Aktualności prawne

Podsumowanie prawne lipca i sierpnia 2019r.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Podsumowanie prawne  lipca i sierpnia 2019r. obejmuje następujące zagadnienia:

PRAWO ENERGETYCZNE

Sejm przyjął nowelę ustawy o OZE

Podpisane Rozporządzenie Ministra Energii  w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia

ELEKTROMOBILNOŚĆ

Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania

Konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie dopłat do zakupu nowych samochodów elektrycznych i wodorowych

PRAWO PRACY

Planowane zmiany w sytuacji emerytalnej kobiet z rocznika 1953

Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia za pracę

POSTĘPOWANIE CYWILNE

21 sierpnia 2019 r. zaczęły obowiązywać niektóre przepisy dużej reformy KPC

PRAWO SPÓŁEK

Elektroniczny rejestr akcjonariuszy

Nowe obowiązki spółek publicznych

Prosta spółka akcyjna

PRAWO KARNE

Prokurator będzie miał prawo wstrzymać decyzję sądu o zwolnieniu podejrzanego z tymczasowego aresztu po wpłacie przez niego poręczenia majątkowego.

ZMIANA USTAW O WYKONYWANIU ZAWODÓW PRAWNICZYCH

PRAWO RODZINNE

Sąd nie uwzględnia obciążenia hipotecznego nieruchomości szacując wartość majątku wspólnego małżonków przy podziale tego majątku

PRAWO SPOŻYWCZE/FMCG

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

RODO/GDPR

Użycie wtyczki „Lubię to” prowadzi do współadministrowania danymi osobowymi z Facebookiem

Podsumowanie prawne  lipca i sierpnia 2019r.:

PRAWO ENERGETYCZNE

Sejm przyjął nowelę ustawy o OZE

Sejm przyjął w piątek nowelizację ustawy o OZE, która przewiduje m.in. przeprowadzenie jeszcze w 2019 r. kolejnych aukcji dla źródeł odnawialnych. Ministerstwo Energii liczy, że dzięki tym aukcjom uda się zrealizować 15-proc. cel OZE na 2020 r.

Ustawa rozszerza dotychczasową definicję prosumenta: to odbiorca końcowy, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, który może magazynować lub sprzedawać tę energię, nie tylko sprzedawcy zobowiązanemu na określonych warunkach, ale także dowolnemu innemu sprzedawcy na warunkach z nim uzgodnionych. Prosumentami będą mogli zostać mali i średni przedsiębiorcy, dla których wytwarzanie energii elektrycznej nie stanowi przedmiotu ich przeważającej działalności gospodarczej.

Ustawa umożliwia też tworzenie na obszarach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich spółdzielni energetycznych i zawiera elementy promocji takich rozwiązań.Za generalny cel nowelizacji Ministerstwo Energii uznało przyspieszenie inwestycji w OZE, tak by Polska wypełniła cel udziału energii ze źródeł odnawialnych na koniec 2020 r. – 15 proc. w końcowym zużyciu energii brutto. Elementem tego planu jest przeprowadzenie jeszcze w 2019 r. aukcji, które mają m.in. doprowadzić do budowy 2500 MW nowych mocy w energetyce wiatrowej.

Ustawa zawiera zapisy, które umożliwią Urzędowi Regulacji Energetyki przeprowadzenie aukcji w tym roku, m.in. określające maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, jaka może zostać w 2019 r. trafić na aukcje. Dzięki nim – według wyliczeń ME – łączny przyrost produkcji energii elektrycznej z OZE z aukcji w 2019 r. będzie rzędu 10 TWh, a łącznie z aukcjami z roku 2018 – ok. 35 TWh.

Podpisane Rozporządzenie Ministra Energii  w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia

Głównym celem rozporządzenia opublikowanego w Dzienniku Ustaw jest określenie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny oraz rekompensaty finansowej, w tym średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym, pozostałych kosztów jednostkowych przedsiębiorstw energetycznych oraz sposobu wyznaczania obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorców końcowych (tzw. cen odniesienia).

