Aktualności prawne

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW

Facebook
Twitter
LinkedIn

 

Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw –  zebrane we wrześniu 2021 r.

 

Znajdziecie tu Państwo wiadomości zawierające aktualne i planowane zmiany w prawie, nowelizacje ustaw i kodeksów. Poinformujemy tu też o wejściu w życie nowych przepisów. Jest to  opracowanie i streszczenie zmian obejmujących: Polski Ład, Prawo Unii Europejskiej, prawo energetyczne, rynek energii,  prawo pracy, prawo handlowe, podatki i prawo cywilne.

 

PRAWO ENERGETYCZNE,  RYNEK ENERGII

Ryczałtowa opłata mocowa na rok 2022
Umowa sektorowa na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej
Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
Podwyżki cen energii elektrycznej:
Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw:
Wstępne informacje na temat przyszłej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE)
Fuzja PKN Orlen z Grupą Lotos S.A.


PRAWO HANDLOWE

Zmiany w prawie holdingowym oraz w zakresie odpowiedzialności członków zarządu, rad nadzorczych oraz nadzoru korporacyjnego


PRAWO PRACY

Zmiany w płacy minimalnej


POLSKI ŁAD


Podatek przychodowy
Rozszerzenie definicji zagranicznej spółki kontrolowanej
Składka zdrowotna
Nowe uprawnienia KAS
Ulga na powrót w PIT


PRAWO CYWILNE


Przepisy o zadośćuczynieniu za naruszenie więzi rodzinnych
Zmiany w postępowaniu nakazowym z weksla oraz przy wnoszeniu pism do sądu


PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ


Zmiany w prawach konsumenta
Ujednolicenie typu ładowarek w Unii Europejskiej


KONFERENCJE


„O cenach energii, czyli dlaczego jest tak drogo” – Forum Energii i Klimatu Pracodawców Pomorza i Kancelaria MGS LAW zapraszają na spotkanie dotyczące cen energii teraz i w przyszłości.

 

 

 

PRAWO ENERGETYCZNE,  RYNEK ENERGII

 

Ryczałtowa opłata mocowa na rok 2022

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki poinformował, że od 2022 r. zostaną wprowadzone zmiany co do ryczałtowej opłaty mocowej dla gospodarstw domowych i innych mniejszych odbiorców:

 • Gospodarstwa zużywające poniżej 0,5 MWh rocznie zapłacą 2,37zł miesięcznie
 • Gospodarstwa zużywające od 0,5 do 1,2 MWh rocznie zapłacą 5,68zł miesięcznie
 • Gospodarstwa zużywające od 1,2 do 2,8 MWh rocznie zapłacą 9,46zł miesięcznie
 • Gospodarstwa o zużyciu ponad 2,8 MWh rocznie zapłacą 13,25zł miesięcznie

Wysokość opłaty będzie również uzależniona od tzw. indywidualnej krzywej poboru czyli różnicy pomiędzy zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania a zużyciem w pozostałych godzinach doby. Dodatkowo tymi stawkami zostaną objęci odbiorcy energii z grupy taryfowej C1 o mocy zamówionej do 16kW.

Dla pozostałych odbiorców została przyjęta bazowa stawka na poziomie 0.1026 zł netto za każdą kWh pobraną w godzinach między 7 a 22 podczas dni roboczych lecz zgodnie z nowelizacją ustawy rynku mocy będzie do nich również aplikowana wyżej wymieniona opłata uzależniona od indywidualnej krzywej poboru. Informacja wyróżnia cztery grupy odbiorców w zależności od różnic w energii zużywanej w dni robocze podczas godzin szczytu oraz poza tymi godzinami:

 • Dla różnicy wynoszącej poniżej 5% przyjmuje się korektę opłaty z współczynnikiem 0,17
 • Dla różnicy pomiędzy 5-10% przyjmuję się korektę opłaty z współczynnikiem 0,5
 • Dla różnicy pomiędzy 10-15% przyjmuje się korektę opłaty z współczynnikiem 0,83%
 • Dla różnicy powyżej 15% nie przyjmuje się korekty- odbiorca będzie płacił pełną stawkę

Przepisy te wchodzą w życie z dniem 1 października 2021 roku i będą funkcjonować do 1 stycznia 2028 roku- po tej dacie stawki ryczałtowe nie będą już funkcjonowały. Dla wszystkich odbiorców energii będzie się przyjmowało opłatę mocową zależną od profilu zużycia- im profil bardziej płaski tym opłata będzie niższa. Poszczególne grupy odbiorców będą sukcesywnie włączani do rozliczenia tego typu – zgodnie z ustawą odbiorcy przyłączeni do sieci wysokich napięć będą nimi objęci od 1 października 2021 roku, odbiorcy korzystający z sieci średnich napięć od 1 stycznia 2022 roku, odbiorcy przyłączeni do sieci niskich napięć o mocy przyłączeniowej większe od 16kW od 1 stycznia 2025 roku, a obecni odbiorcy ryczałtowi do 1 stycznia 2028 roku.

