Aktualności prawne

Podsumowanie prawne miesiąca: lipiec 2016

Facebook
Twitter
LinkedIn

W miesiącu lipcu PODSUMOWANIE PRAWNE MIESIĄCA obejmuje następujące zagadnienia:

PRAWO ENERGETYCZNE

 • Nowelizacja Prawa energetycznego z dnia 22 lipca 2016 roku
 • Od lipca stawka opłaty OZE pojawia się na fakturach za energię elektryczną

PRAWO CYWILNE

 • Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

 • Prezes UOKiK wszczął postępowania wyjaśniające w stosunku do operatorów sieci komórkowych
 • Decyzja UOKiK w sprawie Getin Noble Bank
 • Zawiadomienie UOKiK w sprawie opasek płatniczych podczas festiwalu Open’er.

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

 • Holender skazany na 30 dni aresztu za obrazę króla Wilhelma Aleksandra
 • Wyrok sądu w sprawie odmowy wykonania usługi dla fundacji LGBT
 • Odpowiedzialność pracownika za prywatne korzystanie z telefonu służbowego.

 

PRAWO ENERGETYCZNE

 • Nowelizacja Prawa energetycznego z dnia 22 lipca 2016 roku

W dniu 2 sierpnia br. opublikowano nowelizację prawa energetycznego oraz kilku innych ustaw dotyczącą rynku paliw płynnych. Nowe rozwiązania mają, zdaniem autorów projektu ustawy, m.in. zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne państwa i ułatwić walkę z szarą strefą. Wśród najważniejszych zmian w ustawie znalazł się zapis, że obowiązek utrzymywania zapasów gazu będą miały wszystkie handlujące nim firmy. Ma się też zwiększyć kontrola nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw płynnych, uszczelniony będzie system koncesyjny, przywrócony zostanie obowiązek posiadania koncesji na obrót benzyną lotniczą. Nowelizacja wprowadza też nowy rodzaj koncesji – na przeładunek paliw ciekłych. Ma też powstać jednolita baza infrastruktury paliw ciekłych, na przedsiębiorstwa energetyczne i firmy przywożące takie paliwa do Polski zostaną nałożone nowe obowiązki sprawozdawcze. Wzmocniona zostanie rola prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W ustawie jest też kontrowersyjny – zdaniem opozycji i branży – zapis dotyczący przedsiębiorstw wytwarzających paliwa płynne LPG oraz obracających nimi za granicą, które będą miały obowiązek złożenia zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 mln zł. Jak wyjaśniali podczas pracy nad projektem ustawy jej autorzy, w tym przypadku nie chodzi o to, by firma, ubiegając się o koncesję wpłaciła 10 mln zł. Musi uzyskać gwarancję bankową, która kosztuje od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dnia od dnia ogłoszenia; jednym z wyjątków jest zapis o przesunięciu o trzy miesiące obowiązku przedstawiania koncesji – dotyczący firm działających na rynku LPG.

 

 • Od lipca stawka opłaty OZE pojawia się na fakturach za energię elektryczną

Opłata OZE wynosi 2,51 zł za MWh zużytej energii. Wynika ona z mechanizmów i instrumentów wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz biogazu rolniczego i ciepła w instalacjach OZE, które zostały wprowadzone ustawą o OZE. Opłata ta jest związana z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym i jest pobierana przez operatorów systemów dystrybucyjnych. Opłaty te dystrybutorzy zaczęli pobierać od 1 lipca 2016 roku, tj. od dnia wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o OZE. Opłata OZE została uwzględniona w taryfach tych przedsiębiorstw energetycznych na 2016 rok.

Źródło: http://www.ure.gov.pl

 

PRAWO CYWILNE

 • Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Od 1 lipca 2016 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Nowe przepisy stanowią, że księgi wieczyste są zakładane i prowadzone w systemie teleinformatycznym. Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe ma zapewnić łatwiejszy i szybszy dostęp do sądu, a także sprawniejsze załatwianie spraw.

