Aktualności prawne

Podsumowanie prawne września 2017 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Podsumowanie prawne września 2017 r. obejmuje następujące zagadnienia:

ZMIANY W PRAWIE

 • Projekt nowych przepisów o ochronie danych osobowych

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

 • UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie ustalenia, czy na terenach trzech województw dotkniętych nawałnicami dochodzi do zmów cenowych lub nadużywania pozycji dominującej
 • Prawomocna kara finansowa za stosowanie opłaty aktywacyjnej i wyrównawczej
 • Fikcyjne rabaty stanowią naruszenie zbiorowych interesów konsumentów
 • Przeszukanie w ramach postępowania wyjaśniającego

PRAWO ENERGETYCZNE

 • Zmiany w aukcjach OZE
 • Projekt nowelizacji Prawa energetycznego – rozszerzenie definicji odbiorcy w gospodarstwie domowym

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • Komunikat Urzędu Zamówień Publicznych dotyczący prawidłowego zakresu informacji, które powinny znaleźć się w ogłoszeniu o zamówieniu w związku ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

ORZECZNICTWO

 • Istota służebności gruntowych – ustanowienie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego
 • Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych wydanych z rażącym naruszeniem prawa wskutek znacznego upływu czasu
 • Prawo do żądania usunięcia konta danego użytkownika, który naruszył cudze prawa autorskie

_

ZMIANY W PRAWIE

 • Projekt nowych przepisów o ochronie danych osobowych

Ministerstwo Cyfryzacji 14 września 2017 roku opublikowało projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Wdrożenie nowych przepisów jest konieczne z uwagi na przepisy unijne – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, tzw. RODO, które w dużej mierze wyczerpie kwestie objęte obecną ustawą. Projekt przewiduje powołanie nowego organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przy Prezesie Urzędu będzie działać Rada do Spraw Ochrony Danych Osobowych o kompetencjach opiniodawczo-doradczych. Ustawa określa także tryb postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych – będzie ono jednoinstancyjne, a decyzje wydane przez Prezesa Urzędu będą podlegać natychmiastowemu wykonaniu. Nowe przepisy regulują też postępowanie kontrolne, a także tryb certyfikacji i akredytacji. Wbrew dotychczasowym przewidywaniom certyfikacji będzie dokonywał sam Prezes Urzędu, a nie odrębne podmioty certyfikujące. Projekt przewiduje też ograniczenie kar pieniężnych nakładanych na podmioty publiczne do kwoty 100 000 złotych. Ustawa ma wejść w życie 25 maja 2018 roku, tj. z dniem rozpoczęcia stosowania unijnych przepisów RODO.

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

 • UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie ustalenia, czy na terenach trzech województw dotkniętych nawałnicami dochodzi do zmów cenowych lub nadużywania pozycji dominującej

Prezes UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniające, które ma ustalić, czy na terenach dotkniętych nawałnicami i sąsiednich dochodzi do ograniczenia konkurencji. Szczególną uwagę urząd zwróci na kształtowanie cen towarów i świadczonych usług. Postępowanie zostało wszczęte z uwagi na niepokojące informacje pojawiające się w mediach społecznościowych.

Zgodnie z prawem zakazane są porozumienia przedsiębiorców zmierzające do podziału rynku bądź ustalenia cen towarów lub usług. Praktyką niezgodną z prawem jest również wykorzystywanie siły rynkowej przez monopolistów i narzucanie cen nieuczciwych.  Za ograniczanie konkurencji grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy. Warto jednak wyjaśnić, że nie jest złamaniem prawa, jeśli przedsiębiorca samodzielnie dostosowuje się do zmieniających się warunków rynkowych, w szczególności do zachowania konkurentów. Dozwolone jest np. naśladownictwo cenowe, czyli obserwowanie polityki cenowej bezpośrednich konkurentów i dostosowywanie do nich swojej oferty sprzedażowej.

 • Prawomocna kara finansowa za stosowanie opłaty aktywacyjnej i wyrównawczej

Prezes UOKiK zakwestionował dwa postanowienia w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych TelePolska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Operator miał pobierać od klientów opłatę aktywacyjną oraz wyrównawczą, w przypadku gdy nie dochodziło do rozpoczęcia świadczenia usługi abonamentu telefonicznego w wyniku wycofania lub zmiany przez konsumenta zamówienia. Kary pieniężne nałożone na przedsiębiorcę w związku ze stwierdzonymi praktykami wyniosły w sumie ponad 632 tysięcy złotych. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 376/15) oddalił apelację spółki i stwierdził, że podziela ustalenia sądu I-instancji, który uznał, że operator, stosując opłatę aktywacyjną i wyrównawczą, naruszył prawo telekomunikacyjne. Ponadto sąd uznał, że kara nałożona na spółkę została prawidłowo wyliczona, uwzględnia znaczny przychód, jaki uzyskał przedsiębiorca ze stosowania zakwestionowanych opłat.

