Nowelizacja kodeksu pracy

Nowelizacja kodeksu pracy

Ju┼╝ niebawem, bo 22 lutego 2016 roku wchodz─ů w ┼╝ycie zmiany w Kodeksie pracy, kt├│re zrewolucjonizuj─ů zasady zawierania um├│w o prac─Ö na czas okre┼Ťlony. Poni┼╝ej przedstawiamy zestawienie najwa┼╝niejszych zmian oraz regulacji przej┼Ťciowych.

Rodzaje um├│w o prac─Ö

Po wej┼Ťciu w ┼╝ycie zmian w Kodeksie pracy b─Öd─ů przewidziane tylko trzy rodzaje um├│w ÔÇô umowa o prac─Ö na czas nieokre┼Ťlony, na czas okre┼Ťlony i na okres pr├│bny. Nie b─Ödzie ju┼╝ um├│w na czas wykonywania okre┼Ťlonej pracy.

ZNOWELIZOWANE BRZMIENIE PRZEPISU:

Art. 25 K.P.

┬ž 1.Umow─Ö o prac─Ö zawiera si─Ö na okres pr├│bny, na czas nieokre┼Ťlony albo na czas okre┼Ťlony.

┬ž 2.Umow─Ö o prac─Ö na okres pr├│bny, nieprzekraczaj─ůcy 3 miesi─Öcy, zawiera si─Ö w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i mo┼╝liwo┼Ťci jego zatrudnienia w celu wykonywania okre┼Ťlonego rodzaju pracy.

┬ž 3.Ponowne zawarcie umowy o prac─Ö na okres pr├│bny z tym samym pracownikiem jest mo┼╝liwe:

1) je┼╝eli pracownik ma by─ç zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;

2) po up┼éywie co najmniej 3 lat od dnia rozwi─ůzania lub wyga┼Ťni─Öcia poprzedniej umowy o prac─Ö, je┼╝eli pracownik ma by─ç zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres pr├│bny.

Kolejne umowy na czas okre┼Ťlony

Zmienione przepisy zak┼éada─ç b─Öd─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç zawarcia maksymalnie 3 um├│w o prac─Ö na czas okre┼Ťlony i jednocze┼Ťnie, zar├│wno ┼╝adna z tych pojedynczych um├│w jak i umowy ┼é─ůcznie nie b─Öd─ů mog┼éy by─ç zawarte na czas d┼éu┼╝szy ni┼╝ 33 miesi─ůce. Czwarta umowa lub umowa po przekroczeniu 33 miesi─Öcy b─Ödzie z mocy prawa umow─ů o prac─Ö na czas nieokre┼Ťlony.

ZNOWELIZOWANE BRZMIENIE PRZEPISU:

Art. 251 K.P.

┬ž 1.Okres zatrudnienia na podstawie umowy o prac─Ö na czas okre┼Ťlony, a tak┼╝e ┼é─ůczny okres zatrudnienia na podstawie um├│w o prac─Ö na czas okre┼Ťlony zawieranych mi─Ödzy tymi samymi stronami stosunku pracy, nie mo┼╝e przekracza─ç 33 miesi─Öcy, a ┼é─ůczna liczba tych um├│w nie mo┼╝e przekracza─ç trzech.

┬ž 2.Uzgodnienie mi─Ödzy stronami w trakcie trwania umowy o prac─Ö na czas okre┼Ťlony d┼éu┼╝szego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uwa┼╝a si─Ö za zawarcie, od dnia nast─Öpuj─ůcego po dniu, w kt├│rym mia┼éo nast─ůpi─ç jej rozwi─ůzanie, nowej umowy o prac─Ö na czas okre┼Ťlony w rozumieniu ┬ž 1.

┬ž 3.Je┼╝eli okres zatrudnienia na podstawie umowy o prac─Ö na czas okre┼Ťlony jest d┼éu┼╝szy ni┼╝ okres, o kt├│rym mowa w ┬ž 1, lub je┼╝eli liczba zawartych um├│w jest wi─Öksza ni┼╝ liczba um├│w okre┼Ťlona w tym przepisie, uwa┼╝a si─Ö, ┼╝e pracownik, odpowiednio od dnia nast─Öpuj─ůcego po up┼éywie okresu, o kt├│rym mowa w ┬ž 1, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o prac─Ö na czas okre┼Ťlony, jest zatrudniony na podstawie umowy o prac─Ö na czas nieokre┼Ťlony.

