Podsumowanie prawne grudnia 2019r. i stycznia 2020r.

www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne grudnia 2019r. i stycznia 2020r.

Podsumowanie prawne grudnia 2019r. i stycznia 2020r. obejmuje nast臋puj膮ce zagadnienia:

 

PRAWO ENERGETYCZNE

 1. Projekt tzw. ustawy offshore
 2. Prezes URE prowadzi post臋powania w sprawie cofni臋cia koncesji sprzedawcom gazu ziemnego
 3. Taryfy przedsi臋biorstw energetycznych zatwierdzone przez Prezesa URE
 4. Prezes URE wyznaczy艂 sprzedawc贸w zobowi膮zanych na 2020 rok

 

PRAWO CYWILNE

 1. Zawezwanie do pr贸by ugodowej a przerwanie biegu terminu przedawnienia.
 2. Kiedy odwo艂anie wykonanej darowizny jest mo偶liwe?
 3. Brak rozpoznania wniosku o wy艂膮czenie s臋dziego jako podstawa niewa偶no艣ci post臋powania

 

PRAWO PRACY

Wy艂膮czenie dodatku sta偶owego przy obliczaniu wynagrodzenia pracownika

 

PRAWO 呕YWNO艢CIOWE

Nowe orzeczenie TSUE w sprawie opisywania zdrowej 偶ywno艣ci

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Czynno艣ci kontrolne Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych w Virgin Mobile Polska

 

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENT脫W

 1. Kara UOKiK w sprawie Dieselgate
 2. Post臋powania w sprawie kancelarii odszkodowawczych
 3. Post臋powanie UOKiK dotycz膮ce agencji brandingowych i marketingowych
 4. Post臋powanie UOKiK przeciwko Allegro

 

PRAWO ZAM脫WIE艃 PUBLICZNYCH

Udost臋pniono kalkulatory koszt贸w cykl贸w 偶ycia (LLC)

 

PRAWO OCHRONY 艢RODOWISKA

 1. Zmiany dotycz膮ce Bazy Danych Odpadowych
 2. Nowelizacja przepis贸w dotycz膮cych zwalczania chor贸b zaka藕nych zwierz膮t

 

PRAWO SP脫艁EK

Jawne wynagrodzenia cz艂onk贸w zarz膮d贸w oraz rad nadzorczych w sp贸艂kach publicznych

 

PRAWO PODATKOWE

 1. Rozliczanie najmu prywatnego rycza艂tem niewykluczone r贸wnie偶 w przypadku przedsi臋biorc贸w
 2. Indywidualny rachunek podatkowy

 

PRAWO UPAD艁O艢CIOWE

Og艂oszenie upad艂o艣ci a maj膮tek wsp贸lny ma艂偶onk贸w

 

PRACOWNICZE PLANY KAPITA艁OWE

Podsumowanie pierwszego etapu wprowadzania Pracowniczych Plan贸w Kapita艂owych

 

PRAWO PRZEDSI臉BIORC脫W

Prawo do pope艂nienia b艂臋du

– —

PRAWO ENERGETYCZNE

1. Projekt tzw. ustawy offshore

W po艂owie stycznia Ministerstwo Aktyw贸w Pa艅stwowych przedstawi艂o projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Propozycja przepis贸w jest obecnie przedmiotem konsultacji publicznych.
Ustawa ma celu szybkie zwi臋kszenie udzia艂u odnawialnych 藕r贸de艂 energii w krajowym miksie energetycznym i ma wprowadzi膰 system wsparcia oraz usprawnienia administracyjnoprawne, kt贸re umo偶liwi膮 bardziej efektywne prowadzenie procesu inwestycyjnego w zakresie morskich farm wiatrowych – obecnie funkcjonuj膮ce systemy wsparcia s膮 bowiem oceniane jako niewystarczaj膮ce.
Zgodnie z projektem morskie farmy wiatrowe maj膮 otrzyma膰 dedykowane wsparcie, oparte o tzw. dwustronne kontrakty r贸偶nicowe (contract for difference, CfD). Wytw贸rcy energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, dopuszczeni do systemu wsparcia, uzyskaj膮 prawo do pokrycia ujemnego salda, tj. do pokrycia r贸偶nicy pomi臋dzy rynkow膮 cen膮 energii a cen膮 umo偶liwiaj膮c膮 pokrycie koszt贸w wytwarzania energii elektrycznej.

2. Prezes URE prowadzi post臋powania w sprawie cofni臋cia koncesji sprzedawcom gazu ziemnego

Na stronie URE opublikowano informacj臋 o wszcz臋ciu 10 post臋powa艅 administracyjnych w sprawie cofni臋cia koncesji na obr贸t paliwami gazowymi (OPG) lub obr贸t gazem ziemnym z zagranic膮 (OGZ). Post臋powania zosta艂y wszcz臋te z urz臋du i maj膮 na celu ochron臋 interes贸w odbiorc贸w ko艅cowych.
Zgodnie z opublikowanym komunikatem podstaw膮 wszcz臋cia post臋powa艅 s膮 ra偶膮ce naruszenia warunk贸w okre艣lonych w koncesji lub innych warunk贸w wykonywania koncesjonowanej dzia艂alno艣ci gospodarczej, a tak偶e brak dysponowania przez koncesjonariuszy 艣rodkami finansowymi w wysoko艣ci gwarantuj膮cej prawid艂owe wykonywanie dzia艂alno艣ci.

