Podsumowanie prawne lipca 2017 r.

www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne lipca 2017 r.

Podsumowanie prawne lipca 2017 r. obejmuje nast臋puj膮ce zagadnienia:

ZMIANY W PRAWIE

 • Ustawa o przeciwdzia艂aniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spo偶ywczymi
 • Nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej, produkt贸w naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach post臋powania w sytuacjach zagro偶enia bezpiecze艅stwa paliwowego pa艅stwa i zak艂贸ce艅 na rynku naftowym; modyfikacja przepis贸w Prawa energetycznego.
 • Konsultacje publiczne dotycz膮ce projektu rozporz膮dzenia zmieniaj膮cego op艂aty za koncesje. Projekt przewiduje podwy偶szenie g贸rnej granicy op艂aty koncesyjnej.
 • Konsultacje publiczne dotycz膮ce projektu rozporz膮dzenia w sprawie zmiany wielko艣ci udzia艂u ilo艣ciowego sumy energii elektrycznej wynikaj膮cej z umorzonych 艣wiadectw pochodzenia potwierdzaj膮cych wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych 藕r贸de艂 energii w 2018 roku

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENT脫W

 • Udost臋pnianie przez operator贸w telekomunikacyjnych nagra艅 rozm贸w sprzeda偶owych konsumentom

ORZECZNICTWO

 • Op艂ata egzekucyjna bez VAT
 • Pozew o opublikowanie sprostowania prasowego przeciwko redaktorowi naczelnemu
 • Brak podstaw do wprowadzenia obowi膮zku uiszczania op艂at parkingowych za soboty

– – –

ZMIANY W PRAWIE

 • Ustawa o przeciwdzia艂aniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spo偶ywczymi

Nowa ustawa, kt贸rej celem jest wyeliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach pomi臋dzy przedsi臋biorcami dzia艂aj膮cymi w bran偶y rolno-spo偶ywczej, wesz艂a w 偶ycie 12 lipca bie偶膮cego roku. Ustawa uprawnia przedsi臋biorc臋 pokrzywdzonego przez kontrahenta, do z艂o偶enia zawiadomienia o nieuczciwym wykorzystaniu przewagi kontraktowej do Prezesa UOKiK (delegatura w Bydgoszczy), je偶eli 艂膮czna warto艣膰 obrot贸w mi臋dzy dostawc膮 a odbiorc膮聽w kt贸rymkolwiek z dw贸ch lat poprzedzaj膮cych rok wszcz臋cia post臋powania przekroczy艂a聽50 tys. z艂, a obr贸t silniejszej strony umowy w poprzednim roku przekroczy艂聽100 mln z艂. Warunkiem podj臋cia interwencji przez UOKiK jest聽r贸wnie偶 naruszenie interesu publicznego – rol膮 UOKiK jest wyeliminowanie nieuczciwej praktyki z obrotu gospodarczego, a nie zado艣膰uczynienie konkretnym, poszkodowanym przedsi臋biorcom. UOKiK mo偶e na艂o偶y膰 kar臋 za wykorzystywanie przewagi kontraktowej w maksymalnej wysoko艣ci聽3 % obrotu przedsi臋biorcy osi膮gni臋tego w roku poprzedzaj膮cym. Post臋powanie mo偶e si臋 r贸wnie偶 sko艅czy膰 bez sankcji pieni臋偶nej. Urz膮d聽mo偶e聽odst膮pi膰 od kary, je偶eli przedsi臋biorca dobrowolnie zobowi膮偶e si臋 do zaprzestania niedozwolonych praktyk lub naprawienia ich skutk贸w.

 • Nowelizacja ustawy o zapasach

Prezydent 17 lipca 2017 r. podpisa艂 ustaw臋 z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produkt贸w naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach post臋powania w sytuacjach zagro偶enia bezpiecze艅stwa paliwowego pa艅stwa i zak艂贸ce艅 na rynku naftowym oraz niekt贸rych innych ustaw.

Nowelizacja ma na celu zwi臋kszenie poziomu bezpiecze艅stwa dostaw gazu ziemnego do odbiorc贸w, wprowadzenie u艂atwie艅 dla podmiot贸w zobowi膮zanych do utrzymywania zapas贸w obowi膮zkowych gazu ziemnego oraz rozstrzygni臋cie w膮tpliwo艣ci interpretacyjnych, sygnalizowanych przez uczestnik贸w rynku w zakresie obowi膮zuj膮cego stanu prawnego.

Poza ustaw膮 o zapasach nowelizacja modyfikuje tak偶e przepisy Prawa energetycznego.

