Aktualności prawne

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – wrzesień 2023 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – Newsletter MGS LAW zawiera  informacje zebrane z końcem września i publikowane w październiku 2023 r.
Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa.
 
 
PRAWO ENERGETYCZNE
  • Zapowiedź utworzenia specjalnych stref energetycznych
  • Nowelizacja rozporządzenia taryfowego weszła w życie
  • Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w zakresie wsparcia czystych technologii energetycznych opublikowany
  • Projekt rozporządzenia systemowego elektroenergetycznego opublikowany 
  • Prezes URE opublikował stawkę opłaty mocowej na 2024 rok
  • Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej
OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
  • Wyrok TSUE z 21 września 2023 r. w sprawie rejestru klauzul niedozwolonych – korzystny dla frankowiczów
  • Prezes UOKiK nałożył ponad 5 mln kary na Natural Pharmaceuticals
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  • Skarga na przedsiębiorstwo Open AI – przepisy RODO
 
Zapraszamy do lektury!
 

 

 

PRAWO ENERGETYCZNE

 
Zapowiedź utworzenia specjalnych stref energetycznych


W północnej Polsce z początkiem przyszłego roku ma powstać sześć specjalnych stref energetycznych – poinformowała pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Specjalne strefy energetyczne będą przeznaczone dla dużych odbiorców o rocznym zużyciu energii elektrycznej powyżej 100 GWh oraz planujących budowę magazynów energii. Mają one stanowić impuls do prowadzenia inwestycji przemysłowych w regionach z wysoką generacją odnawialnych źródeł energii. Na ten moment mówi się przede wszystkim o zachętach w zakresie obniżenia rachunków za energię elektryczną – inwestorzy będą mogli liczyć na obniżenie opłaty jakościowej oraz opłaty sieciowej zmiennej.

Proponowane lokalizacje stref energetycznych to Słupsk Redzikowo, Suwałki, Ostaszewo I i Ostaszewo II (okolice Torunia), Szubin (okolice Bydgoszczy) oraz Olsztyn.


Nowelizacja rozporządzenia taryfowego weszła w życie


Jak zakomunikowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska nowelizacja zobowiązuje sprzedawców do wprowadzenia nowego sposobu rozliczeń z odbiorcami w gospodarstwach domowych, wynagradzającego aktywnościowe i efektywnościowe postawy odbiorców energii. Premiowane będzie m.in.: oszczędzanie energii elektrycznej, wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej, otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej, czy bycie prosumentem. Zmiana rozporządzenia ma przynieść każdemu gospodarstwu domowemu wymierną korzyść finansową w postaci pomniejszenia rocznego rozliczenia za energię o równowartość jednego przeciętnego miesięcznego rachunku. Projekt rozporządzenia został wyłączony z konsultacji publicznych.

 


Projekt rozporządzenia w zakresie wsparcia czystych technologii energetycznych 


Na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 19 września opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia na projekty inwestycyjne o znaczeniu gospodarczym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto.

Projekt ma umożliwić uzyskanie pomocy publicznej na realizację projektów inwestycyjnych wpisujących się w budowę gospodarki zeroemisyjnej, tj.:


1) produkcji:
a) urządzeń takich jak: baterie, panele słoneczne, turbiny wiatrowe, pompy ciepła, elektrolizery oraz urządzenia do wychwytywania i składowania dwutlenku węgła (CCUS),
b) kluczowych komponentów przeznaczonych do bezpośredniego użytku jako materiał do produkcji urządzeń, o których mowa w lit. a, i używanych w tym celu;
2) produkcji lub odzysku pokrewnych surowców krytycznych niezbędnych do produkcji urządzeń i kluczowych komponentów, o których mowa w pkt 1.


Całkowity budżet programu wyniesie blisko 5 mld PLN.


Projekt rozporządzenia systemowego elektroenergetycznego 

 

rojekt rozporządzenia systemowego elektroenergetycznego opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.


