Podsumowanie prawne miesi膮ca: czerwiec 2016

www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne miesi膮ca: czerwiec 2016

W miesi膮cu czerwcu PODSUMOWANIE PRAWNE MIESI膭CA obejmuje nast臋puj膮ce zagadnienia:

PRAWO ENERGETYCZNE

 • Nowelizacja ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych 藕r贸d艂ach energii
 • Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku w Sejmie
 • W dniu 14 czerwca 2016 roku do Sejmu wp艂yn膮艂 projektu ustawy o pozas膮dowym rozwi膮zywaniu spor贸w konsumenckich

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENT脫W

 • Decyzje UOKiK w sprawie kredyt贸w we frankach szwajcarskich
 • Prezes UOKiK wyda艂 zgod臋 na utworzenie wsp贸lnego przedsi臋biorcy przez pi臋ciu dystrybutor贸w energii elektrycznej

PRZEGL膭D ORZECZNICTWA

 • Firmy powinny rejestrowa膰 w kasie fiskalnej paliwo do prywatnych przejazd贸w pracownik贸w
 • Bloger nie musi si臋 rejestrowa膰

 

PRAWO ENERGETYCZNE

 • Nowelizacja ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych 藕r贸d艂ach energii

W dniu 22 czerwca 2016 roku zosta艂a uchwalona nowelizacja ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych 藕r贸d艂ach energii. Celem nowelizacji jest usuni臋cie w膮tpliwo艣ci interpretacyjnych, prawnych i redakcyjnych przepis贸w, kt贸re nie wesz艂y jeszcze w 偶ycie z ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku 聽o odnawialnych 藕r贸d艂ach energii, w szczeg贸lno艣ci w zakresie rozdzia艂u 4 tej ustawy.

Najistotniejsze zmiany dotycz膮 w szczeg贸lno艣ci:

 • wprowadzenia przejrzystych zasad w zakresie wytwarzania i wykorzystywania na w艂asne potrzeby energii elektrycznej z odnawialnych 藕r贸de艂 energii w mikroinstalacjach, zapewniaj膮c, i偶 takie dzia艂ania nie maj膮 by膰 nakierowane na osi膮ganie zysk贸w, a jedynie na zaspokajanie w艂asnych potrzeb energetycznych,
 • wprowadzenia definicji prosumenta, kt贸rym jest odbiorca ko艅cowy dokonuj膮cy zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzaj膮cy energi臋 elektryczn膮 wy艂膮cznie z odnawialnych 藕r贸de艂 energii w mikroinstalacji w celu jej zu偶ycia na potrzeby w艂asne, niezwi膮zane z wykonywan膮 dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 regulowan膮 ustaw膮 z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej
 • zmiany definicji instalacji odnawialnego 藕r贸d艂a energii oraz wprowadzenia nowej definicji hybrydowej instalacji odnawialnego 藕r贸d艂a energii,
 • zmian w aukcyjnym systemie wsparcia w zakresie podzia艂u aukcji na koszyki technologiczne oraz promowania w wi臋kszym wymiarze technologii, kt贸re wytwarzaj膮 energi臋 w spos贸b stabilny i przewidywalny,
 • wprowadzenia mo偶liwo艣ci bardziej efektywnego wykorzystywania lokalnie dost臋pnych zasob贸w biomasy,
 • likwidacji zb臋dnych element贸w zawartych w o艣wiadczeniach sk艂adanych przez wytw贸rc贸w energii w instalacjach odnawialnego 藕r贸d艂a energii wykorzystuj膮cych biomas臋, biogaz, biogaz rolniczy lub biop艂yny oraz likwidacj臋 zagro偶enia odebrania ca艂o艣ci wsparcia w sytuacji wytworzenia w ww. instalacji energii w oparciu o inne paliwo.
 • wprowadzenia mo偶liwo艣ci budowy nowych dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego,
 • uszczeg贸艂owienia kwestii zwi膮zanych z dopuszczaln膮 warto艣ci膮 pomocy publicznej,
 • zast膮pienia Operatora Rozlicze艅 Energii Odnawialnej S.A. Zarz膮dc膮 Rozlicze艅 S.A.,
 • wprowadzenia nowego rodzaju certyfikat贸w tzw. b艂臋kitnych

Nowe przepisy wchodz膮聽 w 偶ycie 1 lipca 2016 roku z wyj膮tkiem m.in. regulacji dotycz膮cych pomocy publicznej dla wytw贸rcy energii elektrycznej oraz zakupu energii elektrycznej z odnawialnych 藕r贸de艂 energii kt贸re wejd膮 w 偶ycie w p贸藕niejszym terminie.

 • Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku w Sejmie

W dniu 20 czerwca 2016 roku do Sejmu wp艂yn膮艂 projekt nowelizacji ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, kt贸ry w dniu 5 lipca 2016 roku zosta艂 skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. Proponowane zmiany legislacyjne maj膮 zrealizowa膰 szereg cel贸w systemowych dotycz膮cych uregulowania rynku paliw i聽gazu ziemnego oraz dotycz膮 r贸偶nych instytucji rynku paliw i gazu ziemnego, a ich wsp贸lnym mianownikiem jest uporz膮dkowanie i wprowadzenie wi臋kszej przejrzysto艣ci na tych rynkach.

Lista zmian przewidzianych nowelizacj膮 ustawy dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne:

 • systemowe uporz膮dkowanie rynku paliw ciek艂ych,
 • zwi臋kszenie kontroli pa艅stwa nad systemem zapas贸w interwencyjnych ropy naftowej i聽paliw,
 • uporz膮dkowanie rynku gazu ziemnego,
 • rozszerzenie obowi膮zku utrzymywania zapas贸w obowi膮zkowych gazu ziemnego i聽wprowadzenie nowej formy prawnej realizacji tego obowi膮zku (tzw. umowa biletowa),
 • wyeliminowanie uchybie艅 i niedostatk贸w legislacyjnych obowi膮zuj膮cych przepis贸w w聽obszarze paliw ciek艂ych i gazu ziemnego, kt贸re sprawiaj膮 w膮tpliwo艣ci interpretacyjne lub powoduj膮 trudno艣ci w procesie stosowania prawa,
 • wprowadzenie mo偶liwo艣ci wykonywania obowi膮zku w zakresie zapas贸w tzw. umow膮 biletow膮.
 • W dniu 14 czerwca 2016 roku do Sejmu wp艂yn膮艂 projektu ustawy o pozas膮dowym rozwi膮zywaniu spor贸w konsumenckich

Ustawa ma mie膰 zastosowanie do post臋powa艅 maj膮cych na celu pozas膮dowe rozwi膮zywanie krajowych i transgranicznych spor贸w dotycz膮cych zobowi膮za艅 umownych wynikaj膮cych z um贸w sprzeda偶y lub innych um贸w zawieranych z konsumentami przez przedsi臋biorc贸w maj膮cych siedzib臋 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez interwencj臋 podmiotu 鈥 podmiotu ADR, kt贸ry proponuje lub narzuca rozwi膮zanie b膮d藕 umo偶liwia zbli偶enie stanowisk stron w celu rozwi膮zania sporu. ADR 鈥 od alternative dispute resolution oznacza kategori臋, w kt贸rej mieszcz膮 si臋 zar贸wno procedury, kt贸re prowadz膮 do rozstrzygni臋cia sporu poprzez aktywn膮 interwencj臋 strony trzeciej, proponuj膮cej (np. koncyliacja) b膮d藕 narzucaj膮cej (np. arbitra偶) dane rozstrzygni臋cie, jak i procedury ograniczaj膮ce si臋 do podejmowania dzia艂a艅 maj膮cych na celu przekonanie stron do znalezienia rozwi膮zania w drodze wzajemnego porozumienia (np. mediacja).

Podmiotem zobowi膮zanym do stosowania ww. ustawy b臋dzie przedsi臋biorca, kt贸ry zobowi膮za艂 si臋 albo jest obowi膮zany na podstawie odr臋bnych przepis贸w do korzystania z pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w z konsumentami. Na rynku energii stosowanie ww. post臋powania ma by膰 obligatoryjne, z tego te偶 wzgl臋du projekt ustawy przewiduje modyfikacje w dotychczasowej tre艣ci ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (wprowadzenie nowego rozdzia艂u 4a w ustawie 鈥 Prawo energetyczne, kt贸ry okre艣la szczeg贸艂owo zakres dzia艂ania koordynatora, spos贸b powo艂ania, kwalifikacje, spos贸b odwo艂ania, zasady dzia艂ania).

Podmiotem uprawnionym do prowadzenia ww. post臋powa艅 na rynku energetycznym b臋dzie koordynator do spraw negocjacji dzia艂aj膮cy przy Prezesie Urz臋du Regulacji Energetyki.

Post臋powanie w zakresie pozas膮dowego rozstrzygania spor贸w wszczyna si臋 na wniosek odbiorcy energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciep艂a. Warunkiem podj臋cia post臋powania przez koordynatora do spraw negocjacji jest uprzednia pr贸ba bezpo艣redniego rozwi膮zania sporu z przedsi臋biorstwem energetycznym. Dostarczania paliw gazowych lub energii nie wstrzymuje si臋 do czasu rozwi膮zania sporu przez koordynatora do spraw negocjacji.