3. Taryfy przedsi臋biorstw energetycznych zatwierdzone przez Prezesa URE

W po艂owie grudnia 2019 roku regulator zatwierdzi艂 taryf臋 przesy艂ow膮 Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. oraz taryfy pi臋ciu najwi臋kszych Operator贸w System贸w Dystrybucyjnych (PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator, ENERGA 鈥 Operator oraz innogy Stoen Operator).
Najwi臋cej emocji budzi艂y post臋powania w sprawie zatwierdzenia taryf przedsi臋biorstwom obrotu, reguluj膮cych warunki cenowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami w gospodarstwach domowych. Zatwierdzenie taryfy dla Tauron Sprzeda偶 mia艂o miejsce w po艂owie grudnia.
Taryfy ENERGA 鈥 Obr贸t oraz Enea zosta艂y zatwierdzone pod koniec grudnia 2019 roku, a taryfa PGE Obr贸t w pierwszych dniach stycznia 2020 roku. Jak wynika z informacji prezentowanych na stronie internetowej URE, odbiorcy w gospodarstwach domowych zap艂ac膮 w 2020 za energi臋 elektryczn膮 艣rednio o ok. 9 z艂otych miesi臋cznie. W przypadku odbiorc贸w w grupach taryfowych G12 (dwustrefowych) regulator wskaza艂, 偶e wzrost ten b臋dzie nominalnie wy偶szy z uwagi na zasadniczo wy偶szy wolumen zu偶ycia energii elektrycznej w dwustrefowych grupach taryfowych. 艢redni wzrost p艂atno艣ci dla wszystkich grup taryfowych odbiorc贸w w gospodarstwach domowych wyniesie 11,6%.
Zatwierdzone taryfy przedsi臋biorstw obrotu b臋d膮 obowi膮zywa膰 w zr贸偶nicowanych okresach 鈥 taryfy Enei i PGE Obr贸t jedynie do 31 marca 2020 roku, natomiast taryfy ENERGA – Obr贸t i Tauron Sprzeda偶 鈥 do 31 grudnia 2020 roku.

4. Prezes URE wyznaczy艂 sprzedawc贸w zobowi膮zanych na 2020 rok

Na pocz膮tku grudnia 2019 roku, realizuj膮c wym贸g wynikaj膮cy z przepis贸w ustawy o odnawialnych 藕r贸d艂ach energii Prezes URE wyznaczy艂 na 2020 rok 176 sprzedawc贸w zobowi膮zanych na obszarze dzia艂ania 176 operator贸w system贸w dystrybucyjnych oraz sprzedawc臋 zobowi膮zanego na obszarze dzia艂ania operatora systemu przesy艂owego elektroenergetycznego.
Wyznaczenie sprzedawc贸w zobowi膮zanych nast臋puje w oparciu o dane pozyskane od Operator贸w System贸w Dystrybucyjnych, kt贸rzy corocznie przekazuj膮 Prezesowi URE informacje dotycz膮ce sprzedawc贸w energii elektrycznej o najwi臋kszym wolumenie jej sprzeda偶y w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia tego roku odbiorcom ko艅cowym przy艂膮czonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze dzia艂ania tego operatora.

PRAWO CYWILNE

1. Zawezwanie do pr贸by ugodowej a przerwanie biegu terminu przedawnienia

Jak wskaza艂 S膮d Najwy偶szy w wyroku z dnia 15 listopada 2019 r. sygn. akt V CSK 348/18, Zawezwanie do pr贸by ugodowej na podstawie art. 185 搂 1 k.p.c. przerywa bieg terminu przedawnienia w odniesieniu do wierzytelno艣ci okre艣lonych w tym wezwaniu, tak co do przedmiotu 偶膮dania, jak i co do wysoko艣ci. Zawezwanie do pr贸by ugodowej musi odpowiada膰 podmiotowo i przedmiotowo 偶膮daniu zg艂oszonemu w pozwie. Zwi臋z艂e oznaczenie sprawy, o kt贸rym by艂a mowa w art. 185 搂 1 k.p.c., nie zwalnia bowiem wnioskodawcy od 艣cis艂ego sprecyzowania jego 偶膮dania tak, aby by艂o wiadomo, jakie roszczenia, w jakiej wysoko艣ci i kiedy wymagalne s膮 obj臋te wnioskiem. Zawezwanie do pr贸by ugodowej, kt贸re nie stwarza podstaw do ustalenia wysoko艣ci roszczenia i jego wymagalno艣ci, nie mo偶e by膰 zatem traktowane, jako zdarzenie powoduj膮ce, zgodnie z art. 123 k.c. przerw臋 biegu przedawnienia.
Wniosek o zawezwanie do pr贸by ugodowej nie stanowi czynno艣ci bezpo艣rednio zmierzaj膮cej do dochodzenia roszczenia w rozumieniu art. 123 搂 1 pkt 1 k.c., gdy jego celem jest tylko wyd艂u偶enie okresu zaskar偶alno艣ci wierzytelno艣ci przez doprowadzenie do przerwy biegu przedawnienia. Oznacza ono w praktyce, 偶e s膮d winien zbada膰, czy jest to czynno艣膰, kt贸ra potencjalnie mo偶e doprowadzi膰 do realizacji roszczenia i jaki jest jej rzeczywisty cel, przy czym dokonanie tego badania nie mo偶e by膰 a limine ograniczone do wniosk贸w kolejnych, ale rozci膮ga si臋 r贸wnie偶 na pierwszy tego rodzaju wniosek. Tego rodzaju badanie ma miejsce w procesie, w kt贸rym dochodzone jest roszczenie obj臋te wcze艣niej wnioskiem o zawezwanie do pr贸by ugodowej, i jest uruchamiane podniesionym przez d艂u偶nika zarzutem przedawnienia.

