Aktualności prawne

Podsumowanie prawne lutego 2019 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Podsumowanie prawne lutego 2019 r. obejmuje następujące zagadnienia:

ENERGETYKA

 • Nowelizacja tzw. ustawy „prądowej”
 • Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii
 • Prezes URE wydał nowe wytyczne do treści Programów zgodności
 • Informacja Prezesa URE dotycząca umarzania świadectw pochodzenia

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Trwają prace na nowelizacją sektorową dostosowująca polskie przepisy do RODO

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • Nowelizacja Prawa zamówień publicznych wynikają z ustawy o dokumentach publicznych

PRAWO HANDLOWE

 • Projekt ustawy wprowadzającej tzw. prostą spółkę akcyjną

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

 • Ustawa „Mama 4 plus” podpisana przez Prezydenta

ENERGETYKA

 • Nowelizacja tzw. ustawy „prądowej”

21 lutego 2019 r. znowelizowana została ustawa dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja nie ingeruje w podstawowy cel pierwotnej ustawy: utrzymane zostało obniżenie stawki podatku akcyzowego od energii elektrycznej oraz stawek opłaty przejściowej. Mechanizm utrzymania cen i stawek opłat za energię elektryczną dostarczaną odbiorcom końcowym będzie obejmował jednak jedynie przedsiębiorstwa obrotu, tj. sprzedawców energii elektrycznej, wyłączono konieczność utrzymania taryf dystrybucyjnych na poziomie z 2018 roku.

Uchwalona nowelizacja przewiduje ponadto, że czas na zmianę przez sprzedawców energii elektrycznej umów z odbiorcami końcowymi wyniesie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia dot. rekompensat, przy czym ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 roku. Rozporządzenie będzie mieć dużo szerszy zakres przedmiotowy i regulować także sposoby wyznaczenia cen odniesienia z 30 czerwca 2018 roku.

 • Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii

W lutym Ministerstwo Energii opublikowało projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zmienione przepisy mają umożliwić osiągnięcie celu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 roku oraz zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne.

Ministerstwo proponuje doprecyzowanie przepisów ustawy regulujących aukcje energii, a także związanych z rozliczeniem ujemnego oraz dodatniego salda z operatorem rozliczeń. Wzmocnieniu ma ulec mechanizm gwarancji pochodzenia – obecnie identyfikuje się liczne ograniczenia możliwości prowadzenia obrotu gwarancjami pochodzenia na rynku międzynarodowym.

Projekt jest obecnie przedmiotem konsultacji publicznych. Zasadnicza część przepisów nowelizacji miałaby wejść w życie 1 kwietnia 2019 roku.

 • Prezes URE wydał nowe wytyczne do treści Programów zgodności

Na stronie Prezesa URE opublikowano nowe wytyczne Programów zgodności opracowywanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych i operatora systemu magazynowania. Jednocześnie regulator poinformował, że oczekuje przedłożenia do zatwierdzenia Programów Zgodności dostosowanych do zmodyfikowanych wytycznych do końca maja 2019 roku i zaznaczył, że nowe Programy Zgodności przyczynią się do coraz lepszego funkcjonowania rynków energii elektrycznej i paliw gazowych.

 • Informacja Prezesa URE dotycząca umarzania świadectw pochodzenia

W celu ułatwienia przedsiębiorcom realizacji obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia Prezes URE opublikował na stronie internetowej Urzędu informację (nr 12/2019), która wyjaśnia sposób umarzania świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej w 2019 roku.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Trwają prace na nowelizacją sektorową dostosowująca polskie przepisy do RODO

21 lutego 2019 roku Sejm uchwalił nowelizację niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (tzw. ustawę sektorową).

Nowelizacja ma na celu dostosowanie polskich przepisów do RODO, w szczególności poprzez usunięcie przepisów, które są sprzeczne z regulacją unijną lub powielają rozwiązania w niej zawarte. Nowe rozwiązania dotyczą m.in. sektora ubezpieczeniowego, bankowego, kultury, zdrowia, rodziny i pracy, sportu i turystyki, spraw wewnętrznych i administracji, edukacji narodowej, inwestycji i rozwoju.

Ustawa została skierowana do prac senackich.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • Nowelizacja Prawa zamówień publicznych wynikają z ustawy o dokumentach publicznych

W lutym w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa o dokumentach publicznych, która przewiduje  także zmianę ustawy – Prawo zamówień publicznych w zakresie przepisu określającego wyłączenia stosowania tej regulacji. Trybów przewidzianych ustawą nie będzie stosować do wskazanych zamówień dotyczących wytwarzania m. in. blankietów określonych dokumentów publicznych,  znaków akcyzy, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym czy kart do głosowania w wyborach i referendach

PRAWO HANDLOWE

 • Projekt ustawy wprowadzającej tzw. prostą spółkę akcyjną

13 lutego 2019 roku do Sejmu wpłynął nowy rządowy projekt ustawowy, którego celem jest wprowadzenie do polskiego systemu spółek nowego typu spółki handlowej, nazwanej “prostą spółką akcyjną”. Byłby to trzeci typ spółki kapitałowej w polskim systemie prawnym.

