy oferujące zbliżone usługi. W ocenie Komisji, warunki, które upoważniają Metę do wykorzystywania danych dotyczących reklam pochodzących od konkurentów na rzecz Facebook Marketplace, są nieuzasadnione, nieproporcjonalne i nie są konieczne do świadczenia usług w zakresie reklamy internetowej typu display na platformach Meta. Czytaj więcej 

 
Unijna Dyrektywa OMNIBUS obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.

Nowe przepisy, wprowadzające do polskiego porządku prawnego trzy dyrektywy Parlamentu Europejskiego weszły w życie 1 stycznia 2023 roku. Przepisy te mają na celu ujednolicenie oraz wzmocnienie zasad ochrony konsumentów. Mowa tu w szczególności o tzw. „Dyrektywie Omnibus”.

Dyrektywa OMNIBUS – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r.

Regulacje zawarte w Dyrektywie Omnibus dotyczą nie tylko dostawców platform e-commerce, przedsiębiorców oferujących na nich swoje towary, czy też dostawców wyszukiwarek internetowych, ale także przedsiębiorców oferujących swoje towary na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe i stacjonarne. 

Czytaj więcej: Unijna Dyrektywa OMNIBUS – nowe obowiązki dla przedsiębiorców

 

Kara UOKiK dla BREWE Leasing

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na spółkę BREWE Leasing karę o łącznej wysokości 150 tys. złotych. Działalność spółki skupiała się na wystawianiu weksli nazywanych „kwitami dochodowymi”.

Mechanizm działalności polegał na wpłacaniu pieniędzy przez konsumentów przy zwrotnym zagwarantowaniu zysku na poziomie 7,5-9,5. Po wpłacie pieniędzy konsumenci otrzymywali weksel jako gwarancję spłaty. Pozyskane pieniądze przeznaczane były przez spółkę na finansowanie działalności leasingowej m.in zakup samochodów czy kupno wierzytelności.

Zarzuty Urzędu dotyczyły przede wszystkim bezpieczeństwa przekazywanych pieniędzy oraz wysokości przyszłych zysków. Klientami ukaranej spółki są często firmy, które nie mogą liczyć na otrzymanie finansowania bankowego. Niepokój Urzędu budzi też fakt, że konsumenci nie dysponują wekslami, ponieważ zostają one złożone w depozycie, co może utrudniać wyegzekwowanie roszczeń. W kwestii zysków, Urząd zauważył, że spółka przedstawiała nieprawdziwy przekaz na temat oferowanej rentowności i bezpieczeństwa inwestycji. Posługując się zwrotami nie funkcjonującymi w języku prawnym takimi jak „weksel inwestycyjny” nakłaniali potencjalnych klientów do wpłaty pieniędzy i na inwestycję obarczoną znacznym ryzykiem. Czytaj więcej

 
Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – wynagrodzenie adwokata (przedsiębiorcy)

TSUE w wyroku C-395/21 stwierdził, iż postanowienie umowy o świadczenie usług prawnych zawartej między adwokatem i konsumentem, które określa cenę w oparciu o zasadę stawki godzinowej bez dodatkowych wyjaśnień, nie odpowiada wymogowi wyrażenia prostym i zrozumiałym językiem.

Trybunał uznał, że nie sposób wymagać od przedsiębiorcy zawierającego umowę z klientem, aby poinformował go o ostatecznych skutkach finansowych swojego zobowiązania, które są nieprzewidywalne, przyszłe i  niezależne od woli przedsiębiorcy. Jednakże ma on obowiązek przekazać  informacje (jeszcze przed zawarciem umowy), które  pozwolą konsumentowi na podjęcie decyzji co do zlecenia prowadzenia sprawy, przy pełnej świadomości możliwości zaistnienia takich nieprzewidzianych zdarzeń i konsekwencji, jakie mogą zaistnieć i mieć wpływ w odniesieniu do danego świadczenia usług prawnych.

Zbadanie charakteru zastrzeżonego w umowie warunku Trybunał powierzył sądom krajowym twierdząc, że zgodnie z jego orzecznictwem, na sądzie krajowym spoczywa obowiązek dokonania oceny, przy uwzględnieniu ogółu okoliczności faktycznych sprawy, w pierwszej kolejności możliwego niedochowania wymogu dobrej wiary, a następnie ewentualnego istnienia znaczącej nierównowagi ze szkodą dla konsumenta. Przy ewentualnym stwierdzeniu nieuczciwości zastrzeżonego warunku trybunał nałożył na sądy krajowego obowiązek od jego odstąpienia, chyba że konsument się temu sprzeciwi. Czytaj więcej. 

Kary za utrudnianie skorzystania z wakacji kredytowych

Prezes UOKiK nałożył na BNP Paribas Bank Polska oraz Bank Pocztowy kary za bezprawne ograniczanie konsumentom możliwości złożenia wniosków o wakacje kredytowe za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Jak podaje Prezes UOKiK – Tomasz Chróstny: „Ustawodawca wprowadził wakacje kredytowe, aby ulżyć osobom posiadającym kredyty hipoteczne w trudnym czasie wysokich stóp procentowych. Przepisy pozostawiają wybór konsumentom, na jaki okres lub okresy chcą zawiesić spłatę rat i czy chcą wnioskować o to jednorazowo czy sukcesywnie. Ograniczanie tego uprawnienia przez banki jest bezprawne, oznacza bowiem utrudnianie skorzystania z ustawowych praw konsumentów.”