2. Kiedy odwo艂anie wykonanej darowizny jest mo偶liwe?

Zgodnie z art. 898 搂 1 kodeksu cywilnego, odwo艂anie wykonanej darowizny mo偶e nast膮pi膰 w sytuacji, w kt贸rej osoba obdarowana dopu艣ci艂a si臋 wzgl臋dem darczy艅cy ra偶膮cej niewdzi臋czno艣ci.
Kluczowe, z punktu widzenia post臋powania s膮dowego, jest poj臋cie 鈥瀝a偶膮cej niewdzi臋czno艣ci鈥. Analizuj膮c wyroki mo偶na wnioskowa膰, 偶e zachowanie obdarowanego musi mie膰 charakter 艣wiadomy, cz臋sto uporczywy i odpowiednio silny ci臋偶ar gatunkowy. O takim ci臋偶arze b臋dziemy m贸wi膰, w sytuacji dokonania przest臋pstwa przez obdarowanego na szkod臋 darczy艅cy, niewykonywania obowi膮zk贸w rodzinnych, brak pomocy osobie starszej, czy te偶 zaniedbywanie pomocy w chorobie.
Ka偶da sprawa jest inna, i wymaga wnikliwej analizy, zw艂aszcza w zakresie przys艂uguj膮cych uprawnie艅 i zbadania termin贸w, kt贸re w odwo艂aniu darowizny maj膮 niebagatelne znaczenie.

3. Brak rozpoznania wniosku o wy艂膮czenie s臋dziego jako podstawa niewa偶no艣ci post臋powania

鈥濿 sytuacji, gdy zasadny wniosek strony o wy艂膮czenie s臋dziego nie zosta艂 rozpoznany do czasu uko艅czenia post臋powania przed s膮dem pierwszej instancji, nale偶y przyj膮膰, 偶e dosz艂o do niewa偶no艣ci post臋powania na podstawie okre艣lonej w art. 379 pkt 5 k.p.c.鈥 Tak orzek艂 S膮d Najwy偶szy w wyroku z dnia 28 listopada 2019 roku, w sprawie o sygnaturze akt III CSK 275/17.
W uzasadnieniu powy偶szego wyroku S膮d Najwy偶szy wskaza艂, 偶e brak rozpoznania wniosku strony o wy艂膮czenie s臋dziego do czasu wydania orzeczenia przez s膮d pierwszej instancji mo偶e prowadzi膰 do niewa偶no艣ci post臋powania. Jednak偶e niewa偶no艣膰 ta zajdzie jedynie w przypadku, kiedy wniosek o wy艂膮czenie s臋dziego rozpoznany ju偶 po wydaniu wyroku przez s膮d pierwszej instancji oka偶e si臋 zasadny.
Nale偶y zwr贸ci膰 uwag臋, 偶e w takim przypadku niewa偶no艣膰 post臋powania nie b臋dzie oparta jakby si臋 mog艂o zdawa膰 na przepisie art. 379 pkt. 4) k.p.c. tj. wydaniu wyroku przez s臋dziego wy艂膮czonego z mocy ustawy. W opisywanym przypadku niewa偶no艣膰 post臋powania uzasadniona b臋dzie pozbawieniem strony mo偶no艣ci obrony swych praw z art. 379 pkt 5 k.p.c. co zaznaczy艂 S膮d Najwy偶szy w wydanym orzeczeniu.

PRAWO PRACY

Wy艂膮czenie dodatku sta偶owego przy obliczaniu wynagrodzenia pracownika

Z dniem 1 stycznia 2020 roku dodatek za sta偶 pracy zosta艂 wy艂膮czony z katalogu sk艂adnik贸w wynagrodzenia, kt贸re s膮 uwzgl臋dniane przy obliczaniu wysoko艣ci wynagrodzenia pracownika, por贸wnywanego z wysoko艣ci膮 minimalnego wynagrodzenia za prac臋. Do tej pory wy艂膮czone by艂y dodatki do wynagrodzenia za prac臋 w porze nocnej, wynagrodzenia za prac臋 w godzinach nadliczbowych , nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe czy emerytalne.

PRAWO 呕YWNO艢CIOWE

Nowe orzeczenie TSUE w sprawie opisywania zdrowej 偶ywno艣ci

Informacje dotycz膮ce sk艂adu produktu oraz jego warto艣ci od偶ywczej z prawnego punktu widzenia definiowane s膮 jako 鈥瀘艣wiadczenie zdrowotne鈥 – ka偶de o艣wiadczenie, kt贸re stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, 偶e istnieje zwi膮zek pomi臋dzy kategori膮 偶ywno艣ci, dan膮 偶ywno艣ci膮 lub jednym z jej sk艂adnik贸w a zdrowiem. Podstawy stosowania o艣wiadcze艅 zdrowotnych zosta艂y uregulowane w przepisach unijnych, kt贸re wskazuj膮, 偶e mo偶liwe jest stosowanie jedynie tych o艣wiadcze艅, kt贸re uzyska艂y pozytywn膮 ocen臋 naukow膮 EFSA, a tak偶e zosta艂y zatwierdzone przez Komisj臋 Europejsk膮 i wpisane do unijnego rejestru. Dozwolone jest r贸wnie偶 u偶ywanie synonim贸w zaakceptowanych o艣wiadcze艅 oraz odniesie艅 do og贸lnych, nieswoistych korzy艣ci dla zdrowia 鈥 jednak w przypadku odniesienia do og贸lnych korzy艣ci dla zdrowia producent jest zobowi膮zany do wykazania zwi膮zku pomi臋dzy odniesieniem a towarzysz膮cym mu o艣wiadczeniem zdrowotnym, natomiast o艣wiadczenie zdrowotne powinno zosta膰 umieszczone 鈥瀘bok鈥 lub 鈥瀙o鈥 sformu艂owaniu dotycz膮cym og贸lnych korzy艣ci.
Pod koniec stycznia Trybuna艂 Sprawiedliwo艣ci Unii Europejskiej doprecyzowa艂 powy偶sze regu艂y, wprowadzaj膮c zasad臋 鈥渂ezpo艣redniego zwi膮zku wizualnego鈥, zgodnie z kt贸r膮 zwi膮zek pomi臋dzy nawi膮zaniem do og贸lnych korzy艣ci a o艣wiadczeniem zdrowotnym powinien mie膰 nie tylko charakter tre艣ciowy, materialny, ale r贸wnie偶 wizualny 鈥 co implikuje obowi膮zek umieszczenia powy偶szych informacji w bezpo艣rednim, bliskim s膮siedztwie na opakowaniu. Wym贸g mo偶e zosta膰 r贸wnie偶 spe艂niony poprzez zastosowanie wyra藕nej wskaz贸wki 鈥 jak np. umieszczenie 鈥瀘dsy艂acza鈥 w postaci gwiazdki. Trybuna艂 potwierdzi艂 r贸wnie偶, 偶e w przypadku umieszczenia na opakowaniu odniesienia wraz z o艣wiadczeniem zdrowotnym odniesienie nie wymaga dodatkowego uzasadnienia naukowego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Czynno艣ci kontrolne Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych w Virgin Mobile Polska

