Aktualności prawne

Odnawialne źródła energii -projekt zmian ustawy

Facebook
Twitter
LinkedIn

Odnawialne źródła energii -projekt nowelizacji ustawy

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji udostępniony został projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii i niektórych innych ustaw. Przygotowany przez Ministerstwo Klimatu projekt nowelizacji jest obecnie na etapie konsultacji publicznych.

Najważniejsze zmiany obejmują:

Ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji

Projekt nowelizacji zakłada zmianę definicji małej instalacji poprzez podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej (z 500 kW do 1 MW) lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu (z 900 kW do 3 MW) dla instalacji odnawialnego źródła energii (OZE) powyżej którego producenci mają obowiązek uzyskania koncesji. W dalszym ciągu działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej w małej instalacji będzie podlegać obowiązkowi wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, nowelizacja wprowadzi z jednej strony ograniczenie obowiązków dla podmiotów chcących wytwarzać energię z małych instalacjach, z drugiej spowoduje przeniesienie „z urzędu” przedsiębiorców posiadających koncesję, a których instalacje spełniają warunki określone dla małej instalacji, do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Wydłużenie obowiązywania systemu wsparcia

Kolejnym obszarem zmian jest przedłużenie maksymalnego okresu:

  • obowiązywania mechanizmu rozliczeń „opustu” w ramach systemu prosumenckiego;
  • obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej przez mikroinstalacje OZE działające poza systemem prosumenckim;
  • obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT oraz FIP;
  • obowiązku zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego

– do dnia 30 czerwca 2045 r.

Jednocześnie maksymalny termin udzielenia pomocy publicznej w ramach systemu aukcyjnego oraz systemów FIT i FIP przedłuża się o 5 lat do 30 czerwca 2026 r.

Zmiany w zakresie planowania przestrzennego

Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 10 ust. 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, w studium ustala się ich rozmieszczenie, z wyłączeniem:

1)            wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych, o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1000 kW;

2)            urządzeń fotowoltaicznych innych niż wolnostojące.

Zaproponowane zmiany wychodzą naprzeciw postulatom sygnalizowanym przez przedsiębiorców. W obecnym kształcie przepis art. 10 ust. 2a nakłada obowiązek uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy, a co za tym idzie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW. Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, procedury zmian studium, jak i planów zagospodarowania przestrzennego są długotrwałe i kosztowne, co znacząco przedłuża proces inwestycyjny. Mając na uwadze powyższe, zaproponowano możliwość podniesienia przedmiotowej granicy 100 kW dla wybranych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, które nie będzie skutkowało negatywnymi konsekwencjami dla planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce.

Ustawowe potwierdzenie sposobu określania łącznej mocy zainstalowanej instalacji OZE

W ramach zmian wprowadzanych przez projekt proponuje się także potwierdzenie na poziomie ustawowym sposobu określenia łącznej mocy zainstalowanej instalacji OZE. Dotychczas interpretacja tego pojęcia wynikała ze stanowiska Prezesa URE. Zgodnie z projektowaną zmianą moc zainstalowana elektryczna instalacji odnawialnego źródła energii – łączną moc znamionową czynną rozumie się:

  • w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz lub biogaz rolniczy, podaną przez dostawcę lub producenta zespołu urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej ‑ zespołu prądotwórczego, na tabliczce znamionowej a w przypadku jej braku, moc znamionową czynną tego zespołu określoną przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji;
  • w przypadku instalacji innej niż wyżej wskazana , podaną przez producenta na tabliczce znamionowej generatora, modułu fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego.

 

fotovoltaika, MGS LAW, lampy solarne
Wiadomości

Unijna Dyrektywa OMNIBUS – nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2023 roku weszły w życie nowe przepisy, wprowadzające do polskiego porządku prawnego trzy dyrektywy Parlamentu Europejskiego. Przepisy te mają na celu ujednolicenie oraz wzmocnienie zasad ochrony konsumentów. Mowa tu w szczególności  o tzw. „Dyrektywie Omnibus”.  Dyrektywa OMNIBUS – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. Regulacje zawarte w Dyrektywie Omnibus dotyczą nie tylko dostawców platform

Czytaj więcej »
Newsletter

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – grudzień 2022 r.

Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – informacje zebrane z końcem grudnia 2022 r. Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa. PRAWO ENERGETYCZNE Zawieszenie obowiązku informowania przez przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną o strukturze ceny energii dostarczanej do odbiorców Klaster Energii Koncesja na magazynowanie energii

Czytaj więcej »
O Nas

Kup kalendarz charytatywny – pomóż zwierzętom

Serdecznie zachęcamy naszych Klientów i Współpracowników do zakupu psich  i kocich  kalendarzy charytatywnych . Cena kalendarza to 50 zł (płatność gotówką ). Kupując kalendarz pomagasz zwierzętom. Cały dochód ze sprzedaży przeznaczony jest ma potrzeby podopiecznych Schroniska dla bezdomnych zwierząt SOPOTKOWO. Szczegóły na stronie schroniska. https://schronisko.sopot.pl/…/sopotkowe-kalendarze-2023/ Życzymy Państwu przy tej okazji wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku! Zespół MGS

Czytaj więcej »