Podsumowanie prawne wrze艣nia 2018 r.

www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne wrze艣nia 2018 r.

Podsumowanie prawne wrze艣nia 2018聽r. obejmuje nast臋puj膮ce zagadnienia:

ZMIANY W PRAWIE

 • Nowy Regulamin aukcji na sprzeda偶 energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE
 • Minister Energii powo艂a艂 sprzedawc臋 awaryjnego paliwa gazowego
 • UOKiK postuluje zakaz sprzeda偶y energii elektrycznej i paliwa gazowego poza siedzib膮 przedsi臋biorstwa
 • Uproszczenia dla przedsi臋biorc贸w – zmiany Kodeksu sp贸艂ek handlowych
 • Ustawa o przekszta艂ceniu prawa u偶ytkowania wieczystego grunt贸w zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo w艂asno艣ci
 • Rozszerzenie zakresu wy艂膮cze艅 spod stosowania Prawa zam贸wie艅 publicznych

PRAWO KONKURENCJI I KONSUMENT脫W

 • Kara za brak wypowiedzenia oraz ceny netto

ORZECZNICTWO

 • Zmiana umowy sp贸艂ki, w kt贸rej komplementariuszem jest sp. z o.o.
 • Przedawnienie a zasady wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego

– – –

ZMIANY W PRAWIE

 • Nowy Regulamin aukcji na sprzeda偶 energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE

Na stronach Urz臋du Regulacji Energetyki (URE) w dniu 13 wrze艣nia br. zosta艂 opublikowany nowy Regulamin aukcji na sprzeda偶 energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego 藕r贸d艂a energii, uwzgl臋dniaj膮cy stan prawny na wrzesie艅 2018 roku.

Przedmiotem Regulaminu s膮 m.in. szczeg贸艂owe zasady organizacji aukcji, obejmuj膮ce w mi臋dzy innymi zasady sk艂adania ofert, przebieg oraz spos贸b rozstrzygni臋cia aukcji, spos贸b zapewnienia bezpiecze艅stwa i prawid艂owego przebiegu aukcji czy warunki techniczne sk艂adania wniosku oraz przewidziane prawem o艣wiadczenia.

Podmiotem odpowiedzialnym za ustalenie Regulaminu aukcji jest Prezes URE. Nast臋pnie Regulamin polega zatwierdzeniu przez ministra w艂a艣ciwego do spraw energii.

Dzie艅 po publikacji nowego Regulaminu Aukcji Prezes URE og艂osi艂 daty pierwszych w 2018 roku aukcji na sprzeda偶 energii elektrycznej z odnawialnych 藕r贸de艂 energii.

 • Minister Energii powo艂a艂 sprzedawc臋 awaryjnego paliwa gazowego

Minister Energii rozporz膮dzeniem z dnia 21 wrze艣nia 2018 roku, zmieniaj膮cym rozporz膮dzenie w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w funkcjonowania systemu gazowego, powo艂a艂 tzw. 鈥瀞przedawc臋 awaryjnego鈥. Potrzeba powo艂ania sprzedawcy awaryjnego wynika z aktualnej, trudnej sytuacji rynkowej i ma na celu zapewnienie zachowania ci膮g艂o艣ci dostaw paliwa gazowego do odbiorc贸w w sytuacji zaprzestania dostarczania paliwa gazowego przez dotychczasowego sprzedawc臋 z przyczyn le偶膮cych po stronie tego sprzedawcy.

Sprzedawc膮 awaryjnym dla odbiorc贸w ko艅cowych gazu, przy艂膮czonych do sieci dystrybucyjnej Polskiej Sp贸艂ki Gazownictwa lub sieci przesy艂owej Gaz-Systemu b臋dzie PGNiG Obr贸t Detaliczny Sp. z o.o.

Zgodnie z omawianymi przepisami sprzedawca awaryjny zapewni dostarczanie paliwa gazowego bez konieczno艣ci jakiegokolwiek dzia艂ania odbiorcy. Sprzeda偶 paliwa gazowego do odbiorc贸w w gospodarstwach domowych b臋dzie rozliczana na podstawie cen i stawek zawartych w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa URE.

