Aktualności prawne

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – wrzesień 2022 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – informacje zebrane z końcem września 2022 r.

Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa.

PRAWO ENERGETYCZNE
 • Zamrożenie cen energii
 • Opłata mocowa na 2023 r.
 • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła podpisana przez Prezydenta.
 • Zniesienie obliga giełdowego

 

PRAWO GOSPODARCZE
 • Nowe zasady odpowiedzialności członka zarządu

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Kara pieniężna za brak umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

 

PROCESY FRANKOWE
 • Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A.

 

OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
 • OLX z zarzutami UOKiK

 

 

Zapraszamy do lektury!

 

PRAWO ENERGETYCZNE

Zamrożenie cen energii

Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. mającą na celu zamrożenie cen energii  w 2023 r.. Ustawa wprowadza katalog odbiorców uprawnionych (m.in. odbiorców końcowych dokonujących zakupu energii elektrycznej w celu jej zakupu na potrzeby gospodarstw domowych, lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, oświetlenie w budynkach mieszkalnych, węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych).

Gwarantowana cena energii będzie obowiązywać do limitu zużycia:

 • 2000 kWh rocznie dla wszystkich odbiorców uprawnionych,
 • 2600 kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,
 • 3000 kWh rocznie dla rolników i gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny.

Po przekroczeniu limitu zużycia każda kolejna kWh rozliczana będzie według cen obowiązujących w taryfie danego przedsiębiorstwa w 2023 r. lub według cen zwartych w umowie ze sprzedawcą (dotyczy ofert wolnorynkowych). Z zamrożenia cen nie skorzystają odbiorcy z grupy taryfowej G, którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej i zawarli z nimi umowy gwarantujące stałą cenę za obrót energią elektryczną w 2023.

W ramach proponowanych rozwiązań wprowadzono:

 • obowiązek stosowania w rozliczeniach w 2023 r. z odbiorcami z grupy taryfowej G przez przedsiębiorstwa energetyczne – zobowiązane do przedkładania taryf do zatwierdzenia w zakresie obrotu energią elektryczną – cen energii elektrycznej obowiązujących w taryfach zatwierdzanych na 2022 r.;
 • obowiązek stosowania przez operatorów systemów dystrybucyjnych w rozliczeniach w 2023 r. z odbiorcami z grupy taryfowej G cen energii elektrycznej obowiązujących w taryfach zatwierdzanych na 2022 r.;
 • objęcie obowiązkiem przedłożenia taryfy do stosowania na 2023 r. dla grupy taryfowej G przedsiębiorstw energetycznych wykonujących zadania sprzedawcy z urzędu, wykonujące działalność w zakresie obrotu, zwolnionych z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia zgodnie z art. 49 ustawy – Prawo energetyczne (E.ON Polska, Tauron Sprzedaż GZE);
 • obowiązek dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność w zakresie obrotu energią elektryczną, wchodzące w skład przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo, stosowania w 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami cen zatwierdzonych w taryfach na 2022 r.; dotychczasowa taryfa zatwierdzona przed dniem wejścia w życie przepisów traci moc z dniem 1 stycznia 2023 r.;
 • obowiązek dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną dla odbiorców z grupy taryfowej G na zasadach wolnorynkowych (zarówno zwolnionych z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia zgodnie z art. 49 ustawy – Prawo energetyczne jak i zobowiązanych do przedkładanych taryf), stosowania w zawartych umowach sprzedaży z tymi odbiorcami w 2023 r. średnich cen energii dla poszczególnych grup taryfowych z uwzględnieniem stref czasowych wynikające z taryf na 2022 r. dla sprzedawców z urzędu.

Projekt wprowadza także system rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu, gdzie podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat będzie Zarządca Rozliczeń S.A., jak również dodatek elektryczny, który przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, a to źródło zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wysokość dodatku dla gospodarstwa domowego co do zasady wynosi 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia przez to gospodarstwo domowe więcej niż 5 MWh, odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym przysługuje dodatek w podwyższonej wysokości 1500 zł.

Sejm odrzucił kluczowe poprawki Senatu, w tym propozycję zamrożenia cen dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców do limitu zużycia 20 MWh rocznie.

Ustawa trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. 

 
Opłata mocowa na 2023 r.