Dla przypomnienia, z możliwości zawieszenia spłaty rat skorzystać mogą osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny przed 1 lipca 2022 r. w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Konsumentom przysługuje możliwość zawieszenia spłaty maksymalnie 8 rat kredytu w okresie od sierpnia 2022 r. do końca roku 2023 r.

Zarówno BNP Paribas Bank jak i Bank Pocztowy uniemożliwiały konsumentom złożenie za pośrednictwem bankowości elektronicznej wniosku o zawieszenie płatności rat na pełnych 8 okresów. Jak czytamy na stronie UOKiK: „BNP Paribas początkowo w systemie bankowości elektronicznej umożliwiał złożenie wniosku tylko na 1 lub 2 miesiące III kwartału 2022 r. Zaniechał tej praktyki 8 września 2022 r. Natomiast Bank Pocztowy do 17 października 2022 r. dopuszczał w swoim systemie bankowości elektronicznej jedynie wnioski na zawieszenie maksymalnie 4 rat w 2022 r., przy czym na jednym wniosku mogły być to wyłącznie następujące po sobie miesiące.”

Prezes UOKiK uznał praktyki banków za naruszające zbiorowe interesy konsumentów, co spotkało się z nałożeniem na podmioty kary w łącznej wysokości ok. 3 mln zł.

 
Zarzuty Prezesa UOKiK dla Wakacje.pl

Zainteresowanie Prezesa UOKiK przykuł serwis internetowy prowadzony przez gdańską spółkę Wakacje.pl, oferujący imprezy turystyczne w obiektach na całym świecie, pochodzące z różnych biur podróży. Prezes UOKiK zwrócił uwagę na ceny zaprezentowane na stronie, które wprowadzają konsumentów w błąd. Jako przykład posłużyła oferta 7 dniowej wycieczki w 5 – gwiazdkowym hotelu na Riwierze Tureckiej. Na stronie z wynikami wyszukiwania, koszt wycieczki w przeliczeniu na osobę wynosił 2111 zł. Po wejściu na stronę i zaktualizowaniu ceny, koszt ten wzrósł do kwoty 2558 zł. Dokonany przez Prezesa UOKiK monitoring serwisu Wakacje.pl ujawnił, że problem zaniżonych cen w wynikach wyszukiwania dotyczył ok. 2/3 umieszczonych ofert.

Jak podaje Prezes UOKiK: „Cena to jedno z podstawowych kryteriów, które bierzemy pod uwagę, planując wyjazd. Przedsiębiorcy mają obowiązek rzetelnie o niej informować, uwzględniać wszystkie jej elementy i dbać o aktualność. To pierwsze takie działanie na rynku usług turystycznych. Będziemy się dalej przyglądać praktykom dotyczącym podawania cen w tej branży niezależnie od tego, czy są to duże biura podróży, małe firmy czy portale pośredniczące w sprzedaży ofert.”

Mamy nadzieję, że ten wybór tematów przypadł Państwu do gustu. Zapraszamy do obserwowania nas na bieżąco w AKTUALNOŚCIACH  i naszych mediach społecznościowych. 

Powrót do SPISU TREŚCI
MGS-LAW Newsletter 01.2023
O Nas

Nowe biuro w Warszawie MGS LAW

Z przyjemnością informujemy, że w związku ze stałym rozwojem Kancelarii, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, otworzyliśmy dla Państwa nowe biuro w Warszawie.   Nowa, dodatkowa lokalizacja MGS LAW w Warszawie będzie udogodnieniem przy obsłudze naszych obecnych, jak i przyszłych Klientów ze stolicy i innych miejsc z Polski i zza granicy. Kancelaria MGS LAW w Warszawie, otwarta z początkiem

Czytaj więcej »
Energetyka

Kongres Energetyki Przyszłości KEP III edycja

MGS LAW, jako Partner wydarzenia,  serdecznie zaprasza Państwa do udziału w Kongresie Energetyki Przyszłości, gdzie Michał Sznycer znajdzie się wśród ekspertów na panelu: Nowy kierunek rynku energii.    Kongres Energetyki Przyszłości, III edycja  (KEP 2024) odbędzie się w Toruniu w dniach 16-17 kwietnia 2024 r.  Wśród ekspertów III edycji  Kongresu Energetyki Przyszłości,

Czytaj więcej »
O Nas

Izabela Koszela, radca prawny w Zespole MGS LAW

Izabela Koszela, radca prawny pracuje w Zespole MGS LAW od marca 2024 roku.  Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w branży budowlanej i deweloperskiej. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego prawa nieruchomości, w tym kompleksowej obsługi prawnej procesów inwestycyjno-budowlanych. Mec. Izabela Koszela w toku dotychczasowej

Czytaj więcej »