Aktualności prawne

Podsumowanie prawne września 2019r.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Podsumowanie prawne września 2019 r. obejmuje następujące zagadnienia:

 

PRAWO ENERGETYCZNE

Prezes URE publikuje wskaźniki niezbędne do obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej

 

PRAWO PRACY

Termin na udzielenie pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych minął 30 września

Płaca minimalna w 2020 roku

Były pracownik może być pozwany przez pracodawcę za kradzież klientów

 

PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Rekordowa kara za naruszenie ochrony danych osobowych nałożona na Morele.net

Ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sporze Google z francuskim organem ochrony danych osobowych

 

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Nowe przepisy od 1 stycznia 2020 r. poprawią płynność finansową polskich przedsiębiorców

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego – wyrok TSUE

UOKiK nałożył na firmę GELDOR prawie 45 tys. zł kary

 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zmiany w prawie oddziałowujące na zamówienia publiczne

 

PRAWO UPADŁOŚCIOWE

Upadłość konsumencka – zmiany w ustawie

 

NOWE TECHNOLOGIE

Procedura silnego uwierzytelniania

 

PRAWO CYWILNE

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę dla najbliższego członka rodziny

– – –

PRAWO ENERGETYCZNE

Prezes URE publikuje wskaźniki niezbędne do obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej

We wrześniu na stronie Urzędu Regulacji Energetyki opublikowano informacje niezbędne sprzedawcom energii elektrycznej do obliczenia przysługujących im kwoty różnicy ceny (za pierwsze półrocze 2019 roku) i rekompensaty finansowej (za kolejne miesiące bieżącego roku). Prezes URE, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach wykonawczych do tzw. ustawy „prądowej”, następujące informacje:

 • w sprawie wysokości pozostałych kosztów jednostkowych KPl (stanowiących części składowe służące do obliczenia kwoty różnicy ceny oraz rekompensaty finansowej);
 • średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym na rynku hurtowym: Cśr_1 i Cśr_2 dla sierpnia 2019 roku;
 • w sprawie wysokości pozostałych kosztów jednostkowych KPl stanowiących części składowe służące do obliczenia rekompensaty finansowej za miesiąc sierpień 2019 roku.

 

PRAWO PRACY

Termin na udzielenie pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych minął 30 września

Zasadą jest udzielanie pracownikom urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym nabyli do niego prawo. W praktyce często jednak występując sytuacje, że urlop wypoczynkowy lub jego część nie zostaną udzielone do końca roku kalendarzowego, stając się tym samym urlopem zaległym. Zgodnie natomiast z treścią art. 168 kodeksu pracy, niewykorzystany urlop należy wykorzystać w terminie do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Przyjmuje się, że wymóg ten jest zrealizowany, jeżeli najpóźniej tego dnia pracownik rozpoczyna wykorzystywanie zaległej części urlopu.

Należy mieć na uwadze, że nieudzielenie pracownikowi urlopu może skutkować nałożeniem na pracodawcę grzywny w kwocie od 1000 zł do 30.000 zł, o czym stanowi art. 282 §1 pkt. 2 kodeksu pracy.

 

Płaca minimalna w 2020 roku

Rada Ministrów, Rozporządzeniem z dnia 10 września 2019 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 roku, ustaliła, że od dnia 1 stycznia 2020 roku minimalne wynagrodzenia za pracę wynosić będzie 2600 zł, a minimalna stawka godzinowa 17 zł.  W przypadku minimalnej pensji jest to wzrost aż o 350 zł w porównaniu ze stanem obowiązującym, zaś w przypadku stawki godzinowej o 2,30 zł.