Prezes URE ogłosił stawki opłaty mocowej  na 2023 r. Wysokość opłaty mocowej dla poszczególnych grup odbiorców ustalona zostanie w oparciu o wartość kontraktów mocowych zawartych w ramach aukcji na 2023 r. oraz koszty poniesione przez Zarządcę Rozliczeń S.A. Dla odbiorców z grup G i C1 o mocy zamówionej do 16 kW zastosowanie będzie miała zryczałtowana stawka miesięczna uzależniona od rocznego zużycia energii elektrycznej, płatna za punkt poboru energii. Stawki opłaty mocowej w 2023 r. dla odbiorców ryczałtowych kształtują się następująco:

 • dla zużycia energii elektrycznej poniżej 500 kWh – 2,38 zł,
 • od 500 kWh do 1200 kWh – 5,72 zł,
 • od 1200 kWh do 2800 kWh – 9,54 zł,
 • powyżej 2800 kWh – 13,35 zł.

Wysokość opłaty dla odbiorców innych niż ryczałtowi jest uzależniona od ilości energii zużytej przez nich w wybranych godzinach doby oraz indywidualnej krzywej poboru (różnicy pomiędzy zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania, a zużyciem w pozostałych godzinach doby). Stawka dla tych odbiorców wyniesie 0,1024 zł/kWh.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła podpisana przez Prezydenta.

Prezydent RP podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła. Z ustawy wynika, że średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą przyjmuje wartość: 150,95 zł/GJ dla ciepła  z gazu ziemnego lub oleju opałowego oraz 103,82 zł/GJ dla pozostałych źródeł. Średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą ustala się m.in. dla gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych albo spółdzielni mieszkaniowych, które są uprawnione do lub zobowiązane do zapewnienia ciepła w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe. Średni wzrost rachunków odbiorców wyniesie ok. 42%. Ponadto wytwórcom ciepła przysługiwać będzie rekompensata, jeżeli realne koszty wytwarzania ciepła będą wyższe z powodu wzrostu cen paliw. System rekompensat funkcjonować będzie od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. Ustawa zakłada także przyznanie jednorazowych dodatków dla gospodarstw domowych w wysokości od 500 do 3000 zł ogrzewanych przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub oleju opałowego. Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis w CEEB.

Zniesienie obliga giełdowego

Sejm uchwalił nowelizację Prawa energetycznego oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, która znosi obowiązek sprzedaży wyprodukowanej energii na giełdach towarowych, czyli tzw. – obligo giełdowe. Celem nowelizacji jest zapewnienie odbiorcom końcowym dostępu do tańszych ofert sprzedaży energii elektrycznej, oferowanych w kontraktach dwustronnych. Po zniesieniu obowiązku giełdowego transakcje handlowe będą w dalszym ciągu zawierane na giełdach towarowych, przy czym o skorzystaniu z tej formy obrotu będzie decydować każdy uczestnik rynku samodzielnie, stosownie do własnej strategii rynkowej. W uzasadnieniu projektu podkreśla się, że dzięki temu dla energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł dotychczas objętych obligiem giełdowym będą dostępne wszystkie rynkowe formy obrotu, tak jak obecnie dla energii elektrycznej wytwarzanej przez inne źródła wytwórcze.

Zdaniem Prezesa URE Rafała Gawina zniesienie obliga giełdowego nie przyczyni się do znacznego spadku cen energii. Prezes URE podkreśla, że zniesienie obliga giełdowego wiązać powinno się z zapewnieniem mechanizmu transparentności rynku poprzez m.in. upublicznianie cen w transakcjach zawieranych wewnątrz grup.

Powrót do SPISU TREŚCI

PRAWO GOSPODARCZE
Nowe zasady odpowiedzialności członka zarządu

W dalszym ciągu w centrum uwagi pozostaje nowelizacja KSH mająca wejść w życie już 13 października. Wartym uwagi jest tematyka odpowiedzialności członka zarządu na tle nowych przepisów.

Głównym założeniem ustawodawcy było stworzenie spójnej i jednolitej regulacji odpowiedzialności w spółkach kapitałowych. Proponowane przepisy określiły bowiem wzorzec należytej staranności dla członków zarządu w spółkach z o.o. i spółkach akcyjnych, dostosowując go do od niedawna obowiązującego w prostej spółce akcyjnej.