Projektowana regulacja zawiera m.in. wzory do obliczania kwoty zwrotu różnicy ceny, oddzielnie dla pierwszego i drugiego półrocza tego roku, oraz wzory do kalkulowania średnioważonych cen energii na rynku hurtowym, używanych do dalszych obliczeń. Zawiera także formuły do obliczania kosztów jednostkowych. Rozporządzenie weszło w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o cenach energii, ceny dla odbiorców z grupy taryfowej G, w tym gospodarstw domowych, mikro- i małych firm, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządów, oraz państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej przez cały 2019 r. będą miały zamrożone ceny energii. Spółki obrotu – sprzedawcy energii, którzy po 1 lipca będą dostarczać energię odbiorcom po ustalonej ustawowo cenie, będą mogły ubiegać się o rekompensatę z tytułu świadczenia usługi publicznej, wypłacaną z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

Od 1 lipca 2019 r. przedsiębiorstwa obrotu nie będą już miały obowiązku oferowania cen energii elektrycznej na poziomie z 30 czerwca 2018 r. dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Dla tych firm nowelizacja ustawy wprowadza możliwość ubiegania się o dopłatę do każdej zakupionej, a zużytej w II połowie 2019 r. ilości energii w ramach dozwolonej przepisami UE pomocy de minimis.

ELEKTROMOBILNOŚĆ

15 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, przygotowane w Ministerstwie Energii

Minister Energii podpisał rozporządzenie 26 czerwca 2019 r. Ma ono na celu uregulowanie zasad funkcjonowania infrastruktury służącej do ładowania energią elektryczną pojazdów samochodowych i stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124). Wprowadzane przepisy prawne przyczynią się do zapewnienia jak najwyższego stopnia bezpieczeństwa ww. instalacji w trakcie ich eksploatacji.

Dokument określa wymagania techniczne dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, a także przewiduje zasady kontroli spełnienia tych wymagań przez Urząd Dozoru Technicznego.

Rozporządzenie jest jednym z elementów ram prawnych dla rozwoju elektromobilności w Polsce. Zgodnie z Krajowymi ramami polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, dokumentem przygotowanym przez Ministra Energii i przyjętym przez rząd w dniu 29 marca 2017 r., w Polce w perspektywie do 2020 r. powinno powstać co najmniej 6,4 tys. publicznie dostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych. Rozporządzenie Ministra Energii uzupełnia ramy regulacyjne dla sektora elektromobilności, wspierając realizacje wyznaczonego celu.

Konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie dopłat do zakupu nowych samochodów elektrycznych i wodorowych

Ministerstwo Energii przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie dopłat do zakupu nowych samochodów elektrycznych i wodorowych. W przypadku auta na prąd dopłata może sięgnąć 37,5 tysiąca złotych.

Zgodnie z projektem rozporządzenia wsparcie z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu dotyczy osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Aby wsparcie otrzymać, trzeba będzie złożyć odpowiedni wniosek i spełnić szereg warunków. ME proponuje, by dopłata obejmowały pojazdy fabrycznie nowe, po raz pierwszy rejestrowane na terytorium Polski.

W przypadku pojazdu napędzanego wyłącznie energią elektryczną, dopłata może wynieść 30 procent ceny zakupu, nie więcej jednak niż 37,5 tysiąca złotych. Przy czym kupowany samochód nie może być droższy niż 125 tysięcy złotych. W przypadku auta droższego – dopłata nie przysługuje.

W przypadku pojazdu napędzanego energią elektryczną, wytwarzaną z wodoru w zainstalowanych w aucie ogniwach paliwowych, dopłata może sięgnąć 30 procent ceny nabycia, nie więcej jednak niż 90 tysięcy złotych. Wodorowe auto nie może być droższe niż 300 tysięcy złotych.

Warunkiem otrzymania dopłaty ma być użytkowanie samochodu przez co najmniej rok od zakupu, a w czasie tego roku będzie zarejestrowany w Polsce i dopuszczony do ruchu. Ma również posiadać ubezpieczenie Auto Casco.

Dodatkowym warunkiem wypłacenia wsparcia jest ustanowienie „zabezpieczenia zwrotu wsparcia wraz z należnymi odsetkami i zaakceptowanie przez Zarządzającego dokumentów potwierdzających ustanowienie tych zabezpieczeń”.

Zgodnie z projektem formą zabezpieczenia takim może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Konsultacje trwały do dnia 22 lipca 2019 r.