Nowelizacja wprowadziła do polskiej procedury cywilnej elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe poprzez dodanie dodatkowych przepisów do istniejącego obecnie rozdziału Kodeksu postępowania cywilnego regulującego „tradycyjne” postępowanie wieczystoksięgowe.

Nowe przepisy przewidują obowiązek składania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosków o wpis do księgi wieczystej oraz wniosków o założenie księgi wieczystej, co ma umożliwić automatyczne przetwarzanie danych zawartych w treści wniosku do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie teleinformatycznym, po zweryfikowaniu tych danych przez sędziego lub referendarza sądowego. Składane w ten sposób wnioski o wpis do księgi wieczystej mają pozwolić na automatyczne zamieszczanie wzmianek wyłączających rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego, co ma m.in. przyczynić się do dalszego zwiększenia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Celem szczegółowym ustawy nowelizacyjnej jest zaś zwiększenie i ułatwienie dostępu obywatelom i uprawnionym podmiotom do ksiąg wieczystych poprzez udostępnienie drogą elektroniczną informacji zawartych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

 

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

 • Prezes UOKiK wszczął postępowania wyjaśniające w stosunku do operatorów sieci komórkowych

Prezes UOKiK wszczął postępowania wyjaśniające wobec Polkomtel, Orange Polska oraz T-Mobile Polska. Urząd sprawdzi zakres i sposób udostępniania przez operatorów nagrań rozmów sprzedażowych.

Jednym z najczęściej wybieranych przez konsumentów kanałów komunikacji z operatorem jest infolinia. Podczas rozmowy z konsultantem, można uzyskać informacje na temat świadczonych usług oraz dokonać zmiany obowiązującej umowy lub ustalić warunki nowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Rozmowy z infolinią są zazwyczaj nagrywane, o czym konsumenci są informowani przez operatorów.  Zgodnie z informacjami docierającymi do UOKiK, konsumenci bardzo często nie mają dostępu do nagrywanych rozmów, w szczególności w toku trwającego postępowania reklamacyjnego. Operatorzy telekomunikacyjni w odpowiedziach na reklamacje posługują się argumentem przeprowadzenia weryfikacji prawidłowości procesu zawierania czy zmiany umowy w oparciu o odsłuchanie zapisu rozmowy sprzedażowej.

Zdaniem Prezesa UOKiK, brak możliwości weryfikacji nagrania ze strony konsumenta może w znaczny sposób naruszać jego prawa. Operator bowiem, posiadając dostęp do zapisu nagrania rozmowy sprzedażowej, na jej podstawie dokonuje jednostronnej interpretacji ustaleń, co pozostaje poza kontrolą drugiej strony umowy.

W związku z wymienionymi nieprawidłowościami na rynku usług telekomunikacyjnych Prezes UOKiK wszczął postępowania wyjaśniające wobec Polkomtel, Orange Polska oraz T-Mobile Polska sprawdzające zakres i sposób udostępniania nagrań rozmów sprzedażowych prowadzących, przede wszystkim, do zawarcia umowy. Urząd analizował także działania operatora sieci Play, P4, który w wyniku tzw. miękkiego wystąpienia skierowanego przez Urząd, dobrowolnie zmienił swoją praktykę i udostępnia konsumentom nagrane rozmowy, w trakcie których ustalono warunki nowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym przedsiębiorca ma obowiązek przechowywania i udostępniania treści nagrania, w trakcie którego doszło do zmiany warunków umowy. Dostawca usług powinien utrwalić oświadczenie abonenta złożone za pomocą środków porozumiewania się na odległość w szczególności telefonicznie. Nagranie powinno być przechowywane do końca umowy, a jego treść udostępniona przede wszystkim w trakcie postępowania reklamacyjnego.