Pod koniec grudnia 2019 roku Prezes UODO podj膮艂 decyzj臋 o przeprowadzeniu czynno艣ci kontrolnych w Virgin Mobile Polska. Wszcz臋cie kontroli nast膮pi艂o w zwi膮zku z otrzymanym zg艂oszeniem naruszenia ochrony danych osobowych.
Zg艂oszenie dotyczy nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, numeru PESEL lub numeru dokumentu potwierdzaj膮cego to偶samo艣膰 cz臋艣ci abonent贸w prepaid operatora. Sp贸艂ka w zg艂oszeniu poda艂a, 偶e dosz艂o do ataku hackerskiego na jedn膮 z aplikacji informatycznych, kt贸ra umo偶liwia艂a dost臋p do danych rejestrowych i dotyczy wy艂膮cznie cz臋艣ci abonent贸w dokonuj膮cych rejestracji prepaid.
W wyniku zg艂oszenia Prezes UODO b臋dzie m.in. dokonywa艂 oceny, czy Virgin Mobile Polska prawid艂owo wype艂ni艂a obowi膮zek zawiadomienia o naruszeniu os贸b, kt贸rych dane dotycz膮.

 

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENT脫W

1. Kara UOKiK w sprawie Dieselgate

Koncern Volkswagen stosowa艂 w oferowanych przez siebie pojazdach Volkswagen, Audi, Seat i Skoda oprogramowanie do sterowania silnikiem EA 189 EU 5. Oprogramowanie zosta艂o skalibrowane w ten spos贸b, 偶e rozpoznawa艂o kiedy samoch贸d znajduje si臋 na stanowisku kontrolnym i dokonywa艂o obni偶enia emisji tlenk贸w azotu. W normalnych warunkach drogowych emisja tlenk贸w azotu by艂a wy偶sza od tej mierzonej na stanowisku kontrolnym oraz deklarowanej w materia艂ach marketingowych i dokumentach homologacyjnych dostarczanych konsumentom. Ponadto, koncern skierowa艂 do swoich dealer贸w wytyczne zakazuj膮ce uwzgl臋dniania reklamacji konsument贸w dotycz膮cych poziomu emisji tlenk贸w azotu. Zdaniem Urz臋du, w膮tpliwo艣ci budzi艂o przede wszystkim trwaj膮ce od 2008 do stycznia 2016 roku rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w materia艂ach reklamowych, kt贸re sugerowa艂y, 偶e samochody marek Volkswagen, Seat, Skoda i Audi s膮 ekologiczne oraz spe艂niaj膮 wymogi w zakresie emisji tlenk贸w azotu. Dodatkowo, zakwestionowane zosta艂o informowanie w 艣wiadectwach homologacji oraz w 艣wiadectwach zgodno艣ci WE o nieprawdziwych parametry emisji tlenk贸w spalin oraz kierowanie wytycznych do sprzedawc贸w tych samochod贸w, kt贸re sugerowa艂y nieuwzgl臋dnianie reklamacji konsument贸w. W rezultacie, na Volkswagen Group Polska na艂o偶ona zosta艂a kara w wysoko艣ci ponad 120 mln z艂. Argumentacja Prezesa UOKiK w przedmiocie jej wymiaru uwypukli艂a fakt rozpowszechniania danych wywo艂uj膮cych dezinformacj臋 w艣r贸d konsument贸w oraz kierowania do dealer贸w nieetycznych rekomendacji. Jest to najwy偶sza w historii Urz臋du kara za naruszenie zbiorowych interes贸w konsument贸w. Rozstrzygni臋cie nie jest prawomocne.

2. Post臋powania w sprawie kancelarii odszkodowawczych

UOKiK wci膮偶 bada ofert臋 kancelarii odszkodowawczych zajmuj膮cych si臋 m.in. dochodzeniem roszcze艅 z um贸w o tzw. polisolokaty, kredyty hipoteczne oraz obligacje GetBack. W ramach dzia艂a艅 Urz臋du ujawniony zosta艂 szereg nieprawid艂owo艣ci dotycz膮cych konstrukcji um贸w, na podstawie kt贸rych takie podmioty reprezentowa艂y interes swoich klient贸w w odzyskiwaniu nale偶nych im kwot. W toku s膮 post臋powania dotycz膮ce kancelarii: Arbiter S.A. z Wroc艂awia, Semper Invicta Sp. z o.o. sp. k. z Wroc艂awia, Votum S.A. z Wroc艂awia. Wydane zosta艂y pierwsze decyzje dotycz膮ce: DN. Group Sp. z o.o. z Rzeszowa, Virtus Sp. z o.o. z Krakowa, Omikron Sp. z o.o. z Wroc艂awia. UOKiK zakwestionowa艂 m.in. model wynagradzania opieraj膮cy si臋 na niejasnych b膮d藕 ra偶膮co nieuczciwych kryteriach, postanowienia umowne wykluczaj膮ce mo偶liwo艣膰 wyboru pe艂nomocnika przez klienta, przewiduj膮ce kar臋 za rozwi膮zanie umowy przez konsumenta czy zakaz prowadzenia przez konsumenta samodzielnych rozm贸w i negocjacji z bankiem lub ubezpieczycielem. W efekcie pierwszych decyzji, na DM Group na艂o偶ona zosta艂a kara w wysoko艣ci ponad 47 tys. z艂, na Omikron 鈥 ponad 11 tys. z艂, Virtus 鈥 ponad 28 tys. z艂. Prezes UOKiK w komunikacie prasowym wskaza艂, 偶e wyrok TSUE C-260/18 w sprawie pa艅stwa Dziubak zapewne spowoduje, 偶e wzro艣nie liczba podmiot贸w 艣wiadcz膮cych pomoc w walce s膮dowej z bankiem. Zaznaczy艂 przy tym, 偶e Urz膮d nie mo偶e kwestionowa膰 wysoko艣ci wynagrodzenia jako g艂贸wnego 艣wiadczenia stron, ale analizuje czy postanowienia, kt贸re je okre艣laj膮, s膮 jednoznaczne i czy zapewniaj膮 r贸wnowag臋 stron takiej umowy.

