Podsumowanie prawne grudnia 2017 r.

www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne grudnia 2017 r.

Podsumowanie prawne grudnia 2017聽r. obejmuje nast臋puj膮ce zagadnienia:

PRAWO ENERGETYCZNE

 • Prezydent podpisa艂 ustaw臋 o rynku mocy (oraz zmian臋 obliga gie艂dowego dla energii elektrycznej od 2018 roku na poziomie 30% dla wytw贸rc贸w energii w 藕r贸d艂ach konwencjonalnych)
 • Nowe rozporz膮dzenie taryfowe

PRAWO KONKURENCJI I KONSUMENT脫W

 • Ustawa o dystrybucji ubezpiecze艅
 • Decyzje UOKiK wobec Euro Bank S.A., Bank Handlowy S.A. i Bank Ochrony 艢rodowiska S.A. za nieprawid艂owo艣ci w informowaniu klient贸w o zmianach op艂at

PRAWO PRACY

 • Nowa wysoko艣膰聽minimalnego wynagrodzenia

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • Zmiany w zakresie obowi膮zku meldunkowego

ORZECZNICTWO

 • Wniosek o og艂oszenie upad艂o艣ci sk艂adany przez cz艂onka zarz膮du sp贸艂ki z ograniczon膮聽odpowiedzialno艣ci膮
 • Obiekty budowlane jako budowle w kontek艣cie podatku od nieruchomo艣ci
 • Czyny niedozwolone w Internecie a s膮d w艂a艣ciwy

– – –

PRAWO ENERGETYCZNE

 • Prezydent podpisa艂 ustaw臋 o rynku mocy (oraz zmian臋 obliga gie艂dowego dla energii elektrycznej od 2018 roku na poziomie 30% dla wytw贸rc贸w energii w 藕r贸d艂ach konwencjonalnych)

W ostatnich dniach grudnia 2017 roku Kancelaria Prezydenta poinformowa艂a, 偶e Prezydent RP podpisa艂 ustaw臋 o rynku mocy.

Za艂o偶eniem nowych przepis贸w jest wdro偶enie mechanizm贸w, kt贸re zniweluj膮 niedobory mocy wytw贸rczych, kt贸re wynikaj膮 ze wzrostu zapotrzebowania na moc i energi臋 elektryczn膮 przy jednoczesnym planowanym wycofaniu jednostek wytw贸rczych z eksploatacji.

Przepisy ustawy o rynku mocy wdra偶aj膮 model rynku scentralizowanego, w kt贸rym operator systemu przesy艂owego pe艂ni rol臋 centralnego nabywcy i pozyskuje zobowi膮zania do dostarczenia do systemu elektroenergetycznego niezb臋dnej mocy oraz pozostawania w gotowo艣ci do jej dostarczania. Obowi膮zek mocowy b臋dzie oferowany przez dostawc贸w (wytw贸rc贸w, magazyny energii, niekt贸rych odbiorc贸w, agregator贸w) na aukcjach.

Jednocze艣nie, ustawa wprowadza zmian臋 niezwi膮zan膮 z rynkiem mocy, ale bardzo wyczekiwan膮 przez bran偶臋 zmian臋- obowi膮zek handlu energi膮 elektryczn膮 na gie艂dzie na poziomie 30% produkcji (tzw. Obligo gie艂dowe)

Ustawa wejdzie w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia.

 • Nowe rozporz膮dzenie taryfowe

Nowe rozporz膮dzenie Ministra Energii w sprawie szczeg贸艂owych zasad kszta艂towania i kalkulacji taryf oraz rozlicze艅 w obrocie energi膮 elektryczn膮 zosta艂o opublikowane w Dzienniku Ustaw 30 grudnia 2017 roku.

Przepisy nowego rozporz膮dzenia maj膮 sk艂ania膰 odbiorc贸w do zu偶ywania energii elektrycznej do ogrzewania gospodarstw domowych i tym samym spowodowa膰 spadek poziomu tzw. niskiej emisji, przyczyniaj膮cej si臋 do powstawania smogu.