Odbiorca korzystaj膮cy ze sprzeda偶y awaryjnej b臋dzie mia艂 mo偶liwo艣膰 skorzystania
z prawa do zmiany sprzedawcy, poprzez wypowiedzenie umowy sprzeda偶y awaryjnej
i zawarcie nowej umowy z wybranym przez siebie sprzedawc膮.

Przepisy o sprzedawcy awaryjnym wesz艂y w 偶ycie 24 wrze艣nia 2018 roku.

 • UOKiK postuluje zakaz sprzeda偶y energii elektrycznej i paliwa gazowego poza siedzib膮 przedsi臋biorstwa

Urz膮d Ochrony Konkurencji i Konsument贸w podj膮艂 inicjatyw臋 w celu zmiany przepis贸w i wprowadzenia zakazu sprzeda偶y energii elektrycznej i paliw gazowych poza siedzib膮 przedsi臋biorstwa.

Urz膮d postuluje zmiany prawa, kt贸re maj膮 na celu ochron臋 odbiorc贸w, w szczeg贸lno艣ci os贸b starszych, przed nieuczciwymi praktykami niekt贸rych sprzedawc贸w, kt贸re s膮 obserwowane na rynku.

Propozycja zmian jest obecnie przedmiotem prac Komitetu Sta艂ego Rady Ministr贸w.

 • Uproszczenia dla przedsi臋biorc贸w – zmiany Kodeksu sp贸艂ek handlowych

Dnia 25 wrze艣nia 2018 roku do Sejmu wp艂yn膮艂 rz膮dowy projekt ustawy o zmianie niekt贸rych ustaw w聽celu wprowadzenia uproszcze艅 dla przedsi臋biorc贸w w prawie podatkowym i gospodarczym – tzw. Pakiet M艢P. Projekt nowelizacji zak艂ada mi臋dzy innymi zmiany w聽przepisach: Kodeksu sp贸艂ek handlowych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy czy ustawy o podatku dochodowym od os贸b prawnych. Aktualnie projekt znajduje si臋 na etapie pierwszego czytania w Sejmie.

Wybrane proponowane zmiany w Kodeksie sp贸艂ek handlowych:

 • w sk艂ad zarz膮du sp贸艂ki partnerskiej b臋dzie mog艂a wchodzi膰 tak偶e osoba trzecia nieb臋d膮ca partnerem sp贸艂ki;
 • dopuszczalne b臋dzie wypowiedzenie umowy sp贸艂ki komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza i jego wyst膮pienie ze sp贸艂ki, bez wzgl臋du na postanowienia statutu sp贸艂ki;
 • zmiana umowy sp贸艂ki z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 w organizacji b臋dzie wymaga艂a zawarcia umowy przez wsp贸lnik贸w sp贸艂ki;
 • w sp贸艂ce z o.o., je偶eli uchwa艂a zgromadzenia wsp贸lnik贸w nie okre艣li dnia dywidendy, dniem dywidendy b臋dzie dzie艅 powzi臋cia uchwa艂y o podziale zysku,
  a je偶eli w uchwale wsp贸lnik贸w nie zostanie okre艣lony dzie艅 wyp艂aty dywidendy, jej wyp艂ata powinna nast膮pi膰 niezw艂ocznie po dniu dywidendy, a nie jak dotychczas, w dniu okre艣lonym przez zarz膮d;
 • w przypadku, gdy w聽danym roku obrotowym zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy zosta艂a wyp艂acona wsp贸lnikom, a sp贸艂ka odnotowuje strat臋 albo osi膮gnie zysk w wysoko艣ci mniejszej od wyp艂aconych zaliczek, wsp贸lnicy b臋d膮 zobowi膮zani do zwrotu zaliczek w odpowiedniej wysoko艣ci.

Zmian膮 budz膮c膮 najwi臋cej kontrowersji jest nowelizacja art. 202 Kodeksu sp贸艂ek handlowych polegaj膮ca na dodaniu paragrafu sz贸stego, zgodnie z kt贸rym jedyny cz艂onek zarz膮du chc膮c zrezygnowa膰 ze sprawowanej funkcji, b臋dzie musia艂 z艂o偶y膰 rezygnacj臋 wsp贸lnikom, zwo艂uj膮c jednocze艣nie zgromadzenie wsp贸lnik贸w celem powzi臋cia uchwa艂y w sprawie powo艂ania nowego zarz膮du. Rezygnacja jedynego cz艂onka zarz膮du b臋dzie skuteczna dopiero z dniem nast臋puj膮cym po dniu, na kt贸ry zwo艂ano zgromadzenie.

