Podsumowanie wydarze艅 prawnych roku 2016

Podsumowanie wydarze艅 prawnych roku 2016

Przedstawiamy Pa艅stwu poni偶ej聽zestawienie najciekawszych wed艂ug nas wydarze艅 prawnych ubieg艂ego roku:

Stycze艅 2016 r.

Nowelizacja ustawy o terminach zap艂aty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niekt贸rych innych ustaw. W dniu 1 stycznia 2016 roku wesz艂a w 偶ycie ustawa z dnia 9 pa藕dziernika 2015 roku zmianie ustawy o terminach zap艂aty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niekt贸rych innych ustaw.

Nowelizacja dotyczy mechanizmu naliczania odsetek za op贸藕nienie, odsetek ustawowych z Kodeksu cywilnego, a tak偶e odsetek maksymalnych. Zmiany zak艂adaj膮, 偶e wysoko艣膰 odsetek ustawowych za op贸藕nienie stanowi膰 b臋dzie wysoko艣膰 r贸wn膮 sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punkt贸w procentowych (obecnie wynosi 7 % w stosunku rocznym), za艣 odsetki ustawowe sum臋 stopy referencyjnej NBP i 3,5 punkt贸w procentowych. Odsetki maksymalne nie mog膮 przekracza膰 dwukrotno艣ci odsetek ustawowych. Zmianie uleg艂 r贸wnie偶 mechanizm naliczania odsetek w stosunku do przedsi臋biorc贸w, gdy偶 zamiast dotychczas naliczanych odsetek za op贸藕nienie naliczane b臋d膮 odsetki za op贸藕nienie w transakcjach handlowych, kt贸re stanowi膮 wysoko艣膰 r贸wn膮 sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i o艣miu punkt贸w procentowych. Dotychczasowe regulacje znajd膮 zastosowanie do odsetek nale偶nych za okres do dnia 31 grudnia 2015 roku, natomiast do odsetek nale偶nych za okres od 1 stycznia 2016 roku stosuje si臋 przepisy znowelizowane.

Luty 2016 r.

Nowe zadania Ministra Energii

W dniu 11 lutego 2016 roku Sejm przyj膮艂 nowelizacj臋 ustawy o dzia艂ach administracji rz膮dowej. Ustawa zosta艂a opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 2 marca 2016 roku
i wejdzie w 偶ycie co do zasady w dniu 17 marca 2016 roku.

Celem zmian jest umo偶liwienie Ministrowi Energii wykonywania sprawnego zarz膮du nad przebiegiem proces贸w energetycznych. Powy偶sze ma nast膮pi膰 przez przekazanie Ministrowi kompetencji przys艂uguj膮cych dotychczas Ministrowi w艂a艣ciwemu do spraw gospodarki np.
w zakresie uprawnie艅 nadzorczych nad nast臋puj膮cymi sp贸艂kami energetycznymi: Enea S.A., Energa S.A.,聽 Zesp贸艂 Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., Polska Grupa Energetyczna S.A., Tauron Polska Energia S.A., Grupa LOTOS S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Polskie G贸rnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Przedsi臋biorstwo Prze艂adunku Paliw P艂ynnych 鈥濶AFTOPORT鈥 Sp. z o.o., 鈥濻IARKOPOL鈥 Gda艅sk S.A., Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. oraz sp贸艂ki zale偶ne.

Minister Energii b臋dzie r贸wnie偶 nadzorowa艂 przedsi臋biorstwa g贸rnicze (z wyj膮tkiem Lubelskiego W臋gla 鈥濨ogdanka鈥 S.A.), sp贸艂ki od nich zale偶ne, CZW 鈥濿臋glozbyt鈥 S.A., 鈥濿臋glokoks鈥 S.A. w Katowicach, Centraln膮 Stacj臋 Ratownictwa G贸rniczego S.A., a tak偶e ich sp贸艂ki zale偶ne oraz kopalnie soli w Bochni i Wieliczce.

W nowelizacji wskazano r贸wnie偶, 偶e Pe艂nomocnik Rz膮du ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej b臋dzie wykonywa膰 uprawnienia Skarbu Pa艅stwa w stosunku do operatora systemu przesy艂owego elektroenergetycznego i operatora systemu przesy艂owego gazowego oraz Przedsi臋biorstwa Eksploatacji Ruroci膮g贸w Naftowych 鈥濸ERN鈥 Przyja藕艅 S.A.

Marzec 2016 r.