Rozporz膮dzenie zak艂ada wprowadzenie odr臋bnej grupy taryfowej dla odbiorc贸w zu偶ywaj膮cych energi臋 elektryczn膮 na potrzeby gospodarstw domowych, co ma spowodowa膰 zu偶ywanie wi臋kszej ilo艣ci energii elektrycznej w godzinach pomi臋dzy 22 a 6. W tak wyodr臋bnionej grupie taryfowej b臋d膮 obowi膮zywa膰 stawki op艂at w wysoko艣ci w艂a艣ciwej dla grupy taryfowej dla odbiorc贸w zu偶ywaj膮cych energi臋 elektryczn膮 na potrzeby gospodarstw domowych z jednostrefowym rozliczeniem za us艂ugi dystrybucji energii elektrycznej, z zastrze偶eniem wskazanych godzin.

Pomi臋dzy 22.00 a 6.00 przedsi臋biorstwa energetyczne – w pierwszym roku od zakwalifikowania odbiorcy do nowej grupy taryfowej maj膮 stosowa膰 sk艂adnik zmienny stawki sieciowej. Ma on wynosi膰 do 30% sk艂adnika zmiennego stawki sieciowej grupy taryfowej dla odbiorc贸w zu偶ywaj膮cych energi臋 elektryczn膮 na potrzeby gospodarstw domowych z rozliczeniem jednostrefowym. Co istotne, obni偶ony sk艂adnik zmienny tej stawki b臋dzie obowi膮zywa膰 wy艂膮cznie w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej przewy偶szaj膮cego ilo艣膰 energii elektrycznej zu偶ytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzaj膮cego roku. Sk艂adnik sta艂y stawki sieciowej b臋dzie ustalany w wysoko艣ci dwukrotno艣ci sk艂adnika sta艂ego stawki sieciowej grupy taryfowej dla odbiorc贸w zu偶ywaj膮cych energi臋 elektryczn膮 na potrzeby gospodarstw domowych z jednostrefowym rozliczeniem za us艂ugi dystrybucji energii elektrycznej.

Ministerstwo Energii przewiduje, 偶e nowa regulacja zach臋ci do instalowania piec贸w elektrycznych i pomp ciep艂a przez odbiorc贸w, kt贸rzy nie maj膮 mo偶liwo艣ci przy艂膮czenia do scentralizowanych system贸w ciep艂owniczych lub sieci gazowych.

Rozporz膮dzenie w zasadniczej cz臋艣ci wesz艂o w 偶ycie w dniu og艂oszenia.

PRAWO KONKURENCJI I KONSUMENT脫W

 • Ustawa o dystrybucji ubezpiecze艅

Pod koniec grudnia 2017 roku ustawa o dystrybucji ubezpiecze艅 zosta艂a podpisana przez Prezydenta RP, a nast臋pnie og艂oszona w Dzienniku Ustaw.

Nowe przepisy implementuj膮 do polskiego porz膮dku prawnego unijn膮 dyrektyw臋 w sprawie dystrybucji ubezpiecze艅, a cz臋艣ciowo tak偶e unijn膮 dyrektyw臋 MiFID II.

Ustawa przewiduje liczne rozwi膮zania prokonsumenckie. Podmiot zajmuj膮cy si臋 dystrybucj膮 ubezpiecze艅 b臋dzie zobowi膮zany dzia艂a膰 uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, uwzgl臋dniaj膮c najlepszy interes klienta. Przed zawarciem umowy klient b臋dzie musia艂 otrzyma膰 jasne, dok艂adne i zrozumia艂e informacje o dystrybutorze ubezpiecze艅, kt贸re b臋d膮 okre艣la膰 m. in. charakter wynagrodzenia otrzymywanego w zwi膮zku z zawarciem umowy ubezpieczenia albo umowy gwarancji ubezpieczeniowej.

Przepisy ustawy maj膮 na celu dalsze ograniczanie tzw. misselingu i przewiduj膮 zwi臋kszenie zakresu obowi膮zk贸w wobec dystrybutor贸w ubezpiecze艅 o charakterze inwestycyjnym.

Ustawa zwi臋ksza tak偶e zakres kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego.

Nowe przepisy w zasadniczej cz臋艣ci wejd膮 w 偶ycie 23 lutego 2018 roku, jednocze艣nie uchylaj膮c dotychczasow膮 regulacj臋 鈥 ustaw臋 z 22 maja 2003 roku o po艣rednictwie ubezpieczeniowym.