 

Były pracownik może być pozwany przez pracodawcę za kradzież klientów

Stan faktyczny sprawy sprowadzał się do pozwu byłego pracodawcy, który pozwał swojego prokurenta, który po rocznym zakazie konkurencji otworzył spółkę świadczącą podobne usługi co pracodawca. Sądy obu instancji oddaliły powództwo, lecz Sąd Najwyższy uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania wskazując, że koniec zakazu konkurencji nie oznacza bezwarunkowej możliwości korzystania z wiedzy pracownika, którego działanie może naruszać tajemnice przedsiębiorstwa pracodawcy. W toku dalszego procesu, pracownik będzie musiał udowodnić, że wykorzystywane w działalności nowej spółki informacje pochodzą z jej doświadczenia zawodowego, a nie z pozyskania ich u byłego pracodawcy. W praktyce takie dowodzenie może być niezwykle trudne.

 

PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Rekordowa kara za naruszenie ochrony danych osobowych nałożona na Morele.net

10 września Prezes UODO nałożył na Morele.net karę w wysokości ponad 2,8 mln złotych. Zgodnie z przepisami RODO wskazany podmiot zgłosił regulatorowi stwierdzone naruszenia ochrony danych osobowych, obejmujące uzyskanie przez osobę nieuprawnioną dostępu do bazy danych klientów sklepów internetowych morele.net, hulahop.pl, amfora.pl, pupilo.pl, trenujesz.pl, motoria.pl, digitalo.pl, ubieramy.pl, meblujesz.pl, sklep-presto.pl, budujesz.pl, a w konsekwencji uzyskania danych osobowych klientów realizujących zakupy w ww. sklepach internetowych.

Po przeprowadzeniu postępowania Prezes UODO stwierdził, że zastosowane przez Morele.net środki organizacyjne i techniczne ochrony danych osobowych nie były odpowiednie do istniejącego ryzyka związanego z ich przetwarzaniem, co spowodowało, że dane około 2 mln 200 tys. osób zostały pozyskane przez nieuprawnioną osobę. Tym samym, w ocenie regulatora, naruszenie miało znaczną wagę i poważny charakter oraz dotyczyło dużej skali osób. W swojej decyzji organ nadzoru wskazał również, że w wyniku naruszenia powstało wysokie ryzyko negatywnych skutków dla osób, których dane dotyczą, w tym kradzieży tożsamości.

W wydanej decyzji Prezes UODO uznał, że Morele.net zasadę poufności, a przyczyną naruszenia było m. in. nieskutecznie monitorowanie potencjalnych zagrożeń. Przy ustalaniu wysokości kary Prezes UODO uwzględnił okoliczności łagodzące: podjęcie przez administratora działań zmierzających do usunięcia naruszenia, dobrą współpracę z administratorem oraz to, że wcześniej spółka nie dopuściła się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Morele.net zapowiada zaskarżenie powyższej decyzji.

 

Ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sporze Google z francuskim organem ochrony danych osobowych

W dniu 24 września 2019 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sporze Google z francuskim organem ochrony danych osobowych (Commission nationale de l’informatique et des libertés – CNIL). Nakazem organu koncern został zobowiązany do usunięcia linków do stron internetowych z listy wyników wyszukiwania na całym świecie. Google argumentował, że prawo do bycia zapomnianym dotyczy jedynie obszaru Unii Europejskiej. Wobec odmowy zastosowania się do nakazu, CNIL nałożył na Google karę w wysokości 100 tys. euro. Koncern odwołał się do Rady Stanu (Conseil d’etat), która powzięła wątpliwość co do wykładni przepisów prawa unijnego i skierowała do TSUE pytanie prejudycjalne. Trybunał stwierdził, że prawo do zapomnienia nie działa na całym świecie, a tym samym nie można przyjąć, że obowiązek usuwania linków do wyników wyszukiwania przez operatora obejmuje miejsca spoza obszaru Unii Europejskiej, w których uruchomiono wyszukiwanie. Podkreślił, że w wielu państwach trzecich instytucja prawa do usunięcia linków nie jest znana lub stosowane jest inne podejście do tego prawa. Ponadto, prawo do ochrony danych osobowych nie jest prawem bezwzględnym, ale należy je postrzegać w kontekście jego funkcji społecznej i wyważyć względem innych praw podstawowych w myśl zasady proporcjonalności.