3. Post臋powanie UOKiK dotycz膮ce agencji brandingowych i marketingowych

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR zrzesza ponad 130 podmiot贸w dzia艂aj膮cych w bran偶y us艂ug brandingowych i marketingowych. W ramach Stowarzyszenia podejmowane by艂y ustalenia, kt贸re wzbudzi艂y zastrze偶enia UOKiK. Dotyczy艂y one udzia艂u agencji brandingowych w konkursach. Porozumienie ograniczaj膮ce konkurencj臋 polega艂o na namawianiu agencji, aby nie ubiega艂y si臋 o zam贸wienia, w kt贸rych nie by艂a oferowana op艂ata za z艂o偶enie oferty. Kolejnym zarzutem UOKiK by艂o zorganizowanie specjalnej platformy elektronicznej, na kt贸rej dochodzi艂o do wymiany informacji pomi臋dzy agencjami funkcjonuj膮cymi w ramach stowarzyszenia. Cz艂onkowie stowarzyszenia ujawniali swoje zamiary uczestnictwa w konkretnych konkursach, co prowadzi艂o do niezgodnej z prawem koordynacji dzia艂alno艣ci wyczerpuj膮cej definicj臋 porozumienia ograniczaj膮cego konkurencj臋. UOKiK ustali艂, 偶e ww. praktyki mog艂y mie膰 wp艂yw na handel mi臋dzy Pa艅stwami Cz艂onkowskimi UE, dlatego post臋powanie prowadzone jest w zwi膮zku z naruszeniem zar贸wno polskich, jak i unijnych przepis贸w antymonopolowych. Za stosowanie praktyk ograniczaj膮cych konkurencj臋 Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR grozi kara finansowa do 10 % obrotu.
4. Post臋powanie UOKiK przeciwko Allegro
Sp贸艂ka Allegro opr贸cz 艣wiadczenia us艂ug platformy po艣rednicz膮cej w handlu elektronicznym, prowadzi tak偶e na tej偶e platformie w艂asny sklep internetowy. Na skutek licznych skarg przedsi臋biorc贸w, a tak偶e w艂asnych obserwacji, UOKiK zdecydowa艂 si臋 wszcz膮膰 post臋powanie wyja艣niaj膮ce. Wiedza na temat funkcjonowania platformy sprzeda偶owej mog艂a by膰 wykorzystywana do lepszego pozycjonowania i wy艣wietlania w艂asnych ofert w wynikach wyszukiwania. Ponadto, niekt贸re funkcje sprzeda偶owe lub promocyjne by艂y dost臋pne tylko dla Oficjalnego Sklepu Allegro. Wreszcie, sklep korzysta艂 z wy艂膮czno艣ci w korzystaniu z baner贸w promocyjnych, kt贸re generowa艂y ruch jego w艂asnych ofert na platformie. Jak wskaza艂 Prezes UOKiK, dzia艂ania Allegro mog艂y niekorzystnie wp艂ywa膰 na sytuacj臋 konkurencyjn膮 niezale偶nych sklep贸w internetowych, kt贸rych produkty mog艂y by膰 mniej widoczne na platformie w por贸wnaniu do w艂asnych ofert Allegro, co w konsekwencji mog艂o doprowadzi膰 do tego, 偶e produkty niezale偶nych sprzedawc贸w mog艂y by膰 rzadziej wybierane przez kupuj膮cych. Ww. dzia艂ania Allegro mog艂y mie膰 wp艂yw na handel mi臋dzy Pa艅stwami Cz艂onkowskimi UE, dlatego post臋powanie prowadzone jest w zwi膮zku z naruszeniem zar贸wno polskich, jak i unijnych przepis贸w antymonopolowych. Allegro grozi teraz kara finansowa do 10% obrotu.

 

PRAWO ZAM脫WIE艃 PUBLICZNYCH

Udost臋pniono kalkulatory koszt贸w cykl贸w 偶ycia (LLC)
Urz膮d Zam贸wie艅 Publicznych udost臋pni艂 na swojej stronie internetowej kalkulatory do obliczania koszt贸w cyklu 偶ycia dla komputer贸w i monitor贸w, o艣wietlenia zewn臋trznego i sygnalizacji drogowej oraz o艣wietlenia do wn臋trz.
Kalkulatory stanowi膮 praktyczne narz臋dzie, kt贸re ma u艂atwi膰 zastosowanie kryterium kosztu jako kryterium oceny ofert w ramach post臋powania o udzielenie zam贸wienia i zosta艂y opracowane na zlecenie Komisji Europejskiej w formie prostych narz臋dzi programu MS Excel oraz praktycznych poradnik贸w.
Narz臋dzia pozwalaj膮 na uwzgl臋dnienie w obliczeniach koszt贸w nabycia i instalacji, koszt贸w u偶ytkowania, kosztu us艂ugi serwisowej oraz opcjonalnie koszt贸w ekologicznych efekt贸w zewn臋trznych.
Kalkulacja koszt贸w 偶ycia stanowi jedno z kryteri贸w ,jakim kieruj膮 si臋 zamawiaj膮cy wybieraj膮c najkorzystniejsz膮 ofert臋 w post臋powaniach, wobec czego udost臋pnienie kalkulator贸w pozwoli im na dok艂adniejsze okre艣lenie warto艣ci zam贸wienia oraz 艣rodk贸w finansowych jakie mog膮 by膰 na realizacj臋 zam贸wienia przeznaczone.