 • Decyzje UOKiK wobec Euro Bank S.A., Bank Handlowy S.A. i Bank Ochrony 艢rodowiska S.A. za nieprawid艂owo艣ci w informowaniu klient贸w o zmianach op艂at

Zastrze偶enia UOKiK wobec bank贸w dotyczy艂y tego, 偶e wewn臋trzne systemy e-bankowo艣ci – za po艣rednictwem kt贸rych rozsy艂ane by艂y do klient贸w informacje o zmianach warunk贸w umowy – stosowane przez Euro Bank i Bank Ochrony 艢rodowiska聽nie posiadaj膮 cech trwa艂ego no艣nika. Technologia system贸w nie daje konsumentom pewno艣ci, 偶e instytucje finansowe nie zmieni膮 tre艣ci udost臋pnionych tam dokument贸w. Ponadto banki nie zapewniaj膮 dost臋pu do tych informacji po okresie obowi膮zywania umowy. Euro Bank i Bank Ochrony 艢rodowiska zaniecha艂y tych praktyk oraz rozpocz臋艂y prace nad tym, aby dostosowa膰 swoje systemy do cech trwa艂ego no艣nika.

W toku prowadzonych post臋powa艅 Prezes UOKiK ustali艂, 偶e Euro Bank, Bank Handlowy i Bank Ochrony 艢rodowiska informowa艂y klient贸w o podwy偶kach, ale nie wskazywa艂y konkretnych podstaw prawnych umo偶liwiaj膮cych im takie dzia艂anie ani okoliczno艣ci, kt贸re mia艂y na nie wp艂yw. Zdarza艂o si臋, 偶e w pi艣mie bank odsy艂a艂 klienta jedynie do og贸lnego paragrafu w umowie. W efekcie konsument m贸g艂 nie wiedzie膰, z czego wynika podwy偶ka za wyp艂at臋 got贸wki w bankomacie i聽czy zosta艂a wprowadzona prawid艂owo.

Euro Bank, Bank Handlowy i Bank Ochrony 艢rodowiska zobowi膮za艂y si臋 do usuni臋cia negatywnych skutk贸w kwestionowanych praktyk, w tym zrekompensowania klientom strat, kt贸re mog艂y z nich wynika膰. 艁膮czna suma tych rekompensat mo偶e wynie艣膰 nawet ok. 80 mln z艂. Konsumenci, w zale偶no艣ci od banku, b臋d膮 mogli np. bezp艂atnie korzysta膰 z聽bankomat贸w, bezp艂atnych powiadomie艅 sms, dostan膮 zwrot nadp艂at.

Decyzje Prezesa UOKiK (RBG 5/2017, RBG 6/2017, RBG 7/2017) s膮聽prawomocne.

PRAWO PRACY

 • Nowa wysoko艣膰聽minimalnego wynagrodzenia

Z dniem 1 stycznia 2018 roku zmieni艂a si臋 wysoko艣膰 minimalnego wynagrodzenia:

– minimalne wynagrodzenie za prac臋 wynosi obecnie 2100 z艂

– minimalna stawka godzinowa wynosi obecnie 13,70 z艂

(zgodnie z rozporz膮dzeniem Rady Ministr贸w z dnia 12 wrze艣nia 2017 roku w sprawie wysoko艣ci minimalnego wynagrodzenia za prac臋 oraz wysoko艣ci minimalnej stawki godzinowej w 2018 roku).

Nale偶y pami臋ta膰, i偶 wynagrodzenie poni偶ej p艂acy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • Zmiany w zakresie obowi膮zku meldunkowego

Cho膰 obowi膮zek meldunkowy zosta艂 utrzymany to ustawodawca przewidzia艂 w tym zakresie zmiany, kt贸re wesz艂y w 偶ycie 1 stycznia 2018 roku, wprowadzone ustaw膮 z dnia 27 pa藕dziernika 2017 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludno艣ci.

