Podsumowanie prawne miesi膮ca: maj 2016

www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne miesi膮ca: maj 2016

PRAWO ENERGETYCZNE

 • Ustawa wiatrakowa trafi 7 czerwca 2016 roku do Senatu

Uchwalona przez Sejm w dniu 20 maja br. ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych b臋dzie teraz przedmiotem obrad Senatu. W dniu 7 czerwca br. odb臋dzie si臋 posiedzenie senackiej Komisji Infrastruktury w tej sprawie.
Senat obradowa膰 b臋dzie w dniach 8 i 9 czerwca br., jest zatem du偶a szansa, 偶e jeszcze na tym posiedzeniu ustawa trafi pod g艂osowanie ca艂ej Izby Wy偶szej.
Projekt dotyczy m.in. okre艣lenia warunk贸w, zasad i trybu lokalizacji oraz realizacji elektrowni wiatrowych, warunk贸w lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w s膮siedztwie elektrowni wiatrowych, wprowadzenia obowi膮zku uzyskania przez inwestora decyzji o pozwoleniu na u偶ytkowanie, wprowadzenia obowi膮zku uzyskania decyzji zezwalaj膮cej na eksploatacj臋 oraz obj臋cia elektrowni wiatrowych dozorem technicznym.

 • Nowi Nominowani Operatorzy Rynku Energii Elektrycznej w Polsce

Sp贸艂ki EXPEX SPOT SE oraz Nord Pool Spot AS zosta艂y Nominowanymi Operatorami Rynku Energii Elektrycznej na terenie Polski.

Sp贸艂ka EPEX SPOT SE skorzysta艂a z uprawnienia do oferowania us艂ug Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) na obszarze Polski (tzw. us艂uga paszportowa) w zwi膮zku z wyznaczeniem tej sp贸艂ki na Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej na obszarze 聽Francji. Poniewa偶 Prezes URE nie stwierdzi艂 podstaw do odrzucenia tych us艂ug, od 5 kwietnia 2016 r. EPEX SPOT SE mo偶e oferowa膰 us艂ugi NEMO na terenie Polski. Z kolejnym wnioskiem w pa藕dzierniku 2015 r. wyst膮pi艂a natomiast sp贸艂ka Nord Pool Spot AS z siedzib膮 w Norwegii. Efektem tego post臋powania by艂a decyzja z dnia 22 kwietnia br. o wyznaczeniu tej sp贸艂ki na NEMO dla polskiego obszaru rynkowego.

Instytucja Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (angielski skr贸t: NEMO) znajduje si臋 w Rozporz膮dzeniu Komisji (UE) nr 2015/1222 z 24 lipca 2015 roku. Zawarto tam wytyczne dotycz膮ce zarz膮dzania ograniczeniami przesy艂owymi do wprowadzenia jednolitego mechanizmu 艂膮czenia europejskich rynk贸w energii dnia nast臋pnego i dnia bie偶膮cego. NEMO dzia艂aj膮 w celu dokonania, we wsp贸艂pracy z OSP, jednolitego 艂膮czenia rynk贸w dnia nast臋pnego i dnia bie偶膮cego. Ich zadania obejmuj膮 otrzymywanie zlece艅 od uczestnik贸w rynku, ponoszenie og贸lnej odpowiedzialno艣ci za kojarzenie i przydzielanie zlece艅 zgodnie z wynikami jednolitego 艂膮czenia rynk贸w dnia nast臋pnego i dnia bie偶膮cego, publikacj臋 cen oraz prowadzenie rozrachunk贸w i rozlicze艅 zawartych kontrakt贸w wynikaj膮cych z transakcji zgodnie z odpowiednimi umowami z uczestnikami oraz przepisami. Zgodnie z Rozporz膮dzeniem w ka偶dym pa艅stwie cz艂onkowskim UE w terminie do 14 grudnia 2015 roku wyznaczany jest na pocz膮tkowy okres czterech lat przynajmniej jeden NEMO do przeprowadzenia jednolitego 艂膮czenia rynk贸w dla obszaru rynkowego danego kraju.
W sierpniu 2015 roku Towarowa Gie艂da Energii S.A. (TGE) wyst膮pi艂a do Prezesa URE z wnioskiem o wyznaczenie na operatora NEMO na polskim rynku. Efektem przeprowadzonego post臋powania by艂a decyzja Prezesa URE z 2 grudnia 2015 roku o uznaniu TGE za NEMO na obszarze Polski.