 

Umowa sektorowa na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

15 września zostało podpisane porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Przyjęte rozwiązania zakładają przyśpieszenie rozwoju morskich farm wiatrowych, a także uczynienia z nich infrastruktury krytycznej. Ma ona gwarantować minimalnie 30% udziału tego komponentu krajowego. Umowa zakłada, że terminal instalacyjny w porcie Gdynia będzie gotowy od 2025 roku, a drugi między 2026 a 2030 rokiem. Ponadto mają powstać co najmniej 2 porty serwisowe (planowane w Łebie i w Ustce) pozwalające na obsługę oraz serwis morskich farm wiatrowych. Dodatkowo do 2030 roku mają zostać powołani krajowi operatorzy floty instalacyjnej. Najważniejszym skutkiem tego porozumienia będą regularne konsultacje zmian legislacyjnych w Polsce z branżą morskich firm wiatrowych co pozwoli na rozwój nowych inwestycji w tym sektorze.

 

Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

W dniu 22 września 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców przedstawiają się następująco:

 • Nowelizacja upraszcza warunki wspólnej realizacji NCR przez kilka podmiotów poprzez rezygnację z obowiązku wcześniejszego poinformowania takiej realizacji. Informacja ta ma być umieszczana przez przedsiębiorców w sprawozdaniu rocznym. Wydłużony zostaje również termin na wykonanie obowiązku sprawozdawczego- z 31 marca na 30 czerwca. Wprowadzono również stałą kwotę 215zł/tCO2eq w karach za brak realizacji NCR. Podmioty, które nie zrealizowały tego obowiązku będą mogły w latach 2021-2024 skompensować ten obowiązek uiszczeniem opłaty zastępczej po uprzednim wykazaniu minimalnej realizacji NCR (4% dla roku 2021, 4,1% dla roku 2022, 4,5% dla roku 2023 oraz 5% dla roku 2024).
 • Wprowadzono coroczną aktualizację wskaźnika energii elektrycznej oraz możliwość wykorzystania sprężonego gazu ziemnego i skroplonego gazu ziemnego poprzez włączenie do realizacji NCR przedsiębiorców wprowadzających do obrotu CNG lub LNG na stacjach paliwowych lub zakładowych.
 • Wdrożona zostaje ewidencja projektów redukcji emisji gazów cieplarnianych w segmencie wydobywczym. Będzie ona prowadzona przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ewidencja ta będzie dostępna w biuletynie informacji publicznej URE i będzie informować o projektach redukcji emisji gazów cieplarnianych, osiągniętych z tych projektów ograniczeń emisji, a po złożeniu sprawozdań rocznych także informacje jakie projekty redukcji zostały faktycznie wykorzystane do realizacji NCR.

Co ważne, NCR w 2021 roku ma być realizowany w terminie od 3 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

 

Podwyżki cen energii elektrycznej

Energia elektryczna na warszawskiej Towarowej Giełdzie Energii nieustannie drożeje. Średnia cena prądu na giełdzie wyniosła 465,70 zł/MWh w podstawie oraz 495,33 zł/MWh. W porównaniu do września 2020 roku ceny wzrosły o 90% i nie zapowiada się aby ten trend miał się zmienić. Ponadto z powodu wysokich cen energii wzrasta eksport energii co dodatkowo podwyższa ceny w naszym kraju. Równolegle do cen prądu wzrastają certyfikaty wspierające odnawialne źródła energii oraz przyszłoroczne stawki mocowe.

 

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw została przyjęta przez Senat i z dniem 20 września 2021 roku parlament przekazał ją do podpisu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie.

 • Projekt wprowadza nowe definicje i rozszerza poprzednie. Jedną z nich jest tzw. „Mała Instalacja”. Jest to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50kW i nie większej niż 1MW, która jest przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 KV lub o mocy osiągalnej cieplnej większej niż 150kW i nie mniejszej niż 3MW. Łączna moc elektryczna przy mocy osiągalnej cieplnej została określona na większą niż 50kW i nie większą niż 1MW. Rozszerza także definicje dotyczące mikroinstalacji: zarówno mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii oraz łączną moc znamionową czynną. Dotyczą one zespołu urządzeń do wytwarzania energii podanego przez producenta na tabliczce znamionowej lub w przypadku jej braku moc znamionową czynną tego zespołu określoną przez Polskie Centrum Akredytacji co dotyczy instalacji wytwarzającej energię elektryczną z biogazu. W przypadku generatorów, modułów fotowoltaicznych lub ogniwa paliwowego zostaną one podane na tabliczce znamionowej. W ustawie o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza definicję urządzeń innych niż wolnostojące, które należy rozumieć jako urządzenia techniczne zamontowane na budynku.