PRAWO PRACY

Planowane zmiany w sytuacji emerytalnej kobiet z rocznika 1953

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 roku, art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS został uznany za niezgodny z konstytucją w stosunku do urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do tzw. wcześniejszej emerytury.

Przepisem tym ustawodawca wprowadził mechanizm potrącania kwot pobranych już świadczeń emerytalnych w ramach tzw. wcześniejszej emerytury przy ustalaniu kwoty świadczenia przysługującego po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego.
W związku z uznaniem tego przepisu za niezgodny z Konstytucją, kobiety z rocznika 1953 mogły skorzystać z prawa do złożenia wniosku o wznowienie postępowania i ponowne przeliczenie emerytury, już bez potrącania kwot pobranych w ramach tzw. wcześniejszej emerytury. Nie wszystkie jednak wniosku mogły zostać uwzględnione, z uwagi na to, że zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, ZUS nie może ponownie ustalić wysokości świadczenia, jeśli od decyzji o jego przyznaniu minęło 5 lat.

W związku z powyższym, 12 lipca 2019 roku Senat przyjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Projekt nowelizacji przewiduje wprowadzenie możliwości wystąpienia o ponowne ustalenie wysokości emerytury dla wszystkich wcześniejszych emerytek z rocznika 1953. Bez znaczenia pozostanie przy tym na jakiej podstawie pobierają lub pobierały wcześniejszą emeryturę oraz czy od momentu doręczenia decyzji o przyznaniu wcześniejszej emerytury upłynął już termin 5 lat.

Po wejściu w życie ustawy, emerytki z rocznika 1953 będą miały pół roku na złożenie wniosku o ponowione przeliczenie świadczenia. Ponadto, zgodnie z założeniami miałoby im przysługiwać również wyrównanie emerytur od dnia, kiedy spełniły warunki do uzyskania emerytury powszechnej.

Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia za pracę

19 lipca 2019 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Ustawa zakłada, że dodatek za staż pracy zostanie wyłączony z katalogu składników wynagrodzenia, które są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika, porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do tej pory wyłączone były dodatki do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych , nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe czy emerytalne.

Celem wprowadzenia ww. zmiany jest zapewnienie bardziej sprawiedliwego i przejrzystego kształtu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz poprawa sytuacji pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

POSTĘPOWANIE CYWILNE

21 sierpnia 2019 r. zaczęły obowiązywać niektóre przepisy dużej reformy KPC

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego zmienia prawie 300 artykułów ustawy. Co do zasady zmiany wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Część przepisów weszło jednak w życie już 21 sierpnia.

W dniu 4 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zmienia prawie 300 artykułów KPC. Co do zasady zmiany wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Część przepisów wchodzi jednak w życie już 21 sierpnia, czyli 14 dni od dnia ogłoszenia. Nowelizacja została opublikowana 6 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw poz. 1469.

PRAWO SPÓŁEK

Elektroniczny rejestr akcjonariuszy

Sejm uchwalił w dniu 19 lipca nowelizację kodeksu spółek handlowych, która wprowadzi elektroniczny rejestr akcjonariuszy wszystkich spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Zgodnie z ustawą dane o akcjonariuszach mają być dostępne już od 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to zwiększenie kosztów działania ponad 13 tysięcy firm w Polsce.

Nowelizacja zakłada, że wszystkie akcje, w tym te na okaziciela, będą miały formę zapisu cyfrowego, a nie jak dotychczas dokumentu papierowego. Takie rozwiązanie ma przede wszystkim zapobiegać nadużyciom finansowym, w tym w szczególności praniu brudnych pieniędzy oraz zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Możliwa będzie łatwa identyfikacja właściciela akcji na podstawie danych ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy, zarówno przez uczestników obrotu akcjami, jak i samą spółkę na jej stronie internetowej. Zastosowanie rozwiązań przyjętych w nowelizacji umożliwi wprowadzenie jednolitych zasad przenoszenia praw z akcji, niezależnie od tego, czy przedmiotem obrotu są akcje imienne, czy też na okaziciela. Obecnie księgę akcji prowadzi zarząd spółki i to on zleca ewentualne prowadzenie księgi w formie elektronicznej, co niewątpliwie może prowadzić do nadużyć.  Po zmianach łatwiej będzie też zwoływać walne zgromadzenia, ponieważ w rejestrze będą rejestrowane wszystkie akcje spółki. Każda akcja – bez względu na to, czy jest na okaziciela czy też imienną – będzie miała status rejestrowej, co umożliwi identyfikację akcjonariusza uprawnionego do praw z akcji na okaziciela.