殴r贸d艂o: 聽http://www.ure.gov.pl

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENT脫W

 • UOKiK skontrolowa艂 wzorce umowne stosowane przez domy opieki w Polsce

UOKiK sprawdzi艂 wzorce um贸w stosowane w prywatnych domach opieki. Wyniki kontroli wskazuj膮, 偶e prawie 90% przedsi臋biorc贸w stosuje niedozwolone klauzule umowne.

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej, obecnie w domach opieki przebywa ok. 80 tys. os贸b. Ponad 14 tys. miejsc dysponuj膮 plac贸wki prywatne, kt贸rych dzia艂a w Polsce oko艂o 200. 聽Badanie, kt贸re by艂o prowadzone od 2014 roku, obj臋艂o wszystkie wojew贸dztwa i ponad 180 wzorc贸w um贸w stosowanych przez 72 przedsi臋biorc贸w. Prawie 90 % z nich stosowa艂o postanowienia umowne, kt贸re wzbudzi艂y zastrze偶enia Urz臋du. Postanowienia te dotyczy艂y g艂贸wnie zatrzymywania zap艂aty za niezrealizowane us艂ugi, jednostronnej zmiany warunk贸w przebywania w domu opieki czy mo偶liwo艣ci natychmiastowego rozwi膮zania umowy.
W wyniku przeprowadzonej kontroli UOKiK wszcz膮艂 15 post臋powa艅 wyja艣niaj膮cych i skierowa艂 blisko 80 wyst膮pie艅 do przedsi臋biorc贸w z wezwaniem do zmiany stosowanych wzorc贸w um贸w. W wi臋kszo艣ci przypadk贸w zakwestionowane przez UOKiK postanowienia zosta艂y wyeliminowane. Co istotne – Urz膮d obj膮艂 rynek dom贸w opieki sta艂ym monitoringiem, planowane s膮 kolejne kontrole.

Poni偶ej najwa偶niejsze z zakwestionowanych postanowie艅 umownych:

 • Mo偶liwo艣膰 rozwi膮zania umowy ze skutkiem natychmiastowym

83 % skontrolowanych przedsi臋biorc贸w przewidywa艂o mo偶liwo艣膰 rozwi膮zania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego uiszczania op艂at za opiek臋. Tymczasem, uwzgl臋dniaj膮c ochron臋 praw os贸b korzystaj膮cych z us艂ug plac贸wki, rozwi膮zanie umowy z powodu zaleg艂o艣ci p艂atniczych powinno by膰 poprzedzone wezwaniem do zap艂aty, wyznaczeniem dodatkowego terminu i pouczeniem o konsekwencji niespe艂nienia tego obowi膮zku.

W niekt贸rych przypadkach wystarczaj膮cym powodem do natychmiastowego rozwi膮zania umowy mia艂o by膰 pogorszenie stanu zdrowia i kondycji psychicznej podopiecznego. W ocenie Urz臋du, postanowienia te godzi艂y w dobre obyczaje, zw艂aszcza, gdy poci膮ga艂y za sob膮 konieczno艣膰 niemal偶e jednoczesnego opuszczenia plac贸wki przez osoby wymagaj膮ce opieki.

 • Brak zwrotu pieni臋dzy w przypadku niezrealizowania us艂ugi

Prawo do zatrzymywania op艂at wniesionych z g贸ry, gdy us艂uga nie zosta艂a w ca艂o艣ci zrealizowana zastrzega艂o 62 % skontrolowanych przedsi臋biorc贸w. Klauzula ta obejmowa艂a r贸wnie偶 przypadki losowe, np. 艣mier膰 pensjonariusza.