Źródło: https://uokik.gov.pl

 

 • Decyzja UOKiK w sprawie Getin Noble Bank

Getin Noble Bank odda 100 zł klientom, którym nie rozpatrzył reklamacji w terminie – to wynik decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes Urzędu przyjął zobowiązanie przedsiębiorcy zawierające rekompensatę publiczną, aby usunąć skutki niekorzystnej praktyki. Postępowanie przeciwko Getin Noble Bankowi zostało wszczęte pod koniec grudnia 2014 roku. Urząd sprawdził procedury związane z rozpatrywaniem przez bank reklamacji oraz terminy udzielania odpowiedzi. Jak wykazało postępowanie UOKiK, bank przekraczał czas na rozpatrzenie reklamacji.

Zdaniem Prezesa UOKiK długotrwałe rozpatrywanie reklamacji narusza dobre obyczaje. Zarówno Kodeks Etyki Bankowej, jak i  postanowienia w zawieranych przez bank umowach wyraźnie wskazywały, że czas na udzielenie odpowiedzi na reklamację nie powinien przekroczyć 30 dni. Bank  nie dotrzymywał tych terminów.

Getin Noble Bank zobowiązał się do zmiany praktyki i zrekompensowania strat konsumentom. Przedsiębiorca odda 100 zł tym klientom, którym nie udzielił w terminie odpowiedzi na złożoną reklamację w latach 2012-2014.

Urząd przeanalizował praktykę banku w latach 2012-2014. Od 5 sierpnia 2015 roku obowiązuje ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, regulująca zasady reklamacji.

Źródło: https://uokik.gov.pl

 

 • Zawiadomienie UOKiK w sprawie opasek płatniczych podczas festiwalu Open’er.

Do UOKiK zostało złożone zawiadomienie w sprawie ewentualnego wprowadzenia  w błąd osób, które podczas tegorocznego  festiwalu Open’er korzystały z opasek płatniczych.

System płatniczy opierał się na opaskach na rękę, które można było doładować dowolną, jednak nie mniejszą niż 30 zł kwotą. Rozdawany wraz z opaskami regulamin, napisany drobną czcionką informował, że zarejestrowanie opaski jest jednoznaczne z podpisaniem trzyletniej umowy z firmą Intercash zarejestrowaną na wyspie Man. Jak się okazało, skorzystanie z możliwości płacenia opaską wiązało się ze zobowiązaniem do płacenia co miesiąc 1 zł za jej posiadanie, 15 zł za wypłatę z bankomatu oraz 30 zł za rozwiązanie umowy.

Tymczasem organizator festiwalu na swojej stronie internetowej zapewniał, że korzystanie z opasek jest bezpłatne i zachęcał do ich rejestracji, co wiązać się miało z dodatkowymi korzyściami.

Źródło: http://www.dziennikbaltycki.pl/wiadomosci

 

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

 • Holender skazany na 30 dni aresztu za obrazę króla Wilhelma Aleksandra

Na 30 dni więzienia został skazany przez sąd w Amsterdamie pewien Holender za znieważenie króla Wilhelma Aleksandra. Mężczyznę skazano na podstawie rzadko używanego w Holandii prawa z XIX wieku.

Holender na Facebooku w kwietniu 2015 roku nazwał króla mordercą, gwałcicielem, prześladowcą i złodziejem. „Pozwany naruszył godność króla. Takie zachowanie nie jest akceptowane w naszym społeczeństwie” – napisała sędzia Sylvia Taalman w uzasadnieniu wyroku.

Wielu Holendrów uważa, że prawo dotyczące obrazy majestatu jest archaiczne i powinno zostać zniesione. Przestępstwo to jest zagrożone karą do pięciu lat więzienia i grzywną 20 tysięcy euro. Jego internetowy wpis zwrócił uwagę władz, gdyż dokonał go krótko przed wizytą króla w sąsiednim mieście Zwolle.

Wilhelm Aleksander zasiadł na tronie w kwietniu 2013 roku po abdykacji matki, królowej Beatrix. Królewska rodzina jest popularna wśród Holendrów, choć 49-letni król – jak pisze Reuters – nie jest tak szanowany jak jego matka, która panowała 33 lata, i jak jego żona, urodzona w Argentynie królowa Maxima.

