Podsumowanie prawne miesi膮ca marzec 2017

www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne miesi膮ca marzec 2017

Podsumowanie prawne miesi膮ca marzec 2017 obejmuje nast臋puj膮ce zagadnienia:

ZMIANY W PRAWIE

 • Prawo pracy – zmiany warunk贸w wydawania 艣wiadectwa pracy
 • Nowelizacja ustawy Prawo o zgromadzeniach
 • Prawo energetyczne – trwaj膮 konsultacje dotycz膮ce projektu rozporz膮dzenia reguluj膮cego pozas膮dowe rozwi膮zywanie spor贸w przez Koordynatora ds. negocjacji
 • Efektywno艣膰 energetyczna – projekt rozporz膮dzenia reguluj膮cego audyt efektywno艣ci energetycznej w fazie konsultacji

ORZECZNICTWO

 • Odszkodowanie za odwo艂any lub op贸藕niony lot
 • Formu艂owanie zarzut贸w apelacyjnych a mo偶liwo艣膰 wniesienia skargi kasacyjnej
 • Warto艣膰 przedmiotu zaskar偶enia znana z akt sprawy i wydanych decyzji administracyjnych

Prawo zam贸wie艅 publicznych

 • Krajowa Izba Odwo艂awcza o mo偶liwo艣ci odst膮pienia od badania ceny pod k膮tem ra偶膮cego zani偶enia

Prawo ochrony konkurencji i konsument贸w

 • Kara finansowa na艂o偶ona na Narodowy Fundusz Zdrowia za nadu偶ywanie pozycji dominuj膮cej
 • Kara finansowa na艂o偶ona na Polski Pr膮d i Gaz Sp. z o.o. za naruszenie zbiorowych interes贸w konsument贸w

ZMIANY W PRAWIE

 • Prawo pracy – zmiany warunk贸w wydawania 艣wiadectwa pracy

Zgodnie z Rozporz膮dzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie 艣wiadectwa pracy og艂oszono nowy wz贸r 艣wiadectwa pracy, je偶eli pracodawca nie zamierza nawi膮za膰 z pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ci膮gu 7 dni od dnia rozwi膮zania lub wyga艣ni臋cia poprzedniego stosunku pracy, w贸wczas ma obowi膮zek wyda膰 pracownikowi 艣wiadectwo pracy niezw艂ocznie. W przypadku za艣 nawi膮zania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ci膮gu 7 dni od dnia rozwi膮zania lub wyga艣ni臋cia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca ma obowi膮zek wyda膰 艣wiadectwo pracy wy艂膮cznie na wniosek pracownika w terminie 7 dni od dnia z艂o偶enia wniosku.

Wniosek pracownika mo偶e przybra膰 form臋 papierow膮 lub elektroniczn膮. Przepisy nie precyzuj膮 terminu na z艂o偶enie wniosku ani jego zakresu. Wniosek mo偶e dotyczy膰 wydania 艣wiadectwa pracy dotycz膮cego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okres贸w zatrudnienia, za kt贸re dotychczas nie wydano 艣wiadectwa pracy. Ponadto, wydanie 艣wiadectwa pracy nie mo偶e by膰 uzale偶nione od uprzedniego rozliczenia si臋 pracownika z pracodawc膮.

 • Nowelizacja ustawy Prawo o zgromadzeniach

Nowelizacja wchodz膮ca w 偶ycie 2 kwietnia 2017 roku wprowadza przepisy dotycz膮ce zgromadze艅 organizowanych cyklicznie. Przez zgromadzenia organizowanie cyklicznie rozumie si臋 zgromadzenia organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej cztery razy w roku wed艂ug opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach 艣wi膮t pa艅stwowych i narodowych, kt贸re odbywa艂y si臋 w ci膮gu ostatnich trzech lat, chocia偶by nie w formie zgromadze艅 i mia艂y na celu w szczeg贸lno艣ci uczczenie donios艂ych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarze艅.

Wniosek o wyra偶enie zgody na cykliczne organizowanie zgromadze艅 powinien zosta膰 z艂o偶ony przez organizatora nie p贸藕niej ni偶 na 7 dni przed planowan膮 dat膮 pierwszego z cyklu zgromadze艅 i zawiera膰 uzasadnienie celu cyklicznego organizowania zgromadze艅. Zgod臋 na cykliczne organizowanie zgromadze艅 wyra偶a膰 b臋dzie wojewoda nie p贸藕niej ni偶 na 5 dni przed planowanym terminem pierwszego z cyklu zgromadze艅, bior膮c w szczeg贸lno艣ci pod uwag臋 okoliczno艣膰 wcze艣niejszego organizowania zgromadze艅 przez wnioskodawc臋 oraz cel cyklicznego organizowania zgromadze艅.