Nale偶y pami臋ta膰, 偶e us艂ugodawca nie mo偶e odm贸wi膰 konsumentowi lub jego spadkobiercom zwrotu zap艂aty za niewykorzystane 艣wiadczenia. Ma prawo jedynie zatrzyma膰 kwot臋 odzwierciedlaj膮c膮 warto艣膰 rzeczywi艣cie wykonanej us艂ugi.

 • Zmiana ceny us艂ugi bez zgody konsumenta lub tre艣ci umowy bez prawa do jej wypowiedzenia

51 % dom贸w opieki przewidywa艂o mo偶liwo艣膰 swobodnego podwy偶szania wynagrodzenia, zmiana taka nie stanowi za艣 zmiany umowy. W przypadku 8 % skontrolowanych przedsi臋biorc贸w Urz膮d kwestionowa艂 te偶 postanowienia umowne, kt贸re przewidywa艂y mo偶liwo艣膰 jednostronnej zmiany warunk贸w zamieszkiwania w plac贸wce.
Tymczasem, zgodnie z prawem, gdy zmianie ulegaj膮 warunki umowy, konsument ma prawo j膮 wypowiedzie膰 lub nie zaakceptowa膰 nowych zasad i oczekiwa膰 od przedsi臋biorcy jej wykonywania na ustalonych wcze艣niej warunkach.

 • Wy艂膮czanie odpowiedzialno艣ci za szkody na osobie lub za rzeczy pozostawione w domu opieki

Dom nie prowadzi opieki indywidualnej w zwi膮zku z tym nie odpowiada za upadki Mieszka艅c贸w oraz za inne urazy wynik艂e na skutek samowoli podopiecznego – te i podobne postanowienia stosowa艂o 20 % skontrolowanych dom贸w opieki. Tymczasem, prawem konsumenta jest mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o odszkodowanie za poniesion膮 szkod臋. Gdy kwestia winy nie jest jednoznacznie przes膮dzona, orzeka o niej s膮d. Z tego wzgl臋du przedsi臋biorcy nie wolno wy艂膮cza膰 odpowiedzialno艣ci za szkody na osobie.

 • Wyg贸rowane kary umowne lub odsetki

Za naruszenie warunk贸w umowy przedsi臋biorca mo偶e naliczy膰 kar臋 umown膮 鈥 jest to zgodne z prawem. Jednak偶e jej wysoko艣膰 nie mo偶e by膰 nadmiernie wyg贸rowana, tzn. przysparza膰 przedsi臋biorcy nadmiernych zysk贸w kosztem konsument贸w. Do takich przypadk贸w dochodzi艂o w przypadku 17 % skontrolowanych dom贸w opieki. Zdarza艂o si臋, 偶e jej kwota wynosi艂a nawet 150 z艂 za ka偶dy dzie艅 op贸藕nienia.

殴r贸d艂o: https://uokik.gov.pl

 • Konsekwencje wcze艣niejszej sp艂aty kredytu.