 

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Nowe przepisy od 1 stycznia 2020 r. poprawią płynność finansową polskich przedsiębiorców

UOKiK wydał we wrześniu informację, że w dniu 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie pakiet przepisów ograniczających zatory płatnicze.

Nowe przepisy poprawią płynność finansową polskich przedsiębiorców. Jedną z największych przeszkód w prowadzeniu działalności gospodarczej jest nieterminowe regulowanie należności za wykonane usługi lub towary. Przedsiębiorcy, którzy nie otrzymują pieniędzy bardzo często nie są później w stanie zapłacić swoim kontrahentom i pracownikom, muszą również sami poszukiwać finansowania zewnętrznego, ponosząc przy tym znaczne koszty. Tę sytuację ma zmienić ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r. Celem nowych przepisów jest ograniczenie zatorów płatniczych, a co za tym idzie – poprawa płynności finansowej polskich przedsiębiorców. Główne założenia ustawy to skrócenie terminów płatności i kary dla największych dłużników.

Zgodnie z nowymi przepisami, skrócone zostaną terminy płatności w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami lub innymi podmiotami objętymi zakresem działania ustawy. Instytucje publiczne będą musiały regulować swoje należności w 30 dni. Wyjątek przewidziano dla podmiotów leczniczych, które będą miały 60 dni na zapłatę. W przypadku transakcji, w których na pieniądze czekają mikro, małe lub średnie firmy, a ich dłużnikiem jest większy kontrahent, termin płatności ustalony w umowie nie może przekroczyć 60 dni. Zwiększona została też wysokość odsetek, jakich może domagać się przedsiębiorca, jeżeli druga strona transakcji handlowej nie płaci terminowo za towary lub usługi.

Od nowego roku najwięksi dłużnicy muszą liczyć się z karami finansowymi, które będzie nakładał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK będzie mógł reagować w przypadku, kiedy suma zaległych świadczeń pieniężnych przedsiębiorcy w ciągu 3 kolejnych miesięcy wyniesie co najmniej 5 mln zł. Taki próg ustalono dla postępowań wszczynanych do roku 2021. W późniejszych latach działania będą podejmowane, jeśli wartość zaległości przekroczy 2 mln zł.

Postępowania będą wszczynane z urzędu i będą musiały zakończyć się w ciągu 5 miesięcy. Zawiadomienie o braku zapłaty w terminie będzie mógł złożyć do UOKiK każdy, nie tylko podmiot, który padł ofiarą zatorów. Dane tej osoby nie będą ujawniane dłużnikowi. W trakcie postępowania urząd będzie kontrolował płatności z dwóch lat poprzedzających wszczęcie postępowania.

UOKiK nie będzie karał podmiotów, które same są ofiarami zatorów płatniczych. Ponadto ustawa przewiduje również obniżenie sankcji dla podmiotów współpracujących z UOKiK. Urząd będzie mógł obniżyć karę o 20 proc., jeżeli przedsiębiorca spłaci należności wraz z odsetkami w ciągu 14 dni od doręczenia mu postanowienia o wszczęciu postępowania. UOKiK będzie mógł też zastosować dodatkową obniżkę o 10 proc., jeżeli dłużnik niezwłocznie zapłaci karę i zrzeknie się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez urząd. Natomiast jeśli UOKiK stwierdzi, że ukarany już wcześniej przedsiębiorca ponownie dopuszcza się nadmiernych opóźnień, to może podwyższyć karę o 50 proc.

Zmiany zakładają również ścisłą współpracę pomiędzy organami państwa. UOKiK będzie korzystał z informacji Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Pozwoli to skoncentrować działania urzędu wyłącznie na podmiotach tworzących zatory płatnicze. Przy wdrażaniu nowych przepisów UOKiK intensywnie współpracuje z KAS, Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii.