Obowi膮zek meldunkowy wynika z ustawy z dnia 24 wrze艣nia 2010 roku o ewidencji ludno艣ci. Jego utrzymanie zosta艂o uzasadnione konieczno艣ci膮 sprawnego realizowania zada艅 zwi膮zanych z bezpiecze艅stwem pa艅stwa i przeciwdzia艂aniem terroryzmowi. Funkcjonowanie obowi膮zku meldunkowego u艂atwia r贸wnie偶 ustalenie potrzeb ludno艣ci w zakresie miejsc w 偶艂obkach, przedszkolach i szko艂ach.

Z pocz膮tkiem nowego roku zar贸wno zameldowanie, jak i wymeldowanie b臋dzie mo偶liwe przez Internet, z wykorzystaniem dokumentu elektronicznego spe艂niaj膮cego wymagania opisane ustaw膮 z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji dzia艂alno艣ci podmiot贸w realizuj膮cych zadania publiczne. Dotychczas taka mo偶liwo艣膰 przewidziana by艂a wy艂膮cznie w stosunku do wymeldowania oraz zg艂oszenia wyjazdu z RP i powrotu do RP.

W przypadku ch臋ci skorzystania z drogi elektronicznej niezb臋dne b臋dzie za艂膮czenie do wniosku dokumentu elektronicznego potwierdzaj膮cego prawo do lokalu albo dokumentu elektronicznego zawieraj膮cego o艣wiadczenie osoby uprawnionej do zajmowania lokalu, potwierdzaj膮ce pobyt wnioskodawcy w lokalu. Co istotne, dopuszczalne b臋d膮 r贸wnie偶 skany dokument贸w papierowych.

Dotychczas d艂ugo艣膰 pobytu cudzoziemc贸w w RP, w kt贸rym nie powstawa艂 obowi膮zek meldunkowy, wynosi艂a 14 dni. Po zmianie, okres ten wynosi膰 b臋dzie 30 dni. Cudzoziemcy przebywaj膮cy w Polsce ponad 30 dni b臋d膮 otrzymywa膰 numery PESEL. Zwi膮zany z tym jest r贸wnie偶 brak konieczno艣ci prowadzenia przez gminy rejestr贸w zamieszkania cudzoziemc贸w (przepisy reguluj膮ce t臋 kwesti臋 zostan膮 uchylone).

ORZECZNICTWO

 • Wniosek o og艂oszenie upad艂o艣ci sk艂adany przez cz艂onka zarz膮du sp贸艂ki z ograniczon膮聽odpowiedzialno艣ci膮

W jednej ze swoich ostatnich uchwa艂, podj臋tej w dniu 1 grudnia zesz艂ego roku, S膮d Najwy偶szy przes膮dzi艂, 偶e cz艂onkowie zarz膮d贸w sp贸艂ek z o.o. powinni sk艂ada膰 wnioski o og艂oszenie upad艂o艣ci swoich sp贸艂ek w razie ich niewyp艂acalno艣ci 鈥 niezale偶nie od tego czy wnioski te maj膮 szanse na uwzgl臋dnienie.

S膮d Najwy偶szy (III CZP 65/17) stwierdzi艂, 偶e: 鈥濩z艂onek zarz膮du sp贸艂ki z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮, kt贸ry obj膮艂 t臋 funkcj臋 wtedy, gdy sp贸艂ka by艂a niewyp艂acalna, ponosi odpowiedzialno艣膰 przewidzian膮 w art. 299 k.s.h. za d艂ugi sp贸艂ki powsta艂e po obj臋ciu przeze艅 funkcji, tak偶e wtedy, gdy zg艂oszony przez niego wniosek o og艂oszenie upad艂o艣ci sp贸艂ki zosta艂by oddalony na tej podstawie, 偶e maj膮tek sp贸艂ki nie wystarczy艂by na zaspokojenie koszt贸w post臋powania upad艂o艣ciowego lub wystarczy艂by jedynie na zaspokojenie tych koszt贸w鈥.

Cz艂onkowie zarz膮du powinni wi臋c sk艂ada膰 wnioski o og艂oszenie upad艂o艣ci z samej dba艂o艣ci o w艂asne bezpiecze艅stwo, niezale偶nie od tego czy mo偶e to faktycznie poprawi膰 sytuacj臋 wierzycieli sp贸艂ki.