 • Fikcyjne rabaty stanowią naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

Prezes UOKiK uznał, że Vigget spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu naruszyła zbiorowe interesy konsumentów, podając w treści umów wartości towarów, które nie stanowiły faktycznej ceny ich sprzedaży, co sugerowało konsumentom istnienie szczególnej korzyści cenowej. Spółka stosowała też postanowienia sprzeczne z prawem. Za stosowanie powyższych praktyk na spółkę zostały nałożone kary pieniężne w wysokości ponad 89 tys. zł. Postępowanie odwoławcze zakończyło się niekorzystnie dla przedsiębiorcy. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 66/16) wskazał, że przedsiębiorca stosował fikcyjne rabaty, odnoszące się do cen, po których produkt nigdy nie był sprzedawany. Taka polityka marketingowa jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i stanowi nieuczciwą praktykę rynkową. Sąd uznał, że nałożona kara była proporcjonalna do naruszenia.

 • Przeszukanie w ramach postępowania wyjaśniającego

UOKiK przeprowadził przeszukanie w ramach postępowania wyjaśniającego w Veolia Energia Warszawa. Postępowanie jest prowadzone w sprawie działań przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem, dostawą i obrotem energią cieplną, pod kątem możliwości ograniczenia konkurencji. Pracownicy UOKiK przeszukiwali dokumenty papierowe, dane zawarte na elektronicznych nośnikach oraz odebrali wyjaśnienia od przedstawicieli spółki.

Przeszukanie w siedzibie przedsiębiorcy to narzędzie stosowane w sytuacjach, kiedy zachodzi podejrzenie, że dany podmiot posiada dowody, które mogą być istotne w sprawie. Może być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu przez UOKiK zgody sądu. Podczas przeszukania przedsiębiorca ma obowiązek wpuścić pracowników urzędu do budynków i lokali, a także udostępnić dokumenty oraz nośniki danych. Prowadzone jest zwykle w asyście policji. W tym roku UOKiK po raz trzeci skorzystał z tej możliwości zebrania materiałów.

źródło: uokik.gov.pl

PRAWO ENERGETYCZNE

 • Zmiany w aukcjach OZE

Na skutek opublikowanych 29 września br. zmian rozporządzeń: w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. oraz w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. w bieżącym roku nie odbędą się kolejne aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych

 • Projekt nowelizacji Prawa energetycznego – rozszerzenie definicji odbiorcy w gospodarstwie domowym

Projekt zmiany Prawa energetycznego w zakresie rozszerzenia definicji odbiorcy w gospodarstwie domowym jest obecnie przedmiotem konsultacji i opiniowania, między innymi pod kątem zgodności z przepisami unijnymi.

Obecnie status takiego odbiorcy ma osoba, która nabywa energię elektryczną, paliwo gazowe lub ciepło wyłącznie w celu zużycia tych mediów w gospodarstwie domowym. W projekcie proponuje się, aby ten szczególny status mogły uzyskać także osoby fizyczne, które nabywają ww. media na potrzeby własnej działalności gospodarczej, o ile ich roczne zużycie nie przekracza 500 kWh. Ponadto proponuje się, aby takiego odbiorcę traktować tak jak konsumenta.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że liczna grupa przedsiębiorców prowadzi swoją działalność samodzielnie w domach i tym samym przy zawarciu umowy z przedsiębiorstwem energetycznym staje przed istotnym dylematem. Część przedsiębiorców zawiera w takiej sytuacji umowę na warunkach właściwych dla przedsiębiorców i tym samym jest rozliczana z zastosowaniem wyższych cen i stawek opłat dla całego obiektu, niektórzy przedsiębiorcy decydują się zaś na rozdział instalacji i założenie dwóch liczników (odrębnych dla gospodarstwa domowego i dla celów prowadzonej działalności), co w ocenie projektodawców jest ekonomicznie nieracjonalne przy niewielkim zapotrzebowaniu na media.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • Komunikat Urzędu Zamówień Publicznych dotyczący prawidłowego zakresu informacji, które powinny znaleźć się w ogłoszeniu o zamówieniu w związku ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

W postępowaniach z ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), których wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne, zamawiający zobowiązany jest przygotować ogłoszenia dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z wzorami standardowych formularzy, określonymi w akcie wykonawczym Komisji Europejskiej ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur udzielania zamówień publicznych.

