Aktualności prawne

Odnawialne źródła energii -projekt zmian ustawy

Facebook
Twitter
LinkedIn

Odnawialne źródła energii -projekt nowelizacji ustawy

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji udostępniony został projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii i niektórych innych ustaw. Przygotowany przez Ministerstwo Klimatu projekt nowelizacji jest obecnie na etapie konsultacji publicznych.

Najważniejsze zmiany obejmują:

Ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji

Projekt nowelizacji zakłada zmianę definicji małej instalacji poprzez podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej (z 500 kW do 1 MW) lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu (z 900 kW do 3 MW) dla instalacji odnawialnego źródła energii (OZE) powyżej którego producenci mają obowiązek uzyskania koncesji. W dalszym ciągu działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej w małej instalacji będzie podlegać obowiązkowi wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, nowelizacja wprowadzi z jednej strony ograniczenie obowiązków dla podmiotów chcących wytwarzać energię z małych instalacjach, z drugiej spowoduje przeniesienie „z urzędu” przedsiębiorców posiadających koncesję, a których instalacje spełniają warunki określone dla małej instalacji, do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Wydłużenie obowiązywania systemu wsparcia

Kolejnym obszarem zmian jest przedłużenie maksymalnego okresu:

  • obowiązywania mechanizmu rozliczeń „opustu” w ramach systemu prosumenckiego;
  • obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej przez mikroinstalacje OZE działające poza systemem prosumenckim;
  • obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT oraz FIP;
  • obowiązku zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego

– do dnia 30 czerwca 2045 r.

Jednocześnie maksymalny termin udzielenia pomocy publicznej w ramach systemu aukcyjnego oraz systemów FIT i FIP przedłuża się o 5 lat do 30 czerwca 2026 r.

Zmiany w zakresie planowania przestrzennego

Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 10 ust. 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, w studium ustala się ich rozmieszczenie, z wyłączeniem:

1)            wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych, o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1000 kW;

2)            urządzeń fotowoltaicznych innych niż wolnostojące.

Zaproponowane zmiany wychodzą naprzeciw postulatom sygnalizowanym przez przedsiębiorców. W obecnym kształcie przepis art. 10 ust. 2a nakłada obowiązek uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy, a co za tym idzie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW. Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, procedury zmian studium, jak i planów zagospodarowania przestrzennego są długotrwałe i kosztowne, co znacząco przedłuża proces inwestycyjny. Mając na uwadze powyższe, zaproponowano możliwość podniesienia przedmiotowej granicy 100 kW dla wybranych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, które nie będzie skutkowało negatywnymi konsekwencjami dla planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce.

Ustawowe potwierdzenie sposobu określania łącznej mocy zainstalowanej instalacji OZE

W ramach zmian wprowadzanych przez projekt proponuje się także potwierdzenie na poziomie ustawowym sposobu określenia łącznej mocy zainstalowanej instalacji OZE. Dotychczas interpretacja tego pojęcia wynikała ze stanowiska Prezesa URE. Zgodnie z projektowaną zmianą moc zainstalowana elektryczna instalacji odnawialnego źródła energii – łączną moc znamionową czynną rozumie się:

  • w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz lub biogaz rolniczy, podaną przez dostawcę lub producenta zespołu urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej ‑ zespołu prądotwórczego, na tabliczce znamionowej a w przypadku jej braku, moc znamionową czynną tego zespołu określoną przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji;
  • w przypadku instalacji innej niż wyżej wskazana , podaną przez producenta na tabliczce znamionowej generatora, modułu fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego.

 

fotovoltaika, MGS LAW, lampy solarne
Energetyka

Doradzamy w transakcji związanej z budową dużej farmy fotowoltaicznej

MGS LAW doradza w transakcji związanej z finansowaniem i budową dużej farmy fotowoltaicznej Z dumą informujemy, że radcy prawni i adwokaci Kancelarii MGS LAW byli odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji do projektu realizowanego przez EDP Energia Polska z Columbus Energy S.A. Dokumentacja do projektu obejmującego budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 61 MW została przygotowana przez Zespół

Czytaj więcej »
Sprawy frankowe

Wygrana z bankiem w sprawie o waloryzację kapitału

Kancelaria MGS LAW wygrała w sądzie proces w sprawie z powództwa banku o waloryzację kredytu i zwrot wypłaconego kapitału Mec. Anna Piwakowska-Rowińska, radca prawny MGS LAW poprowadziła z sukcesem i wygrała dla Klientów sprawę z powództwa banku Santander o waloryzację kredytu i zwrot wypłaconego kapitału.   Sąd Rejonowy w Gdyni w sprawie z powództwa Santander Bank Polska SA o waloryzację

Czytaj więcej »
Energetyka

Kongres PV 2024 – M. Sznycer w panelu dyskusyjnym

Kongres PV 2024 to najważniejsze wydarzenie branży PV w Polsce, organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki.    Tegoroczny Kongres PV odbył się w Warszawie w dniach 27-28 maja 2024 r.  W gronie ekspertów w panelu „Redysponowanie – stracona energia polskiej gospodarki” brał udział Partner MGS LAW, radca prawy Michał Sznycer.  Dziękujemy Pani

Czytaj więcej »