Pierwsze za艣wiadczenie uprawniaj膮ce do udzia艂u w aukcji na sprzeda偶 energii elektrycznej ze 藕r贸de艂 odnawialnych

W聽dniu 4 marca 2016 roku Prezes URE wyda艂 pierwsze za艣wiadczenie, kt贸re b臋dzie uprawnia艂o do udzia艂u w aukcji na sprzeda偶 energii elektrycznej. Aukcje na sprzeda偶 energii elektrycznej z odnawialnego 藕r贸d艂a, zgodnie z ustaw膮 z dnia 20 lutego 2015 rokuo odnawialnych 藕r贸d艂ach energii, b臋d膮 przeprowadzone przez Prezesa URE. Mechanizm aukcyjny ma w za艂o偶eniu wspiera膰 instalacje wytwarzaj膮ce energi臋 elektryczn膮 przy wykorzystaniu 藕r贸de艂 odnawialnych. Aukcj臋 wygrywa uczestnicy, kt贸rzy zaoferuj膮 najni偶sz膮 cen臋 sprzeda偶y energii elektrycznej z odnawialnych 藕r贸de艂 energii, proces ten b臋dzie stosowany a偶 do wyczerpania ilo艣ci i warto艣ci energii elektrycznej z odnawialnych 藕r贸de艂 energii okre艣lonej w og艂oszeniu o aukcji.

Kwiecie艅 2016 r.

W dniu 17 kwietnia 2016 roku wesz艂a w 偶ycie nowelizacja ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsument贸w

Celem nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsument贸w jest wzmocnienie pozycji konsument贸w poprzez popraw臋 narz臋dzi s艂u偶膮cych ich ochronie. Nowe rozwi膮zania by艂y szeroko konsultowane ze 艣rodowiskami przedsi臋biorc贸w, prawnik贸w oraz organizacjami konsumenckimi.

Najwa偶niejsze zmiany w ustawie przedstawiaj膮聽si臋聽nast臋puj膮co:

Zakaz proponowania konsumentom nabycia us艂ug finansowych, kt贸re nie odpowiadaj膮 ich potrzebom z uwzgl臋dnieniem dost臋pnych przedsi臋biorcy informacji dotycz膮cych cech konsument贸w lub proponowanie nabycia tych us艂ug w spos贸b nieadekwatny do ich charakteru. Celem tego rozwi膮zania jest nak艂onienie przedsi臋biorc贸w do analizowania, czy dana us艂uga rzeczywi艣cie odpowiada potrzebom konsument贸w.

– Nowy model kontroli postanowie艅 wzorc贸w um贸w – to Prezes UOKiK w decyzji administracyjnej b臋dzie rozstrzyga艂 o niedozwolonym charakterze postanowienia wzorca umowy i zakazywa艂 jego dalszego wykorzystywania. Prezes UOKiK b臋dzie m贸g艂 okre艣la膰 艣rodki usuni臋cia skutk贸w naruszenia zakazu stosowania postanowie艅 niedozwolonych – np. poinformowanie konsument贸w b臋d膮cych stronami um贸w o uznaniu klauzuli za niedozwolon膮. Decyzje uznaj膮ce postanowienie za niedozwolone b臋d膮 mie膰 skutek tylko w stosunku do przedsi臋biorcy, kt贸ry je stosuje. Post臋powanie b臋dzie wszczynane z urz臋du lub z inicjatywy konsument贸w, rzecznik贸w konsument贸w, Rzecznika Ubezpieczonych oraz organizacji konsumenckich, kt贸rzy uzyskuj膮 status zawiadamiaj膮cego.

– Wprowadzono instytucj臋 鈥瀟ajemniczego klienta鈥, kt贸ra umo偶liwi uzyskanie informacji mog膮cych stanowi膰 dow贸d w sprawie praktyk naruszaj膮cych zbiorowe interesy konsument贸w. Jest to instytucja, kt贸ra pozwoli na uzyskanie dowod贸w w post臋powaniu w sprawie praktyk naruszaj膮cych zbiorowe interesy konsument贸w. Instrument ten pozwoli na skontrolowanie informacji przekazywanych na etapie przedkontraktowym. Instytucja tajemniczego klienta b臋dzie mia艂a zastosowanie do wszelkich praktyk, kt贸re mog膮 narusza膰 zbiorowe interesy konsument贸w. UOKiK nie b臋dzie stosowa艂 prowokacji, a jedynie b臋dzie m贸g艂 sprawdzi膰 spos贸b oferowania produktu lub us艂ugi, a tak偶e procedur臋 zawierania umowy.

– Mo偶liwo艣膰 wyra偶enia pogl膮du istotnego w sprawie 鈥 Prezes UOKiK b臋dzie m贸g艂 wyrazi膰 pogl膮d w sprawie dotycz膮cej ochrony konkurencji i konsument贸w przed s膮dem powszechnym, je艣li przemawia za tym interes publiczny. Pozwoli to Prezesowi UOKiK dzieli膰 si臋 z s膮dami wiedz膮 i dorobkiem orzeczniczym z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsument贸w, co umo偶liwi s膮dowi wszechstronne rozpoznanie sprawy.

– Mo偶liwo艣膰 publikowania komunikat贸w i ostrze偶e艅 w publicznym radiu i telewizji 鈥 dzi臋ki temu b臋dzie mo偶liwe szybkie i skuteczne ostrzeganie konsument贸w o zachowaniach lub zjawiskach, kt贸re istotnie zagra偶aj膮 ich interesom.

