Aktualności prawne

Nowelizacja ustawy OZE – komentarz MGS LAW dla Projekt Solartechnik

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zmiany w regulacjach dot. OZE – w biuletynie Projekt Solartechnik komentują radcy prawni, eksperci  ds. prawa energetycznego: mec. Anna Eliszewska i mec. Michał Sznycer.

Podczas posiedzenia 17 sierpnia br. Sejm poparł wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o OZE, które częściowo implementują do polskiego prawa rozwiązania unijnej dyrektywy RED II, dotyczącej wspierania odnawialnych źródeł energii. Zmiany ustawowe mogą otworzyć drogę do rozwiązań, które branża OZE postulowała i na które czeka od lat. Przepisy uchwalone pod koniec lipca, tj. nowelizacja Prawa energetycznego z 28 lipca 2023 r. (tzw. UC74) oraz nowelizacja ustawy OZE z 17 sierpnia 2023 r. (tzw. UC99) wprowadzają szereg regulacji ważnych dla wszystkich segmentów rynku energetycznego – czytamy w biuletynie Projekt Solartechnik

„Nowe regulacje dotyczące linii bezpośrednich oraz cable pooling tworzą warunki do wykorzystania potencjału inwestycyjnego, który dotychczas był istotnie ograniczany zarówno regulacyjnie, jak i praktycznie – z uwagi na ogromne trudności w uzyskiwaniu warunków przyłączenia instalacji OZE do sieci. Ponowna analiza projektów, niemożliwych do przeprowadzenia w oparciu o wcześniejszy stan prawny, może więc przyczynić się do ich urzeczywistnienia w ramach nowych modeli prawnych, a tym samym pojawienia się nowych instalacji OZE i zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w polskim miksie energetycznym” – mówi Krzysztof Czajka, wiceprezes ds. sprzedaży Projekt Solartechnik.

O komentarz dla biuletynu Projekt Solartechnik zostali poproszeni radcy prawni, eksperci prawa energetycznego MGS LAW mec. Anna Eliszewska i mec. Michał Sznycer.

Michał Sznycer, radca prawny i partner w MGS LAW wyjaśnia, że z punktu widzenia inwestycji w OZE kluczowe znaczenie będą miały przepisy dotyczące linii bezpośredniej, cable poolingu i gwarancji pochodzenia.

„Dotychczasowa regulacja dotycząca linii bezpośredniej była szczątkowa i w żaden sposób nie odzwierciedlała realnych potrzeb inwestorów, wytwórców i odbiorców energii elektrycznej. Dostarczanie energii elektrycznej za pośrednictwem takich linii było rozwiązaniem praktycznie iluzorycznym. Nowelizacja Prawa energetycznego redefiniuje linię bezpośrednią, wprowadza również konkretne obowiązki podmiotu, który posiada tytuł prawny do takiej linii i określa ramy prawne dostarczania energii za jej pośrednictwem, w tym w szczególności wprowadza obowiązek wnoszenia do OSP lub OSD (w zależności od miejsca przyłączenia) tzw. opłaty solidarnościowej oraz opłaty pokrywającej koszty utrzymywania systemowych standardów jakości i niezawodności bieżących dostaw energii elektrycznej.” – tłumaczy Michał Sznycer, radca prawny i partner w MGS LAW.

Wybudowanie linii bezpośredniej będzie wymagało złożenia do Prezesa URE zgłoszenia zawierającego m. in. ekspertyzę wpływu tej linii na system elektroenergetyczny. Pozytywna weryfikacja zgłoszenia będzie skutkować wpisem linii bezpośredniej do wykazu Prezesa URE. Istotne ułatwienie, tj. zgłoszenie uproszczone, bez konieczności dołączania ekspertyzy wpływu na sieć, przewidziano dla linii bezpośredniej spełniającej warunki ustawowe, w tym warunki: braku wpływu do sieci energii dostarczanej linią bezpośrednią oraz łącznej mocy zainstalowanej jednostek wytwórczych, z których energia ma być dostarczana linią bezpośrednią, nie większej niż 2 MW.

