Aktualności prawne

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – październik 2021 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw –  informacje zebrane w październiku 2021 r.

Znajdziecie tu Państwo wiadomości zawierające aktualne i planowane zmiany w prawie, nowelizacje ustaw i kodeksów. Poinformujemy tu o nowych przepisach, które właśnie weszły w życie.

Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to opracowanie i streszczenie zmian obejmujących następującą tematykę:

PRAWO ENERGETYCZNE

Plan wprowadzenia rekompensat w związku z podwyżkami cen energii elektrycznej

Regulacje o planach ograniczeń dostaw gazu

Projekt nowelizacji Prawa energetycznego

System rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

Harmonogram aukcji OZE

Porozumienie sektorowe na rzecz wodoru

Porozumienie NCBR, PFR i PRF Ventures

Druga transza Funduszu Modernizacyjnego

Zakończenie wsparcia dla kotłów na węgiel

Nowa edycja programu „Mój Prąd”

PRAWO PODATKOWE

Zmiany podatkowe wprowadzane przez Polski Ład

Wprowadzenie definicji miejsca faktycznego zarządu

PRAWO PRACY

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

UBEZPIECZENIA

Zmiany w ubezpieczeniu chorobowym

Czternasta emerytura

OCHRONA KONSUMENTÓW

Zarzuty Prezesa UOKiK o sprzedaż na serwisie Vinted.pl:

SZKOLNICTWO WYŻSZE

Kredyt na studia medyczne

PRAWO ENERGETYCZNE

Plan wprowadzenia rekompensat w związku z podwyżkami cen energii elektrycznej

Minister Klimatu i Środowiska zwrócił się o pilne procedowanie projektu nowelizacji Prawa energetycznego oraz niektórych innych ustaw znajdującego się obecnie na etapie wpisu do wykazu prac legislacyjnych rządu.

Zakres przepisów ma objąć wsparcie odbiorców pobierających dodatek mieszkaniowy, zasiłek stały, zasiłek okresowy, emerytów ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury, rencistów mających świadczenie równe najniższej emeryturze, posiadaczy Karty Dużej Rodziny mieszczących się w pierwszym progu podatkowym i obecnie wychowującym trójkę dzieci oraz osób z najniższymi dochodami zgodnie z rekomendacjami Banku Światowego (na zasadach programu Czyste Powietrze- dla gospodarstw domowych wieloosobowych 890 zł dochodu na osobę, dla jednoosobowych 1250zł na osobę).

Ponadto projekt ma wprowadzić zakaz wstrzymania dostaw energii elektrycznej w tzw. „miesiącach zimowych” dla odbiorców wrażliwych energii. Zmiany te są związane z wprowadzeniem Dyrektywy 2019/944, która obliguje państwa członkowskie Unii Europejskiej do zapewnienia odpowiedniego środowiska prawnego w zakresie odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej oraz ubóstwa energetycznego. Minister klimatu i środowiska poinformował, iż przepisy te wejdą w życie w czwartym kwartale 2021 roku.

Regulacje o planach ograniczeń dostaw gazu

Prezes URE zatwierdził zmiany w instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa. W związku z tą decyzją zmieni się sposób i tryb wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego – w szczególności procedura gromadzenia danych na potrzeby przygotowywania planów ograniczeń, zasady dotyczące przyłączania do sieci dystrybucyjnej, zasady wprowadzania gazu LNG do sieci dystrybucyjnej operatora oraz wstrzymania dostarczania paliwa gazowego.

Nowością wprowadzoną do instrukcji w oparciu o nowelizację ustawy Prawo energetyczne będzie dołączenie postanowień umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji. Jej przedmiotem będzie umożliwienie sprzedawcom sprzedaży paliw gazowych lub świadczenie usługi kompleksowej. Co ważne postanowienia te będą wiążące dla operatorów przy zawieraniu umów ze sprzedawcami.

Projekt nowelizacji Prawa energetycznego

Do sejmu wpłynął projekt zmiany Prawa energetycznego przewidujący rozwiązania do taryf dla gospodarstw domowych po niespodziewanie wyższych kosztach zakupu gazu w pierwszej połowie 2022 roku.