Prosta spółka akcyjna mogłaby zostać zawiązana w formie aktu notarialnego albo poprzez formularz elektroniczny – podobnie jak przyjęto to dotychczas dla spółek z o. o. Posiadałaby ona też „kapitał akcyjny” o wartości co najmniej jednego złotego, na którego wartość wnoszone byłyby pieniężne i niepieniężne wkłady akcjonariuszy. Wysokość tego kapitału nie byłaby określana w umowie spółki, w związku z czym zmiana jego wysokości również nie wymagałabym zmiany umowy spółki. Akcje w prostej spółce akcyjnej mogłyby być uprzywilejowane i miałyby formę niematerialną. Zbycie akcji wymagałoby jedynie formy dokumentowej – niekoniecznie więc nawet formy pisemnej z własnoręcznym podpisem. Ponadto akcje prostej spółki akcyjnej nie miałyby w ogóle posiadać wartości nominalnej.

Uproszczenia organów w porównaniu do znanej nam dotychczas spółki akcyjnej polegałyby natomiast m. in. na możliwości zastąpienia zarządu spółki radą dyrektorów.  Wchodzący w jej skład dyrektorzy mogliby pełnić funkcje wykonawcze albo nadzorcze. Regulamin rady dyrektorów lub uchwała rady dyrektorów mogłaby delegować niektóre bądź wszystkie czynności prowadzenia przedsiębiorstwa spółki na jednego dyrektora lub niektórych dyrektorów (dyrektorów wykonawczych), którzy mogliby z kolei zostać zrzeszeni w tzw. „komitet wykonawczy” – właściwy odpowiednik obecnego zarządu. Natomiast dyrektorzy niebędący dyrektorami wykonawczymi (dyrektorzy niewykonawczy) sprawowaliby stały nadzór nad prowadzeniem przedsiębiorstwa spółki przez dyrektorów wykonawczych, w tym ocenialiby prawidłowość i rzetelność sprawozdań spółki.

Projekt ustawy wprowadzający prostą spółkę akcyjną został skierowany na pierwsze czytanie w Sejmie w dniu 20 lutego 2019 roku.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

 • Ustawa „Mama 4 plus” podpisana przez Prezydenta

Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym zwana potocznie ustawą „Mama 4 plus” została podpisana przez Prezydenta i wchodzi w życie w dniu 1 marca 2019 roku.

Celem świadczenia jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci.

Świadczenie może być przyznane:

 • matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci;
 • ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci – w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.

Ustalenie prawa do świadczenie następuje na wniosek zainteresowanej osoby przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w decyzji administracyjnej, po uprzednim sprawdzeniu sytuacji majątkowej wnioskodawcy- jak wskazuje art. 3 ust. 3 nowej ustawy świadczenie może być przyznane matce po osiągnięciu wieku 60 lat albo ojcu po osiągnięciu wieku 65 lat, w przypadku gdy nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

Ponadto, jak wynika z ustawy – wysokość świadczenia nie może być wyższa od najniższej emerytury, co w praktyce oznacza, iż będzie ona wynosiła 1100 zł (do czasu kolejnej waloryzacji emerytury).

www.mgs-law.eu
Publikacje

Wypowiedź Bartosza Sambożuka dla Dziennika Gazeta Prawna

Bartosz Sambożuk, radca prawny, partner MGS LAW w wypowiedzi dla Dziennika Gazeta Prawna ocenia sytuację byłych zarządów koncernów państwowych.    Kolejne państwowe koncerny nie udzielają absolutoriów byłym zarządom. Skala tego zjawiska jest bezprecedensowa – komentuje Bartosz Sambożuk, radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa handlowego w wypowiedzi dla Dziennik Gazeta Prawna.

Czytaj więcej »
Publikacje

Bartosz Sambożuk komentuje dla Dziennika Gazeta Prawna

Bartosz Sambożuk, ekspert w dziedzinie prawa handlowego w wypowiedzi dla Dziennika Gazeta Prawna.   Radca prawny, partner MGS LAW Bartosz Sambożuk ocenia, że brak absolutorium wobec byłego zarządu i rady nadzorczej otwiera spółce drogę do ewentualnych roszczeń wobec sprawujących w niej kierownicze stanowiska w 2023 roku. Zapraszamy do lektury artykułu „Czarne chmury nad byłym zarządem

Czytaj więcej »
Energetyka

Doradzamy w transakcji związanej z budową dużej farmy fotowoltaicznej

MGS LAW doradza w transakcji związanej z finansowaniem i budową dużej farmy fotowoltaicznej Z dumą informujemy, że radcy prawni i adwokaci Kancelarii MGS LAW byli odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji do projektu realizowanego przez EDP Energia Polska z Columbus Energy S.A. Dokumentacja do projektu obejmującego budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 61 MW została przygotowana przez Zespół

Czytaj więcej »