Nowelizacja wdraża nowe obowiązki dla operatorów systemu dystrybucyjnych oraz sprzedawców w prosumenckim modelu wprowadzania i pobierania energii. Operator przekazuje sprzedawcy dane pomiarowe energii wprowadzonej i pobranej przez prosumenta przed i po sumarycznym bilansowaniu. Natomiast sprzedawca dokonuje rozliczenia energii wprowadzonej oraz pobranej przez prosumenta z sieci po sumarycznym bilansowaniu oraz ma obowiązek zapewnienia działania systemu teleinformatycznego, za pomocą którego udostępnia prosumentowi dane pomiarowe. Szczegółowe informacje co do stawek, sposobu rozliczeń oraz opłat określi Minister Klimatu i Środowiska w drodze rozporządzenia.

 • Do obowiązków wytwórcy energii w małej instalacji zostało dodane przekazywanie Prezesowi URE sprawozdań półrocznych zawierających wytworzonej oraz sprzedanej energii elektrycznej oraz zużytych paliw do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii. Natomiast Prezes URE ma obowiązek dokonania wpisu wytwórcy energii w małej instalacji w terminie 21 dni od wpływu wniosku. Jeżeli nie dokona takiego wpisu to po 49 dniach od złożenia wniosku wytwórca może rozpocząć działalność (nie dotyczy to sytuacji, gdy Prezes URE wezwał wytwórcę do uzupełnienia wniosku).
 • Wytwórcy energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji będą musieli wykorzystywać jedynie określone substraty (pochodzące z przetwarzania produktów pochodzących z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa, jeżeli pochodzą z zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno- spożywczego) oraz wskazywać kod odpadów wraz z dodatkowym oznaczeniem informującym iż wykorzystano dozwolone substraty. Do końca kwartału następującego po kwartale, w którym nowelizacja wejdzie w życie takowy kod oraz oznaczenia nie są wymagane.
 • Projekt wprowadza definicję członka spółdzielni energetycznej jako podmiot, którego instalacja jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oraz reguluje relacje między operatorami systemów dystrybucyjnych, sprzedawców energii elektrycznej oraz odbiorców i wytwórców energii w spółdzielni energetycznej. Szczegółowe sposoby rozliczenia zostaną określone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w osobnym rozporządzeniu.
 • Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500kW posiadający zespół urządzeń służący do wyprowadzania mocy z sieci będzie mógł dokonać sprzedaży niewykorzystanej energii. Na przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą nadwyżki energii znajdujących się w trudnej sytuacji nie będzie ciążył obowiązek zwrotu pomocy publicznej jeśli Komisja Europejska uzna taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym. Data graniczna obowiązku sprzedania niewykorzystanej energii zostaje przedłużona z 30 czerwca 2039 roku na 30 czerwca 2047 roku. Wytwórca ten w terminie 90 dni od wejścia w życie tej nowelizacji musi złożyć deklarację o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii po stałej cenie zakupu Prezesowi URE. Okres sprzedaży tej energii będzie wynosił 2 lata od dnia wydania tego zaświadczenia.
 • Zmiany dotyczą także aukcji na sprzedaż energii elektrycznej. Energia ta może zostać sprzedana tylko i wyłączenie w przypadku gdy urządzenia wchodzące w jej skład służące do wytwarzania oraz przetwarzania energii zostały wyprodukowane w okresie 42 miesięcy. Wyjątkiem jest przypadek gdy do wytworzenia energii stosuje się wyłączenie jeden surowiec:

– w przypadku instalacji fotowoltaicznej w okresie 24 miesięcy

– w przypadku instalacji wiatrowej w okresie 33 miesięcy

 • Po nowelizacji sprzedawcy zobowiązani będą dokonywali zakupu energii elektrycznej w instalacji OZE gdy wygrali aukcję rozstrzygniętą w terminie do 31 grudnia 2021 roku po cenie skorygowanej, gdy wygrali aukcję rozstrzygniętą do 31 grudnia 2027 roku, uzyskali zaświadczenie Prezesa URE o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii do 30 czerwca 2024 roku. Po wydaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym terminy te zostają przedłużone do 31 grudnia 2027 roku. Po tej decyzji wytwórcom energii, którzy spełnili powyższe wymagania przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda. Dla dodatniego salda, które nie zostało całkowicie rozliczone do końca okresu 3 lat kalendarzowych jest zwracane operatorowi rozliczeń przez sprzedawcę zobowiązanego lub wytwórcę w terminie 6 miesięcy.
 • W sytuacji gdy przyłączenie się do sieci instalacji OZE wymaga dostosowania umowy przedsiębiorstwo na wniosek wytwórcy aktualizuje harmonogram przyłączenia na podstawie zasad obowiązujących w prawie energetycznym. Jeżeli przedsiębiorstwo odmówi takowego dostosowania umowy Prezes Urzędu Regulacji Energetyki takowy spór rozwiązuje w terminie 30 dni. Maksymalne ilości i wartości energii energetycznej z OZE, które zostaną sprzedane w drodze aukcji w latach 2022-2027 zostaną określone przez Radę Ministrów bez uwzględnienia corocznej waloryzacji cen sprzedaży, średniorocznym wskaźnikiem cen towarów oraz usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku kalendarzowego. Dla energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii z wyjątkiem energii elektrycznej z OZE wytworzonej w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego przysługuje skorygowane świadectwo pochodzenia z współczynnikiem 0,5. Przepisy te będą stosowane po raz pierwszy do aukcji organizowanych po dniu 1 stycznia 2022 roku.
 • W ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza się regulacje na temat rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej większej niż 500kW, a także ich stref ochronnych. Ich rozmieszczenie musi zostać ustalone w studium z wyłączeniem wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1000kW zlokalizowanych na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas V, VI, VIz oraz nieużytki oraz dla urządzeń innych niż wolnostojące.
 • Dla wytwórców energii elektrycznej z OZE w małej instalacji, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają ważne koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej wpisuje się do rejestru w terminie nie dłuższym niż 90 dni od wejścia w życie tej ustawy. Prezes URE może wezwać wytwórcę do uzupełnienia danych w terminie 60 dni od otrzymania wezwania. Po upływie tego terminu Prezes URE wydaje decyzję o wykreśleniu wytwórcy. Jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie to Prezes URE potwierdza dokonanie wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji w terminie nie dłuższym niż 90 dni od wejścia w życie tej ustawy. Postępowania o udzielenie, zmianę lub cofnięcie promesy koncesji lub samej koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji OZE, która po nowelizacji staje się małą instalacją zostają umorzone. Wyjątkiem od reguły będą przepisy uzyskiwania koncesji oraz wpisania do rejestru wytwórców energii z biogazu rolniczego w małej instalacji, w tym także z kogeneracji – po zmianach nie będzie ona wymagana.

 

Wstępne informacje na temat przyszłej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE)

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje kolejną nowelizację ustawy o OZE. Jak na razie projekt znajduje się w wstępnej fazie przygotowań lecz ministerstwo podało zakres rzeczowy zmian. Mają one dotyczyć biometanu, klastrów energii, transpozycji RED m.in. w ciepłownictwie i handlu energią P2P, morskiej energetyki wiatrowej oraz wsparcia dla instalacji, dla których upłynął 15 letni okres wsparcia pierwotnego.

 

Fuzja PKN Orlen z Grupą Lotos S.A.

Prezes Orlenu- Daniel Obajtek potwierdził, że w listopadzie zostanie ogłoszony partner przejmujący część aktywów Lotosu co jest warunkiem sfinalizowania fuzji tych dwóch koncernów paliwowych. Połączenie znajduje się w końcowym etapie- po ogłoszeniu partnera cały proces będzie musiał jedynie otrzymać pozytywną decyzję Komisji Europejskiej.

 

Konferencje i wydarzenia branży energetycznej

– informacje na końcu opracowania.

 

PRAWO HANDLOWE

Zmiany w prawie holdingowym oraz w zakresie odpowiedzialności członków zarządu, rad nadzorczych oraz nadzoru korporacyjnego

2 września 2021 roku do pierwszego czytania na posiedzeniu sejmu został skierowany rządowy projekt ustawy o zmianie Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza zmiany do tzw. prawa holdingowego, które reguluje zasady działania spółek dominujących i spółek zależnych. Zmianie ulega także zakres odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych oraz nadzór korporacyjny.

– Projekt wprowadza pojęcie tzw. „kwalifikowanego stosunku dominacji i zależności”, który polega na kierowaniu się wspólną strategią gospodarczą, umożliwiającą spółce dominującej jednolite kierownictwo nad spółkami zależnymi.

