Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsument贸w

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsument贸w

Najwa偶niejsze zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsument贸w przewiduj膮:

 • Zabronione b臋dzie proponowanie konsumentom nabycia us艂ug finansowych, kt贸re nie odpowiadaj膮 ich potrzebom oraz proponowanie nabycia tych us艂ug w spos贸b nieadekwatny do ich charakteru.聽Celem tego rozwi膮zania jest nak艂onienie przedsi臋biorc贸w do analizowania, czy dana us艂uga rzeczywi艣cie odpowiada potrzebom konsument贸w.
 • Decyzje tymczasowe聽鈥 na wz贸r post臋powa艅 w sprawie praktyk ograniczaj膮cych konkurencj臋 鈥 szybka reakcja na praktyki zagra偶aj膮ce zbiorowym interesom konsument贸w. Jeszcze w toku post臋powania w sprawie naruszenia zbiorowych interes贸w konsument贸w decyzja tymczasowa zobowi膮偶e przedsi臋biorc臋 do zaniechania okre艣lonych dzia艂a艅. Pozwoli zapobiec uprawdopodobnionym zagro偶eniom.
  • Decyzja tymczasowa b臋dzie wydawana na czas nie d艂u偶szy ni偶 do wydania decyzji ko艅cz膮cej post臋powanie w sprawie.
  • Przyspieszony tryb odwo艂a艅: przedsi臋biorca b臋dzie mia艂 mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia odwo艂ania od decyzji tymczasowej. W takiej sytuacji UOKiK przeka偶e akta sprawy do S膮du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w (SOKiK) nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 14 dni, a ten b臋dzie mia艂 2 miesi膮ce na rozpatrzenie odwo艂ania.
 • Wprowadzenie instytucji聽tajemniczego klientakt贸ra pozwoli na uzyskanie dowod贸w w post臋powaniu w sprawie praktyk naruszaj膮cych zbiorowe interesy konsument贸w.
  • UOKiK b臋dzie m贸g艂 skorzysta膰 z tego rozwi膮zania tylko za zgod膮 s膮du.
  • Instrument ten pozwoli na skontrolowanie informacji przekazywanych na etapie przedkontraktowym.
  • UOKiK nie b臋dzie stosowa艂 prowokacji, a jedynie b臋dzie m贸g艂 sprawdzi膰 spos贸b oferowania produktu lub us艂ugi, a tak偶e procedur臋 zawierania umowy.
  • Instytucja聽tajemniczego klienta聽b臋dzie mia艂a zastosowanie do wszelkich praktyk, kt贸re mog膮 narusza膰 zbiorowe interesy konsument贸w.
 • Mo偶liwo艣膰 wyra偶enia pogl膮du istotnego w sprawie 鈥撀UOKiK b臋dzie m贸g艂 wyrazi膰 sw贸j pogl膮d w indywidualnej sprawie przed s膮dem powszechnym, je艣li przemawia za tym interes publiczny. Pozwoli to Prezesowi UOKiK dzieli膰 si臋 z s膮dami wiedz膮 i dorobkiem orzeczniczym z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsument贸w, co umo偶liwi s膮dowi wszechstronne rozpoznanie sprawy.
 • Mo偶liwo艣膰 publikowania bezp艂atnych komunikat贸w i ostrze偶e艅 w publicznym radiu i telewizji 鈥撀dzi臋ki temu b臋dzie mo偶liwe szybkie i skuteczne ostrze偶enie konsument贸w o zachowaniach lub zjawiskach, kt贸re istotnie zagra偶aj膮 ich interesom.
 • Nowy model kontroli postanowie艅 wzorc贸w um贸w –聽to Prezes UOKiK w decyzji administracyjnej b臋dzie rozstrzyga艂 o niedozwolonym charakterze postanowienia wzorca umowy i zakazywa艂 jego dalszego wykorzystywania.
  • Prezes UOKiK b臋dzie m贸g艂 okre艣li膰 艣rodki usuni臋cia skutk贸w naruszenia zakazu stosowania postanowie艅 niedozwolonych – np. poinformowanie konsument贸w b臋d膮cych stronami um贸w o uznaniu klauzuli za niedozwolon膮.
  • Decyzje UOKiK uznaj膮ce postanowienie za niedozwolone b臋d膮 mie膰 skutek tylko w stosunku do przedsi臋biorcy, kt贸ry je stosuje.
  • Post臋powanie b臋dzie wszczynane z urz臋du lub z inicjatywy konsument贸w, rzecznik贸w konsument贸w, Rzecznika Ubezpieczonych oraz organizacji konsumenckich, kt贸rzy uzyskuj膮 status zawiadamiaj膮cego.
  • Wi臋ksz膮 skuteczno艣膰 eliminacji klauzul z wzorc贸w um贸w zapewni mo偶liwo艣膰 nak艂adania kar przez UOKiK za stosowanie postanowie艅 niedozwolonych 鈥 do 10 proc. obrotu.
  • Przedsi臋biorca b臋dzie mia艂 tak偶e mo偶liwo艣膰 unikni臋cia kary je艣li sam zobowi膮偶e si臋 do zmiany praktyk.
  • Przedsi臋biorca b臋dzie mia艂 mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia odwo艂ania od decyzji do SOKiK.
  • Kontrola incydentalna, czyli indywidualne dochodzenie praw przez konsumenta w zwi膮zku ze stosowaniem klauzuli, b臋dzie nadal sprawowana przez s膮dy cywilne.
  • Decyzje UOKiK b臋d膮 publikowane na stronie Urz臋du.
  • Dotychczasowy charakter rejestru klauzul niedozwolonych zostanie utrzymany przez wskazany w ustawie czas.

Zmiany dotycz膮ce systemu kontroli abstrakcyjnej postanowie艅 wzorc贸w umowy maj膮 na celu eliminacj臋 problem贸w w jego funkcjonowaniu – rozbie偶no艣ci w doktrynie i orzecznictwie dotycz膮cych tzw. rozszerzonej prawomocno艣ci wyroku wpisanego do rejestru oraz wnoszenia pozwu o stwierdzenie abuzywno艣ci jedynie w celach zarobkowych. Zgodnie z aktualnym modelem kontrol臋 wzorc贸w um贸w sprawuje SOKiK (tzw. kontrola abstrakcyjna), s膮dy powszechne (tzw. kontrola incydentalna) oraz Prezes UOKiK (w ramach post臋powa艅 administracyjnych). Dzi臋ki proponowanym zmianom kontrola abstrakcyjna wzorc贸w b臋dzie szybsza i sprawniejsza. Indywidualne dochodzenie praw przez konsumenta w zwi膮zku ze stosowaniem klauzuli abuzywnej (tzw. kontrola incydentalna) 鈥 b臋dzie nadal sprawowana przez s膮dy cywilne.

Rz膮d przyj膮艂 projekt ustawy na posiedzeniu w dniu 7 lipca. Projekt trafi nast臋pnie do Sejmu. Ustawa przewiduje 6-miesi臋czne聽vacatio legis. Pozwoli to wszystkim uczestnikom rynku na dok艂adne zapoznanie si臋 z regulacjami.

殴r贸d艂o: www.uokik.gov.pl