Podsumowanie prawne wrze艣nia 2017聽r.

www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne wrze艣nia 2017聽r.

Podsumowanie prawne wrze艣nia 2017聽r. obejmuje nast臋puj膮ce zagadnienia:

ZMIANY W PRAWIE

 • Projekt nowych przepis贸w o ochronie danych osobowych

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENT脫W

 • UOKiK wszcz膮艂 post臋powanie wyja艣niaj膮ce w sprawie ustalenia, czy na terenach trzech wojew贸dztw dotkni臋tych nawa艂nicami dochodzi do zm贸w cenowych lub nadu偶ywania pozycji dominuj膮cej
 • Prawomocna kara finansowa za stosowanie op艂aty aktywacyjnej i wyr贸wnawczej
 • Fikcyjne rabaty stanowi膮 naruszenie zbiorowych interes贸w konsument贸w
 • Przeszukanie w ramach post臋powania wyja艣niaj膮cego

PRAWO ENERGETYCZNE

 • Zmiany w aukcjach OZE
 • Projekt nowelizacji Prawa energetycznego – rozszerzenie definicji odbiorcy w聽gospodarstwie domowym

PRAWO ZAM脫WIE艃 PUBLICZNYCH

 • Komunikat Urz臋du Zam贸wie艅 Publicznych dotycz膮cy prawid艂owego zakresu informacji, kt贸re powinny znale藕膰 si臋 w og艂oszeniu o zam贸wieniu w zwi膮zku ograniczeniami w standardowych formularzach s艂u偶膮cych do publikacji og艂osze艅 w Dzienniku Urz臋dowym Unii Europejskiej

ORZECZNICTWO

 • Istota s艂u偶ebno艣ci gruntowych – ustanowienie s艂u偶ebno艣ci przesy艂u na prawie u偶ytkowania wieczystego
 • Stwierdzenie niewa偶no艣ci decyzji administracyjnych wydanych z ra偶膮cym naruszeniem prawa wskutek znacznego up艂ywu czasu
 • Prawo do 偶膮dania usuni臋cia konta danego u偶ytkownika, kt贸ry naruszy艂 cudze prawa autorskie

_

ZMIANY W PRAWIE

 • Projekt nowych przepis贸w o ochronie danych osobowych

Ministerstwo Cyfryzacji 14 wrze艣nia 2017 roku opublikowa艂o projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Wdro偶enie nowych przepis贸w jest konieczne z uwagi na przepisy unijne 鈥 rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, tzw. RODO, kt贸re w du偶ej mierze wyczerpie kwestie obj臋te obecn膮 ustaw膮. Projekt przewiduje powo艂anie nowego organu w艂a艣ciwego w sprawie ochrony danych osobowych – Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych. Przy Prezesie Urz臋du b臋dzie dzia艂a膰 Rada do Spraw Ochrony Danych Osobowych o kompetencjach opiniodawczo-doradczych. Ustawa okre艣la tak偶e tryb post臋powania w sprawie naruszenia przepis贸w o ochronie danych osobowych 鈥 b臋dzie ono jednoinstancyjne, a decyzje wydane przez Prezesa Urz臋du b臋d膮 podlega膰 natychmiastowemu wykonaniu. Nowe przepisy reguluj膮 te偶 post臋powanie kontrolne, a tak偶e tryb certyfikacji i akredytacji. Wbrew dotychczasowym przewidywaniom certyfikacji b臋dzie dokonywa艂 sam Prezes Urz臋du, a nie odr臋bne podmioty certyfikuj膮ce. Projekt przewiduje te偶 ograniczenie kar pieni臋偶nych nak艂adanych na podmioty publiczne do kwoty 100聽000 z艂otych. Ustawa ma wej艣膰 w 偶ycie 25 maja 2018 roku, tj. z dniem rozpocz臋cia stosowania unijnych przepis贸w RODO.