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENT脫W

 • Decyzje UOKiK w sprawie kredyt贸w we frankach szwajcarskich

Ujemne odsetki b臋d膮 pomniejsza膰 raty klient贸w bank贸w BPH oraz Pekao SA 鈥 przedsi臋biorcy dobrowolnie zobowi膮zali si臋 do zmiany praktyk zwi膮zanych z obliczaniem oprocentowania kredyt贸w we frankach szwajcarskich. Post臋powanie przeciwko bankowi BPH zosta艂o wszcz臋te w maju 2015, a przeciwko Pekao SA 鈥 w sierpniu ubieg艂ego roku. Urz膮d zakwestionowa艂 nieuwzgl臋dnianie przez banki ujemnego oprocentowania kredyt贸w we frankach szwajcarskich (CHF). W efekcie 鈥 raty kredyt贸w nie zosta艂y obni偶one.

Bank BPH oraz Pekao SA zobowi膮za艂y si臋 do zmiany praktyk i zrekompensowania strat konsumentom. Oznacza to, 偶e przedsi臋biorcy b臋d膮 uwzgl臋dnia膰 ujemne oprocentowanie, a tak偶e oddadz膮 klientom kwot臋 wynikaj膮c膮 z r贸偶nicy mi臋dzy wcze艣niejszym oprocentowaniem, a tym, kt贸re w pe艂nym zakresie uwzgl臋dnia ujemny LIBOR. Ponadto, poinformuj膮 klient贸w o podj臋tych dzia艂aniach.

Dzia艂ania UOKiK zwi膮zane s膮 z umocnieniem franka szwajcarskiego wobec z艂otego, kt贸re nast膮pi艂o na pocz膮tku ubieg艂ego roku i mia艂o wp艂yw na wzrost wysoko艣ci rat kredyt贸w hipotecznych w CHF. R贸wnolegle nast膮pi艂 spadek poni偶ej zera warto艣ci wska藕nika LIBOR uwzgl臋dnianego przy obliczaniu oprocentowania tych kredyt贸w, co z kolei powinno spowodowa膰 obni偶enie wysoko艣ci rat kredyt贸w. W niekt贸rych przypadkach ujemny LIBOR doprowadzi艂 do spadku oprocentowania kredytu poni偶ej zera.

Z sygna艂贸w, kt贸re dociera艂y do Urz臋du wynika艂o, 偶e nie wszystkie banki uwzgl臋dnia艂y ujemne oprocentowanie, cho膰 w umowach kredytowych spos贸b jego ustalania okre艣lony zosta艂 jako suma stawki bazowej LIBOR i mar偶y kredytu. W efekcie Prezes UOKiK wszcz膮艂 8 post臋powa艅 przeciwko bankom, kt贸re nie uwzgl臋dnia艂y ujemnego oprocentowania i wyda艂 do tej pory 7 decyzji. W toku pozostaje jedno post臋powanie.

殴r贸d艂o: https://www.uokik.gov.pl

 • Prezes UOKiK wyda艂 zgod臋 na utworzenie wsp贸lnego przedsi臋biorcy przez pi臋ciu dystrybutor贸w energii elektrycznej

Transakcja umo偶liwi m.in. szybsz膮 i 艂atwiejsz膮 zmian臋 sprzedawcy pr膮du. Uczestnikami koncentracji s膮 sp贸艂ki: Enea Operator, Energa Operator, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator, Tauron Dystrybucja. Wsp贸lny przedsi臋biorca b臋dzie odpowiedzialny za utrzymanie, eksploatacj臋 oraz rozw贸j Centralnego Systemu Wymiany Informacji 鈥 og贸lnokrajowej platformy, w kt贸rej uczestniczy膰 b臋d膮 operatorzy systemu dystrybucji energii elektrycznej, sprzedawcy oraz podmioty odpowiedzialne za bilansowanie handlowe.

W opinii uczestnik贸w koncentracji dzi臋ki transakcji ujednolicony zostanie standard wymiany informacji pomi臋dzy uczestnikami rynku. Stworzenie jednolitej platformy wspierane jest przez Urz膮d Regulacji Energetyki.

Przeprowadzone post臋powanie wykaza艂o, 偶e koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. B臋dzie r贸wnie偶 korzystna dla konsument贸w. U艂atwi zmian臋 sprzedawcy energii elektrycznej, m.in. dzi臋ki szybszemu i pe艂niejszemu dost臋powi do informacji o zu偶yciu energii. Pozwoli r贸wnie偶 na sprawne rozpatrywanie reklamacji.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zg艂oszeniu do urz臋du antymonopolowego, je偶eli bior膮 w niej udzia艂 przedsi臋biorcy, kt贸rych 艂膮czny obr贸t w roku poprzedzaj膮cym przekroczy艂 1 mld euro na 艣wiecie lub 50 mln euro w Polsce.