-Wprowadza szerokie pojęcie „grupy spółek”, które obejmuje spółkę dominującą oraz spółki zależne kierujące się wspólną strategią gospodarczą w celu realizacji wspólnego celu. Hierarchia w grupie spółek ma być ustalana za pomocą uchwały podczas zgromadzenia walnego wspólników lub spółki zależnej.

-Spółki dominujące otrzymują uprawnienia do wydawania tzw. „wiążących poleceń”. Dotyczą one prowadzenia spraw spółki o ile realizują cel spółek i nie kolidują z przepisami szczególnymi. Polecenie może zostać udzielone w formie pisemnej lub elektronicznej i ma wskazywać: oczekiwane zachowanie spółki zależnej w związku z wykonaniem polecenia zleconego przez spółkę dominującą, cel grupy spółek uzasadniający zlecone zadanie, korzyści lub szkody mogące nastąpić po wykonaniu zadania oraz przewidywany termin oraz sposób naprawy potencjalnych szkód, które wyniknęły podczas stosowania się do polecenia spółki zależnej.

– Zmianie ulega także zakres odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych. Nowelizacja ma wyłączyć z odpowiedzialności za błędne decyzje jeśli były podejmowane w granicach uzasadnionego ryzyka biznesowego w oparciu o ilość posiadanych informacji (z angielskiego zasada business judgament rule).

– Według uzasadnienia ustawa ma również za zadanie zwiększyć efektywność rad nadzorczych. Konkretyzuje ich obowiązki do oceny sprawozdań zarządu z działalności spółki, oceny wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, sporządzanie oraz składanie corocznych sprawozdań z wyników oceny i działalności dla zgromadzeń wspólników oraz akcjonariuszy. W tym celu ustawa rozszerza ich kompetencje co do badania dokumentów oraz rewizji działań spółki oraz ustala termin do otrzymania takowych informacji na nie później niż 2 tygodnie. Ponadto rady nadzorcze w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych mają uzyskać prawo do ustalania stałych lub tymczasowych komitetów rady nadzorczej do pełnienia określonych czynności.

– Projekt rozszerza również możliwość przymusowego zakupu na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Takie uprawnienie będzie posiadać spółka dominująca reprezentująca między 75% a 95% kapitału zakładowego.

 

PRAWO PRACY

Płaca minimalna od stycznia 2022 r. 

W połowie czerwca rząd zaproponował aby od stycznia 2022 roku płaca minimalna wynosiła 3000zł brutto (19,6zł na godzinę). Propozycja ta nie spotkała się z aprobatą związków zawodowych oraz związków pracodawców. W porównaniu z pensją minimalną z obecnego roku pracownicy zarabialiby 2202,72zł na rękę czyli o 141,05 zł więcej.

Przedstawiciele pracodawców zgodzili się jedynie na to, aby płaca minimalna wzrosła o 5,1% (propozycja rządu zakłada podwyższenie o 7.1%), natomiast związki zawodowe pracowników uważają, że płaca powinna wynosić 3100zł brutto ze względu na wzrost gospodarczy oraz inflację.

Po braku porozumienia na forum Rady Dialogu Społecznego sprawa przeszła do Rady Ministrów, która ustaliła, że minimalne wynagrodzenie w roku 2022 będzie wynosiło 3010 zł (stawka godzinowa będzie wynosiła 19,7zł) co stanowi około połowę średniego wynagrodzenia (5922zł).

Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia nastąpi z dniem 1 stycznia 2022 roku.

 

POLSKI ŁAD

 

Podatek przychodowy

Rząd przyjął projekt, który przewiduje wprowadzenie podatku od największych firm (m.in. spółki kapitałowe i ich grupy). , których udział dochodów w przychodach wynosić będzie mniej niż 1%. Podatek ten ma dotyczyć jedynie dochodów i przychodów z działalności operacyjnej (związanej z bezpośrednim wytwarzaniem towarów lub świadczeniem usług) i będzie wynosić 0.4% osiąganych przychodów plus 10% z nadmiarowych płatności biernych. Podatek ma wejść w życie od 1 stycznia 2021 roku.

 

Rozszerzenie definicji zagranicznej spółki kontrolowanej

Kwestia podatków od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej jest określana w ustawie o PIT oraz w ustawie o CIT. W ramach Polskiego Ładu zostają wprowadzone zasadnicze zmiany co do tych ustaw, które według ustawodawcy mają doprecyzować przesłanki regulujące zagraniczną jednostkę kontrolowaną. Projekt zakłada wprowadzenie dwóch typów takich spółek:

-Pierwszy to taki, w którym przychody spółki są pasywnie niższe o 30% od sumy wartości posiadanych udziałów w aktywach. Dodatkowo aktywa te powinny stanowić 50% wartości aktywów spółki CFC ( z angielskiego Controlled Foreign Company).