Umowa na czas wykonywania okre┼Ťlonej pracy

W miejsce dotychczasowej umowy na czas wykonywania okre┼Ťlonej pracy, znowelizowany kodeks pracy przewidywa┼é b─Ödzie szczeg├│lny rodzaj um├│w na czas okre┼Ťlony, do kt├│rych nie b─Öd─ů mia┼éy zastosowania zasady przewidziane w znowelizowanym art. 251 ┬ž 1 k.p., a wi─Öc umowy te b─Öd─ů mog┼éy by─ç zawierane na okres d┼éu┼╝szy ni┼╝ 33 miesi─ůce. Te szczeg├│lne umowy uregulowane zostan─ů w art. 251 ┬ž 4 k.p. o nast─Öpuj─ůcym brzmieniu:

┬ž 4. Przepisu ┬ž 1 nie stosuje si─Ö do um├│w o prac─Ö zawartych na czas okre┼Ťlony:

1) w celu zast─Öpstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecno┼Ťci w pracy,

2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

4) w przypadku gdy pracodawca wska┼╝e obiektywne przyczyny le┼╝─ůce po jego stronie

– je┼╝eli ich zawarcie w danym przypadku s┼éu┼╝y zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezb─Ödne w tym zakresie w ┼Ťwietle wszystkich okoliczno┼Ťci zawarcia umowy.

Dodatkowo wskazane umowy b─Öd─ů obligatoryjnie podlega┼éy zg┼éoszeniu do okr─Ögowego inspektora pracy. Niewykonanie tego obowi─ůzku stanowi─ç b─Ödzie wykroczenie karane grzywn─ů w wysoko┼Ťci od 1.000,00 z┼é do 30.000,00 z┼é. Obowi─ůzek ten przewidziany b─Ödzie w art. 251 ┬ž 5 k.p.:

┬ž 5. Pracodawca zawiadamia w┼éa┼Ťciwego okr─Ögowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o prac─Ö, o kt├│rej mowa w ┬ž 4 pkt 4, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

We wskazanych umowach cel ich zawarcia lub obiektywne przyczyny uzasadniaj─ůce ich zawarcie b─Öd─ů musia┼éy zosta─ç okre┼Ťlone w tre┼Ťci samej umowy, zgodnie z nowym art. 29 ┬ž 11 k.p.:

29 ┬ž 11. W przypadku zawarcia umowy o prac─Ö na czas okre┼Ťlony w celu, o kt├│rym mowa w art. 251 ┬ž 4 pkt 1-3, lub w przypadku, o kt├│rym mowa w art. 251 ┬ž 4 pkt 4, w umowie okre┼Ťla si─Ö ten cel lub okoliczno┼Ťci tego przypadku, przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniaj─ůcych zawarcie takiej umowy.

Okres wypowiedzenia um├│w o prac─Ö na czas okre┼Ťlony

Nowelizacja kodeksu pracy zak┼éada ujednolicenie okres├│w wypowiedzenia um├│w zawartych na czas okre┼Ťlony oraz um├│w zawartych na czas nieokre┼Ťlony. Okres wypowiedzenia tych um├│w b─Ödzie jednolity i uzale┼╝niony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (sumy okres├│w zatrudnienia niezale┼╝nie od przerw pomi─Ödzy poszczeg├│lnymi okresami)

ZNOWELIZOWANE BRZMIENIE PRZEPISU:

Art. 36 K.P.

┬ž 1. Okres wypowiedzenia umowy o prac─Ö zawartej na czas nieokre┼Ťlony i umowy o prac─Ö zawartej na czas okre┼Ťlony jest uzale┼╝niony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, je┼╝eli pracownik by┼é zatrudniony kr├│cej ni┼╝ 6 miesi─Öcy;

2) 1 miesi─ůc, je┼╝eli pracownik by┼é zatrudniony co najmniej 6 miesi─Öcy;

3) 3 miesi─ůce, je┼╝eli pracownik by┼é zatrudniony co najmniej 3 lata.