Na podstawie jednej decyzji o wyra偶eniu zgody na cykliczne organizowanie zgromadze艅 zgromadzenia te mog膮 odbywa膰 si臋 w okresie nie d艂u偶szym ni偶 3 lata od przeprowadzenia pierwszego z cyklu zgromadze艅.

Nowelizacja wprowadza r贸wnie偶 regulacje dotycz膮ce sytuacji, w kt贸rej wniesiono zawiadomienie o zamiarze zorganizowania dw贸ch lub wi臋kszej liczby zgromadze艅, kt贸re maj膮 zosta膰 zorganizowane chocia偶by cz臋艣ciowo w tym samym miejscu i czasie. W takim przypadku o pierwsze艅stwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decydowa膰 b臋dzie kolejno艣膰 wniesienia zawiadomie艅.

 • Prawo energetyczne – trwaj膮 konsultacje dotycz膮ce projektu rozporz膮dzenia reguluj膮cego pozas膮dowe rozwi膮zywanie spor贸w przez Koordynatora ds. negocjacji

W marcu 2017 roku rozpocz臋艂y si臋 konsultacje publiczne projektu rozporz膮dzenia Ministra Energii w sprawie prowadzenia przez Koordynatora do spraw negocjacji post臋powania w zakresie pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w. Projektowane rozporz膮dzenie ma na celu okre艣lenie szczeg贸艂owego trybu prowadzenia przez Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie Urz臋du Regulacji Energetyki tzw. post臋powania ADR w sektorze energetycznym, tj. post臋powania w sprawie pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w mi臋dzy odbiorcami paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciep艂a w gospodarstwie domowym albo prosumentami b臋d膮cymi konsumentami a przedsi臋biorstwami energetycznymi. Przepisy projekty reguluj膮 m. in. spos贸b wnoszenia i szczeg贸艂ow膮 tre艣膰 wniosk贸w o wszcz臋cie post臋powania, zasady wymiany informacji mi臋dzy stronami post臋powania, termin na podj臋cie przez stron臋 decyzji odno艣nie wyra偶enia zgody na zaproponowane rozwi膮zanie lub na zastosowanie si臋 do niego. W projekcie rozporz膮dzenia uregulowane zosta艂y tak偶e kwestie zwi膮zane z obowi膮zkiem informowania stron post臋powania o fakcie jego wszcz臋cia i forma prowadzenia post臋powania (w postaci pisemnej lub elektronicznej). Zgodnie z przepisem ko艅cowym rozporz膮dzenie ma wej艣膰 w 偶ycie z dniem nast臋puj膮cym po dniu jego og艂oszenia.

 • Efektywno艣膰 energetyczna – projekt rozporz膮dzenia reguluj膮cego audyt efektywno艣ci energetycznej w fazie konsultacji

Konsultacje publiczne dotycz膮ce przepis贸w przewidzianych w projekcie rozporz膮dzenia Ministra Energii w sprawie szczeg贸艂owego zakresu i sposobu sporz膮dzania audytu efektywno艣ci energetycznej, wzoru karty audytu efektywno艣ci energetycznej oraz metod obliczania oszcz臋dno艣ci energii s膮 w toku. Audyt efektywno艣ci energetycznej sporz膮dza podmiot, kt贸remu wydano 艣wiadectwo efektywno艣ci energetycznej (tzw. bia艂y certyfikat). Audyt ma na celu potwierdzenie uzyskanie planowanej oszcz臋dno艣ci energii finalnej z zako艅czonego przedsi臋wzi臋cia lub przedsi臋wzi臋膰 tego samego rodzaju s艂u偶膮cych poprawie efektywno艣ci energetycznej. Projekt rozporz膮dzenia okre艣la m. in. zakres i spos贸b sporz膮dzania audytu efektywno艣ci energetycznej, szczeg贸艂owy spos贸b i tryb wyrywkowej weryfikacji audytu efektywno艣ci energetycznej oraz dane i metody, kt贸re mog膮 by膰 wykorzystywane przy okre艣laniu i weryfikacji uzyskanych oszcz臋dno艣ci energii. Rozporz膮dzenie ma wej艣膰 w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia jego og艂oszenia.