Nowelizacja zakłada, że sprzedawca może do 30 czerwca 2022 roku przedłożyć Prezesowi URE do zatwierdzenia taryfę obliczoną na podstawie kosztów uzasadnionych zakupu gazu, planowanych na okres obowiązywania tej taryfy. W przypadku gdy gaz zdrożeje ponad przewidywania sprzedawcy dodatkowe koszty zakupu będą mogły zostać rozłożone w czasie.

Taka możliwość pojawi się od 1 stycznia 2023 roku i potrwa maksymalnie 3 lata. Wzrost średniej ceny z tytułu rozliczenia nie może przekroczyć 25% średniej ceny ustalonej bez korekty. Rozliczenie będzie można zaaplikować do taryf, które zostały zatwierdzone przed wejściem w życie tej zmiany. Możliwość ta pojawi się od 1 stycznia 2023 roku i potrwa maksymalnie 3 lata.

System rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

 • Z rekompensat wyklucza się: wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów, produkcję nawozów i związków azotowych, obróbki i usuwania odpadów innych niż niebezpieczne w zakresie produkcji kompostu związanej z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne, wytwarzania i przetwarzania koksu – w zakresie produkcji paku i koksu pakowego produkcji chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych, rur, przewodów rurowych i profili drążonych bez szwu ze stali, produkcji przędzy bawełnianej, produkcji włókien chemicznych, górnictwa rud żelaza, działalności usługowej wspomagającej pozostałe górnictwo i wydobywanie, produkcji tworzyw sztucznych oraz masy włóknistej drzewnej mechanicznej i półchemicznej oraz masy włóknistej z pozostałych surowców celulozowych.
 • Jednocześnie Komisja Europejska wskazała dodatkowo inne sektory, które mogą ubiegać się o rekompensaty: produkcję masy włóknistej, wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, produkcję pozostałych metali nieżelaznych, polietylen w formach podstawowych, odlewnictwo żelaza, podsektory w ramach sektora włókna szklanego, wodór oraz nieorganiczne związki tlenowe niemetali.

Harmonogram aukcji OZE

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił harmonogram kolejnych aukcji na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł energii. Odbędą się one w dniach od 2 do 10 grudnia bieżącego roku i będą podzielone na 3 kategorie:

 • 2 oraz 3 grudnia odbędą się aukcje dla hybrydowych instalacji OZE
 • 7 oraz 9 grudnia odbędą się aukcje przeznaczone dla instalacji wiatrowych na lądzie i technologii fotowoltaicznych (zarówno dla instalacji poniżej jak i powyżej 1 MW)
 • W ostatniej aukcji wezmą udział m.in. źródła wodne oraz geotermalne

Pełny terminarz sesji aukcji oraz informacje o podmiotach, które mogą wziąć w nich udział zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej URE  zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii do końca października.

Porozumienie sektorowe na rzecz wodoru

14 października w Warszawie miała miejsce konferencja prasowa poświęcona podpisaniu porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Jest to kontynuacja procesu, który rozpoczął się 7 lipca 2020 roku wraz z podpisaniem „Listu Intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego” .

Przedstawicielem kancelarii MGS LAW na konferencji był radca prawny, partner Michał Sznycer. Tym samym MGS LAW stało się jedną ze stron porozumienia. Zebranie liczyło 137 interesariuszy, a samo porozumienie będzie tworzyło siedem grup roboczych.

Porozumienie NCBR, PFR i PRF Ventures

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polski Fundusz Rozwoju oraz PFR Ventures podpisały porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju technologii proekologicznych i środowiskowych w ramach wspierania polskiej gospodarki w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Trzy instytucje będą dążyć do budowy uzupełniającej się oferty wspierającej rozwój zielonych technologii w Polsce. Pierwsza inwestycja jest zaplanowana na pierwszą połowę 2022 roku i ma wynosić około 200 milionów złoty.