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENT脫W

 • UOKiK wszcz膮艂 post臋powanie wyja艣niaj膮ce w sprawie ustalenia, czy na terenach trzech wojew贸dztw dotkni臋tych nawa艂nicami dochodzi do zm贸w cenowych lub nadu偶ywania pozycji dominuj膮cej

Prezes UOKiK prowadzi post臋powanie wyja艣niaj膮ce, kt贸re ma ustali膰, czy na terenach dotkni臋tych nawa艂nicami i s膮siednich dochodzi do ograniczenia konkurencji. Szczeg贸ln膮 uwag臋 urz膮d zwr贸ci na kszta艂towanie cen towar贸w i 艣wiadczonych us艂ug. Post臋powanie zosta艂o wszcz臋te z uwagi na niepokoj膮ce informacje pojawiaj膮ce si臋 w mediach spo艂eczno艣ciowych.

Zgodnie z prawem zakazane s膮 porozumienia przedsi臋biorc贸w zmierzaj膮ce do podzia艂u rynku b膮d藕 ustalenia cen towar贸w lub us艂ug. Praktyk膮 niezgodn膮 z prawem jest r贸wnie偶 wykorzystywanie si艂y rynkowej przez monopolist贸w i narzucanie cen nieuczciwych.聽 Za ograniczanie konkurencji grozi kara finansowa w wysoko艣ci do 10 proc. obrotu przedsi臋biorcy. Warto jednak wyja艣ni膰, 偶e nie jest z艂amaniem prawa, je艣li przedsi臋biorca samodzielnie dostosowuje si臋 do zmieniaj膮cych si臋 warunk贸w rynkowych, w szczeg贸lno艣ci do zachowania konkurent贸w. Dozwolone jest np. na艣ladownictwo cenowe, czyli obserwowanie polityki cenowej bezpo艣rednich konkurent贸w i dostosowywanie do nich swojej oferty sprzeda偶owej.

 • Prawomocna kara finansowa za stosowanie op艂aty aktywacyjnej i wyr贸wnawczej

Prezes UOKiK zakwestionowa艂 dwa postanowienia w umowie o 艣wiadczenie us艂ug telekomunikacyjnych TelePolska sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie. Operator mia艂 pobiera膰 od klient贸w op艂at臋 aktywacyjn膮 oraz wyr贸wnawcz膮, w przypadku gdy nie dochodzi艂o do rozpocz臋cia 艣wiadczenia us艂ugi abonamentu telefonicznego w wyniku wycofania lub zmiany przez konsumenta zam贸wienia. Kary pieni臋偶ne na艂o偶one na przedsi臋biorc臋 w zwi膮zku ze stwierdzonymi praktykami聽wynios艂y w sumie ponad聽632 tysi臋cy z艂otych. S膮d Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 376/15) oddali艂 apelacj臋 sp贸艂ki i stwierdzi艂, 偶e podziela ustalenia s膮du I-instancji, kt贸ry uzna艂, 偶e聽operator,聽stosuj膮c op艂at臋 aktywacyjn膮 i wyr贸wnawcz膮, naruszy艂 prawo telekomunikacyjne. Ponadto s膮d uzna艂, 偶e kara na艂o偶ona na sp贸艂k臋 zosta艂a prawid艂owo wyliczona, uwzgl臋dnia znaczny przych贸d, jaki uzyska艂 przedsi臋biorca ze stosowania zakwestionowanych op艂at.

 • Fikcyjne rabaty stanowi膮 naruszenie zbiorowych interes贸w konsument贸w

Prezes UOKiK uzna艂, 偶e Vigget聽sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 sp. k. z siedzib膮 w Poznaniu naruszy艂a zbiorowe interesy konsument贸w, podaj膮c w tre艣ci um贸w warto艣ci towar贸w, kt贸re nie stanowi艂y faktycznej ceny ich sprzeda偶y, co sugerowa艂o konsumentom istnienie szczeg贸lnej korzy艣ci cenowej. Sp贸艂ka stosowa艂a te偶 postanowienia sprzeczne z prawem. Za stosowanie powy偶szych praktyk na sp贸艂k臋 zosta艂y na艂o偶one kary pieni臋偶ne w wysoko艣ci ponad 89 tys. z艂. Post臋powanie odwo艂awcze zako艅czy艂o si臋 niekorzystnie dla przedsi臋biorcy. W ustnych motywach rozstrzygni臋cia S膮d Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 66/16) wskaza艂, 偶e przedsi臋biorca stosowa艂 fikcyjne rabaty, odnosz膮ce si臋 do cen, po kt贸rych produkt nigdy nie by艂 sprzedawany. Taka polityka marketingowa jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i stanowi nieuczciw膮 praktyk臋 rynkow膮. S膮d uzna艂, 偶e na艂o偶ona kara by艂a proporcjonalna do naruszenia.