 

PRAWO OCHRONY 艢RODOWISKA

1. Zmiany dotycz膮ce Bazy Danych Odpadowych

Pod koniec stycznia Prezydent podpisa艂 nowelizacj臋 ustawy o odpadach, kt贸ra ureguluje tryb i form臋 sporz膮dzania dokument贸w ewidencji odpad贸w w przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w kt贸rym prowadzona jest Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).
Zmiana wprowadza zasad臋, 偶e w przypadku awarii systemu wszelkie dokumenty dotycz膮ce ewidencji odpad贸w prowadzone b臋d膮 w formie papierowej lub elektronicznej poza indywidualnym kontem BDO do czasu usuni臋cia awarii. Po ustaniu awarii wszelkie informacje sporz膮dzone w formie papierowej lub elektronicznej musz膮 zosta膰 wprowadzone do BDO pod kar膮 grzywny.
Wyd艂u偶ono tak偶e termin do sk艂adania dokument贸w ewidencji odpad贸w w formie papierowej do dnia 30 czerwca 2020 roku.

2. Nowelizacja przepis贸w dotycz膮cych zwalczania chor贸b zaka藕nych zwierz膮t

Pod koniec stycznia wesz艂y w 偶ycie zmiany Prawa 艂owieckiego, kt贸re wprowadzaj膮 kary za celowe utrudnianie lub uniemo偶liwianie polowa艅, a tak偶e udaremnianie lub utrudnianie wykonania odstrza艂u sanitarnego. Za naruszenie przepis贸w grozi grzywna, kara ograniczenia wolno艣ci oraz kara pozbawienia wolno艣ci. Ustawa wprowadza r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 u偶ywania przez my艣liwych broni palnej z t艂umikami, czyli tzw. broni szczeg贸lnie niebezpiecznej, a tak偶e mo偶liwo艣膰 polowania z ochron膮 policji i wojska. Ustawa, zgodnie z zapowiedziami, ma u艂atwi膰 my艣liwym stosowanie Prawa 艂owieckiego w przypadku odstrza艂u dzik贸w mog膮cych by膰 nosicielami wirusa afryka艅skiego pomoru 艣wi艅, jednak jej podpisanie spotka艂o si臋 z krytyk膮 organizacji spo艂ecznych, naukowc贸w oraz ekolog贸w.

 

PRAWO SP脫艁EK

Jawne wynagrodzenia cz艂onk贸w zarz膮d贸w oraz rad nadzorczych w sp贸艂kach publicznych

Nowelizacja ustawy o ofercie publicznej to rewolucja, kt贸ra ustanawia kilka nowych obowi膮zk贸w dla blisko p贸艂 tysi膮ca sp贸艂ek publicznych notowanych na g艂贸wnym parkiecie GPW. Cz臋艣膰 z nich emitenci ju偶 maj膮 obowi膮zek stosowa膰, ale najistotniejsze 鈥 czyli dotycz膮ce wynagrodze艅 wszystkich cz艂onk贸w ich zarz膮d贸w i rad nadzorczych 鈥 musz膮 zosta膰 poddane g艂osowaniu przez ich akcjonariuszy do 30 czerwca 2020 r. Do tego czasu sp贸艂ki musz膮 opracowa膰 sformalizowane polityki wynagrodze艅, kt贸re nast臋pnie b臋d膮 zatwierdza膰 ich akcjonariusze w bezpo艣rednich g艂osowaniach na walnych zgromadzeniach.
Nowe obowi膮zki wynikaj膮 w znacznej mierze z rosn膮cej liczby regulacji unijnych, czyli efektu realizacji polityki wprowadzania tych samych zasad funkcjonowania rynk贸w kapita艂owych w艣r贸d pa艅stw cz艂onkowskich UE tak, aby艣my w pe艂ni mogli korzysta膰 z walor贸w wsp贸lnego europejskiego rynku. W艣r贸d nowych tego typu europejskich regulacji bardzo wa偶na jest druga dyrektywa o prawach akcjonariuszy z 2017 roku, kt贸ra do polskiego porz膮dku prawnego zosta艂a wdro偶ona 30 listopada 2019 r. Dyrektyw臋 t臋 (SRD II) implementuje do polskiego prawodawstwa nowelizacja m.in. ustawy o ofercie publicznej i Kodeksu sp贸艂ek handlowych. Zgodnie z nowymi przepisami sp贸艂ki publiczne, kt贸rych akcje s膮 notowane na rynku regulowanym- tj. GPW, s膮 zobligowane do opracowania formalnej polityki wynagrodze艅, obejmuj膮cej wszystkich cz艂onk贸w zarz膮d贸w i rad nadzorczych. Zgodnie z zasad膮 鈥瀞ay on pay鈥 o kszta艂cie i szczeg贸艂ach ich wynagrodze艅 鈥 m.in. okresie obowi膮zywania um贸w czy warunkach rozwi膮zania 鈥 b臋d膮 decydowa膰 bezpo艣rednio akcjonariusze. B臋d膮 to robi膰, podejmuj膮c uchwa艂臋 zatwierdzaj膮c膮 opracowan膮 przez zarz膮d tzw. polityk臋 wynagrodze艅. Ma by膰 ona podejmowana ponownie w przypadku ka偶dej istotnej zmiany w tym obszarze, ale nie rzadziej ni偶 co cztery lata.
Ten nowy obowi膮zek nie dotyczy sp贸艂ek z rynku NewConnect, cho膰 nie ma przeciwwskaza艅, aby one r贸wnie偶 wdro偶y艂y polityki wynagrodze艅, zw艂aszcza te z nich, kt贸re planuj膮 debiut na rynku g艂贸wnym GPW. Nale偶y zwr贸ci膰 uwag臋, 偶e tre艣膰 polityki wynagrodze艅, a zw艂aszcza coroczne sprawozdania na temat ich wykonywania, maj膮 pokazywa膰 wszelkiego rodzaju aspekty dotycz膮ce wyp艂acania pensji, bonus贸w czy innego typu dodatk贸w cz艂onkom w艂adz sp贸艂ek 鈥 zar贸wno zarz膮d贸w, jak i rad nadzorczych. Bardzo wa偶ne jest te偶 to, 偶e ustawodawca zdecydowanie narzuci艂 obowi膮zek ujawniania ka偶dej formy wynagradzania. Co istotne, uchwalona przez akcjonariuszy polityka wynagrodze艅 musi wskazywa膰, w jaki spos贸b przyczynia si臋 do realizacji strategii biznesowej, d艂ugoterminowych interes贸w i stabilno艣ci sp贸艂ki. Dla sp贸艂ek oznacza to konieczno艣膰 pilnej rewizji aktualno艣ci i zakresu ujawnianych informacji na temat ich strategii rozwoju.
Nowe wymogi maj膮 przede wszystkim zapewni膰 wi臋ksz膮 transparentno艣膰 i bardziej efektywn膮 kontrol臋 akcjonariuszy nad cz艂onkami w艂adz sp贸艂ek publicznych oraz wymusi膰 na sp贸艂kach du偶o wi臋ksze skupienie na obszarze compliance. Oznacza膰 b臋dzie to du偶o pracy dla dzia艂贸w odpowiedzialnych za ten obszar oraz inne, takie jak dzia艂 prawny, biuro zarz膮du, HR i relacje inwestorskie.