 

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego – wyrok TSUE

Zapadł ważny wyrok dla posiadaczy kredytów konsumenckich. Gdy wcześniej spłacimy pożyczkę, bank musi nam oddać wszystkie jej koszty proporcjonalnie obniżone – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

Zgodnie z wyrokiem TSUE kredytodawcy muszą rozliczyć się m.in. z: prowizji, opłaty przygotowawczej oraz ubezpieczenia.

Każda osoba, która ma kredyt konsumencki, może go wcześniej spłacić. W takiej sytuacji kredytodawca powinien obniżyć wszystkie koszty takiego kredytu np. opłaty, prowizje, koszty ubezpieczenia i je oddać konsumentowi. Zwrot ten powinien być proporcjonalny, tzn. powinien obejmować okres od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie. Nie może też zależeć od tego, kiedy kredytodawca faktycznie poniósł te koszty.

Konsument, który spłacił kredyt, a kredytodawca się z nim nie rozliczył z pobranych opłat, powinien złożyć reklamację, powołując się na orzeczenie TSUE. Po odrzuceniu reklamacji pomocą służy Rzecznik Finansowy. Konsument może również dochodzić swoich praw w sądzie.

Wyrok TSUE rozstrzygnął wątpliwości przedstawione we wniosku prejudycjalnym Sądu Rejonowego Lublin-Wschód. Orzeczenie wskazuje sądom krajowym jak interpretować przepisy dotyczące konieczności zwrotu przez kredytodawcę części całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty i jak orzekać w przypadku roszczeń konsumentów.

Sygnatura sprawy w TSUE: C-383/18 (Lexitor).

 

UOKiK nałożył na firmę GELDOR prawie 45 tys. zł kary

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w grudniu 2017 r. wszczął postępowanie przeciwko firmie GELDOR Artur Karwot z Rybnika. Rok później wydał ostrzeżenie konsumenckie. Przedsiębiorca uruchomił co najmniej 103 serwisy internetowe np. pozyczkahit.pl, zebrapozyczki.pl, alfapro.pl, bezbiku.pro. Wyglądem i przekazem marketingowym sugerują one możliwość uzyskania pożyczki. Jest na nich suwak umożliwiający wybranie jej parametrów, są takie hasła jak „Pożyczki online od zaraz”. Są też opinie zadowolonych klientów – umieszczone przez przedsiębiorcę, który zablokował możliwość dodawania autentycznych komentarzy. Pożyczki od firmy GELDOR jednak uzyskać nie można. Przedsiębiorca zbiera tylko dane konsumentów, którzy składają o nią wniosek. Potem umieszcza je na stronie internetowej, do której mają dostęp potencjalni pożyczkodawcy. Za rejestrację w serwisie, aktywację wniosku i sprawdzenie jego statusu GELDOR pobiera bezzwrotne opłaty m.in. w formie SMS premium, jednorazowo nawet 30 zł.

GELDOR musi zaniechać zakwestionowanych praktyk i zapłacić prawie 45 tys. zł (44 792 zł) kary. Oprócz tego ma zamieścić i utrzymywać przez pół roku na stronach wszystkich swoich serwisów informację o decyzji UOKiK. Dzięki temu powinna ona dotrzeć do poszkodowanych konsumentów i uświadomić im, że mogą dochodzić roszczeń od przedsiębiorcy.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi również Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach (sygn. akt PO II Ds. 39.2017).

 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zmiany w prawie oddziałowujące na zamówienia publiczne

Urząd Zamówień Publicznych opublikował komunikat o aktualnych zmianach w prawie oddziałowujących na zamówienia publiczne.

Urząd w komunikacie wskazał, iż ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751) dotychczasowy tzw. mechanizm odwróconego obciążenia w zakresie towarów i usług objętych załącznikiem nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług został zastąpiony tzw. mechanizmem podzielonej płatności. Załącznik nr 15 zawiera wykaz usług i towarów obejmujących m.in. telefony komórkowe, komputery, paliwa, a także różnego rodzaju roboty budowlane.