 • Przeszukanie w ramach post臋powania wyja艣niaj膮cego

UOKiK przeprowadzi艂 przeszukanie w ramach post臋powania wyja艣niaj膮cego w Veolia Energia Warszawa. Post臋powanie jest prowadzone w sprawie dzia艂a艅 przedsi臋biorc贸w zajmuj膮cych si臋 wytwarzaniem, dostaw膮 i obrotem energi膮 ciepln膮, pod k膮tem mo偶liwo艣ci ograniczenia konkurencji. Pracownicy UOKiK przeszukiwali dokumenty papierowe, dane zawarte na elektronicznych no艣nikach oraz odebrali wyja艣nienia od przedstawicieli sp贸艂ki.

Przeszukanie w siedzibie przedsi臋biorcy to narz臋dzie stosowane w sytuacjach, kiedy zachodzi podejrzenie, 偶e dany podmiot posiada dowody, kt贸re mog膮 by膰 istotne w sprawie.聽Mo偶e by膰 prowadzone wy艂膮cznie po uzyskaniu przez UOKiK zgody s膮du.聽Podczas przeszukania przedsi臋biorca ma obowi膮zek wpu艣ci膰 pracownik贸w urz臋du do budynk贸w i lokali, a tak偶e udost臋pni膰 dokumenty oraz no艣niki danych. Prowadzone jest zwykle w asy艣cie policji. W tym roku UOKiK po raz trzeci skorzysta艂 z tej mo偶liwo艣ci zebrania materia艂贸w.

藕r贸d艂o: uokik.gov.pl

PRAWO ENERGETYCZNE

 • Zmiany w aukcjach OZE

Na skutek opublikowanych 29 wrze艣nia br. zmian rozporz膮dze艅: w sprawie maksymalnej ilo艣ci i warto艣ci energii elektrycznej z odnawialnych 藕r贸de艂 energii, kt贸ra mo偶e zosta膰 sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. oraz w sprawie kolejno艣ci przeprowadzania aukcji na sprzeda偶 energii elektrycznej z odnawialnych 藕r贸de艂 energii w 2017 r. w bie偶膮cym roku nie odb臋d膮 si臋 kolejne aukcje na sprzeda偶 energii elektrycznej z odnawialnych

 • Projekt nowelizacji Prawa energetycznego – rozszerzenie definicji odbiorcy w聽gospodarstwie domowym

Projekt zmiany Prawa energetycznego w zakresie rozszerzenia definicji odbiorcy w gospodarstwie domowym jest obecnie przedmiotem konsultacji i聽opiniowania, mi臋dzy innymi pod聽k膮tem zgodno艣ci z聽przepisami unijnymi.

Obecnie status takiego odbiorcy ma osoba, kt贸ra聽nabywa energi臋 elektryczn膮, paliwo gazowe lub ciep艂o wy艂膮cznie w聽celu zu偶ycia tych medi贸w w聽gospodarstwie domowym. W projekcie proponuje si臋, aby ten szczeg贸lny status mog艂y uzyska膰 tak偶e osoby fizyczne, kt贸re nabywaj膮 ww. media na聽potrzeby w艂asnej dzia艂alno艣ci gospodarczej, o聽ile ich roczne zu偶ycie nie聽przekracza 500 kWh. Ponadto proponuje si臋, aby聽takiego odbiorc臋 traktowa膰 tak聽jak konsumenta.

W聽uzasadnieniu projektu wskazano, 偶e聽liczna grupa przedsi臋biorc贸w prowadzi swoj膮 dzia艂alno艣膰 samodzielnie w聽domach i聽tym samym przy zawarciu umowy z聽przedsi臋biorstwem energetycznym staje przed聽istotnym dylematem. Cz臋艣膰 przedsi臋biorc贸w zawiera w聽takiej sytuacji umow臋 na聽warunkach w艂a艣ciwych dla przedsi臋biorc贸w i聽tym samym jest rozliczana z聽zastosowaniem wy偶szych cen i聽stawek op艂at dla ca艂ego obiektu, niekt贸rzy przedsi臋biorcy decyduj膮 si臋 za艣 na聽rozdzia艂 instalacji i聽za艂o偶enie dw贸ch licznik贸w (odr臋bnych dla gospodarstwa domowego i聽dla cel贸w prowadzonej dzia艂alno艣ci), co w聽ocenie projektodawc贸w jest ekonomicznie nieracjonalne przy niewielkim zapotrzebowaniu na聽media.