Zasadnicze zmiany wynikaj膮ce z nowelizacji przewiduj膮:

 • wprowadzenie do ustawy o zapasach definicji podmiotu dokonuj膮cego przywozu gazu ziemnego;
 • rozstrzygni臋cie w膮tpliwo艣ci dotycz膮cych dopuszczalnych sposob贸w utrzymywania zapas贸w obowi膮zkowych gazu ziemnego;
 • okre艣lenie obowi膮zk贸w operatora systemu magazynowania oraz operatora systemu przesy艂owego gazowego, maj膮cych na celu zapewnienie utrzymania zapas贸w obowi膮zkowych gazu ziemnego na okre艣lonym poziomie;
 • na艂o偶enie na przedsi臋biorstwa energetyczne wykonuj膮ce dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranic膮 i podmioty dokonuj膮ce przywozu gazu ziemnego obowi膮zku przekazania OSP informacji o miejscu magazynowania zapas贸w obowi膮zkowych gazu w celu weryfikacji technicznych mo偶liwo艣ci dostarczenia tych zapas贸w do systemu gazowego;
 • doprecyzowanie zasad obowi膮zuj膮cych w przypadku uruchomienia zapas贸w obowi膮zkowych gazu ziemnego w celu zbilansowania systemu gazowego w okresie wyst臋powania zak艂贸ce艅 w dostarczaniu gazu lub w przypadku nieprzewidzianego wzrostu jego zu偶ycia;
 • doprecyzowanie uregulowa艅 dotycz膮cych kar pieni臋偶nych nak艂adanych na podmioty, kt贸re nie realizuj膮 obowi膮zk贸w ustawowych.

Zmiany wprowadzone Prawie energetycznym zmieniaj膮 zasady udzielania przez Prezesa URE koncesji na obr贸t gazem ziemnym z zagranic膮 w taki spos贸b, aby na etapie wyst臋powania o udzielenie koncesji podmiot wnioskuj膮cy nie by艂 zmuszony do posiadania zapas贸w obowi膮zkowych gazu ziemnego, ale by m贸g艂 je utworzy膰 w momencie podejmowania dzia艂alno艣ci gospodarczej, tj. rozpocz臋cia przywozu gazu ziemnego.

Ustawa w zasadniczej cz臋艣ci wesz艂a w 偶ycie w dniu 2 sierpnia 2017 roku.

 • Konsultacje publiczne dotycz膮ce projektu rozporz膮dzenia zmieniaj膮cego op艂aty za koncesje

W lipcu rozpocz臋艂y si臋 konsultacje publiczne w sprawie rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie w sprawie wysoko艣ci i sposobu pobierania przez Prezesa Urz臋du Regulacji Energetyki corocznych op艂at wnoszonych przez przedsi臋biorstwa energetyczne, kt贸rym zosta艂a udzielona koncesja.

Uzasadnieniem zmiany jest wskazywana przez autor贸w konieczno艣膰 dostosowania obowi膮zuj膮cych przepis贸w rozporz膮dzenia do aktualnego stanu prawnego oraz obecnych warunk贸w funkcjonowania sektora energetycznego.

Projekt przewiduje podwy偶szenie g贸rnej granicy op艂aty koncesyjnej: z 1聽mln z艂 na 2 mln z艂. Proponowana zmiana zwi臋kszy obci膮偶enia z tytu艂u op艂aty koncesyjnej wzgl臋dem przedsi臋biorstw energetycznych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 koncesjonowan膮 w najwi臋kszym rozmiarze. W za艂膮czniku do nowelizacji rozporz膮dzenia zmodyfikowane zosta艂y wsp贸艂czynniki op艂at, w taki spos贸b, 偶e dokonano ich obni偶enia o 0,0001, co ma na celu zniwelowanie nier贸wno艣ci w zakresie obci膮偶e艅 poszczeg贸lnych grup przedsi臋biorstw posiadaj膮cych koncesje. Zmianie ma ulec tak偶e termin wnoszenia op艂aty koncesyjnej – z 31 marca na 30 kwietnia ka偶dego roku.

Projekt przewiduje wej艣cie w 偶ycie nowych przepis贸w z dniem 1 stycznia 2018 r.

 • Konsultacje publiczne dotycz膮ce projektu rozporz膮dzenia w sprawie zmiany wielko艣ci udzia艂u ilo艣ciowego sumy energii elektrycznej wynikaj膮cej z umorzonych 艣wiadectw pochodzenia potwierdzaj膮cych wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych 藕r贸de艂 energii w 2018 roku

W lipcu rozpocz臋艂y si臋 konsultacje rozporz膮dzenia wydawanego przez Ministra Energii na podstawie delegacji zawartej w ustawie o odnawialnych 藕r贸d艂ach energii (art. 60 ustawy).