Prezes Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w oraz Rzecznik Finansowy przedstawili wsp贸lne stanowisko co do obni偶enia koszt贸w kredytu konsumenckiego w przypadku wcze艣niejszej jego sp艂aty.
Z do艣wiadczenia obu instytucji wynika, 偶e zwykle kredytodawcy nie wymagaj膮 zap艂aty odsetek za niewykorzystany okres kredytu od konsument贸w, kt贸rzy sp艂acaj膮 po偶yczk臋 przed terminem. R贸wnie cz臋sto nie obni偶aj膮 ani nie zwracaj膮 pobranych wcze艣niej r贸偶nego rodzaju koszt贸w za jednorazowe czynno艣ci lub us艂ugi (np. op艂at przygotowawczych, administracyjnych).
Zdaniem UOKiK, w przypadku wcze艣niejszej sp艂aty kredytu konsumenckiego kredytodawca powinien obni偶y膰 i zwr贸ci膰 wszystkie koszty takiego kredytu niezale偶nie od ich charakteru. Oczywi艣cie, zwrot powinien by膰 proporcjonalny, tzn. obejmowa膰 okres od dnia faktycznej sp艂aty kredytu do dnia ostatecznej sp艂aty okre艣lonej w umowie. Zwrot nie powinien te偶 zale偶e膰 od tego, kiedy koszty te zosta艂y faktycznie poniesione przez kredytobiorc臋. Przyk艂adowo, je艣li koszty pocz膮tkowe (op艂aty, prowizje, koszty ubezpieczenia) zwi膮zane z rocznym kredytem wynios艂y 1200 z艂, a zosta艂 on sp艂acony po 6 miesi膮cach, to konsument powinien otrzyma膰 z powrotem 600 z艂.

Prezes UOKiK i Rzecznik Finansowy przedstawili wsp贸ln膮 interpretacj臋 art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, kt贸ry nale偶y rozumie膰 w ten spos贸b, 偶e w przypadku wcze艣niejszej sp艂aty kredytu konsumenckiego nast臋puje obni偶enie wszystkich mo偶liwych koszt贸w takiego kredytu, niezale偶nie od ich charakteru i niezale偶nie od tego, kiedy koszty te zosta艂y faktycznie poniesione przez kredytobiorc臋. Redukcja ta ma charakter proporcjonalny, tj. odnosi si臋 do okresu od dnia faktycznej sp艂aty kredytu do dnia ostatecznej sp艂aty okre艣lonej w umowie.
Zgodnie z art. 5. pkt 6 ustawy ca艂kowity koszt kredytu s膮 to wszelkie koszty, kt贸re konsument jest zobowi膮zany ponie艣膰 w zwi膮zku z umow膮 o kredyt, w szczeg贸lno艣ci: odsetki, op艂aty, prowizje, podatki i mar偶e je偶eli s膮 znane kredytodawcy oraz koszty us艂ug dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezb臋dne do uzyskania kredytu – z wyj膮tkiem koszt贸w op艂at notarialnych ponoszonych przez konsumenta.

殴r贸d艂o: https://uokik.gov.pl

PRAWO UNIJNE

 • Wszed艂 w 偶ycie Unijny Kodeks Celny

Od dnia 1 maja 2016 roku obowi膮zuje w Unii Europejskiej nowe rozporz膮dzenie unijne – Unijny Kodeks Celny (dalej: 鈥濽KC鈥). Rozporz膮dzenie to jest obecnie wdra偶ane na poziomie prawnym, gdzie tocz膮 si臋 prace dotycz膮ce wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne.
Podmiotami, kt贸re najbardziej odczuj膮 wej艣cie w 偶ycie nowych uregulowa艅 s膮 bez w膮tpienia agencje celne. Podmioty te musz膮 informowa膰 o wprowadzonych zmianach swoich klient贸w oraz cz臋sto dokonywa膰 zmian w prowadzonej przez siebie dzia艂alno艣ci w ten spos贸b, aby dostosowa膰 si臋 do zmian w prawie.

Wym贸g ustanowienia zabezpieczenia dla prowadzenia magazynu czasowego oraz sk艂adu celnego

Spo艣r贸d zmian najistotniejszych – Unijny Kodeks Celny wprowadzi艂 wym贸g z艂o偶enia zabezpieczenia w celu ubiegania si臋 o pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego sk艂adowania oraz sk艂adu celnego. Co istotne, dotychczas wydane pozwolenia (bez zabezpiecze艅) pozostaj膮 w mocy do momentu ich ponownej oceny, kt贸ra nast膮pi nie p贸藕niej ni偶 do dnia 1 maja 2019 roku. Zgodnie z nowymi regulacjami, pozwolenia wydane na czas nieokre艣lony na gruncie 鈥瀞tarych鈥 przepis贸w, po 1 maja br.. zachowuj膮 swoj膮 wa偶no艣膰 do czasu dokonania ich ponownej oceny przez organ celny, kt贸ra powinna nast膮pi膰 najp贸藕niej do 1 maja 2019 roku. Pozwolenia wydane na czas okre艣lony obowi膮zuj膮 natomiast do czasu ich wyga艣ni臋cia albo do 1 maja 2019 roku 聽鈥 w zale偶no艣ci od tego, co nast膮pi szybciej.