Druga transza Funduszu Modernizacyjnego

Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego zatwierdził finansowanie ze środków Unii Europejskiej szczęściu programów zgłoszonych przez Polskę w ramach II transzy Funduszu Modernizacyjnego. Oznacza to, że z całego funduszu wynoszącego około 26 mld złotych na finansowanie programów zostanie przeznaczone około 8,1 mld złotych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej będzie mógł wkrótce uruchomić wspomniane wcześniej sześć programów, których zakres obejmie:

 • Kogeneracje dla ciepłownictwa
 • Kogeneracje dla energetyki i przemysłu
 • Digitalizacje sieci ciepłowniczych
 • Wykorzystania paliw alternatywnych na cele energetyczne
 • Wsparcie wykorzystania magazynów na cele stabilizacji sieci

Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii dla biogazu i biometanu

Nowy projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska otrzymał wpis do wykazu prac Rady Ministrów. Zmiany mają za zadanie wesprzeć sektor biometanu i biogazu poprzez:

 • Wprowadzenie definicji biometanu oraz wyłączenie pojęcia biogaz rolniczy z definicji biogazu;
 • Określenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu lub biometanu z biogazu poprzez wytworzenie rejestru wytwórców biogazu prowadzonego przez prezesa URE
 • Rozszerzenie przepisów o zasady i warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biometanu z biogazu rolniczego, w szczególności poszerzenie zakresu podmiotowego rejestru wytwórców biogazu rolniczego o wytwórców biometanu z biogazu rolniczego
 • Możliwość wytwarzania biometanu w ramach działalności spółdzielni energetycznych
 • Uchylenie przepisów dotyczących wniosku o wydanie urzędowego potwierdzenia efektu zachęty oraz przepisów mówiących o świadectwie pochodzenia rolniczego
 • Wprowadzenie gwarancji pochodzenia dla biometanu oraz rozszerzenie zakresu przedmiotowego rejestru gwarancji pochodzenia o dane dotyczące gwarancji pochodzenia biometanu
 • Zmiana definicji paliw gazowych w ustawie- Prawo energetyczne

Nowe regulacje znajdują się obecnie w fazie prac Rady Ministrów.

Zakończenie wsparcia dla kotłów na węgiel

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu przesłał propozycje wyłączenia kotłów na węgiel z ulgi termomodernizacyjnej. Sformułowanie „kocioł na paliwo stałe” ma zostać zmienione na „kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy”.

Biomasa w tym zapisie ma być rozumiana jako biomasa pozyskana z drzew i krzewów oraz biomasa roślinna z rolnictwa. Dodatkowo zaproponowano warunek, aby eksploatacji takich kotłów nie zabraniała uchwała antysmogowa.

Projekt planowo nie ma być poddany konsultacjom publicznym. Co ważne, od 1 stycznia 2022 roku kotły węglowe nie będą dofinansowane w ramach programu „Czyste Powietrze” co oznacza, iż po wejściu w życie ww. rozporządzenia wejdzie ono w życie w dniu 1 stycznia 2022 roku. Projekt znajduje się obecnie w fazie uzgodnień.

Nowa edycja programu „Mój Prąd”

Rozpoczęcie programu „Mój Prąd 4.0” jest planowane na 1 kwartał 2022 roku. Jak zaznaczył minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka celem tego programu będzie m.in. zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski, co ma spowodować wzrost udziału OZE w miksie energetycznym.

Program umożliwi magazynowanie wyprodukowanej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych oraz magazynowanie ciepła lub chłodu. Co ważne nowa odsłona programu promuje elektromobilność poprzez zakup i montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych.

„Mój Prąd 4.0”zostanie rozszerzony o inteligentne systemy zarządzania energią w domu, punkty ładowania samochodów elektrycznych, magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła i chłodu. Program będzie nadal dedykowany dla osób fizycznych, mających zawartą umowę kompleksową z Operatorem sieci Dystrybucyjnej. Należy zaznaczyć, że o dofinansowanie będą mogli ubiegać się też beneficjenci dotychczasowych edycji programów „Mój Prąd” oraz „Czyste Powietrze”. Budżet programu ma wynosić ok. 1 mld zł.

PRAWO PODATKOWE – POLSKI ŁAD

Zmiany podatkowe wprowadzane przez Polski Ład

29 października 2021 roku zakończyły się prace legislacyjne w Sejmie i Senacie nad podatkową częścią Polskiego Ładu. Ustawa trafi teraz do podpisu Prezydenta RP.