Projekt przewiduje:

 • wielko艣膰 udzia艂u ilo艣ciowego sumy energii elektrycznej wynikaj膮cej z umorzonych 艣wiadectw pochodzenia potwierdzaj膮cych wytworzenie energii elektrycznej w odnawialnych 藕r贸d艂ach energii (tzw. zielonych certyfikat贸w) na poziomie 17,50%;
 • wielko艣膰 udzia艂u ilo艣ciowego sumy energii elektrycznej wynikaj膮cej z umorzonych 艣wiadectw pochodzenia potwierdzaj膮cych wytworzenie energii elektrycznej z biogazu rolniczego (tzw. niebieskich certyfikat贸w) na poziomie 0,50%.

Zgodnie z tre艣ci膮 projektu rozporz膮dzenie ma wej艣膰 w 偶ycie z dniem 30 sierpnia br.

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENT脫W

 • Udost臋pnianie nagra艅 konsumentom

Zdaniem UOKiK, w trakcie trwania umowy operatorzy telekomunikacyjni s膮 zobligowani do udost臋pniania konsumentom rozm贸w sprzeda偶owych, podczas kt贸rych ustalono warunki umowy. Dotyczy to zar贸wno zawarcia nowych um贸w, jak i zmian obowi膮zuj膮cych. Operatorzy powinni umo偶liwi膰 klientowi dost臋p do nagrania na ka偶de 偶膮danie w ramach procedury reklamacyjnej. Nagranie, o ile wnosi o to konsument, powinno zosta膰 udost臋pnione bez wzgl臋du na spos贸b rozpatrzenia reklamacji. Co wi臋cej, nagrania powinny by膰 udost臋pniane w spos贸b pozwalaj膮cy konsumentowi na jego utrwalenie, aby mog艂y by膰 wykorzystane przy dochodzeniu roszcze艅. Brak mo偶liwo艣ci weryfikacji nagrania ze strony konsumenta mo偶e w znaczny spos贸b narusza膰 r贸wnowag臋 kontraktow膮 stron. Przedsi臋biorca bowiem, posiadaj膮c dost臋p do zapisu rozmowy sprzeda偶owej, na jej podstawie jednostronnie interpretuje tre艣ci poczynionych ustale艅, co pozostaje poza kontrol膮 czy to drugiej strony umowy, czy jakiegokolwiek innego podmiotu. Brak udost臋pniania posiadanych nagra艅 rozm贸w sprzeda偶owych mo偶e wi臋c narusza膰 dobre obyczaje. Jednocze艣nie w przypadku nagra艅 rozm贸w zmierzaj膮cych do zmiany umowy obowi膮zek ich udost臋pniania wynika wprost z Prawa telekomunikacyjnego, zgodnie z kt贸rym, dostawca us艂ug obowi膮zany jest utrwali膰 o艣wiadczenie abonenta z艂o偶one za pomoc膮 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰, w szczeg贸lno艣ci telefonicznie, i przechowywa膰 je do ko艅ca obowi膮zywania umowy na zmienionych warunkach i udost臋pnia膰 jego tre艣膰 abonentowi na jego 偶膮danie, zg艂oszone w szczeg贸lno艣ci w trakcie post臋powania reklamacyjnego.

藕r贸d艂o: www. uokik.gov.pl

ORZECZNICTWO

 • Op艂ata egzekucyjna bez VAT

鈥濳omornik s膮dowy nie mo偶e podwy偶szy膰 op艂aty egzekucyjnej, pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach s膮dowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1138 z p贸藕n. zm.), o podatek od towar贸w i us艂ug.鈥聽Tak orzek艂 S膮d Najwy偶szy w sk艂adzie 7 s臋dzi贸w w uchwale z dnia 27 lipca br. w sprawie o sygn. akt III CZP 97/16. Przywo艂ana uchwa艂a potwierdza jednoznacznie stanowisko wyra偶one przez S膮d Najwy偶szy w zesz艂ym roku (uchwa艂a z dnia 7 lipca 2016 roku, sygn. akt III CZP 34/16), kt贸ra zapad艂o wskutek rozpoznania zagadnienia prawnego przedstawionego przez jeden z s膮d贸w okr臋gowych rozpoznaj膮cych skarg臋 d艂u偶nik贸w na czynno艣ci komornika s膮dowego w przedmiocie doliczenia podatku VAT do ustalonej op艂aty egzekucyjnej.