 • Obiekty budowlane jako budowle w kontek艣cie podatku od nieruchomo艣ci

Trybuna艂 Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 grudnia 2017 roku (SK 48/15) orzek艂, 偶e聽art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op艂atach lokalnych聽w zakresie, w jakim umo偶liwia uznanie za budowl臋 obiektu budowlanego, kt贸ry spe艂nia kryteria bycia budynkiem, przewidziane w art. 1a ust. 1 pkt 1 powo艂anej ustawy, jest niezgodny z zasad膮 szczeg贸lnej okre艣lono艣ci regulacji daninowych, wywodzon膮 z art. 84 w zwi膮zku z art. 217, w zwi膮zku z art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Powy偶sze stanowisko TK ma donios艂e znaczenie przede wszystkim dla przedsi臋biorc贸w, kt贸rzy w swoim maj膮tku posiadaj膮 obiekty budowlane traktowane dotychczas na potrzeby podatku od nieruchomo艣ci jako budowle, spe艂niaj膮ce jednocze艣nie definicj臋 budynku (np. stacje telekomunikacyjne i gazowe, stacje transformatorowe, silosy). W takim przypadku w terminie 30 dni od dnia og艂oszenia orzeczenia TK w Dzienniku Ustaw, co nast膮pi艂o w dniu 27 grudnia 2017 roku, mo偶liwe b臋dzie z艂o偶enie wniosku o zwrot nadp艂aty podatku za lata 2012 鈥 2017.

Budowle opodatkowane s膮 podatkiem od warto艣ci nieruchomo艣ci (2%), natomiast budynki obj臋te s膮 podatkiem od powierzchni nieruchomo艣ci (maksymalnie 22z艂/ m2). Kwota nadp艂aty stanowi r贸偶nic臋 pomi臋dzy podatkiem pobranym, a tym, kt贸ry powinien by膰 pobrany z uwzgl臋dnieniem聽stanowiska聽TK. W przypadku skomplikowanych technologicznie obiekt贸w聽budowlanych o du偶ej warto艣ci, kwota nadp艂aty mo偶e by膰 znaczna.

 • Czyny niedozwolone w Internecie a s膮d w艂a艣ciwy

W dniu 15 grudnia zesz艂ego roku zosta艂a og艂oszona uchwa艂a S膮du Najwy偶szego, kt贸ra ograniczy w膮tpliwo艣ci co do sposobu ustalania s膮du w艂a艣ciwego do rozpoznania spor贸w cywilnych dotycz膮cych czyn贸w niedozwolonych powzi臋tych w Internecie.

W przypadku spraw dotycz膮cych delikt贸w, pow贸d ma mo偶liwo艣膰 wytoczenia pow贸dztwa przed s膮dem powszechnym w艂a艣ciwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego internauty, kt贸ry to wyb贸r bardzo cz臋sto nie jest dla powoda korzystny, albo do wytoczenia przed s膮dem, w kt贸rego okr臋gu nast膮pi艂o zdarzenie wywo艂uj膮ce szkod臋. W 艣wietle przytoczonej uchwa艂y (sygn. akt III CZP 82/17), poprzez zdarzenie wywo艂uj膮ce szkod臋 nale偶y rozumie膰 nie tylko miejsce, w kt贸rym sprawca opublikowa艂 stron臋 internetow膮, kt贸re to miejsce zazwyczaj jest trudne do ustalenia na etapie poprzedzaj膮cym wytoczenie pow贸dztwa, ale r贸wnie偶 ka偶de inne miejsce, w kt贸rym dost臋pno艣膰 tej strony internetowej spowodowa艂a zagro偶enie lub naruszenie interesu poszkodowanego.

Powy偶sza uchwa艂a odnosi si臋 bezpo艣rednio do kwestii dochodzenia przez przedsi臋biorc贸w roszcze艅 wynikaj膮cych z czyn贸w nieuczciwej konkurencji, niemniej jednak wyk艂adnia przepis贸w prawa wynikaj膮ca z uchwa艂y ma znaczenie dla ustalania w艂a艣ciwo艣ci s膮d贸w r贸wnie偶 w sprawach dotycz膮cych jakichkolwiek innych czyn贸w niedozwolonych.