Przepisy przejściowe zawarte w art. 15 ww. ustawy regulują obowiązki zamawiającego związane ze zmianami wprowadzanymi tą ustawą w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiot był objęty zakresem załącznika nr 15, wszczętymi przed dniem wejścia w życie ustawy. Zamawiający w takich postępowaniach będzie miał obowiązek wezwania wykonawców, którzy składając oferty poinformowali, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP, że wybór ich ofert będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do podania:

 • informacji dotyczącej możliwości powstania u wykonawcy, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, obowiązku podatkowego na nowych zasadach;
 • nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku;
 • kwoty podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej oferty, o ile nie wynika to z treści złożonej oferty.

Jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego poda informację o możliwości powstania u niego, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, obowiązku podatkowego na podstawie mechanizmu podzielonej płatności – zamawiający doliczy do ceny ofertowej podaną przez wykonawcę kwotę podatku od towarów i usług.

Art. 15 ww. ustawy ma również zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie tej ustawy. Kwota wynagrodzenia wykonawcy z tych umów ma ulec podwyższeniu o kwotę podatku od towarów i usług, którą wykonawca obowiązany będzie rozliczyć w miejsce zamawiającego na podstawie przepisów tej ustawy. Przy czym podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa, będzie miało zastosowanie tylko w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę po dniu wejścia w życie ustawy.

Mając na względzie m.in. wprowadzony w art. 15 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, obowiązek doliczenia przez zamawiającego do ceny ofertowej podanej przez wykonawcę kwoty podatku od towarów i usług należy zauważyć, iż ustawa ta wprowadza także nowy rodzaj decyzji wydawanej na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług – wiążącą informację stawkową (WIS).

WIS jest wydawana na wniosek m. in. zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym. WIS jest instrumentem o charakterze ochronnym, który wiąże organy podatkowe względem podmiotu, dla którego jest wydawana i w odniesieniu do konkretnego towaru albo usługi, których dotyczy (art. 42c ust. 1 ustawy o VAT). Oznacza to, że organ podatkowy nie będzie miał możliwości kwestionowania np. wysokości stawki podatkowej stosowanej w oparciu o uzyskaną WIS, o ile sprzedawany towar będzie odpowiadał opisowi zawartemu w WIS.

Ustawa w zakresie omówionych wyżej przepisów wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

 

PRAWO UPADŁOŚCIOWE

Upadłość konsumencka – zmiany w ustawie

W dniu 6 września Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo upadłościowe, która wprowadza szereg zmian dotyczących upadłości konsumenckiej.

Ustawa przewiduje między innymi:

 • rezygnację z konieczności badania przez sąd, na etapie ogłaszania upadłości, zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności, co oznacza, że o ogłoszeniu upadłości powinien przede wszystkim decydować stan niewypłacalności;
 • dla dłużnika niebędącego przedsiębiorcą będzie możliwe zaproponowanie szybkiej sprzedaży całego podlegającego egzekucji majątku w trybie przygotowanej licytacji;
 • możliwość ogłoszenia upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w uproszczonej procedurze bez wyznaczania sędziego-komisarza;
 • rozwiązanie, zgodnie z którym umorzenie zobowiązań bez planu spłat będzie miało charakter warunkowy we wszystkich tych przypadkach, gdy niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach spłaty wierzycieli będzie wynikała z osobistej sytuacji upadłego, która nie ma trwałego charakteru.

 

NOWE TECHNOLOGIE

Procedura silnego uwierzytelniania

W dniu 14 września 2019 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta oraz wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji (RTS) realizujące założenia dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD II). Wprowadza ono obowiązek weryfikacji tożsamości klientów opierający się na co najmniej dwóch spośród wskazanych elementów:

 • „Wiedza” (coś o czym wie wyłącznie klient) – np. kod PIN lub hasło
 • „Posiadanie” (coś co posiada wyłącznie klient) – np. telefon lub karta płatnicza
 • „Cecha klienta” (coś czym jest wyłącznie klient) – np. skan siatkówki, linii papilarnych lub układu żył.