Najważniejsze zmiany wprowadzane przez ustawę to:

 • Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, a od 2022 roku podniesienie wysokości progu podatkowego z ponad 85 tysięcy do 120 tysięcy złotych.
 • Obniżka stawek ryczałtu dla lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych oraz inżynierów spadnie z 17% do 14%. Natomiast dla informatyków, programistów i innych zawodów z branży IT stawka zmniejszy się z 15% do 12%
 • Wspieranie emerytów oraz rencistów- zapłacą PIT tylko od kwoty przekraczającej 2,5 tysiąca złotych. Ponadto seniorzy zatrudnieni na etacie, pracujących na zleceniach lub przedsiębiorcy uprawnieni do emerytury lecz rezygnujący z niej będą mogli skorzystać z PIT-0 dla seniora. Będą oni płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobku (30 tysięcy złotych kwoty wolnej i 85 528zł ulgi).
 • Wprowadzenie zwrotu do wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zapłacone składki zdrowotne oraz wprowadzenie PIT-0 dla rodzin wychowujących co najmniej 4 dzieci. Odliczenia od podatku będą również przysługiwały rodzicom samotnie wychowującym dzieci i będzie ona wynosiła 1500 zł.
 • Zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem, podatkiem liniowym oraz na karcie podatkowej. Przedsiębiorcy na podatku liniowym będą od 2022 roku płacić składkę zdrowotną w wysokości 4,9% swojego dochodu. Dla tych rozliczających się ryczałtem wyniesie ona 9% liczone w następujący sposób:

-dla firm o rocznych przychodach od 60 tysięcy złotych miesięczna podstawa wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia

-dla przychodów do 300 tysięcy złotych 100% przeciętnego wynagrodzenia

-dla wyższych 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Dla karty podatkowej składka zdrowotna wyniesie 9% od minimalnego wynagrodzenia.

 • Wprowadzenie ulg podatkowych dotyczących inwestycji i ekspansji między innymi ulgi na prototyp, robotyzacje, ekspansje oraz co ważne uatrakcyjnienie Estońskiego CIT-u poprzez zniesienie limitu przychodowego i dopuszczenie do niego spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, prostych spółek akcyjnych oraz spółdzielni oraz opodatkowanie na wejściu i wyjściu, Ponadto ustawa obniża efektywne opodatkowanie małych CIT-owców PIT-em oraz CIT-em z 25% do 20%.
 • Ułatwienia dla inwestorów poprzez obsługiwanie kluczowych inwestycji przez Ministerstwo Finansów, wystawianie Interpretacji 590 czyli interpretacji określającej całość podatkowych konsekwencji planowanej inwestycji oraz wprowadzenie możliwości objęcia VAT usług finansowych. Warto zauważyć, iż Polska dołączy do grona krajów, w których działają grupy VAT.
 • Program repatriacji kapitału, który zakłada wprowadzenie PIT-0 dla Polaków posiadających Kartę Polaka, którzy przez minimum 3 lata mieszkali i pracowali za granicą. Dodatkowo ustawa wprowadza ulgę sponsoringową polegającą na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków przeznaczonych na określone cele
 • Likwidacja szarej strefy poprzez zwolnienie osób pracujących „na czarno” z płacenia zaległych podatków. Zaległości te będą regulowane przez pracodawców.
 • Wprowadzenie podatku od tzw. „wielkich koncernów”. Obejmie on jedynie największe korporacje niepłacące w Polsce podatku CIT.

Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Wprowadzenie definicji miejsca faktycznego zarządu

Ustawodawca w ramach zmian podatkowych związanych z Polskim Ładem planuje doprecyzowanie definicji zarządu w Polsce co ma za zadanie zakończyć praktykę zakładania zagranicznych spółek kontrolowanych przez polskich podatników w celu optymalizacji podatkowej. Projekt przewiduje wprowadzenie dodatkowego zapisu w ustawie o CIT, zgodnie z którym podatnik ma zarząd na terytorium Polski gdy na jej terytorium podatnik prowadzi swoje bieżące sprawy w sposób ciągły i zorganizowany na podstawie w szczególności:

 • Umów, decyzji, orzeczeń sądu lub innych dokumentów regulujących założenie lub funkcjonowanie podatnika
 • Udzielonych pełnomocnictw
 • Powiązań w rozumieniu relacji występujących pomiędzy podmiotami

W zakresie ustalania powiązań zakłada się, że podmioty powiązane to:

 • Podmioty, z których jeden wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot
 • Podmioty, na które znaczący wpływ wywiera ten sam inny podmiot, małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby wywierającej znaczący wpływ na inny podmiot
 • Spółki niemające osobowości prawnej i ich wspólników
 • Podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej- spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