– Prezes UOKiK b臋dzie m贸g艂 wydawa膰 decyzje tymczasowe, kt贸re umo偶liwi膮 szybk膮 reakcj臋 na praktyki zagra偶aj膮ce zbiorowym interesom konsument贸w. Je偶eli w toku post臋powania w sprawie naruszenia zbiorowych interes贸w konsument贸w zostanie uprawdopodobnione, 偶e praktyka przedsi臋biorcy mo偶e spowodowa膰 powa偶ne i trudne do usuni臋cia zagro偶enia dla zbiorowych interes贸w konsument贸w, decyzja tymczasowa zobowi膮偶e przedsi臋biorc臋 do zaniechania okre艣lonych dzia艂a艅. Decyzja tymczasowa jest to szybka reakcja na praktyki zagra偶aj膮ce zbiorowym interesom konsument贸w. Jeszcze w toku post臋powania w sprawie naruszenia zbiorowych interes贸w konsument贸w decyzja tymczasowa zobowi膮偶e przedsi臋biorc臋 do zaniechania okre艣lonych dzia艂a艅. Pozwoli zapobiec uprawdopodobnionym zagro偶eniom. Decyzja tymczasowa b臋dzie wydawana na czas nie d艂u偶szy ni偶 do wydania decyzji ko艅cz膮cej post臋powanie w sprawie. Przedsi臋biorca b臋dzie mia艂 mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia odwo艂ania od decyzji tymczasowej. W takiej sytuacji UOKiK przeka偶e akta sprawy do S膮du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w (SOKiK) nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 14 dni, a ten b臋dzie mia艂 2 miesi膮ce na rozpatrzenie odwo艂ania.

Maj 2016 r.

Wszed艂 w 偶ycie Unijny Kodeks Celny

Od dnia 1 maja 2016 roku obowi膮zuje w Unii Europejskiej nowe rozporz膮dzenie unijne – Unijny Kodeks Celny (dalej: 鈥濽KC鈥). Rozporz膮dzenie to jest obecnie wdra偶ane na poziomie prawnym, gdzie tocz膮 si臋 prace dotycz膮ce wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne.

Podmiotami, kt贸re najbardziej odczuj膮 wej艣cie w 偶ycie nowych uregulowa艅 s膮 bez w膮tpienia agencje celne. Podmioty te musz膮 informowa膰 o wprowadzonych zmianach swoich klient贸w oraz cz臋sto dokonywa膰 zmian w prowadzonej przez siebie dzia艂alno艣ci w ten spos贸b, aby dostosowa膰 si臋 do zmian w prawie.

Wym贸g ustanowienia zabezpieczenia dla prowadzenia magazynu czasowego oraz sk艂adu celnego

Spo艣r贸d zmian najistotniejszych – Unijny Kodeks Celny wprowadzi艂 wym贸g z艂o偶enia zabezpieczenia w celu ubiegania si臋 o pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego sk艂adowania oraz sk艂adu celnego. Co istotne, dotychczas wydane pozwolenia (bez zabezpiecze艅) pozostaj膮 w mocy do momentu ich ponownej oceny, kt贸ra nast膮pi nie p贸藕niej ni偶 do dnia 1 maja 2019 roku. Zgodnie z nowymi regulacjami, pozwolenia wydane na czas nieokre艣lony na gruncie 鈥瀞tarych鈥 przepis贸w, po 1 maja br.. zachowuj膮 swoj膮 wa偶no艣膰 do czasu dokonania ich ponownej oceny przez organ celny, kt贸ra powinna nast膮pi膰 najp贸藕niej do 1 maja 2019 roku. Pozwolenia wydane na czas okre艣lony obowi膮zuj膮 natomiast do czasu ich wyga艣ni臋cia albo do 1 maja 2019 roku聽 鈥 w zale偶no艣ci od tego, co nast膮pi szybciej.

Warto艣膰 celna

Warto艣膰 celn膮 ustala si臋 na podstawie warto艣ci transakcyjnej towar贸w, tzn. ceny faktycznie zap艂aconej lub nale偶nej za towary, gdy zosta艂y one sprzedane w celu wywozu na obszar celny Unii. Cen膮 faktycznie zap艂acon膮 lub nale偶n膮 jest ca艂kowita p艂atno艣膰, kt贸ra zosta艂a lub ma zosta膰 dokonana przez kupuj膮cego sprzedaj膮cemu lub przez kupuj膮cego stronie trzeciej na korzy艣膰 sprzedaj膮cego za przywo偶one towary i obejmuj膮ca wszystkie p艂atno艣ci, kt贸re zosta艂y lub maj膮 zosta膰 dokonane jako warunek sprzeda偶y przywo偶onych towar贸w. Do ceny faktycznie zap艂aconej lub nale偶nej za przywo偶one towary dodaje si臋 wymienione we wskazanym artykule koszty, np. koszty w wysoko艣ci, w jakiej s膮 ponoszone przez kupuj膮cego, lecz nie zosta艂y uj臋te w cenie faktycznie zap艂aconej lub nale偶nej za towary. Przy obliczaniu warto艣ci celnej nie nale偶y wlicza膰 koszt贸w np. koszt贸w transportu przywo偶onych towar贸w po ich wprowadzeniu na obszar celny Unii.