Omawiany wzorzec należytej staranności wynika z zawodowego charakteru działalności członków zarządu. Charakter ten nierzadko wiąże się z podejmowaniem szeregu decyzji dotyczących spółki, często obarczonych niepewnością co do osiągniecia korzyści jak i poniesienia strat. Mając powyższe na względzie ustawodawca zdecydował się na użycie w noweli terminu „ryzyka gospodarczego”, uznając je ze stały element skorelowany z działalnością członka zarządu. Wprowadzając ochronę członków zarządu nowe przepisy przewidują zasadę biznesowej oceny sytuacji. Oznacza to, że członek zarządu nie narusza obowiązku dołożenia staranności jeżeli postępując w sposób lojalny wobec spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny. Zatem jedynie przekroczenie uzasadnionego ryzyka gospodarczego przy podjęciu decyzji będzie skutkować odpowiedzialnością.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Kara pieniężna za brak umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Prezes UODO nałożył na Sułkowicki Ośrodek Kultury karę pieniężną w wysokości 2 500,00 zł. Przyczyną nałożenia kary było powierzenie przetwarzania danych osobowych bez zawartej na piśmie umowy a także brak przeprowadzenia weryfikacji w zakresie zapewnienia przez podmiot przetwarzający wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych. W ocenie Prezesa UODO administrator danych decydując się na powierzenie przetwarzania danych, winien w pierwszej kolejności zbadać czy podmiot przetwarzający daje wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz, czy przetwarzanie spełni wszelkie wymogi RODO. Prawidłowa weryfikacja podmiotu przetwarzającego daje administratorowi podstawę do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Jak wskazał Prezes UODO: „Brak weryfikacji podmiotu przetwarzającego oraz jego gwarancji dla przetwarzania zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych może wiązać się z konsekwencjami dla osób fizycznych, których dane osobowe zostały powierzone podmiotowi przetwarzającemu, np. w postaci utraty danych osobowych.”

 

 

Powrót do SPISU TREŚCI

PROCESY FRANKOWE
Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A.
 

Dnia 30 września 2022 r. BFG (Bankowy Fundusz Gwarancyjny) rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank S.A., którego działalność ma zostać przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK), tworzonego z ośmiu największych banków komercyjnych na polskim rynku.

O przyczynach wszczęcia przymusowej restrukturyzacji podaje BFG na swojej oficjalnej stronie internetowej. Jak czytamy, od 2016 r. Getin Noble Bank S.A. nieprzerwanie notował straty roczne, 29 kwietnia 2022 r. bank poinformował publicznie o wystąpieniu przesłanki zagrożenia upadłością. Z przygotowanego przez Deloitte Advisory oszacowania wynika, że Spółka posiadała ujemne kapitały własne sięgające poziomu 3,6 mld zł, co skutkowało niemożnością pokrycia zobowiązań.

Ponadto poinformowano, że docelowo bank, do którego ma zostać przeniesiona działalność Getin Noble Bank S.A., ma funkcjonować pod firmą VeloBank S.A. Do nowej tzw. instytucji pomostowej zostaną przeniesione kredyty w złotych, natomiast kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych zostają wyłączone z przeniesienia i pozostaną w Getin Noble Banku. Należy je spłacać na dotychczasowych zasadach i na dotychczasowe numery rachunków.

Cała sytuacja tworzy wiele niejasności i budzi obawy wśród kredytobiorców. Przede wszystkim niepokojący jest scenariusz dla frankowiczów, którzy procesują się albo mieli zamiar procesować się z Getin Noble Bankiem, licząc na wygraną, że nie będzie możliwe odzyskanie swoich pieniędzy, jeśli zdążyli spłacić kapitał. Odzyskanie nadpłaty może okazać się niemożliwe. Przede wszystkim głównym czynnikiem będzie tutaj moment wygrania procesu i miejsce w „kolejce” do odzyskania należności z uwagi na ograniczoną ilość środków w banku. Należy jednak zaznaczyć, że postępowanie egzekucyjne nie jest na ten moment możliwe. W środowisku prawniczym pojawiają się także propozycje o rozważeniu zupełnego wstrzymania się z płatnościami rat, w sytuacji kiedy  kredytobiorca nadpłacił sumę pożyczonych środków.

OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
OLX z zarzutami UOKiK

Wprowadzające w błąd sortowanie ofert to jeden z zarzutów jakie Prezes UOKiK postawił platformie OLX.pl. Wybierając opcję sortowania produktów według kryterium „od najtańszych” konsumentom wyświetlały się produkty w tzw. cenie podstawowej, nie uwzględniającej dodatkowej opłaty za usługę serwisową. Co istotne, oplata ta doliczana była tylko do wybranych produktów. Jako przykład wskazano zakup koszuli męskiej za 39 zł z dodatkową opłatą serwisową 3,67 zł, która widoczna jest dopiero po kliknięciu w ogłoszenie. Oferta ta bez uwzględnienia opłaty dodatkowej plasuje się wyżej i wydaje bardziej atrakcyjna cenowo niż koszula za 40 zł, przy której nie ma dodatkowych opłat. Prezes UOKiK zwrócił również uwagę na brak jasnych i precyzyjnych informacji dotyczących „usługi serwisowej”. W ocenie Prezesa UOKiK OLX zaniechał również informowania konsumentów o opcji zakupu produktów bez opłaty dodatkowej. Ponadto, wątpliwości wzbudziła usługa „pakietu ochronnego”, którego wykup umożliwiał konsumentom zgłoszenia platformie otrzymania pustej paczki lub produktu innego od zamówionego. Po otrzymaniu potwierdzenia zasadności zgłoszenia, platforma mogła zatrzymać pieniądze należne sprzedawcy i zwrócić je kupującemu. Jak zauważa Prezes UOKiK:

„Po przejrzeniu regulaminu jednak liczba zastosowanych wyłączeń budzi wątpliwości co do rzeczywistej możliwości skorzystania z tej ochrony, podobnie jak i procedura rozpatrywania zgłoszeń. Jej postanowienia są bowiem w nieuzasadniony sposób korzystniejsze dla sprzedającego. Przykładowo użytkownik, który otrzymał przesyłkę z uszkodzonym telefonem, zgodnie z zasadami platformy może dostać odmowę skorzystania z „Pakietu ochronnego”. Usługa oferowana przez OLX.pl może więc w praktyce oznaczać wyłącznie iluzoryczną ochronę konsumentów kupujących w serwisie.”

 

Powrót do SPISU TREŚCI

Mamy nadzieję, że ten wybór tematów przypadł Państwu do gustu. Zapraszamy do obserwowania nas na bieżąco w AKTUALNOŚCIACH  i naszych mediach społecznościowych. 

Powrót do SPISU TREŚCI

mgs-law kancelaria prawna newsletter
O Nas

Nowe biuro w Warszawie MGS LAW

Z przyjemnością informujemy, że w związku ze stałym rozwojem Kancelarii, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, otworzyliśmy dla Państwa nowe biuro w Warszawie.   Nowa, dodatkowa lokalizacja MGS LAW w Warszawie będzie udogodnieniem przy obsłudze naszych obecnych, jak i przyszłych Klientów ze stolicy i innych miejsc z Polski i zza granicy. Kancelaria MGS LAW w Warszawie, otwarta z początkiem

Czytaj więcej »
Energetyka

Kongres Energetyki Przyszłości KEP III edycja

MGS LAW, jako Partner wydarzenia,  serdecznie zaprasza Państwa do udziału w Kongresie Energetyki Przyszłości, gdzie Michał Sznycer znajdzie się wśród ekspertów na panelu: Nowy kierunek rynku energii.    Kongres Energetyki Przyszłości, III edycja  (KEP 2024) odbędzie się w Toruniu w dniach 16-17 kwietnia 2024 r.  Wśród ekspertów III edycji  Kongresu Energetyki Przyszłości,

Czytaj więcej »
O Nas

Izabela Koszela, radca prawny w Zespole MGS LAW

Izabela Koszela, radca prawny pracuje w Zespole MGS LAW od marca 2024 roku.  Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w branży budowlanej i deweloperskiej. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego prawa nieruchomości, w tym kompleksowej obsługi prawnej procesów inwestycyjno-budowlanych. Mec. Izabela Koszela w toku dotychczasowej

Czytaj więcej »