Propozycja rozwiązań zawartych w projekcie ma na celu umożliwienie dokonywania zmian obowiązujących warunków dotyczących bilansowania (WDB) oraz instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, w okresie od dnia wejścia w życie rozporządzenia systemowego z dnia 22 marca 2023 roku do dnia przyjęcia nowych WDB i nowych instrukcji.


Prezes URE opublikował stawkę opłaty mocowej na 2024 rok


Od 2,66 zł do 14,9 zł netto miesięcznie wyniesie w 2024 roku stawka opłaty mocowej dla odbiorców ryczałtowych w zależności od zużycia. Dla pozostałych uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59) i wyniesie 0,1267 zł/kWh zł za kWh.


Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej


Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni stanowiący realizację upoważnienia ustawowego zawartego w tzw. specustawie biogazowej.

Z ułatwień w niej przewidzianych można skorzystać wyłącznie po spełnieniu szeregu warunków, z których jednym jest wykorzystywanie wyłącznie substratów stanowiących produkty rolne lub produkty uboczne rolnictwa, produkty uboczne, odpady lub pozostałości z przetwórstwa rolno-spożywczego, biomasę rośliną zabraną z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne, a także odchody zwierzęce pozyskane z działalności innej niż działalność rolnicza.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, nadrzędnym celem wdrażanych rozwiązań jest zwiększenie lokalnego wykorzystania do produkcji biogazu rolniczego, biomasy pochodzącej z gospodarstw rolnych i przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego. Z tego też względu, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju przy określaniu listy substratów, pod uwagę wzięto przede wszystkim zasadę gospodarki obiegu zamkniętego, gdzie różnego rodzaju substraty są zagospodarowane lokalnie tam, gdzie powstają.

 

 

 

Powrót do SPISU TREŚCI.

 
 
OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Wyrok TSUE z 21 września 2023 r. w sprawie rejestru klauzul niedozwolonych – korzystny dla frankowiczów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w dniu 21 września 2023 r., że na gruncie przepisów Dyrektywy 93/13 można uznać warunek umowny za nieuczciwy tylko dlatego, że jest on tożsamy z warunkiem wpisanym do rejestru klauzul niedozwolonych.

Ponadto wskazał, że nieuczciwy zapis umowy nie może być utrzymywany w mocy tylko dlatego, że konsument może wykonać umowę w inny sposób na podstawie innych, nieabuzywnych warunków umowy.

Trybunał podkreślił także, że na przedsiębiorcy (banku) ciąży obowiązek informowania każdego konsumenta prostym i zrozumiałym językiem o istniejącym ryzyku i cechach umowy. Jednocześnie warunek umowy nie może być uznany za nieuczciwy wobec części konsumentów którzy zawarli umowę, a za uczciwy wobec pozostałych.

TSUE w dniu 21 września 2023r. rozpatrywał wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w związku z pytaniem zadanym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia.

Przed polskim sądem toczy się obecnie postępowanie w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych rat kredytu hipotecznego, indeksowanego do franka szwajcarskiego (CHF).

Czytaj:  WYROK TRYBUNAŁU z dnia 21 września 2023 r. przeciwko mBankowi S.A. W sprawie C‑139/22

 

Prezes UOKiK nałożył ponad 5 mln kary na Natural Pharmaceuticals


W decyzji uznano, że działania Natural Pharmaceuticals naruszają zbiorowe interesy konsumentów. Łącznie UOKiK zakwestionował siedem praktyk, które mogły ingerować w decyzje konsumentów.

Przykładowo Spółka oferowała darmową próbkę suplementu diety, natomiast gdy konsument wyrażał chęć jej otrzymania poprzez kliknięcie, wyświetlało się kolejne okno, które nie dotyczyło darmowej próbki, lecz rocznego płatnego zapasu produktu wraz z subskrypcją. UOKiK uznał, że podobna treść, jak i szata graficzna sprawiały, że oba komunikaty dla konsumentów były niełatwe do rozróżnienia. Potwierdzono, że spółka stosowała mechanizm przekierowania – zamówienie darmowej próbki i zapis na płatną subskrypcję następowały bezpośrednio po sobie.