Nowe obowiązki spółek publicznych

Do dnia 10 czerwca 2019 r. Polska powinna wdrożyć dyrektywę w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (jest to tzw. dyrektywa w sprawie praw akcjonariuszy II. SRD II). Ma ona wzmocnić pozycję akcjonariuszy spółek giełdowych. Projekt przepisów w tej sprawie we wtorek przyjęła Radę Ministrów. Chodzi o nowelę ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych, który zmienia jeszcze 20 innych ustaw. Do projektu bardzo dużo szczegółowych uwag wniosła Komisja Prawnicza. Główny kierunek zmian skupia się na ochronie inwestorów i akcjonariuszy spółek publicznych – takich, których choć jedna akcja jest notowana jest na giełdzie, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich oraz emitentów papierów wartościowych. Nowe mechanizmy zwiększyć mają transparentność funkcjonowania spółek giełdowych i w dłuższej perspektywie powinny przyczynić się do wzrostu zaufania wśród akcjonariuszy i inwestorów.

Emitenci papierów wartościowych będą musieli częściej niż dotychczas sporządzać memoranda informacyjne. Ponadto obligacje, listy zastawne i certyfikaty inwestycyjne emitowane przez niepubliczne fundusze inwestycyjne mają być obligatoryjnie rejestrowane  w depozycie papierów wartościowych. Zgodnie z projektem, na żądanie spółki publicznej podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych – także te mające siedzibę poza krajami UE – obowiązane będą udostępnić jej informacje umożliwiające identyfikację akcjonariuszy oraz liczbę posiadanych przez nich akcji.

Rada nadzorcza natomiast będzie musiała wyrazić zgodę na istotne transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Za transakcję istotną uznaje się transakcję, której wartość przekracza 5 proc. sumy aktywów spółki, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Obowiązek zatwierdzenia nie dotyczy transakcji zawartej na warunkach rynkowych. Rada nadzorcza powinna też opracować procedurę okresowej oceny rynkowości transakcji. Ponadto, statut spółki może przewidywać, że zgodę na zawarcie istotnej transakcji może wyrażać walne zgromadzenie.

Projekt nowelizacji wprowadza ponadto m.in.: nowy rozdział 4a, a w nim przepisy regulujące politykę wynagrodzeń w spółkach publicznych. Przewiduje on wdrożenie dwóch nowych instrumentów: polityki wynagrodzeń i sprawozdania o wynagrodzeniach. Dodatkowo zakłada on stworzenie nowego, prostszego prospektu, tj. prospektu UE. Będzie on dostępny dla małych i średnich przedsiębiorców, spółek zatrudniających do 499 osób oraz spółek nienotowanych dokonujących niewielkich emisji.

Prosta spółka akcyjna

W dniu 2 lipca Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Wprowadza ona nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną, która ma być nowoczesną formą niepublicznej spółki kapitałowej przeznaczonej dla innowacyjnych przedsięwzięć.

Ten nowy typ spółki jest formą łączącą cechy spółki osobowej ze spółką kapitałową. Jego cechą wspólną ze spółkami osobowymi jest przede wszystkim możliwość wnoszenia wkładu w postaci pracy lub usług. Ze spółkami kapitałowymi, a zwłaszcza spółką akcyjną, łączy go rozbudowany mechanizm pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji.

Uchwalona ustawa przyjmuje, iż przepisy nowego działu Ia Tytułu III KSH (art. 3001–300134) określają istotę prostej spółki akcyjnej jako spółki kapitałowej zawiązanej w każdym celu prawnie dopuszczalnym przez jedną albo kilka osób, którzy nie odpowiadają za zobowiązania spółki i którzy są zobowiązani do wniesienia na pokrycie obejmowanych akcji wkładów pieniężnych lub wkładów niepieniężnych. Prosta spółka akcyjna od chwili wpisu do rejestru uzyskuje osobowość prawną i działa przez swoje organy.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r.