Warto艣膰 celna

Warto艣膰 celn膮 ustala si臋 na podstawie warto艣ci transakcyjnej towar贸w, tzn. ceny faktycznie zap艂aconej lub nale偶nej za towary, gdy zosta艂y one sprzedane w celu wywozu na obszar celny Unii. Cen膮 faktycznie zap艂acon膮 lub nale偶n膮 jest ca艂kowita p艂atno艣膰, kt贸ra zosta艂a lub ma zosta膰 dokonana przez kupuj膮cego sprzedaj膮cemu lub przez kupuj膮cego stronie trzeciej na korzy艣膰 sprzedaj膮cego za przywo偶one towary i obejmuj膮ca wszystkie p艂atno艣ci, kt贸re zosta艂y lub maj膮 zosta膰 dokonane jako warunek sprzeda偶y przywo偶onych towar贸w. Do ceny faktycznie zap艂aconej lub nale偶nej za przywo偶one towary dodaje si臋 wymienione we wskazanym artykule koszty, np. koszty w wysoko艣ci, w jakiej s膮 ponoszone przez kupuj膮cego, lecz nie zosta艂y uj臋te w cenie faktycznie zap艂aconej lub nale偶nej za towary. Przy obliczaniu warto艣ci celnej nie nale偶y wlicza膰 koszt贸w np. koszt贸w transportu przywo偶onych towar贸w po ich wprowadzeniu na obszar celny Unii.

Zast臋pstwo bezpo艣rednie w procedurach uproszczonych
Do dnia 1 maja br. mo偶liwe by艂y nast臋puj膮ce formy wydawania pozwole艅 umo偶liwiaj膮cych na korzystanie z procedury uproszczonej 鈥瀢pisu do rejestru zg艂aszaj膮cego鈥:

– pozwolenia wydawane dla os贸b, kt贸re dokonuj膮 zg艂osze艅 celnych we w艂asnym imieniu i na w艂asn膮 rzecz,

– pozwolenia wydawane na rzecz przedstawiciela po艣redniego,

– pozwolenia wydawane na rzecz przedstawiciela bezpo艣redniego, kt贸ry dzia艂a na rzecz podatnika nie posiadaj膮cego pozwolenia na stosowanie uproszczenia.

Po wej艣ciu w 偶ycie UKC, pozwolenia wydawane s膮 jedynie osobom, kt贸re b臋d膮 dokonywa艂y zg艂osze艅 celnych w swoim imieniu i na swoj膮 rzecz lub jako przedstawiciele po艣redni (punkty 1 i 2 powy偶ej). Odpadnie wi臋c mo偶liwo艣膰 dzia艂ania w oparciu o dotychczasow膮 praktyk臋, bardzo wygodn膮 i korzystn膮 dla agencji celnych, kt贸ra ju偶 nie b臋dzie mo偶liwa, a ponadto 鈥 zak艂adaj膮c wej艣cie w 偶ycie przepis贸w zmieniaj膮cych przepisy podatkowe w aktualnym ich brzmieniu 鈥 dzia艂anie na dotychczasowych pozwoleniach w tym zakresie b臋dzie obci膮偶one odpowiedzialno艣ci膮 solidarn膮 za podatek od towar贸w i us艂ug (VAT).