ORZECZNICTWO

 • Odszkodowanie za odwo艂any lub op贸藕niony lot

Roszczenie o odszkodowanie za odwo艂any lub op贸藕niony lot przedawnia si臋 z up艂ywem 1 roku od dnia wykonania przewozu lub dnia, w kt贸rym przew贸z mia艂 by膰 wykonany 鈥 orzek艂 S膮d Najwy偶szy w uchwale z dnia 17 marca 2017 roku (sygn. III CZP 111/16).

Pasa偶erowie uprawnieni s膮 do dochodzenia powy偶szego odszkodowania na podstawie wynikaj膮ce z art. 7 rozporz膮dzenia (WE) Nr 261/2004 r. Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku ustanawiaj膮cego wsp贸lne zasady odszkodowania i pomocy dla pasa偶er贸w w przypadku odmowy przyj臋cia na pok艂ad albo odwo艂ania lub du偶ego op贸藕nienia lot贸w, uchylaj膮cego rozporz膮dzenie (EWG) Nr 295/9.

Wydana przez S膮d Najwy偶szy uchwa艂a ko艅czy w膮tpliwo艣ci interpretacyjne co do tego, kt贸ra norma prawna prawa mi臋dzynarodowego lub prawa polskiego reguluje termin przedawnienia roszcze艅 pasa偶er贸w. Spo艣r贸d szeregu norm, kt贸rych zastosowanie brano pod uwag臋, S膮d uzna艂, 偶e zastosowanie ma najkr贸tszy z mo偶liwych termin贸w przedawnienia, 1-roczny wynikaj膮cy z art. 778 Kodeksu cywilnego, co jest dla pasa偶er贸w informacj膮 niekorzystn膮, wymuszaj膮c膮 sprawne dochodzenie ewentualnych roszcze艅 od przewo藕nik贸w.

 • Formu艂owanie zarzut贸w apelacyjnych a mo偶liwo艣膰 wniesienia skargi kasacyjnej

Brak obj臋cia zarzutami apelacji naruszenia konkretnych przepis贸w post臋powania, uniemo偶liwia skuteczne powo艂anie si臋 na obraz臋 tych przepis贸w w skardze kasacyjnej.

Tak orzek艂 S膮d Najwy偶szy w wyroku z dnia 16 lutego 2017 roku (sygn. akt II UK 739/15). W uzasadnieniu przywo艂anego wyroku S膮d Najwy偶szy opar艂 si臋 na uchwale sk艂adu siedmiu s臋dzi贸w S膮du Najwy偶szego z dnia 31 stycznia 2008 roku (sygn. III CZP 49/07) wskazuj膮cej na zwi膮zanie s膮du drugiej instancji zarzutami dotycz膮cymi naruszenia prawa procesowego. Tak zakre艣lona kognicja s膮du rozpoznaj膮cego apelacj臋 uniemo偶liwia temu s膮dowi ustosunkowanie si臋 do ewentualnych b艂臋d贸w procesowych s膮du pierwszej instancji, a tym samym ewentualn膮 weryfikacj臋 stanowiska s膮du drugiej instancji w tym zakresie w nadzwyczajnym 艣rodku zaskar偶enia w postaci skargi kasacyjnej. Przywo艂ane stanowisko S膮du Najwy偶szego nale偶y mie膰 na uwadze podczas formu艂owania zarzut贸w apelacyjnych w sprawach, kt贸re spe艂niaj膮 kryteria do wniesienia ewentualnej skargi kasacyjnej od orzeczenia s膮du drugiej instancji.

 • Warto艣膰 przedmiotu zaskar偶enia znana z akt sprawy i wydanych decyzji administracyjnych

S膮d administracyjny mo偶e nada膰 skardze dalszy bieg, je偶eli z akt sprawy i wydanych decyzji zna warto艣膰 przedmiotu zaskar偶enia. Tak orzek艂 Naczelny S膮d Administracyjny w postanowieniu z 15 grudnia 2016 roku (sygn. akt II FZ 816/16).