Aktualnie obowiązujący interaktywny formularz ogłoszenia o zamówieniu, udostępniany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej wprowadził ograniczenia w postaci limitów znaków dla poszczególnych sekcji informacyjnych. Powyższe może rodzić wątpliwości co do prawidłowego wypełnienia normy wynikającej z treści art. 41 PZP, która określa minimalny zakres informacji, który powinien znaleźć się w ogłoszeniu.

Zamawiający w przypadku, w którym nie są w stanie zamieścić wszystkich informacji wymaganych przepisami PZP w odpowiedniej sekcji formularza ogłoszenia, wykorzystywali w tym celu również – przewidziane we wzorze ogłoszenia – sekcje dedykowane informacjom dodatkowym. Natomiast jeżeli z uwagi na charakter zamówienia, jego przedmiot lub wymagania zamawiającego, w dalszym ciągu niemożliwe jest opublikowanie w treści ogłoszenia wszystkich niezbędnych informacji, w tym także w sekcjach dedykowanych informacjom dodatkowym, zasadnym może być również zamieszczenie w treści ogłoszenia odesłania do strony internetowej, na której opublikowana została treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niemniej powyższe rozwiązanie stanowi wyjątek od zasady publikacji informacji określonych ww. przepisem i możliwe jest do zastosowania w szczególności z uwagi na ww. ograniczenia techniczne.

Biorąc pod uwagę wskazane ograniczenia co do liczby znaków w poszczególnych sekcjach ogłoszenia o zamówieniu, za wypełnienie normy wynikającej z art. 41 PZP w zakresie obowiązku zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu podstaw wykluczenia oraz wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, może być uznane przywołanie przepisów tj. jednostek redakcyjnych ustawy lub rozporządzenia bez przytaczania ich brzmienia

ORZECZNICTWO

 • Istota służebności gruntowych – ustanowienie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego

W postanowieniu z dnia 7 lipca 2017 r., sygn. akt V CSK 598/16, Sąd Najwyższy przypomniał, iż istota służebności gruntowych tkwi w tym, że ograniczają one prawo własności każdoczesnego właściciela nieruchomości obciążonej na korzyść każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej, powodując ograniczenie prawa własności nieruchomości obciążonej na korzyść nieruchomości władnącej w celu zwiększenia jej użyteczności.

Sąd wskazał, iż przedmiotem obciążenia służebnością gruntową (art. 285 Kodeksu cywilnego) jest nieruchomość w znaczeniu ustalonym w art. 46 § 1 KC (tj. część powierzchni ziemskiej stanowiącej odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności), chociaż korzystanie z nieruchomości obciążonej przez uprawnionych na podstawie ustanowionej służebności nie musi ograniczać się tylko do gruntu, bo może dotyczyć też tej przestrzeni nad i pod jego powierzchnią, na którą rozciąga się jego własność (art. 143 KC). Jeśli korzystanie ze służebności wymaga urządzeń, to są one oczywiście budowane na gruncie względnie w przestrzeni nad lub pod jego powierzchnią, a nie na prawie do nieruchomości.

Obciążenie nieruchomości służebnością powoduje, że kolejna osoba lub osoby stają się uprawnionymi do korzystania z niej zgodnie z treścią przysługującego im prawa, co oczywiście musi mieć wpływ na treść i sposób wykonywania praw już wcześniej powstałych w odniesieniu do tej rzeczy.

Odnosząc się do kwestii ustanowienia służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego SN wskazał, iż jeżeli tytuł prawny do korzystania z urządzeń przesyłowych posadowionych na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste nie został uregulowany do czasu powstania tego prawa, a jego regulowanie następuje później, to następuje to przez obciążenie służebnością nieruchomości, nie zaś użytkowania wieczystego. Użytkownik wieczysty, który z mocy prawa lub na podstawie umowy z właścicielem i konstytutywnego wpisu do księgi wieczystej nabył to prawo na nieruchomości o określonych właściwościach fizycznych i z istniejącym ograniczeniem w zakresie możliwości korzystania z niej, musi liczyć się z trwałym znoszeniem stanu ukształtowanego położeniem zainstalowanych urządzeń. Te istniejące w chwili powstania użytkowania wieczystego ograniczenia i obciążenia dotyczą prawa własności nieruchomości i wpływają na zakres uprawnień do nieruchomości, jakie powstały na rzecz użytkownika wieczystego.

 • Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych wydanych z rażącym naruszeniem prawa wskutek znacznego upływu czasu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 4 sierpnia 2017 roku (sygn. akt VII SA/Wa 2087/16) stwierdził, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie o sygn. akt P 46/13 stwierdzający niezgodność z Konstytucją RP art. 156 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) w zakresie, w jakim nie wyłącza dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji nastąpił znaczny upływ czasu nie wyeliminował art. 156 § 2 KPA, ani nie rozszerzył jego stosowania do wszystkich przypadków określonych w art. 156 § 1 KPA.

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło wskutek rozpoznania skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie (GINB), który posiłkując się przytoczonym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego odmówił stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa.

WSA wskazał, że GINB nie mógł odmówić stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa przy zastosowaniu przesłanki znacznego upływu czasu z art. 156 § 2 KPA, bowiem wyrok TK nie spowodował zmiany normatywnej, wobec czego GINB zobowiązany był przestrzegać obowiązującego porządku prawnego (art. 6 KPA). Wobec braku zmiany normatywnej zakwestionowanego przez TK przepisu art. 156 § 2 KPA uznać należy, że odnosi się on nadal jedynie do wymienionych w nim enumeratywnie przesłanek, wśród których przepis ten nie wskazuje art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.

Powyższe stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zdaje się być doniosłym novum w sprawach o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych wydanych z rażącym naruszeniem prawa, w których organy administracyjne poprzez błędną wykładnię wyroku TK, bezpodstawnie odmawiały stwierdzenia nieważności decyzji wydanych z rażącym naruszeniem prawa wskutek znacznego upływu czasu.

 • Prawo do żądania usunięcia konta danego użytkownika, który naruszył cudze prawa autorskie

„Serwisy przechowujące pliki powinny monitorować sieć i likwidować nielegalne kopie filmów oraz kasować konta użytkowników zamieszczających takie treści” – tak orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 18 września 2017r. (sygn. akt I ACa 1494/15).

Zapadły wyrok potwierdza prawo autorów do żądania na drodze sądowej nie tylko nakazania dostawcy hostingowemu regularnego monitorowania zawartości kont użytkowników w zakresie zamieszczania plików zawierających konkretne utwory autorskie twórcy (np. filmy lub utwory muzyczne) i ich natychmiastowego usuwania w przypadku wykrycia, ale również prawo do żądania usunięcia konta danego użytkownika, który naruszył cudze prawa autorskie.

Powyższy wyrok jest pierwszym w Polsce, który zobowiązał usługodawcę udostępniającego przestrzeń hostingową w Internecie, do monitorowania treści zamieszczanych przez użytkowników pod kątem ewentualnych naruszeń praw autorskich.

www.mgs-law.eu
Wiadomości

Unijna Dyrektywa OMNIBUS – nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2023 roku weszły w życie nowe przepisy, wprowadzające do polskiego porządku prawnego trzy dyrektywy Parlamentu Europejskiego. Przepisy te mają na celu ujednolicenie oraz wzmocnienie zasad ochrony konsumentów. Mowa tu w szczególności  o tzw. „Dyrektywie Omnibus”.  Dyrektywa OMNIBUS – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. Regulacje zawarte w Dyrektywie Omnibus dotyczą nie tylko dostawców platform

Czytaj więcej »
Newsletter

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – grudzień 2022 r.

Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – informacje zebrane z końcem grudnia 2022 r. Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa. PRAWO ENERGETYCZNE Zawieszenie obowiązku informowania przez przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną o strukturze ceny energii dostarczanej do odbiorców Klaster Energii Koncesja na magazynowanie energii

Czytaj więcej »
O Nas

Kup kalendarz charytatywny – pomóż zwierzętom

Serdecznie zachęcamy naszych Klientów i Współpracowników do zakupu psich  i kocich  kalendarzy charytatywnych . Cena kalendarza to 50 zł (płatność gotówką ). Kupując kalendarz pomagasz zwierzętom. Cały dochód ze sprzedaży przeznaczony jest ma potrzeby podopiecznych Schroniska dla bezdomnych zwierząt SOPOTKOWO. Szczegóły na stronie schroniska. https://schronisko.sopot.pl/…/sopotkowe-kalendarze-2023/ Życzymy Państwu przy tej okazji wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku! Zespół MGS

Czytaj więcej »