PRAWO PRACY

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

W dniu 18 października 2021 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa. Projekt przewiduje pięć nowych czynów zabronionych:

 • Za utrudnianie dokonania zgłoszenia będzie groziła kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3
 • Za podejmowanie działań odwetowych wobec osoby, która dokonała zgłoszenia będzie groziła kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3
 • Za naruszenie obowiązku zachowania poufności tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia będzie groziła kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3
 • Za dokonanie zgłoszenia lub ujawienia publicznego nieprawdziwych informacji będzie groziła kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3
 • Za nie ustanowienie wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub ustanowienia procedury naruszającej ustawę będzie groziła kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3

Nowe przepisy związane są z wykonaniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii. W ciągu najbliższego miesiąca do Ministerstwa wpłyną opinie i uwagi co do zmian przewidzianych w projekcie.

UBEZPIECZENIA

Zmiany w ubezpieczeniu chorobowym

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadza istotne zmiany w zakresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Zmiany te obejmą między innymi:

 • Moment objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym- z dniem 1 stycznia 2022 roku zmieni się moment objęcia tym ubezpieczeniem. Nastąpi ono od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ubezpieczeń jednak nie może być wcześniejsze od dnia, w którym to zgłoszenie zostanie doręczone do ZUS. W praktyce oznacza to, iż będzie się liczyć data wpływu wniosku o objęcie ubezpieczeniem do ZUS. Inaczej będzie wyglądała sytuacja, gdy zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego będzie dokonywane wraz ze zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych. Wówczas objęcie ubezpieczeniem nastąpi od daty wskazanej w zgłoszeniu, gdy zostanie dokonane w terminie 7 dni od daty powstania tytułu ubezpieczenia. Co ważne powyższa zasada będzie miała zastosowanie w sytuacjach wznowienia działalności gospodarczej przez osobę, która wcześniej nie podlegała dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.
 • Zmianie ulegnie katalog osób objętych ubezpieczeniem chorobowym. Został on poszerzony o osoby współpracujące przy wykonywaniu pozarolniczej działalności (będą korzystali z tzw. „ulgi na start”)
 • Ustanie tytułu do ubezpieczenia chorobowego po zmianach nie będzie następowało z powodu spóźnienia z opłatą składek lecz będzie miało wpływ na wypłatę świadczeń. Co ważne, po nowelizacji wyrejestrowanie z ubezpieczenia chorobowego będzie następowało tylko za pomocą właściwego dokumentu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Czternasta emerytura

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła przygotowania do wypłaty kolejnych dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów. W listopadowych terminach płatności świadczeń razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym zostanie wypłacona tzw. „czternasta emerytura”. W przypadku świadczeń wypłacanych kwartalnie kolejne świadczenie zostanie wypłacone w styczniu 2022 roku. Świadczenia będą wynosić odpowiednio:

 • 1250,88zł, jeżeli wysokość przysługującego świadczenia nie przekracza kwoty 2900zł
 • 1250,88zł pomniejszone o kwotę różnicy między kwotą przysługującego świadczenia a kwotą 2900zł lecz nie więcej niż o kwotę najniższej emerytury jeżeli wysokość przysługującego świadczenia przekracza kwotę 2900zł

Dodatkowego świadczenia nie otrzymują osoby, których emerytura lub renta wynosi więcej niż 4150,88zł lub jest tej kwocie równa.

OCHRONA KONSUMENTÓW

Zarzuty Prezesa UOKiK o sprzedaż na serwisie Vinted.pl

Na serwisie Vinted.pl konsumenci mogą wystawiać na sprzedaż oraz kupować przedmioty- są to głównie używane ubrania, obuwie oraz akcesoria. Do UOKiK trafiły skargi od użytkowników dotyczące m. in. blokowania pieniędzy ze sprzedaży w wypadku braku przekazania danych takich jak zdjęcie dowodu osobistego czy wyciągu z konta bankowego w celu weryfikacji tożsamości.