Zmiany Kodeksu cywilnego maj膮 dotyczy膰 skutk贸w prawnych czynno艣ci dokonywanych bez umocowania – je偶eli zawieraj膮cy umow臋 jako organ osoby prawnej nie b臋dzie mia艂 umocowania albo przekroczy jego zakres, wa偶no艣膰 umowy b臋dzie zale偶a艂a od jej potwierdzenia przez osob臋 prawn膮, za kt贸r膮 czynno艣膰 zosta艂a dokonana. Druga strona umowy b臋dzie mog艂a wyznaczy膰 osobie prawnej odpowiedni termin do potwierdzenia umowy. W przypadku bezskutecznego up艂ywu wyznaczonego terminu umowa b臋dzie niewa偶na.

 • Ustawa o przekszta艂ceniu prawa u偶ytkowania wieczystego grunt贸w zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo w艂asno艣ci

W dniu 5 pa藕dziernika 2018 roku wesz艂a w 偶ycie ustawa o przekszta艂ceniu prawa u偶ytkowania wieczystego grunt贸w zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo w艂asno艣ci. W konsekwencji, z聽dniem 1 stycznia 2019 roku prawo u偶ytkowania wieczystego grunt贸w zabudowanych na cele mieszkaniowe przekszta艂ci si臋 w prawo w艂asno艣ci tych grunt贸w. Przekszta艂cenie b臋dzie wi膮za艂o si臋 z konieczno艣ci膮 uiszczenia przez przysz艂ych w艂a艣cicieli grunt贸w tzw. op艂aty przekszta艂ceniowej. Ma by膰 ona roz艂o偶ona na 20 rocznych rat, a jej wysoko艣膰 b臋dzie odpowiada艂a wysoko艣ci op艂aty rocznej za u偶ytkowanie wieczyste, obowi膮zuj膮cej w dniu przekszta艂cenia.

Ponadto op艂ata przekszta艂ceniowa b臋dzie mog艂a zosta膰 uiszczona przez przysz艂ych w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci r贸wnie偶 jednorazowo.聽W takim przypadku osobom fizycznym b臋d膮cym w艂a艣cicielami budynk贸w mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub sp贸艂dzielniom mieszkaniowym b臋dzie przys艂ugiwa艂a bonifikata od tej op艂aty聽w wysoko艣ci od 10 % do 60 %. Wysoko艣膰 bonifikaty uzale偶niona jest od tego, w kt贸rym roku po przekszta艂ceniu zostanie wniesiona op艂ata.聽聽Jednorazowe wp艂acenie wszystkich nale偶nych op艂at rocznych da beneficjentom pewno艣膰, 偶e unikn膮 w przysz艂o艣ci waloryzacji op艂at.

Zgodnie z ustaw膮, potwierdzeniem przekszta艂cenia u偶ytkowania w prawo w艂asno艣ci b臋dzie za艣wiadczenie wydawane przez starost臋 (je偶eli grunt jest w艂asno艣ci膮 Skarbu Pa艅stwa), albo w贸jta, burmistrza, prezydenta miasta, zarz膮du powiatu albo wojew贸dztwa (w przypadku nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 jednostek samorz膮du terytorialnego). Dodatkowo聽za艣wiadczenie to b臋dzie stanowi艂o podstaw臋 wpisu w dziale III ksi臋gi wieczystej roszczenia o聽op艂at臋, w odniesieniu do ka偶doczesnego w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci.聽Co wa偶ne, w艂a艣ciwy organ z urz臋du b臋dzie zobligowany do przes艂ania przedmiotowego za艣wiadczenia do聽s膮du wieczystoksi臋gowego w terminie 14 dni od dnia jego wydania, a s膮d b臋dzie zobligowany do dokonania tego wpisu z urz臋du.聽 Wpis ten b臋dzie m贸g艂 zosta膰 wykre艣lony dopiero po wniesieniu ca艂o艣ci op艂aty przekszta艂ceniowej.