PRAWO ZAM脫WIE艃 PUBLICZNYCH

 • Komunikat Urz臋du Zam贸wie艅 Publicznych dotycz膮cy prawid艂owego zakresu informacji, kt贸re powinny znale藕膰 si臋 w og艂oszeniu o zam贸wieniu w zwi膮zku ograniczeniami w standardowych formularzach s艂u偶膮cych do publikacji og艂osze艅 w Dzienniku Urz臋dowym Unii Europejskiej

W post臋powaniach z ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych (PZP), kt贸rych warto艣膰 zam贸wienia jest r贸wna lub przekracza tzw. progi unijne, zamawiaj膮cy zobowi膮zany jest przygotowa膰 og艂oszenia dotycz膮ce prowadzonych post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego zgodnie z wzorami standardowych formularzy, okre艣lonymi w akcie wykonawczym Komisji Europejskiej ustanawiaj膮cym standardowe formularze do publikacji og艂osze艅 w ramach procedur udzielania zam贸wie艅 publicznych.

Aktualnie obowi膮zuj膮cy interaktywny formularz og艂oszenia o zam贸wieniu, udost臋pniany przez Urz膮d Publikacji Unii Europejskiej wprowadzi艂 ograniczenia w postaci limit贸w znak贸w dla poszczeg贸lnych sekcji informacyjnych. Powy偶sze mo偶e rodzi膰聽w膮tpliwo艣ci co do prawid艂owego wype艂nienia normy wynikaj膮cej z tre艣ci art. 41 PZP, kt贸ra okre艣la minimalny zakres informacji, kt贸ry powinien znale藕膰 si臋 w og艂oszeniu.

Zamawiaj膮cy w przypadku, w kt贸rym nie s膮 w stanie zamie艣ci膰 wszystkich informacji wymaganych przepisami PZP w odpowiedniej sekcji formularza og艂oszenia, wykorzystywali w tym celu r贸wnie偶 – przewidziane we wzorze og艂oszenia – sekcje dedykowane informacjom dodatkowym. Natomiast je偶eli z uwagi na charakter zam贸wienia, jego przedmiot lub wymagania zamawiaj膮cego, w dalszym ci膮gu niemo偶liwe jest opublikowanie w tre艣ci og艂oszenia wszystkich niezb臋dnych informacji, w tym tak偶e w sekcjach dedykowanych informacjom dodatkowym, zasadnym mo偶e by膰 r贸wnie偶 zamieszczenie w tre艣ci og艂oszenia odes艂ania do strony internetowej, na kt贸rej opublikowana zosta艂a tre艣膰 specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia. Niemniej powy偶sze rozwi膮zanie stanowi wyj膮tek od zasady publikacji informacji okre艣lonych ww. przepisem i mo偶liwe jest do zastosowania w szczeg贸lno艣ci z uwagi na ww. ograniczenia techniczne.

Bior膮c pod uwag臋 wskazane ograniczenia co do liczby znak贸w w poszczeg贸lnych sekcjach og艂oszenia o zam贸wieniu, za wype艂nienie normy wynikaj膮cej z art. 41 PZP w zakresie obowi膮zku zamieszczenia w og艂oszeniu o zam贸wieniu podstaw wykluczenia oraz wykazu o艣wiadcze艅 lub dokument贸w potwierdzaj膮cych brak podstaw do wykluczenia, mo偶e by膰 uznane przywo艂anie przepis贸w tj. jednostek redakcyjnych ustawy lub rozporz膮dzenia bez przytaczania ich brzmienia

ORZECZNICTWO

 • Istota s艂u偶ebno艣ci gruntowych – ustanowienie s艂u偶ebno艣ci przesy艂u na prawie u偶ytkowania wieczystego