Spółce wymierzono karę w łącznej wysokości 5 196 840 zł, dodatkowo sankcję finansową w wysokości 110 000 zł poniesie także prezes zarządu, który odpowiada za umyślne dopuszczenie do naruszenia przez przedsiębiorcę przepisów ustawy.

Decyzja nie jest prawomocna, spółce i prezesowi zarządu przysługuje odwołanie do SOKiK.

 

Powrót do SPISU TREŚCI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Skarga na przedsiębiorstwo Open AI – przepisy RODO 

Urząd Ochrony Danych Osobowych rozpatruje obecnie skargę dotyczącą programu ChatGPT. Przedmiotową skargą zarzucono twórcy tego narzędzia – firmie OpenAI to, że m.in. przetwarza ona dane w sposób niezgodny z prawem, nierzetelny, a zasady na jakich się to odbywa są nieprzejrzyste.


Jak czytamy w komunikacie Urzędu, skarżący zwrócił się do UODO, po tym, jak jego żądania związane z realizacją praw, jakie przysługują mu na gruncie RODO, nie zostały zrealizowane przez OpenAI. Program ChatGPT w odpowiedzi na jego zapytanie wygenerował nieprawdziwe informacje na temat jego osoby. Skarżący zwrócił się do OpenAI o sprostowanie nieprawdziwych informacji, jednakże wniosek ten nie został przez OpenAI uwzględniony, mimo że każdy administrator ma obowiązek przetwarzać prawidłowe dane.


W komunikacie Urzędu podkreśla się także, że postępowanie ma szczególny charakter z uwagi na fakt, że obszar ten jest nowym i jeszcze niezbadanym – także dla badaczy nowych technologii – narzędziem wykorzystującym generatywną sztuczną inteligencję.
Podkreślenia wymaga także fakt, że Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych powołała specjalną grupę roboczą do spraw OpenAI.

Czytaj: UODO Technologia musi być zgodna z RODO

Mamy nadzieję, że ten wybór tematów przypadł Państwu do gustu. Zapraszamy do obserwowania nas na bieżąco w AKTUALNOŚCIACH  i naszych mediach społecznościowych. 

Powrót do SPISU TREŚCI
Newsletter prawny mgslaw Wrzesień 2023
Energetyka

Newsletter prawny MGS LAW – energetyka – maj 2024 r.

Aktualny newsletter MGS LAW obejmuje najnowsze informacje o zmianach w prawie energetycznym, o projektach i nowelizacjach kodeksów i ustaw.        PRAWO ENERGETYCZNE Projekt ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym Wejście w życie rozporządzenia REMITII Zapowiedź Prawa wodorowego Plan ochrony infrastruktury energetycznej Zespół ds. wydzielenia

Czytaj więcej »
O Nas

Anna Miałkowska, aplikantka adwokacka MGS LAW

Z wielką przyjemnością przedstawiamy dziś Państwu Annę Miałkowską, aplikantkę adwokacką w Zespole MGS LAW.   Anna Miałkowska w MGS LAW zajmuje się bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, reprezentuje Klientów w sporach sądowych i pozasądowych oraz czynnie wspiera działalność kancelarii. Anna Miałkowska ma doświadczenie w doradztwie osobom fizycznym i prawnym, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego

Czytaj więcej »
O Nas

Nowe biuro w Warszawie MGS LAW

Z przyjemnością informujemy, że w związku ze stałym rozwojem Kancelarii, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, otworzyliśmy dla Państwa nowe biuro w Warszawie.   Nowa, dodatkowa lokalizacja MGS LAW w Warszawie będzie udogodnieniem przy obsłudze naszych obecnych, jak i przyszłych Klientów ze stolicy i innych miejsc z Polski i zza granicy. Kancelaria MGS LAW w Warszawie, otwarta z początkiem

Czytaj więcej »