 • Rozszerzenie zakresu wy艂膮cze艅 spod stosowania Prawa zam贸wie艅 publicznych

Z dniem 1 pa藕dziernika 2018 roku zmianie ulega Prawo zam贸wie艅 publicznych (PZP) w cz臋艣ci dotycz膮cej wy艂膮cze艅 spod re偶imu zam贸wie艅 publicznych. Zgodnie z nowymi przepisami PZP nie stosuje si臋 do um贸w, na podstawie kt贸rych uczelnia mo偶e powierzy膰 sp贸艂ce celowej:

 1. zarz膮dzanie prawami do wynik贸w lub do know-how w zakresie komercjalizacji bezpo艣redniej;
 2. zarz膮dzanie infrastruktur膮 badawcz膮.

PRAWO KONKURENCJI I KONSUMENT脫W

 • Kara za brak wypowiedzenia oraz ceny netto

Kancelaria odszkodowawcza Manufaktura Sp. z o.o. sp. k. z siedzib膮 we Wroc艂awiu zosta艂a ukarana za praktyki naruszaj膮ce zbiorowe interesy konsument贸w polegaj膮ce na zobowi膮zaniu konsument贸w do niewypowiadania danego kancelarii zlecenia, w sytuacji, w kt贸rej z przepis贸w prawa wynika takie uprawnienie. Ponadto, ww. kancelaria okre艣la艂a nale偶ne jej wynagrodzenie w stawce netto, a nie brutto.

Prezes UOKiK prowadzi艂 post臋powanie od wiosny zesz艂ego roku, kt贸re zako艅czy艂o si臋聽na艂o偶eniem kary w kwocie 10 tys. z艂 (decyzja z dnia 27.07.2018 r. RWR-610-1(14)/17/ARS).

ORZECZNICTWO

 • Zmiana umowy sp贸艂ki, w kt贸rej komplementariuszem jest sp. z o.o.

W dniu 7 wrze艣nia tego roku S膮d Najwy偶szy wyda艂 uchwa艂臋, kt贸ra rozstrzyga w膮tpliwo艣ci wielu przedsi臋biorc贸w, kt贸rzy postanowili prowadzi膰 swoj膮 dzia艂alno艣膰 z stosunkowo popularnej formie sp贸艂ki komandytowej zrzeszaj膮cej ich samych 鈥 w funkcji komandytariusza 鈥 oraz ich sp贸艂ki z o.o., w kt贸rej s膮 oni cz艂onkiem zarz膮du 鈥 w funkcji komplementariusza.

W tym z艂o偶onym uk艂adzie zmiana umowy sp贸艂ki wymaga umowy komplementariusza 鈥 sp贸艂ki z o.o., kt贸rej jedynym cz艂onkiem Zarz膮du jest dany biznesmen 鈥 oraz komandytariusza 鈥 czyli tego samego biznesmena, tym razem dzia艂aj膮cego jednak jako on sam a nie jako cz艂onek Zarz膮du sp贸艂ki z o.o. W tej sytuacji zachodzi艂a w膮tpliwo艣膰, czy mo偶liwa jest zmiana umowy sp贸艂ki komandytowej podpisana przez t臋 sam膮 osob臋 dzia艂aj膮c膮 w dw贸ch r贸偶nych rolach.

We wspomnianej wy偶ej uchwale S膮d Najwy偶szy przes膮dzi艂, 偶e takie rozwi膮zanie nie jest mo偶liwe i konieczne jest zastosowanie art. 210 搂1 Kodeksu sp贸艂ek handlowych nakazuj膮cego, aby w umowie mi臋dzy sp贸艂k膮 a cz艂onkiem zarz膮du oraz w sporze z nim sp贸艂k臋 reprezentowa艂a rada nadzorcza lub pe艂nomocnik powo艂any uchwa艂膮 zgromadzenia wsp贸lnik贸w. Dany przedsi臋biorca b臋dzie wi臋c podpisywa艂 zmian臋 umowy we w艂asnym imieniu jako komandytariusz, ale nie b臋dzie m贸g艂 jednocze艣nie podpisa膰 tej zmiany jako cz艂onek zarz膮du sp. z o.o.-komplementariusza. Komplementariusz-sp贸艂ka z o.o. b臋dzie musia艂a by膰 reprezentowana przez swoj膮 rad臋 nadzorcz膮 albo pe艂nomocnika powo艂anego specjaln膮 uchwa艂膮 zgromadzenia wsp贸lnik贸w.