Przepisy przej┼Ťciowe

Przepisy dotychczas obowi─ůzuj─ůce stosowa─ç nale┼╝y ÔÇô pomimo wej┼Ťcia w ┼╝ycie nowych regulacji ÔÇô do um├│w o prac─Ö na czas wykonywania okre┼Ťlonej pracy oraz do um├│w o prac─Ö na czas okre┼Ťlony, je┼╝eli zosta┼éy wypowiedziane przed dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie nowelizacji.

Do um├│w na czas okre┼Ťlony zawartych na okres maksymalnie 6 miesi─Öcy albo um├│w takich zawartych na d┼éu┼╝szy czas, w kt├│rych jednak nie przewidziano mo┼╝liwo┼Ťci ich rozwi─ůzania za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia, zastosowanie znajd─ů r├│wnie┼╝ wy┼é─ůcznie przepisy dotychczasowe. W zwi─ůzku z tym, nawet po 22.02.2016 r. nie b─Ödzie mo┼╝liwe ich rozwi─ůzanie przez wypowiedzenie.

Umowy o prac─Ö zawarte na okres d┼éu┼╝szy ni┼╝ 6 miesi─Öcy, w kt├│rych zosta┼éa zastrze┼╝ona mo┼╝liwo┼Ť─ç ich wypowiedzenia, po 22.02.2016r. podlega─ç b─Öd─ů wypowiedzeniu na zasadach znowelizowanych, a wi─Öc z zastosowaniem okres├│w wypowiedzenia okre┼Ťlonych w art. 36 k.p. (analogicznie jak w przypadku um├│w o prac─Ö na czas nieokre┼Ťlony). Jednak┼╝e sta┼╝ pracy, od kt├│rego uzale┼╝niony jest okres wypowiedzenia podlega ÔÇ×wyzerowaniuÔÇŁ i liczony b─Ödzie od pocz─ůtku od dnia 22.02.2016r.

W zakresie ustalenia 33-miesi─Öcznego okresu obowi─ůzywania um├│w o prac─Ö na czas okre┼Ťlony ÔÇô z dniem 22.02.2016r. dotychczasowy okres, w kt├│rym strony stosunku pracy zwi─ůzane by┼éy umowami na czas okre┼Ťlony podlega ÔÇ×wyzerowaniuÔÇŁ. Tak wi─Öc, 33-miesi─Öczny okres liczony jest od dnia 22.02.2016r. Jednak umowa zawarta na czas okre┼Ťlony, kt├│ra b─Ödzie wi─ůza┼éa strony w dniu wej┼Ťcia w ┼╝ycie nowych przepis├│w b─Ödzie uwa┼╝ana za pierwsz─ů lub drug─ů umow─Ö na czas okre┼Ťlony z dopuszczalnego limitu tych um├│w (trwaj─ůca umowa b─Ödzie uznana za drug─ů je┼Ťli zosta┼éa zawarta jako druga pod rz─ůdami starych przepis├│w).

Dotychczasowe umowy o prac─Ö zawarte w celach wskazanych w nowym art. 251┬ž 4 k.p., a wi─Öc w celu:

1) zast─Öpstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecno┼Ťci w pracy,

2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

4) w przypadku gdy pracodawca wska┼╝e obiektywne przyczyny le┼╝─ůce po jego stronie

powinny zosta─ç w terminie 3 miesi─Öcy od dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie zmian (do 22.05.2016r.) uzupe┼énione poprzez wpisanie w tre┼Ťci umowy celu, dla kt├│rego umowa zosta┼éa zawarta. Ponadto w terminie 5 dni roboczych od dnia uzupe┼énienia tre┼Ťci tych um├│w pracodawca zobligowany jest dokona─ç zg┼éoszenia umowy do okr─Ögowego inspektora pracy, zgodnie ze znowelizowanym art. 251 ┬ž 5 k.p.

Radca prawny Anna Czechowska, Radca prawny Dariusz M─ůdry