Aktualności prawne

Prawne podsumowanie miesiąca: luty 2016

Facebook
Twitter
LinkedIn

Przedstawiamy Państwu poniżej prawne podsumowanie miesiąca: luty 2016. A w nim:

PRAWO ENERGETYCZNE

 1. Ministerstwo Energii poinformowało o planach nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach
 2. Nowe zadania Ministra Energii
 3. Projekt nowej ustawy o efektywności energetycznej

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

 1. Reklama powinna rzetelnie informować o ofercie
 2. Prezes UOKiK o zmowie przetargowej
 3. Prezes UOKiK ukarał Multimedia Polska w wysokości ponad 4,81 mln zł i zobowiązał do rekompensaty publicznej

PRAWO CYWILNE I GOSPODARCZE

Przyjęcie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. ustawa 500+)

PRAWO KARNE

 1. Nowelizacje ustawy Prawo karne
 2. Przyjęcie nowej ustawy Prawo o prokuraturze
 3. Nowelizacja ustawy o Policji

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

 1. Dopuszczalne jest skazanie przysięgłego, który sprawdzał podsądnego w Internecie za obrazę sądu
 2. Można zaskarżyć wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, jeśli sentencja jest niepełna
 3. Dopuszczalność nałożenia kary finansowej na operatora telefonii komórkowej

PRAWO ENERGETYCZNE

1.Ministerstwo Energii poinformowało o planach nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach

W wydanym w dniu 19 lutego 2016 roku komunikacie Ministerstwo Energii poinformowało, że przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, w którym zostaną uregulowane przede wszystkim kwestie związane z przesunięciem wejścia w życie rozdziału 4 tej ustawy, który ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2016 roku.

W założeniu nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii ma obejmować m. in. zagadnienia związane z wprowadzeniem wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacjach, a także wyraźnie rozgraniczenie działalności obywateli skierowanej na własne potrzeby oraz działalności gospodarczej nastawionej na dostarczanie energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej. Z kolei dla niepowiązanych przedsiębiorców eksploatujących indywidualne małe i mikro instalacje Ministerstwo Energii rozważa dopuszczenie wzorowanych na rozwiązaniach zagranicznych mechanizmów FIT, które umożliwiałyby rozliczenia po zryczałtowanej cenie, bez konieczności prowadzenia gry rynkowej. W takim przypadku cena powyżej średniej ceny rynkowej miałaby charakter pomocy publicznej.

Ministerstwo Energii poinformowało również o pracach nad nową koncepcję odnoszącą się do technologii odnawialnych źródeł energii, która ma w założeniu wpływać na promowanie przedsiębiorczego i społecznego podejścia w grupach ludności zamieszkujących tereny wiejskie, przez które należy rozumieć gminne mikroklastry energetyczne, które poprzez połączenie działań z kilku obszarów gospodarki mogą zapewniać lokalną samowystarczalność energetyczną. Z komunikatu wynika również, że Ministerstwo Energii prowadzi prace związane z oceną skutków dotychczasowych regulacji dotyczących ustawy o odnawialnych źródłach energii, w tym także wprowadzenia mechanizmów, które pozwolą uniknąć upadłości obecnie funkcjonującym biogazowniom rolniczym i zapewnią im możliwość dalszego rozwoju.

Głównym celem zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii jest również uproszczenie procedur sprawozdawczych dla małych wytwórców wszędzie tam, gdzie dzięki postępowi techniki możliwe jest wykorzystanie zdalnie odczytywanych urządzeń.

Dlatego też – zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Energii – nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii będzie zsynchronizowana czasowo z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

2.Nowe zadania Ministra Energii

W dniu 11 lutego 2016 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy o działach administracji rządowej. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 2 marca 2016 roku i wejdzie  w życie co do zasady w dniu 17 marca 2016 roku.

Celem zmian jest umożliwienie Ministrowi Energii wykonywania sprawnego zarządu nad przebiegiem procesów energetycznych. Powyższe ma nastąpić przez przekazanie Ministrowi kompetencji przysługujących dotychczas Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki np.
w zakresie uprawnień nadzorczych nad następującymi spółkami energetycznymi: Enea S.A., Energa S.A.,  Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., Polska Grupa Energetyczna S.A., Tauron Polska Energia S.A., Grupa LOTOS S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o., „SIARKOPOL” Gdańsk S.A., Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. oraz spółki zależne.

Minister Energii będzie również nadzorował przedsiębiorstwa górnicze (z wyjątkiem Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.), spółki od nich zależne, CZW „Węglozbyt” S.A., „Węglokoks” S.A. w Katowicach, Centralną Stację Ratownictwa Górniczego S.A., a także ich spółki zależne oraz kopalnie soli w Bochni i Wieliczce.