PRAWO KARNE

Prokurator będzie miał prawo wstrzymać decyzję sądu o zwolnieniu podejrzanego z tymczasowego aresztu po wpłacie przez niego poręczenia majątkowego

Zgodnie z uchwaloną w dniu 19 lipca br. nowelizacją kodeksu postępowania karnego, prokurator będzie miał prawo wstrzymać decyzję sądu, która uzależnia zwolnienie z tymczasowego aresztu podejrzanego po wpłaceniu przez niego poręczenia majątkowego.

Powyższe zaburza podstawowe zasady procesu karnego. Sąd jako gospodarz postępowania karnego pełni funkcję władczą i zarządczą. Trudno z tą rolą pogodzić wyposażenie oskarżyciela posiłkowego
w uprawnienie w możliwość wstrzymania decyzji sądu.

Rzecznik Praw Obywatelskich zapowiedział interwencję w tej sprawie do senackiej komisji.

ZMIANA USTAW O WYKONYWANIU ZAWODÓW PRAWNICZYCH

14 sierpnia Prezydent RP podpisał ustawę  z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy

– Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych.

Ustawa przyznaje aplikantom, którzy nie przystąpili do egzaminu w tym terminie, ze społecznie ważnych powodów, prawo do ubiegania się o możliwość zachowania przez dodatkowy okres jednego roku statusu aplikanta.

W razie podjęcia uchwały o przedłużeniu statusu aplikanta, ustawa wydłuża do dwóch lat okres, w którym aplikanci już po zakończeniu aplikacji, mogą zastępować adwokatów lub radców prawnych przed sądami, organami ścigania, organami państwowymi, organami samorządowymi i innymi instytucjami, a także w razie podjęcia wskazanej uchwały, ustawa wydłuża do dwóch lat okres, po upływie którego następuje skreślenie z listy aplikantów adwokackich i listy aplikantów radcowskich.

Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. dnia 28 sierpnia 2019.

PRAWO RODZINNE

Sąd nie uwzględnia obciążenia hipotecznego nieruchomości szacując wartość majątku wspólnego małżonków przy podziale tego majątku

W czwartek 25 lipca 2019 roku Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze III CZP 14/19, potwierdził stanowisko, że w toku postępowania o podział majątku wspólnego małżonków nie bierze się pod uwagę obciążenia hipotecznego nieruchomości.

Dotychczas spierały się dwie teorię. Pierwsza zakładała ujęcie wartości kredytu w wartości nieruchomości poprzez zmniejszenia wartości nieruchomości o wartość obciążenia kredytowego. Druga koncepcja zakładała pominięcie obciążenia kredytowego przy ustalaniu wartości nieruchomości.

Podkreślenia wymaga, że oba sposoby procedowania miały swoje wady i zalety, jednak rozwiązanie uwzględniające obciążenie hipoteczne przy ustalaniu wartości nieruchomości wydaje się lepiej zabezpieczać interesy stron.

PRAWO SPOŻYWCZE/FMCG

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

W lipcu uchwalono nowe przepisy, które mają zapobiec zjawisku marnowania żywności. Ustawa określa zasady postępowania z żywnością oraz obowiązki sprzedawców żywności w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom społecznym, środowiskowym i gospodarczym marnowania żywności. Głównym celem zmian jest włączenie dystrybutorów żywności do funkcjonujących i wprowadzanych mechanizmów w zakresie przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Ustawa przewiduje wprowadzenie obowiązku zawarcia przez sprzedawcę żywności umowy w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności z organizacją pozarządową, która ureguluje zasady nieodpłatnego przekazywania żywności spełniającej wymogi prawa żywnościowego, nieprzeznaczonej do sprzedaży, w szczególności ze względu na wady wyglądu tej żywności albo jej opakowań. Obowiązek nie obejmie napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%.

Powyższy obowiązek zostanie nałożony na sprzedawcę żywności prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze w zakresie sprzedaży żywności w jednostce handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni sprzedaży powyżej 250 m2, w której przychody ze sprzedaży żywności stanowią co najmniej 50% przychodów ze sprzedaży wszystkich towarów.

Co istotne, żywność będzie mogła być przekazana wyłącznie do organizacji, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w sferze zadań publicznych w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

3) działalności charytatywnej, polegającej m.in. na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.

Ustawa nakłada na sprzedawców żywności dodatkowy obowiązek przeprowadzenia w jednostkach handlowych kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie racjonalnego gospodarowania żywnością oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności, a także przewiduje ponoszenie przez nich opłaty za marnowanie żywności.