Zast臋pstwo bezpo艣rednie w procedurach uproszczonych

Do dnia 1 maja br. mo偶liwe by艂y nast臋puj膮ce formy wydawania pozwole艅 umo偶liwiaj膮cych na korzystanie z procedury uproszczonej 鈥瀢pisu do rejestru zg艂aszaj膮cego鈥:

– pozwolenia wydawane dla os贸b, kt贸re dokonuj膮 zg艂osze艅 celnych we w艂asnym imieniu i na w艂asn膮 rzecz,

– pozwolenia wydawane na rzecz przedstawiciela po艣redniego,

– pozwolenia wydawane na rzecz przedstawiciela bezpo艣redniego, kt贸ry dzia艂a na rzecz podatnika nie posiadaj膮cego pozwolenia na stosowanie uproszczenia.

Po wej艣ciu w 偶ycie UKC, pozwolenia wydawane s膮 jedynie osobom, kt贸re b臋d膮 dokonywa艂y zg艂osze艅 celnych w swoim imieniu i na swoj膮 rzecz lub jako przedstawiciele po艣redni (punkty 1 i 2 powy偶ej). Odpadnie wi臋c mo偶liwo艣膰 dzia艂ania w oparciu o dotychczasow膮 praktyk臋, bardzo wygodn膮 i korzystn膮 dla agencji celnych, kt贸ra ju偶 nie b臋dzie mo偶liwa, a ponadto 鈥 zak艂adaj膮c wej艣cie w 偶ycie przepis贸w zmieniaj膮cych przepisy podatkowe w aktualnym ich brzmieniu 鈥 dzia艂anie na dotychczasowych pozwoleniach w tym zakresie b臋dzie obci膮偶one odpowiedzialno艣ci膮 solidarn膮 za podatek od towar贸w i us艂ug (VAT).

Czerwiec 2016 r.

Nowelizacja ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych 藕r贸d艂ach energii

W dniu 22 czerwca 2016 roku zosta艂a uchwalona nowelizacja ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych 藕r贸d艂ach energii. Celem nowelizacji jest usuni臋cie w膮tpliwo艣ci interpretacyjnych, prawnych i redakcyjnych przepis贸w, kt贸re nie wesz艂y jeszcze w 偶ycie z ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku聽 o odnawialnych 藕r贸d艂ach energii, w szczeg贸lno艣ci w zakresie rozdzia艂u 4 tej ustawy.

Najistotniejsze zmiany dotycz膮 w szczeg贸lno艣ci:

 • wprowadzenia przejrzystych zasad w zakresie wytwarzania i wykorzystywania na w艂asne potrzeby energii elektrycznej z odnawialnych 藕r贸de艂 energii w mikroinstalacjach, zapewniaj膮c, i偶 takie dzia艂ania nie maj膮 by膰 nakierowane na osi膮ganie zysk贸w, a jedynie na zaspokajanie w艂asnych potrzeb energetycznych,
 • wprowadzenia definicji prosumenta, kt贸rym jest odbiorca ko艅cowy dokonuj膮cy zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzaj膮cy energi臋 elektryczn膮 wy艂膮cznie z odnawialnych 藕r贸de艂 energii w mikroinstalacji w celu jej zu偶ycia na potrzeby w艂asne, niezwi膮zane z wykonywan膮 dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 regulowan膮 ustaw膮 z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej
 • zmiany definicji instalacji odnawialnego 藕r贸d艂a energii oraz wprowadzenia nowej definicji hybrydowej instalacji odnawialnego 藕r贸d艂a energii,
 • zmian w aukcyjnym systemie wsparcia w zakresie podzia艂u aukcji na koszyki technologiczne oraz promowania w wi臋kszym wymiarze technologii, kt贸re wytwarzaj膮 energi臋 w spos贸b stabilny i przewidywalny,
 • wprowadzenia mo偶liwo艣ci bardziej efektywnego wykorzystywania lokalnie dost臋pnych zasob贸w biomasy,
 • likwidacji zb臋dnych element贸w zawartych w o艣wiadczeniach sk艂adanych przez wytw贸rc贸w energii w instalacjach odnawialnego 藕r贸d艂a energii wykorzystuj膮cych biomas臋, biogaz, biogaz rolniczy lub biop艂yny oraz likwidacj臋 zagro偶enia odebrania ca艂o艣ci wsparcia w sytuacji wytworzenia w ww. instalacji energii w oparciu o inne paliwo.
 • wprowadzenia mo偶liwo艣ci budowy nowych dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego,
 • uszczeg贸艂owienia kwestii zwi膮zanych z dopuszczaln膮 warto艣ci膮 pomocy publicznej,
 • zast膮pienia Operatora Rozlicze艅 Energii Odnawialnej S.A. Zarz膮dc膮 Rozlicze艅 S.A.,
 • wprowadzenia nowego rodzaju certyfikat贸w tzw. b艂臋kitnych

Nowe przepisy wchodz膮聽 w 偶ycie 1 lipca 2016 roku z wyj膮tkiem m.in. regulacji dotycz膮cych pomocy publicznej dla wytw贸rcy energii elektrycznej oraz zakupu energii elektrycznej z odnawialnych 藕r贸de艂 energii kt贸re wejd膮 w 偶ycie w p贸藕niejszym terminie.