W postanowieniu z dnia 7 lipca 2017聽r., sygn. akt V CSK 598/16, S膮d Najwy偶szy przypomnia艂, i偶 istota s艂u偶ebno艣ci gruntowych tkwi w tym, 偶e ograniczaj膮 one prawo w艂asno艣ci ka偶doczesnego w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci obci膮偶onej na korzy艣膰 ka偶doczesnego w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci w艂adn膮cej, powoduj膮c ograniczenie prawa w艂asno艣ci nieruchomo艣ci obci膮偶onej na korzy艣膰 nieruchomo艣ci w艂adn膮cej w celu zwi臋kszenia jej u偶yteczno艣ci.

S膮d wskaza艂, i偶 przedmiotem obci膮偶enia s艂u偶ebno艣ci膮 gruntow膮 (art. 285 Kodeksu cywilnego) jest nieruchomo艣膰 w znaczeniu ustalonym w art. 46 搂 1 KC (tj. cz臋艣膰 powierzchni ziemskiej stanowi膮cej odr臋bny przedmiot w艂asno艣ci (grunty), jak r贸wnie偶 budynki trwale z gruntem zwi膮zane lub cz臋艣ci takich budynk贸w, je偶eli na mocy przepis贸w szczeg贸lnych stanowi膮 odr臋bny od gruntu przedmiot w艂asno艣ci), chocia偶 korzystanie z nieruchomo艣ci obci膮偶onej przez uprawnionych na podstawie ustanowionej s艂u偶ebno艣ci nie musi ogranicza膰 si臋 tylko do gruntu, bo mo偶e dotyczy膰 te偶 tej przestrzeni nad i pod jego powierzchni膮, na kt贸r膮 rozci膮ga si臋 jego w艂asno艣膰 (art. 143 KC). Je艣li korzystanie ze s艂u偶ebno艣ci wymaga urz膮dze艅, to s膮 one oczywi艣cie budowane na gruncie wzgl臋dnie w przestrzeni nad lub pod jego powierzchni膮, a nie na prawie do nieruchomo艣ci.

Obci膮偶enie nieruchomo艣ci s艂u偶ebno艣ci膮 powoduje, 偶e kolejna osoba lub osoby staj膮 si臋 uprawnionymi do korzystania z niej zgodnie z tre艣ci膮 przys艂uguj膮cego im prawa, co oczywi艣cie musi mie膰 wp艂yw na tre艣膰 i spos贸b wykonywania praw ju偶 wcze艣niej powsta艂ych w odniesieniu do tej rzeczy.

Odnosz膮c si臋 do kwestii ustanowienia s艂u偶ebno艣ci przesy艂u na prawie u偶ytkowania wieczystego SN wskaza艂, i偶 je偶eli tytu艂 prawny do korzystania z urz膮dze艅 przesy艂owych posadowionych na gruncie oddanym w u偶ytkowanie wieczyste nie zosta艂 uregulowany do czasu powstania tego prawa, a jego regulowanie nast臋puje p贸藕niej, to nast臋puje to przez obci膮偶enie s艂u偶ebno艣ci膮 nieruchomo艣ci, nie za艣 u偶ytkowania wieczystego. U偶ytkownik wieczysty, kt贸ry z mocy prawa lub na podstawie umowy z w艂a艣cicielem i konstytutywnego wpisu do ksi臋gi wieczystej naby艂 to prawo na nieruchomo艣ci o okre艣lonych w艂a艣ciwo艣ciach fizycznych i z istniej膮cym ograniczeniem w zakresie mo偶liwo艣ci korzystania z niej, musi liczy膰 si臋 z trwa艂ym znoszeniem stanu ukszta艂towanego po艂o偶eniem zainstalowanych urz膮dze艅. Te istniej膮ce w chwili powstania u偶ytkowania wieczystego ograniczenia i obci膮偶enia dotycz膮 prawa w艂asno艣ci nieruchomo艣ci i wp艂ywaj膮 na zakres uprawnie艅 do nieruchomo艣ci, jakie powsta艂y na rzecz u偶ytkownika wieczystego.