Ma艂偶e艅stwo b臋d膮ce wsp贸艂w艂a艣cicielami dzia艂ki wnios艂o do WSA skarg臋 obarczon膮 brakiem formalnym. Zabrak艂o w niej bowiem okre艣lenia warto艣ci przedmiotu zaskar偶enia.聽 Wojew贸dzki S膮d Administracyjny wezwa艂 skar偶膮cych do jego usuni臋cia poprzez podanie tej warto艣ci. Post臋powanie dotyczy艂o decyzji burmistrza ustalaj膮cej wysoko艣膰 rocznego zobowi膮zania podatkowego w podatku od nieruchomo艣ci. Skar偶膮cy nie uzupe艂nili brak贸w formalnych skargi we wskazanym przez s膮d terminie, w zwi膮zku z czym ten odrzuci艂 skarg臋. Sprawa trafi艂a do Naczelnego S膮du Administracyjnego. NSA uzna艂 skarg臋 za zasadn膮. W ocenie s膮du, pomimo i偶 skar偶膮cy w skardze nie wskazali wprost warto艣ci przedmiotu zaskar偶enia, to poinformowali oni WSA, 偶e zaskar偶aj膮 w ca艂o艣ci decyzj臋 kolegium oraz decyzj臋 burmistrza. Decyzje zapad艂e w toku post臋powania administracyjnego by艂y znane s膮dowi administracyjnemu w zwi膮zku z czym zna艂 on warto艣膰 przedmiotu zaskar偶enia. Tym samym mo偶liwe by艂o nadanie skardze dalszego biegu. NSA stwierdzi艂, 偶e braki, kt贸re uniemo偶liwiaj膮 nadanie pismu prawid艂owego biegu mog膮 by膰 usuni臋te w drodze wezwania kierowanego przez przewodnicz膮cego wydzia艂u do strony w trybie art. 49 搂 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o post臋powaniu przed s膮dami administracyjnymi.

Prawo zam贸wie艅 publicznych

 • Krajowa Izba Odwo艂awcza o mo偶liwo艣ci odst膮pienia od badania ceny pod k膮tem ra偶膮cego zani偶enia

W sytuacji, gdy oferowane wynagrodzenia jest ni偶sze o wi臋cej ni偶 30% od 艣redniej arytmetycznej cen wszystkich z艂o偶onych ofert, nale偶y stwierdzi膰, 偶e zi艣ci艂a si臋 przes艂anka wszcz臋cia post臋powania wyja艣niaj膮cego w przedmiocie wyliczenia ceny oferty przewidziana w art. 91 ust. 1a pkt 1 ustawie Prawo zam贸wie艅 publicznych. Przeprowadzenie tych czynno艣ci jest w ramach prowadzonego post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego obowi膮zkowe dla zamawiaj膮cego i nie mo偶e go zast膮pi膰 post臋powanie dowodowe w toku post臋powania odwo艂awczego (wyrok Krajowej Izby Odwo艂awczej z 24 lutego 2017 roku, sygn. KIO 275/17).

W postepowaniu b臋d膮cym podstaw膮 cytowanego wy偶ej wyroku, zdaniem KIO, nie zasz艂y w sprawie przes艂anki odst膮pienia od post臋powania wyja艣niaj膮cego opieraj膮ce si臋 na stwierdzeniu, 偶e r贸偶nice cenowe i rozbie偶no艣ci wynikaj膮 z okoliczno艣ci oczywistych, kt贸re nie wymagaj膮 wyja艣nienia. Przyk艂ad podany przez zamawiaj膮cego, 偶e tak膮 oczywist膮 okoliczno艣ci膮 jest fakt zaoferowania przez dw贸ch wykonawc贸w nadmiernie zawy偶onych cen, co skutkuje podniesieniem wysoko艣ci 艣redniej arytmetycznej, nie zas艂uguje, w ocenie Izby, na aprobat臋.

Nie ma bowiem racjonalnych podstaw do twierdzenia, 偶e zawy偶enie cen by艂o oczywiste i bezsporne. Takie stwierdzenie mo偶na by odnosi膰 do zdarze艅 i fakt贸w dostrzeganych natychmiast i bez potrzeby dokonywania jakiejkolwiek analizy. W rozpatrywanej sprawie przes艂anka zwalniaj膮ca z obowi膮zku badania ceny wobec tego, zdaniem KIO, nie wyst膮pi艂a.