Lipiec 2016 r.

Nowelizacja ustawy o ksi臋gach wieczystych i hipotece

Od 1 lipca 2016 roku wchodzi w 偶ycie nowelizacja ustawy o ksi臋gach wieczystych i hipotece. Nowe przepisy stanowi膮, 偶e ksi臋gi wieczyste s膮 zak艂adane i prowadzone w systemie teleinformatycznym. Elektroniczne post臋powanie wieczystoksi臋gowe ma zapewni膰 艂atwiejszy i szybszy dost臋p do s膮du, a tak偶e sprawniejsze za艂atwianie spraw.

Nowelizacja wprowadzi艂a do polskiej procedury cywilnej elektroniczne post臋powanie wieczystoksi臋gowe poprzez dodanie dodatkowych przepis贸w do istniej膮cego obecnie rozdzia艂u Kodeksu post臋powania cywilnego reguluj膮cego 鈥瀟radycyjne鈥 post臋powanie wieczystoksi臋gowe.

Nowe przepisy przewiduj膮 obowi膮zek sk艂adania za po艣rednictwem systemu teleinformatycznego wniosk贸w o wpis do ksi臋gi wieczystej oraz wniosk贸w o za艂o偶enie ksi臋gi wieczystej, co ma umo偶liwi膰 automatyczne przetwarzanie danych zawartych w tre艣ci wniosku do struktury ksi臋gi wieczystej prowadzonej w systemie teleinformatycznym, po zweryfikowaniu tych danych przez s臋dziego lub referendarza s膮dowego. Sk艂adane w ten spos贸b wnioski o wpis do ksi臋gi wieczystej maj膮 pozwoli膰 na automatyczne zamieszczanie wzmianek wy艂膮czaj膮cych r臋kojmi臋 wiary publicznej ksi膮g wieczystych niezw艂ocznie po sporz膮dzeniu aktu notarialnego, co ma m.in. przyczyni膰 si臋 do dalszego zwi臋kszenia bezpiecze艅stwa obrotu nieruchomo艣ciami. Celem szczeg贸艂owym ustawy nowelizacyjnej jest za艣 zwi臋kszenie i u艂atwienie dost臋pu obywatelom i uprawnionym podmiotom do ksi膮g wieczystych poprzez udost臋pnienie drog膮 elektroniczn膮 informacji zawartych w centralnej bazie danych ksi膮g wieczystych.

Sierpie艅 2016 r.

Prezes UOKiK wyda艂 istotny pogl膮d w sprawie 鈥瀎rankowicz贸w鈥.

Istotny pogl膮d w sprawie dotyczy sporu konsument贸w posiadaj膮cych kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich z mBankiem. Prezes Urz臋du oceni艂, 偶e postanowienie umowy okre艣laj膮ce przes艂anki zmiany oprocentowania jest w ca艂o艣ci niedozwolone oraz wskaza艂 na mo偶liwe skutki. Prezes UOKiK po raz pierwszy korzysta z tego instrumentu. Na wniosek Miejskiego Rzecznika Konsument贸w w Warszawie przygotowa艂 stanowisko w sporze pomi臋dzy konsumentami posiadaj膮cymi kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich i mBankiem. Sprawa trwa od 2010 roku i obejmuje 1247 kredytobiorc贸w. Konsumenci w pozwie grupowym dochodz膮 odszkodowania w zwi膮zku ze stosowaniem niedozwolonego postanowienia przez mBank, kt贸re zbyt og贸lnie i nieprecyzyjnie okre艣la艂o powody zmiany oprocentowania. W efekcie stosowania tego postanowienia kredytobiorca nie mia艂 mo偶liwo艣ci zweryfikowania zasadno艣ci zmian wysoko艣ci oprocentowania. W postanowieniu tym bank nie tylko przyzna艂 sobie swobod臋 w decydowaniu o tym, czy oprocentowanie zmienia膰, ale r贸wnie偶 nie zosta艂y precyzyjnie wskazane parametry, od kt贸rych zale偶y zmiana oprocentowania. Tym samym ryzyko zmiany oprocentowania tych um贸w kredytowych, zawieranych niekiedy na kilkadziesi膮t lat, zosta艂o przeniesione ca艂kowicie na konsumenta. Prezes UOKiK uzna艂, 偶e postanowienie wyst臋puj膮ce w tych umowach kredytowych jest niedozwolone w ca艂ym zakresie. Tym samym nie wi膮偶e ono konsument贸w, a poniewa偶 postanowienie to okre艣la przes艂anki zmiany oprocentowania, a wi臋c element istotny umowy, kwestionowane postanowienie mo偶e nawet powodowa膰 niewa偶no艣膰 ca艂ej umowy .

Wrzesie艅 2016 r.