Procedurę silnego uwierzytelniania stosuje się w przypadku dostępu do rachunku bankowego przez internet, wykonywania płatności elektronicznej czy w terminalach płatniczych. Jednocześnie rozporządzenie pozwala na odstępstwa od procedury silnego uwierzytelniania m.in. w przypadku dokonywania płatności zbliżeniowych (pod warunkiem, że kwota transakcji nie przekracza 50 euro, łączna wartość operacji niepotwierdzonych w trybie silnego uwierzytelniania nie przekracza 150 euro a także gdy łączna liczba transakcji nie przekracza 5), transakcji elektronicznych nieprzekraczających 30 euro przy pojedynczej płatności (stosowanie silnego uwierzytelniania jest jednak wymagane w wypadku, gdy łączna kwota takich transakcji przekroczy 100 euro lub co piątą transakcję) czy transakcji cyklicznych (których zainicjowanie wymaga jednak zastosowania procedury silnego uwierzytelniania).

 

PRAWO CYWILNE

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę dla najbliższego członka rodziny

Czy żona może domagać się za rozstrój zdrowia męża zadośćuczynienia związanego z naruszeniem jej dobra osobistego w postaci prawa do cieszenia się życiem rodzinnym?

Przed ciekawym problemem stanie Sąd Najwyższy, do którego Prokurator Generalny wywiódł skargę nadzwyczajną zadając następujące pytania:

 • Czy w przypadku uznania, że nie istnieje dobro osobiste w postaci więzi rodzinnych – najbliższym członkom rodziny poszkodowanego przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę na podstawie art. 445 § 1 Kodeksu cywilnego lub art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego?
 • Czy sąd może odmówić przyznania zadośćuczynienia za krzywdę najbliższemu członkowi rodziny osoby, która w wyniku czynu niedozwolonego doznała ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, jeżeli najbliższy członek rodziny w związku z zaistniałym zdarzeniem zrezygnował z utrzymania więzi rodzinnych? ​

Sprawa jest o tyle ciekawa, że do tej pory, zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu, osobom najbliższym przysługiwało zadośćuczynienie jedynie w przypadku śmierci poszkodowanego. Orzeczenie Sądu Najwyższego może w tej kwestii zmienić praktykę sądów powszechnych.

Podsumowanie prawne września przygotowane przez Zespół MGS LAW.

www.mgs-law.eu
Publikacje

Wypowiedź Bartosza Sambożuka dla Dziennika Gazeta Prawna

Bartosz Sambożuk, radca prawny, partner MGS LAW w wypowiedzi dla Dziennika Gazeta Prawna ocenia sytuację byłych zarządów koncernów państwowych.    Kolejne państwowe koncerny nie udzielają absolutoriów byłym zarządom. Skala tego zjawiska jest bezprecedensowa – komentuje Bartosz Sambożuk, radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa handlowego w wypowiedzi dla Dziennik Gazeta Prawna.

Czytaj więcej »
Publikacje

Bartosz Sambożuk komentuje dla Dziennika Gazeta Prawna

Bartosz Sambożuk, ekspert w dziedzinie prawa handlowego w wypowiedzi dla Dziennika Gazeta Prawna.   Radca prawny, partner MGS LAW Bartosz Sambożuk ocenia, że brak absolutorium wobec byłego zarządu i rady nadzorczej otwiera spółce drogę do ewentualnych roszczeń wobec sprawujących w niej kierownicze stanowiska w 2023 roku. Zapraszamy do lektury artykułu „Czarne chmury nad byłym zarządem

Czytaj więcej »
Energetyka

Doradzamy w transakcji związanej z budową dużej farmy fotowoltaicznej

MGS LAW doradza w transakcji związanej z finansowaniem i budową dużej farmy fotowoltaicznej Z dumą informujemy, że radcy prawni i adwokaci Kancelarii MGS LAW byli odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji do projektu realizowanego przez EDP Energia Polska z Columbus Energy S.A. Dokumentacja do projektu obejmującego budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 61 MW została przygotowana przez Zespół

Czytaj więcej »