Prawo ochrony konkurencji i konsument贸w

 • Kara finansowa na艂o偶ona na Narodowy Fundusz Zdrowia za nadu偶ywanie pozycji dominuj膮cej

S膮d Apelacyjny w Warszawie podtrzyma艂 decyzj臋 prezesa UOKiK w przedmiocie na艂o偶enia na Narodowy Fundusz Zdrowia kary finansowej z tytu艂u nadu偶ywania pozycji dominuj膮cej (sygn. akt. VI ACa 1787/15).聽 Prezes UOKiK uzna艂, 偶e Narodowy Fundusz Zdrowia nadu偶ywa艂 pozycji dominuj膮cej na krajowym rynku organizowania 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej w zakresie rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych. Na NFZ zosta艂a na艂o偶ona kara finansowa w wysoko艣ci ponad 181 tys. z艂. Praktyka polega艂a na przyj臋ciu za kryterium jako艣ciowe oceny ofert przy zawieraniu umowy o udzielenie 艣wiadcze艅 parametru ilo艣ci wykonanych bada艅 rocznie. We wrze艣niu 2015 r. s膮d pierwszej instancji zmieni艂 decyzj臋, zmniejszaj膮c kar臋 pieni臋偶n膮 do ponad 45 tys. z艂. Wyrok S膮du Okr臋gowego zosta艂 w ca艂o艣ci zaskar偶ony przez NFZ. W lutym 2017 r. S膮d Apelacyjny oddali艂 odwo艂anie i podtrzyma艂 decyzj臋 prezesa UOKiK. W ustnym uzasadnieniu S膮d Apelacyjny wskaza艂, 偶e ze zgromadzonego w sprawie materia艂u dowodowego jasno wynika, 偶e zastosowane przez NFZ kryterium wyboru ofert spowodowa艂o odmow臋 zawarcia kontraktu z niekt贸rymi podmiotami lub uniemo偶liwi艂o im wej艣cie na rynek.

 • Kara finansowa na艂o偶ona na Polski Pr膮d i Gaz Sp. z o.o. za naruszenie zbiorowych interes贸w konsument贸w

W wyniku przeprowadzonego post臋powania Prezes UOKiK stwierdzi艂, 偶e sp贸艂ka Polski Pr膮d i Gaz:

– wprowadza艂a w b艂膮d co do swojej to偶samo艣ci, podszywaj膮c si臋 pod dotychczasowego sprzedawc臋 pr膮du;

– sugerowa艂a, 偶e przedk艂adane do podpisu dokumenty stanowi膮 aneks do umowy z dotychczasowym sprzedawc膮 energii, b膮d藕 wym贸g ich podpisania wynika ze zmiany przepis贸w prawa, likwidacji sprzedawcy energii elektrycznej, z kt贸rego us艂ug korzysta艂 dotychczas konsument lub po艂膮czenia tego przedsi臋biorcy z Polski Pr膮d i Gaz;

– stosowa艂a przymus i wywiera艂a na konsumentach presj臋 twierdz膮c, 偶e je偶eli konsument nie podpisze dokument贸w, pozbawiony zostanie pr膮du, albo jego dotychczasowa umowa wyga艣nie;

– manipulowa艂a informacjami o ni偶szych rachunkach za energi臋 elektryczn膮, m.in. nie informuj膮c o obowi膮zku op艂acania comiesi臋cznej op艂aty handlowej. Sp贸艂ka sugerowa艂a r贸wnie偶, 偶e konsument po zmianie sprzedawcy na Polski Pr膮d i Gaz b臋dzie p艂aci艂 o kilkadziesi膮t procent mniej za zu偶ycie energii elektrycznej 鈥 w rzeczywisto艣ci jednak ceny za zu偶ycie 1 kWh by艂y ni偶sze zaledwie o kilka procent. Ponadto sp贸艂ka wprowadzi艂a w cennikach stawki progresywne, co oznacza, 偶e cena za zu偶ycie energii elektrycznej (1 kWh) regularnie wzrasta艂a w ka偶dym kolejnym roku. Tym samym w drugim roku obwi膮zywania umowy by艂a ju偶 艣rednio o kilkana艣cie procent wy偶sza od tej, jaka obowi膮zywa艂aby, gdyby mia艂 zawart膮 umow臋 z tzw. sprzedawc膮 z urz臋du. Sp贸艂ka nie informowa艂a ponadto o obowi膮zku op艂acania dw贸ch faktur za dystrybucj臋 i sprzeda偶 energii elektrycznej;

– nie zostawia艂a konsumentom podpisanych dokument贸w, nie informowa艂a o prawie odst膮pienia od umowy i nie przekazywa艂a wzoru formularza o odst膮pieniu od umowy;

i na艂o偶y艂 kar臋 ponad 10 mln z艂 oraz nakaza艂 zaniechanie praktyki.