Dzia艂ania Prezesa UOKiK聽 w sprawie dodatkowych licznik贸w na wod臋

Do Prezesa UOKiK trafi艂y skargi dotycz膮ce praktyk dw贸ch sp贸艂ek, kt贸re wzbudzi艂y w膮tpliwo艣ci z punktu widzenia ich zgodno艣ci z ustaw膮 o ochronie konkurencji i konsument贸w. Dzia艂ania Przedsi臋biorstwa Wodoci膮g贸w i Kanalizacji w Jarocinie oraz 艢remskich Wodoci膮g贸w polega艂y na nakazaniu mieszka艅com poniesienie koszt贸w instalacji wodomierza dostosowanego do systemu zdalnego odczytu (urz膮dzenie dodatkowe s艂u偶膮ce do pomiar贸w tzw. wody bezpowrotnie zu偶ytej np. w celu podlewania przydomowych ogrod贸w). Sp贸艂ki ustali艂y, 偶e koszty instalacji tych urz膮dze艅聽 w przeciwie艅stwie do wodomierzy przeznaczonych do odczytu wody w domu, ponosz膮 mieszka艅cy. Cena za instalacj臋 zosta艂a oszacowana nawet na kilkaset z艂otych.

W opinii Prezesa UOKiK niedozwolone jest uzale偶nianie mo偶liwo艣ci uwzgl臋dniania w rozliczeniach 艣wiadczonych us艂ug wody bezpowrotnie zu偶ytej od zamontowania wodomierza dostosowanego do zdalnego odczytu, a mieszkaniec powinien mie膰 prawo聽 dokonania wyboru pomi臋dzy ta艅szym urz膮dzeniem tradycyjnym, a tym umo偶liwiaj膮cym odczyt radiowy. Uniemo偶liwianie odbiorcom korzystania ze standardowych wodomierzy odczytywanych tradycyjnie, mo偶e za艣 narusza膰 zakaz nadu偶ywania pozycji dominuj膮cej na rynku.

Prezes UOKiK skierowa艂 do obu sp贸艂ek wezwania do zmiany praktyki, a sp贸艂ki uwzgl臋dni艂y stanowisko Prezesa Urz臋du i zmieni艂y zakwestionowane dzia艂ania.

Pa藕dziernik 2016 r.

Z dniem 1 pa藕dziernika 2016 roku wesz艂a w 偶ycie nowa ustawa o efektywno艣ci energetycznej

W dniu 1 pa藕dziernika 2016 roku wesz艂a w 偶ycie nowa ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o efektywno艣ci energetycznej, wdra偶aj膮ca dyrektyw臋 Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 pa藕dziernika 2012 roku. W stosunku do dotychczasowych rozwi膮za艅 ustawa wprowadzi艂a wiele istotnych zmian dotycz膮cych mechanizm贸w wsparcia dzia艂a艅 w zakresie efektywno艣ci energetycznej w tym w szczeg贸lno艣ci: rezygnacje z przetarg贸w, uproszczenie procedur przyznawania bia艂ych certyfikat贸w, odchodzenie od op艂aty zast臋pczej i audyty energetyczne.

Ustawa utrzymuje obowi膮zuj膮cy dotychczas system 艣wiadectw efektywno艣ci energetycznej, tzw. 鈥瀊ia艂ych certyfikat贸w鈥.

Zasadnicza zmiana dotyczy sposobu wykonywania obowi膮zku w zakresie efektywno艣ci energetycznej przez podmioty zobowi膮zane. Podmiotami zobowi膮zanymi s膮 w szczeg贸lno艣ci przedsi臋biorstwa energetyczne wykonuj膮ce dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w zakresie wytwarzania lub obrotu energi膮 elektryczn膮, ciep艂em lub gazem ziemnym i sprzedaj膮ce energi臋 elektryczn膮, ciep艂o lub gaz ziemny odbiorcom ko艅cowym przy艂膮czonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wielko艣膰 oszcz臋dno艣ci w zakresie energii finalnej, do kt贸rej zobowi膮zano wskazane w ustawie podmioty, okre艣lono na poziomie 1,5% oszcz臋dno艣ci rocznej.

Na podstawie przepis贸w nowej ustawy podmioty zobowi膮zane b臋d膮 musia艂y:

 • zrealizowa膰 przedsi臋wzi臋cie lub przedsi臋wzi臋cia s艂u偶膮ce poprawie efektywno艣ci energetycznej u odbiorcy ko艅cowego, w wyniku kt贸rych uzyskuje si臋 oszcz臋dno艣ci energii finalnej, potwierdzone audytem efektywno艣ci energetycznej, lub
 • uzyska膰 i przedstawi膰 do umorzenia Prezesowi URE 艣wiadectwo efektywno艣ci energetycznej.