Przepisy przewidują sankcje w postaci kar pieniężnych za naruszenie obowiązków ustawowych.

Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 18 września, z wyjątkiem przepisów odnoszących się do opłaty za wytwarzanie odpadów oraz przepisów dotyczących administracyjnych kar pieniężnych, które wejdą w życie pierwszego dnia szóstego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia ustawy.

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Na początku lipca zmianie uległy przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Celem modyfikacji przepisów jest dostosowanie prawa krajowego do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/302 w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE.

Przepisy Rozporządzenia przewidują obowiązek wyznaczenia na gruncie przepisów krajowych organu, który będzie odpowiedzialny za egzekwowanie naruszeń jego przepisów oraz określenie podmiotu powołanego do udzielania pomocy konsumentom w zakresie wynikającym ze stosowania tego rozporządzenia. Organem tym będzie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, w pozostałym zakresie obowiązek ten będzie spoczywał na sądach powszechnych. Organem odpowiedzialnym za udzielanie konsumentom praktycznej pomocy w przypadku sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą będzie działający przy Prezesie UOKiK Punkt Kontaktowy ds. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich. Zmiany umożliwiają Prezesowi UOKiK dostęp do tajemnicy skarbowej oraz tajemnicy bankowej na potrzeby prowadzonych postępowań.

Zasadnicza część przepisów nowelizacji wchodzi w życie 17 września 2019 r.

RODO/GDPR

Użycie wtyczki „Lubię to” prowadzi do współadministrowania danymi osobowymi z Facebookiem

Podmiot, który zamieszcza wtyczkę „Lubię to” na swojej stronie internetowej oraz jej dostawca – Facebook są administratorami danych osobowych osób korzystających z takiej witryny. Takie stanowisko zaprezentowano w wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 lipca 2019 roku wydanego w sprawie C-40/17* Fashion ID GmbH & Co.KG przeciwko Verbraucherzentrale NRW eV.

Zgodnie ze wskazanym wyrokiem w przypadkach, w których przetwarzanie jest konieczne do realizacji uzasadnionych interesów, każdy ze współadministratorów danych musi w ramach gromadzenia i przekazywania danych uzasadnić, dlaczego te operację są w jego działalności potrzebne. Należy także mieć na uwadze, że zgodnie z przepisami RODO współadministratorzy powinni w przejrzysty sposób określić odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z przepisów tego rozporządzenia.

Podsumowanie prawne przygotował Zespół MGS LAW

www.mgs-law.eu
Publikacje

Wypowiedź Bartosza Sambożuka dla Dziennika Gazeta Prawna

Bartosz Sambożuk, radca prawny, partner MGS LAW w wypowiedzi dla Dziennika Gazeta Prawna ocenia sytuację byłych zarządów koncernów państwowych.    Kolejne państwowe koncerny nie udzielają absolutoriów byłym zarządom. Skala tego zjawiska jest bezprecedensowa – komentuje Bartosz Sambożuk, radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa handlowego w wypowiedzi dla Dziennik Gazeta Prawna.

Czytaj więcej »
Publikacje

Bartosz Sambożuk komentuje dla Dziennika Gazeta Prawna

Bartosz Sambożuk, ekspert w dziedzinie prawa handlowego w wypowiedzi dla Dziennika Gazeta Prawna.   Radca prawny, partner MGS LAW Bartosz Sambożuk ocenia, że brak absolutorium wobec byłego zarządu i rady nadzorczej otwiera spółce drogę do ewentualnych roszczeń wobec sprawujących w niej kierownicze stanowiska w 2023 roku. Zapraszamy do lektury artykułu „Czarne chmury nad byłym zarządem

Czytaj więcej »
Energetyka

Doradzamy w transakcji związanej z budową dużej farmy fotowoltaicznej

MGS LAW doradza w transakcji związanej z finansowaniem i budową dużej farmy fotowoltaicznej Z dumą informujemy, że radcy prawni i adwokaci Kancelarii MGS LAW byli odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji do projektu realizowanego przez EDP Energia Polska z Columbus Energy S.A. Dokumentacja do projektu obejmującego budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 61 MW została przygotowana przez Zespół

Czytaj więcej »