 

PRAWO PODATKOWE

1. Rozliczanie najmu prywatnego rycza艂tem niewykluczone r贸wnie偶 w przypadku przedsi臋biorc贸w

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 30 stycznia 2020 r. sygn. 0115-KDWT.4011.21.2019.2.BK, potwierdzi艂, 偶e dopuszczalne s膮 takie sytuacje, 偶e przedsi臋biorca prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, nawet zwi膮zan膮 z najmem lokali, w zakresie wynajmu lokali niezwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 mo偶e rozlicza膰 si臋 z fiskusem rycza艂tem.
Wniosek o interpretacj臋 indywidualn膮 dotyczy艂 przedsi臋biorcy, prowadz膮cego jednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 polegaj膮c膮 na m.in. wynajmie innym przedsi臋biorcom na podstawie d艂ugoterminowych um贸w najmu lokale biurowe, nieprzeznaczone do cel贸w mieszkalnych. Jednocze艣nie przedsi臋biorca ten b臋d膮c w艂a艣cicielem trzech mieszka艅 wynajmuje je na cele mieszkalne. Mieszkania te nie by艂y nigdy w艂膮czone do ewidencji 艣rodk贸w trwa艂ych w ksi臋gach rachunkowych prowadzonych dla dzia艂alno艣ci gospodarczej. Pytanie, kt贸re by艂o przedmiotem interpretacji dotyczy艂o tego, czy w takiej sytuacji najem lokali mieszkalnych mo偶e by膰 rozliczony jako tzw. najem prywatny, a tym samym opodatkowywany rycza艂tem od przychod贸w ewidencjonowanych.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdzi艂, 偶e w takiej sytuacji, gdy czynno艣ci zwi膮zane z najmem lokali mieszkalnych nie s膮 podejmowane w spos贸b przes膮dzaj膮cy o prowadzeniu pozarolniczej dzia艂alno艣ci gospodarczej, to przychody z tego najmu mo偶na zakwalifikowa膰 do 藕r贸d艂a przychod贸w, o kt贸rym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od os贸b fizycznych, jako tzw. najem prywatny, opodatkowany rycza艂tem od przychod贸w ewidencjonowanych.
Jednocze艣nie warto przywo艂a膰 orzeczenie Naczelnego S膮du Administracyjnego z dnia 22 pa藕dziernika 2019 r., sygn. akt II FSK 1581/18, w kt贸rym S膮d ten wskaza艂 kryteria r贸偶nicowania kwalifikowania przychod贸w z najmu, zw艂aszcza lokali (dom贸w) mieszkalnych, do okre艣lonego 藕r贸d艂a przychod贸w w postaci najmu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT) albo pozarolniczej dzia艂alno艣ci gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT). NSA stwierdza w przywo艂anym orzeczeniu, i偶 o prowadzeniu dzia艂alno艣ci gospodarczej, kt贸rej przedmiotem jest wynajem takich lokali, nie mo偶e przes膮dza膰 sama cecha ci膮g艂o艣ci dzia艂a艅, stanowi膮ca wszak istot臋 um贸w najmu, ani ukierunkowanie na zysk, bowiem podporz膮dkowanie regu艂om gospodarno艣ci jest tak偶e cech膮 zarz膮dzania maj膮tkiem prywatnym, a elementem regu艂y gospodarno艣ci jest zasadniczo zarobkowy charakter oddawania w najem sk艂adnik贸w tego maj膮tku. Kryterium r贸偶nicuj膮cym mo偶e by膰 natomiast cecha zorganizowania wynajmu, co wi膮偶e si臋 z przedsi臋braniem czynno艣ci zmierzaj膮cych do kreowania i uatrakcyjnienia oferty rynkowej, jak przetwarzanie (przebudowa) przedmiotu najmu w celach dostosowania do popytu rynkowego czy prowadzenie akcji reklamowej w zakresie typowym dla dzia艂alno艣ci marketingowej. Podzielaj膮c ten kierunek rozumowania mo偶na doda膰, 偶e za gospodarowanie maj膮tkiem prywatnym mo偶e by膰 wprawdzie tak偶e poczytane nabywanie nieruchomo艣ci jako lokaty kapita艂u, nawet z przeznaczeniem na wynajem, jednak je偶eli nie b臋dzie si臋 wi膮za艂o z tworzeniem zorganizowanej struktury zarz膮dzania takim maj膮tkiem i jego eksploatacji, w艂a艣ciwej dla przedsi臋biorstw o omawianym profilu.