Nowa ustawa zak艂ada ograniczenie mo偶liwo艣ci uiszczania op艂aty zast臋pczej dla spe艂nienia wskazanych obowi膮zk贸w w zakresie uzyskania oszcz臋dno艣ci energii. Podmioty zobowi膮zane b臋d膮 mog艂y zrealizowa膰 obowi膮zek w zakresie efektywno艣ci energetycznej uiszczaj膮c op艂at臋 zast臋pcz膮 w zakresie:

 • 30% tego obowi膮zku za 2016 r.,
 • 20% tego obowi膮zku za 2017 r.,
 • 10% tego obowi膮zku za 2018 r.

Wykonanie obowi膮zku poprzez wniesienie op艂aty zast臋pczej w wy偶szej wysoko艣ci b臋dzie mo偶liwe w贸wczas, gdy podmiot zobowi膮zany wyka偶e, 偶e w roku kalendarzowym, kt贸rego dotyczy ten obowi膮zek, sk艂ada艂 zlecenia kupna praw maj膮tkowych wynikaj膮cych ze 艣wiadectw efektywno艣ci energetycznej w transakcjach sesyjnych, lecz z powodu niewystarczaj膮cej liczby ofert sprzeda偶y tych praw lub gdy oferowana cena tych praw by艂a wy偶sza ni偶 jednostkowa op艂ata zast臋pcza, nie naby艂 praw na sze艣ciu sesjach w ci膮gu roku kalendarzowego, kt贸rego dotyczy obowi膮zek.

Nowa ustawa przewiduje dodatkowe postanowienia dotycz膮ce zasad przeprowadzania audytu energetycznego przedsi臋biorstw. Z obowi膮zk贸w w zakresie odbycia audytu b臋d膮 zwolnieni mikro, mali i 艣redni przedsi臋biorcy oraz przedsi臋biorcy posiadaj膮cy system zarz膮dzania energi膮 lub system zarz膮dzania 艣rodowiskowego, w ramach kt贸rych przeprowadzono ju偶 audyt energetyczny przedsi臋biorstwa. Audyt energetyczny powinien by膰 przeprowadzony raz na 4 lata.

Wej艣cie w 偶ycie z dniem 1 pa藕dziernika 2016 roku nowelizacji ustawy 鈥 Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o efektywno艣ci energetycznej, kt贸ra wesz艂a w 偶ycie 1 pa藕dziernika 2016 roku, znowelizowa艂a tak偶e ustaw臋 鈥 Prawo energetyczne. Nowelizacja ma na celu przede wszystkich dostosowanie przepis贸w ustawy 鈥 Prawo energetyczne do nowych regulacji i rozwi膮za艅 w zakresie efektywno艣ci energetycznej.

W艣r贸d wprowadzonych do ustawy zmian nale偶y wskaza膰 w szczeg贸lno艣ci na:

 1. a) przepisy wdra偶aj膮ce gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji. Przedmiotowa gwarancja jest dokumentem po艣wiadczaj膮cym, 偶e okre艣lona w tym dokumencie ilo艣膰 energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesy艂owej zosta艂a wytworzona w wysokosprawnej kogeneracji;
 2. b) przepisy dotycz膮ce obowi膮zk贸w przedsi臋biorstw energetycznych zajmuj膮cych si臋 wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciep艂a, przesy艂aniem i dystrybucj膮 ciep艂a oraz innych przedsi臋biorc贸w planuj膮cych budow臋, przebudow臋 lub znaczn膮 modernizacj臋 po dniu 5 czerwca 2014 r. jednostki wytw贸rczej o mocy nominalnej cieplnej powy偶ej 20 MW, sieci ciep艂owniczej lub sieci ch艂odniczej. Do obowi膮zk贸w takich podmiot贸w b臋dzie nale偶e膰 przede wszystkich sporz膮dzanie analizy koszt贸w i korzy艣ci budowy, przebudowy lub znacznej modernizacji tej jednostki lub sieci ciep艂owniczej, lub sieci ch艂odniczej, maj膮cej na celu okre艣lenie najbardziej efektywnych pod wzgl臋dem zasob贸w oraz op艂acalnych rozwi膮za艅 umo偶liwiaj膮cych spe艂nienie wymog贸w w zakresie ogrzewania i ch艂odzenia;
 3. c) przepis stanowi膮cy podstaw臋 uwzgl臋dnienia w kosztach dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstw energetycznych zajmuj膮cych si臋 obrotem energi膮 elektryczn膮, paliwami gazowymi lub sprzeda偶膮 ciep艂a odbiorcom ko艅cowym koszt贸w realizacji obowi膮zku uzyskania oszcz臋dno艣ci energii.

Listopad 2016 r.