殴r贸d艂o: http://www.gospodarkamorska.pl

 • Wchodzi w 偶ycie Rozporz膮dzenie MAR

W dniu 3 lipca 2016 r. nast膮pi膮 istotne zmiany w regulacjach dotycz膮cych przeciwdzia艂ania nadu偶yciom na rynku kapita艂owym – zacznie obowi膮zywa膰 bezpo艣rednio w naszym systemie prawnym Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 w sprawie nadu偶y膰 na rynku oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (鈥濺ozporz膮dzenie MAR鈥).

Najistotniejsze zmiany wprowadzane przez Rozporz膮dzenie MAR zwi膮zane s膮 mi臋dzy innymi z:

 1. wprowadzeniem zakazu stosowania prowadz膮cych do nadu偶y膰 strategii realizowanych za pomoc膮 transakcji wysokich cz臋stotliwo艣ci;
 2. wprowadzeniem nowego re偶imu funkcjonowania informacji poufnych (w tym stworzeniem jednolitej definicji informacji poufnej);
 3. rozszerzeniem obowi膮zk贸w w zakresie raportowania transakcji instrumentami finansowymi przez cz艂onk贸w organ贸w sp贸艂ki oraz osoby z nimi zwi膮zane;
 4. wprowadzeniem zakazu nadu偶y膰 zar贸wno na rynkach towarowych, jak i powi膮zanych z nimi rynkach instrument贸w pochodnych, oraz wzmocnieniem wsp贸艂pracy pomi臋dzy organami regulacyjnymi rynku finansowego i rynku towarowego;
 5. mo偶liwo艣ci膮 nak艂adania grzywien w wysoko艣ci co najmniej trzykrotno艣ci zysku osi膮gni臋tego w drodze nadu偶y膰 na rynku lub co najmniej 15% obrot贸w w przypadku przedsi臋biorstw (pa艅stwa cz艂onkowskie b臋d膮 mog艂y dodatkowo podj膮膰 decyzj臋 o podwy偶szeniu tych minimalnych stawek).

>Wprowadzony zostanie odmienny re偶im funkcjonowania informacji poufnych w sp贸艂kach publicznych. W zwi膮zku z wej艣ciem w 偶ycie Rozporz膮dzenia MAR z polskiego porz膮dku prawnego zostan膮 usuni臋te niezgodne z Rozporz膮dzeniem przepisy, w tym m.in. o informacjach bie偶膮cych i okresowych. W obecnym stanie prawnym raporty bie偶膮ce publikowane s膮 w przypadku zaistnienia zdarze艅 wskazanych enumeratywnie w rozporz膮dzeniu o informacjach bie偶膮cych i okresowych oraz w sytuacji, gdy dane zdarzenie, nawet je艣li nie zosta艂o uwzgl臋dnione w takim katalogu, spe艂nia definicj臋 informacji poufnej zawart膮 w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z Rozporz膮dzeniem MAR zakres obowi膮zkowego raportowania przez sp贸艂ki publiczne b臋dzie wyznaczony wy艂膮cznie przez definicj臋 informacji poufnej, a obowi膮zek oceny, czy dane zdarzenie jest informacj膮 poufn膮, kt贸r膮 nale偶y opublikowa膰 b臋dzie spoczywa艂 na sp贸艂kach. Oznacza to znacz膮cy wzrost odpowiedzialno艣ci zarz膮d贸w sp贸艂ek publicznych za prawid艂ow膮 kwalifikacj臋 danego zdarzenia jako informacji poufnej, a w konsekwencji prawid艂ow膮 komunikacj臋 z inwestorami.