 • Stwierdzenie niewa偶no艣ci decyzji administracyjnych wydanych z ra偶膮cym naruszeniem prawa wskutek znacznego up艂ywu czasu

Wojew贸dzki S膮d Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 4 sierpnia 2017 roku (sygn. akt VII SA/Wa 2087/16) stwierdzi艂, 偶e wyrok Trybuna艂u Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie o sygn. akt P 46/13 stwierdzaj膮cy niezgodno艣膰 z Konstytucj膮 RP art. 156 搂 2 Kodeksu post臋powania administracyjnego (KPA) w zakresie, w jakim nie wy艂膮cza dopuszczalno艣ci stwierdzenia niewa偶no艣ci decyzji wydanej z ra偶膮cym naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji nast膮pi艂 znaczny up艂yw czasu nie wyeliminowa艂 art. 156 搂 2 KPA, ani nie rozszerzy艂 jego stosowania do wszystkich przypadk贸w okre艣lonych w art. 156 搂 1 KPA.

Powy偶sze rozstrzygni臋cie zapad艂o wskutek rozpoznania skargi na decyzj臋 G艂贸wnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie (GINB), kt贸ry posi艂kuj膮c si臋 przytoczonym wyrokiem Trybuna艂u Konstytucyjnego odm贸wi艂 stwierdzenia niewa偶no艣ci decyzji wydanej z ra偶膮cym naruszeniem prawa.

WSA wskaza艂, 偶e GINB nie m贸g艂 odm贸wi膰 stwierdzenia niewa偶no艣ci decyzji wydanej z ra偶膮cym naruszeniem prawa przy zastosowaniu przes艂anki znacznego up艂ywu czasu z art. 156 搂 2 KPA, bowiem wyrok TK nie spowodowa艂 zmiany normatywnej, wobec czego GINB zobowi膮zany by艂 przestrzega膰 obowi膮zuj膮cego porz膮dku prawnego (art. 6 KPA). Wobec braku zmiany normatywnej zakwestionowanego przez TK przepisu art. 156 搂 2 KPA uzna膰 nale偶y, 偶e odnosi si臋 on nadal jedynie do wymienionych w nim enumeratywnie przes艂anek, w艣r贸d kt贸rych przepis ten nie wskazuje art. 156 搂 1 pkt 2 k.p.a.

Powy偶sze stanowisko Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego w Warszawie zdaje si臋 by膰 donios艂ym novum w sprawach o stwierdzenie niewa偶no艣ci decyzji administracyjnych wydanych z ra偶膮cym naruszeniem prawa, w kt贸rych organy administracyjne poprzez b艂臋dn膮 wyk艂adni臋 wyroku TK, bezpodstawnie odmawia艂y stwierdzenia niewa偶no艣ci decyzji wydanych z ra偶膮cym naruszeniem prawa wskutek znacznego up艂ywu czasu.

 • Prawo do 偶膮dania usuni臋cia konta danego u偶ytkownika, kt贸ry naruszy艂 cudze prawa autorskie

鈥濻erwisy przechowuj膮ce pliki powinny monitorowa膰 sie膰 i likwidowa膰 nielegalne kopie film贸w oraz kasowa膰 konta u偶ytkownik贸w zamieszczaj膮cych takie tre艣ci鈥 鈥 tak orzek艂 S膮d Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 18 wrze艣nia 2017r. (sygn. akt I ACa 1494/15).

Zapad艂y wyrok potwierdza prawo autor贸w do 偶膮dania na drodze s膮dowej nie tylko nakazania dostawcy hostingowemu regularnego monitorowania zawarto艣ci kont u偶ytkownik贸w w zakresie zamieszczania plik贸w zawieraj膮cych konkretne utwory autorskie tw贸rcy (np. filmy lub utwory muzyczne) i ich natychmiastowego usuwania w przypadku wykrycia, ale r贸wnie偶 prawo do 偶膮dania usuni臋cia konta danego u偶ytkownika, kt贸ry naruszy艂 cudze prawa autorskie.

Powy偶szy wyrok jest pierwszym w Polsce, kt贸ry zobowi膮za艂 us艂ugodawc臋 udost臋pniaj膮cego przestrze艅 hostingow膮 w Internecie, do monitorowania tre艣ci zamieszczanych przez u偶ytkownik贸w pod k膮tem ewentualnych narusze艅 praw autorskich.