殴r贸d艂o: https://www.uokik.gov.pl

PRZEGL膭D ORZECZNICTWA

 • Firmy powinny rejestrowa膰 w kasie fiskalnej paliwo do prywatnych przejazd贸w pracownik贸w

Zdaniem Urz臋du Skarbowego nieodp艂atne przekazanie paliwa (przy kt贸rego nabyciu przys艂ugiwa艂o prawo do odliczenia) jest traktowane w 艣wietle ustawy o VAT jako sprzeda偶. Poniewa偶 jest dokonywana na rzecz pracownik贸w, czyli os贸b fizycznych nieprowadz膮cych dzia艂alno艣ci, nale偶y j膮 ewidencjonowa膰 w kasie fiskalnej. Stanowisko to potwierdzi艂 Wojew贸dzki S膮d Administracyjny we Wroc艂awiu (wyrok sygn. akt聽 I SA/Wr 303/16).

Takie stanowisko zaprezentowa艂 Urz膮d Skarbowy w sporze ze sp贸艂k膮, kt贸ra pozwala zatrudnionym osobom wykorzystywa膰 s艂u偶bowe samochody tak偶e na potrzeby osobiste, np. podrzucenie dziecka do przedszkola czy zrobienie zakup贸w. Pokrywa koszty paliwa w ca艂o艣ci, poniewa偶 nie ma mo偶liwo艣ci wydzielenia wydatk贸w na benzyn臋 zu偶ywan膮 w trakcie prywatnych przejazd贸w. Ten argument nie przekona艂 jednak s膮du. Przepisy nie przewiduj膮 bowiem odst膮pienia od obowi膮zku ewidencjonowania sprzeda偶y w kasie z powodu tego, 偶e s膮 problemy z obliczeniem jej warto艣ci.

Zdaniem ekspert贸w istniej膮 w膮tpliwo艣ci co do tego, czy w takiej sytuacji mamy w og贸le do czynienia z transakcj膮 opodatkowan膮 VAT.

Nie jest rozstrzygni臋te r贸wnie偶 zagadnienie czy pracodawca, kt贸ry zwraca pracownikowi wydatki na benzyn臋 do prywatnych przejazd贸w s艂u偶bowym samochodem, musi mu nalicza膰 dodatkowy PIT. Chodzi o obowi膮zuj膮ce od 1 stycznia 2015 roku 聽przepisy, z kt贸rych wynika, 偶e je艣li pracownik je藕dzi prywatnie firmowym autem, firma powinna nalicza膰 mu co miesi膮c zrycza艂towany przych贸d. Urz膮d Skarbowy od pocz膮tku twierdzi艂, 偶e ten rycza艂t nie obejmuje wydatk贸w na paliwo. Pracodawca musi wi臋c dolicza膰 do przychodu pracownika tak偶e warto艣膰 zu偶ytej przez niego prywatnie (i sfinansowanej ze 艣rodk贸w firmy) benzyny. W tej sprawie wojew贸dzkie s膮dy administracyjne staj膮 jednak po stronie podatnik贸w.

 • Bloger nie musi si臋 rejestrowa膰

Prawo prasowe nie definiuje bloga ani blogera, a definicja prasy jest nieostra. Artyku艂 20 ustawy prawo prasowe wymaga rejestracji tytu艂u pisma wraz z danymi redakcji (adres, dane redaktora naczelnego), a niedochowanie obowi膮zku rejestracji jest wykroczeniem zagro偶onym grzywn膮 do 5 tys. z艂. 聽Sprawa dotyczy艂a w艂a艣ciciela domeny Wikiduszniki.pl, kt贸rego S膮d Rejonowy w Szamotu艂ach uzna艂 w styczniu za wydawc臋 prasy, w efekcie winnego niezarejestrowania jej jako tytu艂u prasowego. Spraw臋 wszcz臋艂a miejscowa Policja na skutek zawiadomienia 贸wczesnego w贸jta gminy, kt贸rego poczynania bloger krytykowa艂. S膮d Rejonowy w Szamotu艂ach opar艂 si臋 na opinii prasoznawcy, 偶e portal ten powinien by膰 zarejestrowany, bo jest cz臋sto odwiedzany, nowe wpisy za艣 s膮 cz臋ste i r贸偶norodne, a zatem ma cechy przypisane prasie. Bloger odwo艂a艂 si臋 od wyroku, za艣 S膮d drugiej instancji uzna艂, 偶e portal nie jest periodykiem w rozumieniu prawa prasowego, a zesp贸艂 tam pisz膮cy nie jest redakcj膮, nie podlega zatem rygorom i ograniczeniom wynikaj膮cym z przepis贸w prawa prasowego (wyrok S膮du Okr臋gowego z Poznaniu, sygn. akt II W 698/15).

Z uwagi na trudno艣ci interpretacyjne w zakresie definicji prasy oraz braku definicji bloga oraz blogera, to orzecznictwo b臋dzie wyznacza膰 granice obowi膮zku rejestracyjnego wynikaj膮cego z ustawy prawo prasowe.