W nowelizacji wskazano również, że Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej będzie wykonywać uprawnienia Skarbu Państwa w stosunku do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazowego oraz Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „PERN” Przyjaźń S.A.

3.Projekt nowej ustawy o efektywności energetycznej

Centrum Informacyjne Rządu podało, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy
o efektywności energetycznej.

W projekcie ustawy przewidziano stopniowe odchodzenie od uiszczania opłaty zastępczej za możliwość niepodejmowania działań inwestycyjnych na rzecz zwiększania efektywności energetycznej. W 2016 roku opłata będzie mogła obejmować jeszcze 30 % zakresu nałożonego obowiązku, w 2017 roku będzie można uiścić opłatę w wysokości 20 %, a w 2018 roku przedsiębiorca będzie mógł ponieść jedynie 10 % opłatę.

W nowych przepisach zrezygnowano z obowiązku przeprowadzania przetargu, na podstawie którego Prezes URE dokonywał wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można było uzyskać świadectwa efektywności energetycznej. Rozwiązanie to ma znacznie przyspieszyć wydawanie białych certyfikatów. Jednocześnie świadectwa efektywności energetycznej nie będą już wydawane na przedsięwzięcia, których realizację zakończono.

Pojawił się również nowy rozdział: „Zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa”. Do zlecenia lub przeprowadzenia audytu energetycznego – co 4 lata – będzie zobowiązany przedsiębiorca, określony w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, z wyjątkiem mikro, małego i średniego przedsiębiorcy. Z tego obowiązku zostanie zwolniony przedsiębiorca posiadający system zarządzania energią (określony we właściwych normach) lub mający system zarządzania środowiskowego – jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Audyt będzie przeprowadzał podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, mający odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie.

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

1.Prezes UOKiK przypomina, że reklama powinna rzetelnie informować o ofercie

Prezes UOKiK stwierdził, że reklamy spółki Vivus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z którymi konsument otrzyma pożyczkę w15 minut, wprowadzały w błąd, gdyż nie informowały rzetelnie o ofercie tego przedsiębiorcy.

Spółka Vivus Finance Sp. z o.o. z to instytucja pozabankowa zajmująca się udzielaniem pożyczek. W toku postępowania Prezes UOKiK dokonał analizy reklam tego przedsiębiorcy (m.in. telewizyjnych,  internetowych, ulotek), które były emitowane od 1 listopada 2014 roku do 15 grudnia 2014 roku i ustalił, że materiały reklamowe co prawda zawierały obietnicę, że klient otrzyma pieniądze w ciągu 15 minut jednak nie informowały, że czas ten jest liczony od momentu pozytywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki.

W ocenie Prezesa UOKiK reklama zawierająca takiego rodzaju zapewnienia powinna precyzyjnie wskazywać od jakiego momentu pożyczkodawca deklaruje dostarczenie pieniędzy na konto konsumenta. Pominięcie istotnej informacji o ofercie może wprowadzać konsumentów w błąd i skłaniać ich do podjęcia decyzji o zawarciu umowy, czego nie zrobiliby dysponując rzetelną i pełną wiedzą w zakresie czasu, w którym otrzymają pożyczkę.

W rezultacie powyższego, Prezes UOKiK uznał, że spółka naruszyła zbiorowe interesy konsumentów i nakazał jej publikację oświadczenia informującego o decyzji Prezesa UOKiK na stronie internetowej spółki oraz w jednym wydaniu papierowym i wydaniu internetowym trzech dzienników ogólnopolskich o nakładzie co najmniej 100 tys. egzemplarzy.

2.Prezes UOKiK o zmowie przetargowej – dostawa pieczywa

Prezes UOKiK wydał decyzję, w której stwierdził zawarcie niedozwolonego porozumienia przez dwóch przedsiębiorców Firmę Produkcyjno Usługową Natex z siedzibą Złotnikach (woj. podkarpackie) oraz Młyn Malinia Dziewit z Malinia (woj. podkarpackie), którzy od 2013 roku wspólnie wpłynęli na wyniki ośmiu przetargów na dostawy pieczywa.Za udział
w porozumieniu ograniczającym konkurencję na przedsiębiorców zostały nałożone kary finansowe w wysokości ponad 130 tysięcy złotych.