 • Przedawnienie a zasady wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego

聽鈥濸rzepis art. 1027 kc [Kodeksu cywilnego 鈥 przyp.], kt贸ry wymaga udowodnienia praw wynikaj膮cych z dziedziczenia stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem po艣wiadczenia dziedziczenia dotyczy tylko sytuacji, gdy to spadkobierca powo艂uje si臋 wobec osoby trzeciej na swe prawa spadkowe z tytu艂u dziedziczenia, a nie sytuacji, w kt贸rej osoba trzecia dochodzi roszcze艅 wobec spadkobiercy. W 艣wietle powy偶szego uregulowania nie ulega w膮tpliwo艣ci, 偶e, skoro dziedziczenie nast臋puje ex lege, z chwil膮 otwarcia spadku, a postanowienie s膮du o stwierdzeniu nabycia spadku ma charakter jedynie deklaratywny, to brak takiego postanowienia nie stanowi przeszkody do wyst膮pienia przez osob臋 trzeci膮, kt贸ra nie ro艣ci sobie praw do spadku na drog臋 s膮dow膮 przeciwko spadkobiercy, przy czym nast臋pstwo prawne pozwanego po zmar艂ym osoba ta (pow贸d) mo偶e wykazywa膰 przy pomocy wszelkich 艣rodk贸w dowodowych鈥 鈥 tak orzek艂 S膮d Apelacyjny w Bia艂ymstoku w wyroku z dnia 11.05.2018 r., I ACa 55/18.

W stanie faktycznym sprawy, wierzyciel mia艂 roszczenie wobec d艂u偶nika, kt贸ry zmar艂. Proces o ustalenie spadkobierc贸w po zmar艂ym by艂 d艂ugotrwa艂y. Gdy wierzyciel wstrzyma艂 si臋 z wytoczeniem pow贸dztwa o zap艂at臋 do czasu zako艅czenia drugiego procesu dosz艂o do przedawnienia roszczenia. S膮d I instancji uwzgl臋dni艂 pow贸dztwo, opieraj膮c si臋 na art. 5 k.c. Wskaza艂, i偶 mimo up艂ywu terminu przedawnienia, roszczenie pow贸dki podlega ochronie prawnej i w konsekwencji uwzgl臋dnieniu na podstawie art. 5 k.c., kt贸ry, jako reguluj膮cy instytucj臋 prawa materialnego, m贸g艂 by膰 zastosowany przez S膮d z urz臋du, z uwagi na wyj膮tkowe okoliczno艣ci, kt贸re mia艂y miejsce w niniejszej sprawie

S膮d Apelacyjny orzek艂 jednak, i偶 pozew by艂 niezasadny. SA podzieli艂 stanowisko SO, 偶e mo偶na by艂o w sprawie ocenia膰, czy zarzut przedawnienia by艂 zgodny z zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego. SA przypomnia艂, 偶e art. 5 k.c., kt贸ry pozwala na odmow臋 udzielenia ochrony z uwagi na nadu偶ycie prawa podmiotowego, ma charakter wyj膮tkowy. W odniesieniu do podniesionego zarzutu przedawnienia, przepis ten mo偶e by膰 stosowany tylko w sytuacjach nadzwyczajnych. W przekonaniu s膮du drugiej instancji, w omawianej sprawie nie by艂o jednak s艂usznym stanowisko SO, i偶 dosz艂o do nadu偶ycia prawa przez pozwanych

Skoro generaln膮 regu艂膮 jest, 偶e wszystkie prawa podmiotowe korzystaj膮 z ochrony prawnej, to odmowa udzielenia poszukiwanej ochrony musi by膰 uzasadniona zaj艣ciem okoliczno艣ci ra偶膮cych i nieakceptowanych ze wzgl臋d贸w aksjologicznych czy celowo艣ciowych, przy czym w odniesieniu do zarzutu przedawnienia konieczne jest rozwa偶enie, na tle ca艂okszta艂tu okoliczno艣ci sprawy, interes贸w i postaw obu stron roszczenia, tj. zar贸wno uprawnionego, jak i zobowi膮zanego.