殴r贸d艂o:http://www.dja-legal.pl/blog

http://www2.deloitte.com

PRZEGL膭D ORZECZNICTWA

 • Ubezpieczenie OC kierowcy – Polisa nie pokryje wszystkich koszt贸w prywatnego leczenia

W uchwale z dnia 19 maja 2016 r. S膮d Najwy偶szy potwierdzi艂, i偶 poszkodowany w wypadku samochodowym mo偶e 偶膮da膰, by z polisy OC sprawcy pokryto tak偶e koszty leczenia w prywatnej plac贸wce medycznej 鈥 o ile oczywi艣cie koszty te s膮 uzasadnione i celowe 鈥 co oznacza, 偶e nie ma obowi膮zku w pierwszym rz臋dzie szukania mo偶liwo艣ci w plac贸wkach finansowanych ze 艣rodk贸w NFZ (uchwa艂a 7 s臋dzi贸w SN, III CZP 63/15).
Zgodnie z art. 444 搂 1 Kodeksu cywilnego w razie uszkodzenia cia艂a lub wywo艂ania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynik艂e z tego powodu koszty. Ponadto na 偶膮danie poszkodowanego zobowi膮zany do pokrycia tych koszt贸w powinien te偶 wy艂o偶y膰 z g贸ry sum臋 potrzebn膮 na leczenie, a je偶eli poszkodowany sta艂 si臋 inwalid膮 鈥 tak偶e na przygotowanie do innego zawodu. 聽Co prawda przepis ten nie precyzuje rodzaju tych koszt贸w i nie ogranicza odpowiedzialno艣ci z tytu艂u zap艂aty za leczenie, jednak w praktyce ubezpieczeniowej zasada ta by艂a mocno ograniczana. Towarzystwa ubezpieczeniowe, broni膮c si臋 przez 艣wiadczeniami wynikaj膮cymi z wykupionego przed posiadaczy pojazd贸w obowi膮zkowego OC, odmawia艂y ofiarom wypadk贸w komunikacyjnych refundowania koszt贸w leczenia w prywatnych plac贸wkach medycznych.

 • Zmiana partnera nie uzasadnia 偶膮dania zwrotu darowizny

S膮d Okr臋gowy w 艁odzi w wyroku z dnia 31 marca 2016 r. o sygn. akt II C 210/15 orzek艂, 偶e zwi膮zanie si臋 przez kobiet臋 z innym partnerem nie oznacza ra偶膮cej niewdzi臋czno艣ci wobec poprzedniego.

M臋偶czyzna wni贸s艂 przeciwko swojej by艂ej partnerce pozew, w kt贸rym 偶膮da艂 zwrotu poczynionych na jej rzecz darowizn (samoch贸d oraz 艣rodki pieni臋偶ne) powo艂uj膮c si臋 na art. 898 搂 1 Kodeksu cywilnego zgodnie z kt贸rym 鈥瀌arczy艅ca mo偶e odwo艂a膰 darowizn臋 nawet ju偶 wykonan膮, je偶eli obdarowany dopu艣ci艂 si臋 wzgl臋dem niego ra偶膮cej niewdzi臋czno艣ci鈥.
S膮d oddali艂 pozew.鈥濶ie mo偶na stawia膰 pozwanej zarzutu ra偶膮cej niewdzi臋czno艣ci z tego powodu, 偶e pozostaj膮c w zwi膮zku z powodem, mimo uczu膰, jakimi pow贸d j膮 darzy艂 i mimo zaanga偶owania z jego strony znacznych 艣rodk贸w na jej utrzymanie, popraw臋 wygl膮du fizycznego, czy nawet zdrowie, zdecydowa艂a si臋 na zmian臋 partnera na takiego, w kt贸rym upatrywa艂a mo偶liwo艣ci za艂o偶enia rodziny i do kt贸rego 偶ywi膰 zacz臋艂a uczucie. Nie zmienia tej oceny to, 偶e pozwana zdecydowa艂a si臋 na nowy zwi膮zek bardzo szybko, jak te偶 i to, 偶e swego nowego (i aktualnego) partnera pozna艂a, pozostaj膮c jeszcze w relacji z powodem鈥 鈥 napisano w uzasadnieniu. S膮d podkre艣li艂 r贸wnie偶, cho膰 obowi膮zek lojalno艣ci w stosunkach osobistych jest bez w膮tpienia z moralnego punktu widzenia bardzo istotny, to jednak nie jest bezwzgl臋dny.