– Druga kategoria dotyczy spółek rozliczanych według stopy zwrotu z posiadanych aktywów, obliczanej wzorem zawartym w przepisach.

Ponadto przepisy rozszerzają katalog przychodów na usługi niematerialne np. usługi prawne, reklamowe, rekrutacja pracowników i tym podobne. Dodatkowo Polski Ład przewiduje przypisanie spółek do CFC jeśli polski podatnik wraz z innymi podatnikami zamieszkałymi lub posiadającymi zarząd na terytorium Polski posiadają łącznie ponad 50% udziałów. W praktyce oznacza to iż nawet jeśli dwóch niepowiązanych ze sobą Polskich podatników posiada większość aktywów w spółce to i tak stosuje się do nich przepisy dotyczące CFC co znajdzie zastosowanie w zagranicznych spółkach zakładanych przez Polaków.

 

Składka zdrowotna

Po konsultacjach Ministerstwo Finansów zmieniło swoje stanowisko co do rozliczeń składki zdrowotnej na zasadzie podatku liniowego, ryczałtu oraz karty podatkowej.

-Dla podatników rozliczających się liniowo składka ulega obniżeniu z pierwotnie zapowiadanych 9% na 4.9% z zastrzeżeniem, że nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia. W rezultacie składka minimalna dla tej grupy wyniesie 270 zł i będzie również obowiązywała rozliczających się według karty podatkowej.

– W przypadku ryczałtu podstawą do rozliczeń będzie przeciętne roczne wynagrodzenie. Progi procentowe będą wynosić 60% dla wynagrodzenia do 60 tysięcy złotych rocznie, 100% do 300 tysięcy złotych rocznie, a powyżej 300 tysięcy rocznie 180%. Przykładowo gdy zarabiamy 60000zł rocznie to składka miesięczna wyniesie 305,56 zł.

-Zmianie ulega również termin płatności składki do ZUS. Termin płatności zostaje przeniesiony na 20 dzień miesiąca po miesiącu, za który należy zapłacić.

 

Nowe uprawnienia KAS

Polski Ład nowelizuje dwie ustawy: O Krajowej Administracji Skarbowej oraz o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wprowadzony zostaje przepis poświęcony tymczasowemu zajęciu ruchomości. Funkcjonariusz w toku wykonywania kontroli celno- skarbowej będzie miał prawo do dokonania tymczasowego zajęcia jeżeli w stosunku do niego była prowadzona egzekucja o wartości długów przekraczającej 10 tysięcy złotych. Zajęcie będzie polegało na pozbawieniu dłużnika prawa do rozporządzania tymczasowo zajętą nieruchomością. Okres trwania tego procesu został określony na 96 godzin od podpisania stosownego protokołu. Po zmianach w tym czasie organ egzekucyjny będzie musiał zweryfikować wysokość zadłużenia. Jeśli zajęcie zostanie potwierdzone to zobowiązany musi wydać postanowienie o zatwierdzeniu takowego zatrzymania.

 

Ulga na powrót w PIT

Po konsultacjach rząd zdecydował się zmienić niektóre z założeń ulgi podatkowej dla osób powracających do Polski. Jednak pomimo takiego przestawienia obejmuje ona osoby, które poprzednio nie posiadały rezydencji podatkowej w Polsce. Uprawnionymi do takiej ulgi mogą być

-Obywatele polscy

-Osoby posiadające Kartę Polaka

-Obywatele innego niż Polska Kraju UE, EOG lub Szwajcarii

-Osoby, które miały miejsce zamieszkania na terytorium RP nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat przed okresem zmiany zamieszkania i rezydencji podatkowej.

Osoby, które miały miejsce zamieszkania przez przynajmniej 3 lata w określonych państwach np. państwach członkowskich UE, EOG, w Szwajcarii ale również w USA, Kanadzie, Australii, Wielkiej Brytanii.

Kryteria aby skorzystać z ulgi prezentują się następująco:

– Należy przenieść miejsce zamieszkania dla celów podatkowych do Polski i podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

– Udokumentować, że przed powyższą zmianą podatnik przez co najmniej 3 lata kalendarzowe nie posiadał miejsca zamieszkania w Polsce i znajdowało się ono za granicą.

Prawo do ulgi będzie przysługiwało w czterech kolejnych latach od przeniesienia miejsca zamieszkania do Polski. Przychody podatnika do kwoty 85528zł rocznie będą podlegały zwolnieniu z PIT czyli przykładowo jeżeli podatnik uzyskuje dochody opodatkowane według stawki 32% przy maksymalnym wynagrodzeniu będzie mógł obniżyć swój PIT o ponad 27 tysięcy złotych rocznie.