2. Indywidualny rachunek podatkowy

Ministerstwo Finans贸w i Krajowa Administracja Skarbowa przygotowa艂a dla podatnik贸w nowe uproszczenie, kt贸rym jest indywidualny rachunek podatkowy 鈥 mikrorachunek podatkowy. Oznacza to, 偶e ka偶dy p艂atnik podatk贸w PIT, CIT i VAT od 1 stycznia 2020 r. powinien posiada膰 sw贸j jeden indywidualny rachunek, na kt贸ry b臋dzie dokonywa艂 wp艂at. To samo konto jest r贸wnie偶 w艂a艣ciwe do wp艂acania odsetek za zw艂ok臋 powsta艂ych od zaleg艂o艣ci podatkowych z tytu艂u PIT, CIT i VAT oraz koszty upomnienia.
Numer mikrorachunku mo偶na wygenerowa膰 na stronie https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego lub otrzyma膰 w dowolnym urz臋dzie skarbowym. Wystarczy poda膰 numer NIP (w przypadku os贸b prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub p艂atnik贸w VAT, lub p艂atnik贸w podatk贸w, sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne i/lub zdrowotne).
Mikrorachunek podatkowy b臋dzie pozwala艂 w prosty i wygodny spos贸b p艂aci膰 PIT, CIT i VAT. Dzi臋ki niemu nie trzeba b臋dzie szuka膰 obowi膮zuj膮cych numer贸w rachunk贸w urz臋d贸w skarbowych 鈥 je艣li nast膮pi zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby firmy, numer pozostaje ten sam. Ograniczy to r贸wnie偶 liczb臋 omy艂kowych przelew贸w na niew艂a艣ciwe konto.
Podatki inne ni偶 opisane wy偶ej nadal nale偶y wp艂aca膰 na starych zasadach, na rachunki podatkowe urz臋d贸w skarbowych zgodnie z wykazem numer贸w rachunk贸w bankowych urz臋d贸w skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej.

 

PRAWO UPAD艁O艢CIOWE

Og艂oszenie upad艂o艣ci a maj膮tek wsp贸lny ma艂偶onk贸w

W dniu 19 grudnia 2019 roku S膮d Najwy偶szy podj膮艂 istotn膮 uchwa艂臋 (III CZP 7/19), kt贸rej uzasadnienie poznali艣my w styczniu 2020 roku.
Zgodnie z zapad艂ym orzeczeniem, z chwil膮 og艂oszenia upad艂o艣ci ma艂偶onka, kt贸ry nie prowadzi艂 dzia艂alno艣ci gospodarczej, a pozostawa艂 w ma艂偶e艅skiej wsp贸lnocie maj膮tkowej, mi臋dzy ma艂偶onkami powstaje rozdzielno艣膰 maj膮tkowa, a maj膮tek wsp贸lny wchodzi do masy upad艂o艣ci, przy czym niemo偶liwy jest dokonanie jego podzia艂u.
Rozstrzygni臋cie S膮du Najwy偶szego usuwa w膮tpliwo艣ci interpretacyjne, kt贸re napotykali nie tylko wierzyciele, lecz r贸wnie偶 osoby, wobec kt贸rych orzekana by艂a upad艂o艣膰 konsumencka i ich ma艂偶onkowie.

 

PRACOWNICZE PLANY KAPITA艁OWE

Podsumowanie pierwszego etapu wprowadzania Pracowniczych Plan贸w Kapita艂owych
Polski Fundusz Rozwoju podsumowa艂 wyniki pierwszego etapu wprowadzania Pracowniczych Plan贸w Kapita艂owych. Od 1 lipca 2019 roku program PPK obj膮艂 firmy zatrudniaj膮ce co najmniej 250 os贸b.
Z opublikowanych danych wynika, 偶e do programu PPK przyst膮pi艂o ponad 1,1 mln os贸b, a dodatkowo w wyniku wej艣cia w 偶ycie ustawy o PPK ponad 150 tys. os贸b z najwi臋kszych firm sta艂o si臋 od grudnia 2018 roku uczestnikami Pracowniczych Program贸w Emerytalnych. Oznacza to, 偶e 艂膮cznie – dzi臋ki wdro偶eniu programu PPK – na emerytur臋 zacz臋艂o oszcz臋dza膰 dodatkowo blisko 1,3 mln Polak贸w. Daje to 艂膮czn膮 partycypacj臋 na poziomie 41%. Wraz z ponad 500 funkcjonuj膮cymi ju偶 wcze艣niej Pracowniczymi Programami Emerytalnymi oznacza to, 偶e ponad 1,5 mln pracownik贸w, czyli 44% wszystkich pracuj膮cych w firmach 250+ oszcz臋dza na cele emerytalne ze swoim pracodawc膮.

 

PRAWO PRZEDSI臉BIORC脫W

Prawo do pope艂nienia b艂臋du

Od dnia 01 stycznia 2020r. obowi膮zuje nowelizacja Prawa przedsi臋biorc贸w, zak艂adaj膮ca m.in. prawo do pope艂nienia b艂臋du dla przedsi臋biorcy – przedsi臋biorca, gdy pope艂ni b艂膮d (za kt贸ry grozi mandat karny lub kara pieni臋偶na), nie dostanie kary, a jedynie pouczenie oraz b臋dzie zobowi膮zany do usuni臋cia narusze艅 oraz ich skutk贸w w wyznaczonym przez organ terminie. Uprawnienie to przys艂uguje przez rok od dnia podj臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie, po up艂ywie co najmniej 36 miesi臋cy od dnia ostatniego zawieszenia lub zako艅czenia dzia艂alno艣ci. Prawo do b艂臋du obejmie przedsi臋biorc贸w zarejestrowanych w CEIDG.

Powy偶sze zestawienie aktualno艣ci prawnych zosta艂o przygotowane przez Zesp贸艂 MGS LAW.