Źródło: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul

 

 • Wyrok sądu w sprawie odmowy wykonania usługi dla fundacji LGBT

Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa uznał, że pracownik drukarni odmawiając wykonania tzw. roll up’u z grafiką Fundacji LGBT Business Forum popełnił wykroczenie. Wskutek skutecznie wniesionego sprzeciwu przygotowanego przez prawników Ordo Iuris, wyrok ten utracił moc.

Pracownik jednej z drukarni odmawiając wykonania zlecenia w mailu napisał „Nie przyczyniamy się do promocji ruchów LGBT naszą pracą”.

Z uwagi na brak możliwości polubownego rozwiązania sporu Fundacja złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia, a następnie samodzielny wniosek o ukaranie.

Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa uznał odmowę pracownika drukarni za wykroczenie z art. 138 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym jeżeli podmiot zawodowo zajmujący się świadczeniem usług umyślnie i bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, to podlega karze grzywny. Sąd nakazał jednocześnie pracownikowi zapłatę grzywny w wysokości 200 zł.

Źródło: http://www.rp.pl/Prawo-karne

 

 • Odpowiedzialność pracownika za prywatne korzystanie z telefonu służbowego

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2016 roku (sygn. akt II PK 31/15): „Bezpodstawne jest przerzucanie na pracodawcę ryzyka ponoszenia kosztów pozasłużbowych połączeń telefoniczno-internetowych wykonanych w prywatnym interesie pracownika, ponieważ wyrządzenie pracodawcy szkody przez samowolne używanie służbowego telefonu do celów lub potrzeb prywatnych nie jest działaniem ani w granicach ryzyka pracodawcy, ani w granicach dopuszczalnego ryzyka pracownika.”

Spór miał następujący przebieg: pracodawca rozwiązał umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym (art. 52 par. 1 pkt 1 Kodeksu pracy) z pracownikiem, który używał telefonu służbowego w celach prywatnych wyrządzając w ten sposób szkodę w wysokości 37 tys. złotych (tylko w czerwcu 2011 r.) i wystąpił o odszkodowanie.

Sąd Najwyższy badający skargę kasacyjną pracodawcy uznał, że obarczenie pracodawcy ryzykiem i kosztami samowolnego korzystania ze służbowego telefonu w prywatnych celach pracownika jest nieracjonalne — zwłaszcza, że pozwany pracownik używał go z pełną świadomością wyrządzenia szkody, po godzinach pracy, przewidując, że rachunek może być wyższy — i będąc gotowym na uregulowanie nadwyżki.

www.mgs-law.eu
O Nas

Witamy radcę prawnego Filipa Pilarskiego w Zespole MGS LAW

Do Zespołu MGS LAW dołączył radca prawny Filip Pilarski. Serdecznie witamy!  Serdecznie witamy mec. Filipa Pilarskiego w Zespole Prawa Energetycznego MGS LAW. Filip Pilarski jest radcą prawnym, specjalizującym się w szeroko pojętym prawie energetycznym oraz prawie ochrony konkurencji i konsumentów.  Mec. Filip Pilarski  posiada bogate doświadczenie zawodowe w obsłudze przedsiębiorstw energetycznych,

Czytaj więcej »
Publikacje

Komentarz M. Sznycera dla Dziennika Gazeta Prawna

Wypowiedź Michała Sznycera dla Dziennika Gazeta Prawna w artykule red. Michała Perzyńskiego z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie fuzji Orlen-PGNiG.  Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem M. Sznycera w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 23 stycznia 2024 r. W artkule redaktora Michała Perzyńskiego „Fuzja z PGNiG pod lupą audytorów” czytamy wypowiedzi ekspertów w sprawie fuzji ORLEN-PGNiG. 

Czytaj więcej »
Newsletter

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – grudzień 2023 r.

Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – Newsletter MGS LAW zawiera  informacje zebrane z końcem grudnia i opublikowane w styczniu 2024 r. Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa.     PRAWO ENERGETYCZNE Zatwierdzone taryfy na 2024 rok Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie

Czytaj więcej »