 • Pierwszym zarzutem wobec spółki jest brak dokładnych informacji udzielonych we właściwym czasie na temat zasad wypłaty pieniędzy z aplikacji. Zgodnie z regulaminem fundusze zgromadzone w e-portfelu mogą być przelane na osobiste konto bankowe bez opłat. W regulaminie nie ma informacji o blokadzie środków oraz o weryfikacji tożsamości czego możemy się dowiedzieć jedynie z Polityki prywatności, która nie wchodzi w treść umowy i nie jest odpowiednim dokumentem na określanie zasad korzystania z serwisu. Kwestia weryfikacji tożsamości pojawia się przy przekroczeniu „odpowiedniego progu” funduszy zgromadzonych w e-portfelu i chęci wpłaty ich na osobiste konto bankowe. W regulaminie korzystania z aplikacji oraz w Polityce prywatności nie ma sprecyzowanych progów, wskazania okoliczności kontroli tożsamości oraz informacji o zablokowaniu dostępu do środków przy braku weryfikacji tożsamości.
 • Drugi zarzut również dotyczy braku dokładnych informacji lecz tym razem dla użytkowników robiących zakupy w serwisie. Serwis daje możliwość przeprowadzenia transakcji z tzw. „Ochroną kupującego”. Jest to opłata uiszczana przy transakcji dająca gwarancję zwrotu pieniędzy jeśli nabyty przedmiot nie zostanie wysłany lub dotrze uszkodzony oraz zapewnia bezpieczną płatność bez udostępniania danych osobowych. Opłata ta wynosi 2,90 zł plus 5% od ceny kupowanego przedmiotu. W serwisie jest ona ustawiana automatycznie i można z niej zrezygnować używając opcji „Zapytaj o przedmiot” ustalając szczegóły zapłaty oraz wysyłki indywidualnie ze sprzedającym. Procedura ta nie została opisana w regulaminie oraz nie jest wyraźnie oznakowana.

Prezes UOKiK poinformował, iż zbada sprawę w oparcie o przepisy RODO tym samym weryfikując praktyki spółki przy zabezpieczaniu danych pobieranych od konsumentów. Za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów grozi kara do 10% rocznego obrotu przedsiębiorcy.

SZKOLNICTWO WYŻSZE

Kredyt na studia medyczne

Z dniem 15 października 2021 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw dotyczącą prowadzenia kierunków lekarskich. Rząd wycofał się z pierwotnej propozycji szkolenia lekarzy na poziomie zawodowym, lecz określił zasady wsparcia dla osób odbywających odpłatne studia w języku polskim na kierunku lekarskim z obowiązkiem ich późniejszego odpracowania w publicznej służbie zdrowia.

Kredytu będą udzielały banki komercyjne, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowę. Kredyt będzie całkowicie umarzany po przepracowaniu 10 lat w systemie państwowej ochrony zdrowia. Ustawa znajduje się obecnie na etapie głosowania w Senacie.

www.mgs-law.eu
O Nas

Nowe biuro w Warszawie MGS LAW

Z przyjemnością informujemy, że w związku ze stałym rozwojem Kancelarii, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, otworzyliśmy dla Państwa nowe biuro w Warszawie.   Nowa, dodatkowa lokalizacja MGS LAW w Warszawie będzie udogodnieniem przy obsłudze naszych obecnych, jak i przyszłych Klientów ze stolicy i innych miejsc z Polski i zza granicy. Kancelaria MGS LAW w Warszawie, otwarta z początkiem

Czytaj więcej »
Energetyka

Kongres Energetyki Przyszłości KEP III edycja

MGS LAW, jako Partner wydarzenia,  serdecznie zaprasza Państwa do udziału w Kongresie Energetyki Przyszłości, gdzie Michał Sznycer znajdzie się wśród ekspertów na panelu: Nowy kierunek rynku energii.    Kongres Energetyki Przyszłości, III edycja  (KEP 2024) odbędzie się w Toruniu w dniach 16-17 kwietnia 2024 r.  Wśród ekspertów III edycji  Kongresu Energetyki Przyszłości,

Czytaj więcej »
O Nas

Izabela Koszela, radca prawny w Zespole MGS LAW

Izabela Koszela, radca prawny pracuje w Zespole MGS LAW od marca 2024 roku.  Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w branży budowlanej i deweloperskiej. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego prawa nieruchomości, w tym kompleksowej obsługi prawnej procesów inwestycyjno-budowlanych. Mec. Izabela Koszela w toku dotychczasowej

Czytaj więcej »