 

PRAWO CYWILNE

Przepisy o zadośćuczynieniu za naruszenie więzi rodzinnych

19 września weszła w życie nowelizacja kodeksu cywilnego. Wraz z nią przepisy określające tzw. „zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej”. Do kodeksu cywilnego został dodany artykuł stanowiący, że „w razie ciągłego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”.

Przepis będzie również dotyczył przypadków, gdy w następstwie czynu powodującego powyższy uszczerbek nie będzie możliwe nawiązanie więzi rodzinnej. Warto zwrócić uwagę na to, iż przepis ten może być stosowany z mocą wsteczną- czyli także w związku ze zdarzeniami, które uniemożliwiły powstanie lub kontynuowanie takowej więzi przed wejściem w życie tej nowelizacji.

 

Zmiany w postępowaniu nakazowym z weksla oraz przy wnoszeniu pism do sądu

Z dniem 24 września 2021 roku weszły w życie przepisy uzupełniające kodeks postępowania cywilnego. Rozszerzają zapisy chroniące konsumentów między innymi w przypadku zapłaty na podstawie weksla- przy zarzutach od nakazu zapłaty opłata od osoby pozwanej nie przekroczy 750zł. Dodatkowo w sytuacji, w której konsument zostanie pozwany na podstawie wydanego przez niego weksla sąd będzie musiał z urzędu zbadać umowę, która była jego podstawą aby zweryfikować jej postanowienia.

Zmiany dotyczą także składania pism procesowych oraz wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniach sądowych. Rozwiązania znajdujące się w nowelizacji umożliwiają oddanie pisma procesowego do sądu w formie przesyłki poleconej w placówce każdego operatora pocztowego w Polsce.

Dodatkowo osoba ubiegająca się o pomoc prawną będzie mogła uzyskać zwrot kosztów, które wyniknęły z tłumaczenia dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o przyznanie prawa do pomocy.

 

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

Zmiany w prawach konsumenta, przepisy Dyrektywy Omnibus

We wrześniu zakończył się proces konsultacji publicznych projektu nowelizacji ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te wprowadzają przepisy tzw. „Dyrektywy Omnibus”, która ma unowocześnić przepisy Unii Europejskiej dotyczące ochrony konsumenta.

Projekt ustawy wdrażający wyżej wymienioną dyrektywę zmienia główne ustawy regulujące obszar ochrony praw konsumenta w Polsce i wprowadza propozycje zmian konkretnie skierowanych w specyfikę rynku polskiego.

Nowelizacja reguluje zasady informowania przez sprzedawców o obniżkach cen towarów i usług. W każdym przypadku obniżenia ceny przedsiębiorca będzie miał obowiązek wykazać informację o najniższej cenie tego towaru jaka obowiązywała w okresie 30 dni od wprowadzenia obniżki. W przypadku produktów będących w sprzedaży krócej niż 30 dni sprzedawca ma obowiązek poinformować o najniższej cenie produktu od momentu wprowadzenia go do sprzedaży. Przy produktach ulegających szybkiemu zepsuciu lub posiadającym krótki termin przydatności należy umieścić informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

Zmianie ulegną również obowiązki platform e-commerce co do transparentności ich działania. Po wprowadzeniu nowelizacji platformy będą musiały prezentować zasady działania parametrów wpływających na pozycjonowanie produktów w wynikach wyszukiwania. Sprzedawcy nie mają obowiązku ujawniania algorytmów oraz szczegółowych mechanizmów funkcjonowania, a jedynie ogólne parametry wpływające na rekomendowanie ich klientowi (np. wskaźniki oceny jakości towarów, ranking sprzedawcy itp.). Modyfikacji ulega także system publikowania opinii i ocen przez klientów. Przedsiębiorca będzie musiał wskazać sposób weryfikacji czy opinie rzeczywiście pochodzą od klientów, którzy nabyli lub użytkowali dany produkt.

W projekcie znalazły się propozycje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przewidują one zakaz zawierania umów o świadczenie usług finansowych poza lokalem przedsiębiorstwa czyli np. podczas wycieczek rozumianych jako spotkanie dla konsumentów zorganizowane w celu promocji lub sprzedaży produktu. Zakaz ten dotyczy także umów związanych bezpośrednio podczas pokazu np. ubezpieczeniowych lub kredytowych.

Zgodnie z projektem ustawa wejdzie w życie 3 miesiące od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Ujednolicenie typu ładowarek w Unii Europejskiej

23 września 2021 roku Komisja Europejska zaproponowała zmiany w dyrektywie dotyczącej urządzeń radiowych, które mają ustanowić jeden rodzaj portu ładowania dla elektroniki- typ USB-C. Zmiana ta ma obejmować smartfony, aparaty fotograficzne, przenośne głośniki, tablety oraz konsole do gier video.