S膮d Najwy偶szy wskaza艂, 偶e konstrukcja przepisu at. 49 ust. 1 ustawy o komornikach s膮dowych i egzekucji wskazuje na okre艣lenie przez ustawodawc臋 op艂aty egzekucyjnej nale偶nej komornikowi jako kwoty brutto, zatem zawieraj膮cej w sobie ju偶 podatek VAT w my艣l zasady podatkowej 鈥瀢 stu鈥. Powy偶sze stanowisko potwierdza r贸wnie偶 interpretacja og贸lna Ministra Finans贸w z dnia 9 czerwca 2015 roku. Przywo艂ane聽powy偶ej stanowisko S膮du Najwy偶szego ma donios艂e znaczenie przede wszystkim dla sfery聽maj膮tkowej d艂u偶nik贸w egzekwowanych w s膮dowych post臋powaniach egzekucyjnych. Wskaza膰 bowiem nale偶y, 偶e op艂aty egzekucyjne, kt贸re szczeg贸lnie w sprawach egzekucyjnych o ma艂ej warto艣ci wydawa膰 mog膮 si臋 d艂u偶nikom wyg贸rowane w odniesieniu do kwoty nale偶no艣ci dochodzonej przez wierzyciela, nie mog膮 by膰 w 艣wietle obowi膮zuj膮cego prawa powi臋kszane o dodatkowe 23%.

 • Pozew o opublikowanie sprostowania prasowego przeciwko redaktorowi naczelnemu

S膮d Najwy偶szy w uchwale z dnia 22 czerwca br. wydanej w sprawie o sygn. akt III CZP 8/17 rozstrzygn膮艂 istniej膮cy od dawna sp贸r co do tego, kogo nale偶y pozwa膰 w post臋powaniu o opublikowanie sprostowania prasowego. Podstawa prawna pow贸dztwa o opublikowanie sprostowania znajduje si臋 w ustawie Prawo prasowe. Zgodnie z art. 39 ust. 1 tej ustawy, w przypadku odmowy przez redaktora naczelnego opublikowania sprostowania, podmiot zainteresowany mo偶e wytoczy膰 pow贸dztwo o opublikowanie sprostowania. Z przytoczonego uregulowania nie wynika jednak wprost, czy podmiot zainteresowany jako pozwanego powinien pozwa膰 redaktora naczelnego w艂a艣ciwego dziennika lub czasopisma, czy osob臋 fizyczn膮, kt贸ra piastuje t臋 funkcj臋. S膮d Najwy偶szy stwierdzi艂, i偶 prawid艂ow膮 praktyk膮 jest oznaczenie jako pozwanego redaktora naczelnego, nie za艣 osoby fizycznej, kt贸ra stanowisko to zajmuje.

 • Brak podstaw do wprowadzenia obowi膮zku uiszczania op艂at parkingowych za soboty

Zgodnie z art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych, rada gminy mo偶e zarz膮dzi膰 pobieranie op艂at za parkowanie samochod贸w w okre艣lonej strefie w dni robocze, w okre艣lonych godzinach lub ca艂odobowo. Wiele samorz膮d贸w ustala艂o op艂aty parkingowe tak偶e za soboty. Zgodnie z wyrokiem Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego w Lublinie z dnia 24 stycznia 2017聽roku (III SA/Lu 1257/16) takie dzia艂anie jest nieuprawnione.

WSA stwierdzi艂, 偶e przepisy prawa nie definiuj膮 w 偶adnej z ustaw poj臋cia „dni robocze”, a jedynie „dni ustawowo wolne od pracy”, tj. niedziele oraz okre艣lone 艣wi臋ta (ustawa z 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy). W zwi膮zku z tym s膮d, definicj臋 zaczerpn膮艂 z orzecznictwa i uzna艂, 偶e sobot臋 nale偶y traktowa膰 analogicznie jak dzie艅 wolny od pracy (zgodnie z uchwa艂膮 NSA z 15 czerwca 2011 roku w sprawie I OPS 1/11, LEX nr 818666). WSA w Lublinie stwierdzi艂 w konsekwencji, w orzecznictwie s膮d贸w administracyjnych przyjmuje si臋, 偶e tak偶e na gruncie ustawy o drogach publicznych, nie mo偶na uzna膰 soboty za dzie艅 roboczy. Tym samym WSA uzna艂, i偶 bior膮c pod uwag臋 charakter soboty jako dnia wolnego od pracy, nale偶a艂o przyj膮膰, 偶e rada gminy nie mo偶e na podstawie przepis贸w ustawy o drogach publicznych wprowadzi膰 obowi膮zku op艂aty parkingowej za soboty.