Kolejne zmiany w przepisach dotyczą cable poolingu, tj. możliwości przyłączania dwóch lub większej liczby instalacji OZE w jednym miejscu przyłączenia; dzielenie przyłączenia na większą liczbę instalacji OZE, w tym instalacje, które należą do różnych podmiotów, będzie możliwe, o ile napięcie znamionowe sieci elektroenergetycznej będzie wyższe niż 1 kV. Cable pooling nie będzie dopuszczalny, jeżeli miejscem przyłączenia do sieci jest instalacja odbiorcy końcowego. Wydawane przez operatora warunki przyłączenia będą dotyczyć wszystkich instalacji OZE łącznie, będzie też zawierana jedna umowa przyłączeniowa.

„Nowelizacja wprowadza dodatkowe warunki dotyczące treści takiej umowy przyłączeniowej, m. in. w zakresie uregulowania kwestii opomiarowania instalacji w taki sposób, aby zapewnić przyporządkowanie danych pomiarowych do każdej instalacji. W przypadku składania wniosku o przyłączenie instalacji OZE należących do różnych podmiotów, wniosek składa jeden z tych podmiotów, a przed jego złożeniem wszyscy uprawnieni do instalacji OZE muszą zawrzeć porozumienie obejmujące co najmniej elementy określone w przepisach, w tym wybór i upoważnienie jednego reprezentującego wszystkie strony podmiotu. Do wniosku o wydanie warunków przyłączenia załączane będą wymienione w przepisach dokumenty i oświadczenia, w tym oświadczenie o przyjęciu przez strony porozumienia odpowiedzialności solidarnej odpowiedzialności wobec operatora z tytułu przekroczenia mocy przyłączeniowej w sytuacji, w której ta moc jest niższa niż suma mocy zainstalowanej instalacji OZE.” – wyjaśnia Anna Eliszewska, radca prawny i partner MGS LAW.

Dotychczas warunkiem uzyskania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej z OZE było wprowadzenie energii do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej – czytamy na stronie Projekt Solartechnik. 

Po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących zasad wydawania gwarancji możliwe będzie ich uzyskanie także po wprowadzeniu energii w tzw. inne miejsce, co oznacza dostarczenie energii za pomocą linii bezpośredniej albo bezpośrednio do instalacji OZE wytwarzającej wodór odnawialny lub biometan. Nowelizacja obejmuje szereg dalszych zmian doprecyzowujących zasady wydawania gwarancji pochodzenia i ich umarzania.” – dodaje Anna Eliszewska.

Projekt Solartechnik to firma specjalizująca się w wielkopowierzchniowych instalacjach fotowoltaicznych, farmach wiatrowych, rozwiązaniach PV dla biznesu i sprzedaży gotowych elektrowni słonecznych. 

Nowelizacja ustawy OZE Projekt Solartechnik MGS LAW
Newsletter

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – sierpnień 2023 r.

Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – Newsletter MGS LAW zawiera  informacje zebrane z końcem sierpnia i publikowane we wrześniu 2023 r. Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa. PRAWO ENERGETYCZNE Ustawa o ochronie odbiorców energii elektrycznej podpisana przez Prezydenta Ustawa o strategicznych inwestycjach w sieci

Czytaj więcej »
Energetyka

Prawo energetyczne – wykłady na studiach podyplomowych poprowadzi M. Sznycer

Serdecznie zapraszamy na nowe studia podyplomowe „Zarządzanie zakupami energii elektrycznej i gazu”. Studia będą odbywały się w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu w formie hybrydowej a część: Prawo energetyczne poprowadzi mec. Michał Sznycer, radca prawny, partner MGS LAW.  Zarządzanie zakupami energii elektrycznej i gazu – to najnowsze studia podyplomowe, skierowane do biznesu i samorządów

Czytaj więcej »
Energetyka

Nowelizacja ustawy OZE – komentarz MGS LAW dla Projekt Solartechnik

Zmiany w regulacjach dot. OZE – w biuletynie Projekt Solartechnik komentują radcy prawni, eksperci  ds. prawa energetycznego: mec. Anna Eliszewska i mec. Michał Sznycer. Podczas posiedzenia 17 sierpnia br. Sejm poparł wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o OZE, które częściowo implementują do polskiego prawa rozwiązania unijnej dyrektywy RED II, dotyczącej wspierania odnawialnych

Czytaj więcej »