Ponadto proponuje się rozdzielenie sprzedaży ładowarek od sprzedaży urządzeń elektronicznych oraz ustalenie opcji szybkiego ładowania jako standard przy wszystkich ładowarkach. Projekt nowelizacji dyrektywy znajduje się obecnie w fazie głosowania Parlamentu Europejskiego.

 

KONFERENCJE

 

Ceny energii teraz i w przyszłości, czyli dlaczego jest tak drogo?

W imieniu organizatora, którym jest Forum Energii i Klimatu Pracodawców Pomorza a także w imieniu prelegentów wśród których jest m.in. Michał Sznycer, Partner Kancelarii MGS LAW, Wiceprezes Zarządu i Koordynator Forum Energii i Klimatu Pracodawców Pomorza, serdecznie zapraszamy Członków PP na spotkanie dotyczące cen energii teraz i w przyszłości.

Spotkanie odbędzie się 15 października 2021 r. w siedzibie Pracodawców Pomorza.

Zapisy:  TUTAJ.

 

Zmiany legislacyjne w zakresie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE)

21.10.2021 godz. 13:00

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza – organizator

Michał Sznycer, radca prawny, partner MGS LAW – prelegent

Dowiedz się więcej o planowanych zmianach legislacyjnych w zakresie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

 • Jakie perspektywy stoją przed rozwojem odnawialnych źródeł energii w Polsce?
 • System wsparcia prosumentów – czy i kiedy ulegnie zmianie?
 • Jak dynamiczne taryfy energii wpłyną na koszty ponoszone przez odbiorców końcowych?

Zapisy:  https://lnkd.in/ekYtNpZ5

 

Kongres Energetyki Przyszłości – KEP 21

1-2 grudnia 2021 r. w Toruniu, z jednoczesną transmisją online.

Moderatorem IV Panelu “Energetyka rozproszona – rewolucja czy ewolucja rynku OZE” będzie radca prawny, partner MGS LAW Michał Sznycer

Dyskusje dotyczące transformacji energetycznej, a tym samym udziału odnawialnych źródeł energii w tym procesie, dotykają w ostatnim czasie wiele grup społecznych – od osób na co dzień związanych z branżą energetyczną przez obywateli zaangażowanych w problematykę energii odnawianej, aż po polityków, inicjujących nowe rozwiązania.

Odpowiedzią na wspomniane dyskusje jest Kongres Energetyki Przyszłości – KEP 2021, który odbędzie się 1-2 grudnia 2021 r. w Toruniu, z jednoczesną transmisją online.

Organizatorami Kongresu Energetyki Przyszłości jest Stowarzyszenie “Z energią o prawie”, SKN Prawa Energetycznego “on/off” z UMK oraz KN Prawa Energetycznego UW.

Szczegóły: https://www.linkedin.com/company/kongres-energetyki-przyszlosci-kep/

 

 

www.mgs-law.eu
O Nas

Nowe biuro w Warszawie MGS LAW

Z przyjemnością informujemy, że w związku ze stałym rozwojem Kancelarii, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, otworzyliśmy dla Państwa nowe biuro w Warszawie.   Nowa, dodatkowa lokalizacja MGS LAW w Warszawie będzie udogodnieniem przy obsłudze naszych obecnych, jak i przyszłych Klientów ze stolicy i innych miejsc z Polski i zza granicy. Kancelaria MGS LAW w Warszawie, otwarta z początkiem

Czytaj więcej »
Energetyka

Kongres Energetyki Przyszłości KEP III edycja

MGS LAW, jako Partner wydarzenia,  serdecznie zaprasza Państwa do udziału w Kongresie Energetyki Przyszłości, gdzie Michał Sznycer znajdzie się wśród ekspertów na panelu: Nowy kierunek rynku energii.    Kongres Energetyki Przyszłości, III edycja  (KEP 2024) odbędzie się w Toruniu w dniach 16-17 kwietnia 2024 r.  Wśród ekspertów III edycji  Kongresu Energetyki Przyszłości,

Czytaj więcej »
O Nas

Izabela Koszela, radca prawny w Zespole MGS LAW

Izabela Koszela, radca prawny pracuje w Zespole MGS LAW od marca 2024 roku.  Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w branży budowlanej i deweloperskiej. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego prawa nieruchomości, w tym kompleksowej obsługi prawnej procesów inwestycyjno-budowlanych. Mec. Izabela Koszela w toku dotychczasowej

Czytaj więcej »