Szereg rozporz膮dze艅 wykonawczych do ustawy o odnawialnych 藕r贸d艂ach energii wesz艂o w 偶ycie:

 • Rozporz膮dzenie Ministra Energii z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie ilo艣ci i warto艣ci energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego 藕r贸d艂a energii zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem wy艂膮cznej strefy ekonomicznej, jaka mo偶e zosta膰 sprzedana w drodze aukcji w 2017 roku,
 • Rozporz膮dzenie Rady Ministr贸w z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r. w sprawie kolejno艣ci przeprowadzania aukcji na sprzeda偶 energii elektrycznej z odnawialnych 藕r贸de艂 energii w 2016 roku,
 • Rozporz膮dzenie Ministra Energii z dnia 17 pa藕dziernika 2016 roku w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych 藕r贸de艂 energii w 2016 roku oraz okres贸w obowi膮zuj膮cych wytw贸rc贸w, kt贸rzy wygrali aukcje w 2016 roku
 • Rozporz膮dzenie Rady Ministr贸w z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r. w sprawie maksymalnej ilo艣ci i warto艣ci energii elektrycznej z odnawialnych 藕r贸de艂 energii, kt贸ra mo偶e zosta膰 sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.
 • Rozporz膮dzenia Ministra Energii z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie ilo艣ci i warto艣ci energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego 藕r贸d艂a energii zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem wy艂膮cznej strefy ekonomicznej, jaka mo偶e zosta膰 sprzedana w drodze aukcji w 2017 roku 鈥 rozporz膮dzenie to przewiduje, 偶e ilo艣膰 energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego 藕r贸d艂a energii zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem wy艂膮cznej strefy ekonomicznej, jaka mo偶e zosta膰 sprzedana w drodze aukcji w 2017 roku, wynosi 0 MWh, a jej warto艣膰 wynosi 0 z艂.

Grudzie艅 2016 r.

W dniu 16 grudnia 2016 r. wesz艂o w 偶ycie Rozporz膮dzenie Ministra Energii z 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczeg贸艂owego wykazu paliw ciek艂ych, kt贸rych wytwarzanie, magazynowanie lub prze艂adunek, przesy艂anie lub dystrybucja, obr贸t, w tym obr贸t z zagranic膮, wymaga koncesji oraz kt贸rych przyw贸z wymaga wpisu do rejestru podmiot贸w przywo偶膮cych

Rozporz膮dzenie to oznacza dla podmiot贸w sektora paliw ciek艂ych w szczeg贸lno艣ci:

 1. od 16 grudnia 2016 r. ponownie b臋dzie mo偶liwe wszczynanie post臋powa艅 w sprawie udzielenia lub zmiany koncesji na paliwa ciek艂e, kt贸re zosta艂o wstrzymane na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy 鈥 Prawo energetyczne oraz niekt贸rych innych ustaw.
 2. w terminie miesi膮ca od dnia wej艣cia w 偶ycie rozporz膮dzenia, tj. do 16 stycznia 2017 r., przedsi臋biorstwa energetyczne wykonuj膮ce dzia艂alno艣膰 wymienion膮 w rozporz膮dzeniu, na podstawie koncesji wydanych przed dniem wej艣cia w 偶ycie rozporz膮dzenia, maj膮 obowi膮zek z艂o偶y膰 wniosek o zmian臋 posiadanych koncesji w celu dostosowania ich tre艣ci do definicji paliw ciek艂ych (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r.). Wnioski powinny spe艂nia膰 wszystkie wymagania wynikaj膮ce ze znowelizowanej ustawy 鈥 Prawo energetyczne – art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. Oznacza to, 偶e musz膮 zawiera膰 dokumenty i informacje umo偶liwiaj膮ce pe艂n膮 weryfikacj臋 mo偶liwo艣ci formalnoprawnych, organizacyjnych, technicznych i finansowych, wykonywania dzia艂alno艣ci w zakresie wskazanych rodzaj贸w paliw ciek艂ych (z podaniem kod贸w CN) oraz konkretnych element贸w infrastruktury paliw ciek艂ych czyli zakres taki dokumentacji, jak w przypadku wniosk贸w o udzielenie koncesji lub zmian臋 terminu obowi膮zywania, co reguluje ww. ustawa.
 3. w terminie miesi膮ca od dnia wej艣cia w 偶ycie rozporz膮dzenia czyli do dnia 16 stycznia 2017 r., podmioty prowadz膮ce przed dniem wej艣cia w 偶ycie rozporz膮dzenia wymienion膮 w nim dzia艂alno艣膰, kt贸re w zwi膮zku z wej艣ciem w 偶ycie ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. oraz rozporz膮dzenia, s膮 obowi膮zane do uzyskania koncesji lub zmiany zakresu posiadanej koncesji, maj膮 obowi膮zek z艂o偶y膰 wniosek o udzielenie lub zmian臋 koncesji (art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r.).
 4. w terminie miesi膮ca od dnia wej艣cia w 偶ycie rozporz膮dzenia czyli do 16 stycznia 2017 r., przedsi臋biorcy zagraniczni, kt贸rzy przed dniem wej艣cia w 偶ycie ustawy z 22 lipca 2016 r. wykonywali dzia艂alno艣膰 polegaj膮c膮 na wytwarzaniu paliw ciek艂ych lub obrocie paliwami ciek艂ymi z zagranic膮, maj膮 obowi膮zek z艂o偶y膰 wniosek o zmian臋 posiadanej koncesji na obr贸t paliwami ciek艂ymi w celu dostosowania dzia艂alno艣ci do warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 33 ust. 1b pkt 1 i 3 ustawy Prawo energetyczne.