Prezes UOKiK ustalił, że ww. przedsiębiorcy wspólnie uzgadniali swoje oferty w przetargach na dostawy pieczywa. Jeśli były one dwiema najkorzystniejszymi, wówczas zwycięzca rezygnował z zawarcia umowy z usługodawcą, co wiązało się w wybraniem oferty drugiego z uczestników zmowy, która była droższa od wybranej pierwotnie. Po ogłoszeniu wyników przetargu zwycięzca nie kontaktował się z organizatorem lub podawał lakoniczne i ogólnikowe powody odmowy podpisania umowy. W ten sposób przedsiębiorcy wpłynęli na wyniki ośmiu postępowań o zamówienia publiczne organizowanych m.in. przez domy pomocy społecznej i jednostkę wojskową. W efekcie zmowy organizatorzy przetargów tracili od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

W opinii Prezesa UOKiK o wspólnym działaniu świadczy m.in. fakt podpisywania w niektórych przypadkach ofert obu przedsiębiorców przez tę samą osobę, te same błędy w dokumentach, brak określonych załączników, czy wysyłanie ofert w tym samym czasie w jednej placówce pocztowej.

3.Prezes UOKiK ukarał Multimedia Polska w wysokości ponad 4,81 mln zł i zobowiązał do rekompensaty publicznej 

Prezes UOKiK stwierdził, że Multimedia Polska S.A. stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumenta polegającą na świadczeniu konsumentom usługi telewizji kablowej, w ramach której gwarantuje jedynie liczbę programów telewizyjnych składającą się na wybrany pakiet usługi, nie określając w umowie wartości programowej pakietu usługi, a zmiana w zakresie poszczególnych programów telewizyjnych (w ramach gwarantowanej liczby programów składających się na pakiet) nie stanowi zmiany umowy.

Najnowsza decyzja Prezesa UOKiK nakłada na operatora telewizji kablowej obowiązek umożliwienia konsumentom objętym zmianami programowymi wypowiedzenie umowy w przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych przez operatora, zwrotu bezprawnie pobranych kar od konsumentów, którzy wypowiedzieli umowy z powodu braku akceptacji zmian programowych, skierowania do konsumentów informacji o przysługujących im prawach, które zostały naruszone, a także publikację decyzji na stronie internetowej.

W toku postępowania analizowano skargi konsumentów i organizacji konsumenckich, oferty i regulaminy stosowane przez przedsiębiorcę, a także nagrania telefonicznych rozmów. Ustalono, że operator w sposób jednostronny wprowadzał zmiany w pakietach programów objętych umowami z abonentami. Polegały one – obok rozszerzania oferty programowej – również na wyłączaniu niektórych kanałów i zastępowaniu ich innymi.

Tymczasem, gdy zmienia się zawartość programowa pakietu, konsument ma prawo nie zgodzić się na proponowaną zmianę i wypowiedzieć umowę bez konieczności zwrotu ulgi przyznanej przy podpisaniu umowy. Przedsiębiorca ukształtował swoją ofertę w sposób, który pozwalał jej na niestosowanie się do tej zasady i obejście w tym zakresie przepisów prawa. Multimedia Polska S.A. zastrzegała sobie prawo do takiego działania, nie określając w umowach z konsumentami gwarantowanej zawartości programowej pakietów, a jedynie liczbę kanałów. Na tej podstawie rozpatrywała też negatywnie skargi swoich klientów.

Postępowanie UOKiK wykazało, że spółka nie tylko nie przyznawała abonentom prawa do niezaakceptowania zmian programowych i wypowiedzenia umowy bez ponoszenia kosztów, ale nawet nie gwarantowała, że nowe kanały wprowadzane w miejsce programów wycofywanych będą o podobnej tematyce. Ze skarg konsumentów wynikało bowiem, że m.in. kanał informacyjny został zastąpiony kanałem rozrywkowym, a program emitujący programy dokumentalne – kanałem filmowym. W dodatku operator nie zawsze informował abonentów o zmianach programowych w formie pisemnej.

Prezes UOKiK zdecydował także o zastosowaniu środków zmierzających do usunięcia trwających skutków praktyki. W ramach rekompensaty publicznej byli abonenci, którzy w związku ze zmianami programowymi rozwiązali umowę i zwrócili ulgę przyznaną za zawarcie umowy na czas określony otrzymają zwrot pobranych kwot. Aktualni abonenci dotknięci zmianami programowymi zostaną poinformowani za pośrednictwem listów poleconych oraz strony internetowej operatora o przysługującym im prawie do rozwiązania umowy bez ponoszenia kosztów, gdy operator jednostronnie zmienia ofertę programową.

Na przedsiębiorcę została nałożona kara finansowa w wysokości ponad 4,81 mln zł.

Po uprawomocnieniu, decyzja Prezesa UOKiK będzie stanowić prejudykat dla dochodzenia przez konsumentów roszczeń indywidualnych. W takim wypadku sąd w postępowaniu dowodowym będzie zobowiązany uwzględnić stan faktyczny opisany w decyzji.

PRAWO CYWILNE I GOSPODARCZE

Przyjęcie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. ustawa 500+)

W dniu 17 lutego 2015 roku Prezydent podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W tym samym dniu ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. W większości ustawa wejdzie w życie w dniu 1 kwietnia 2016 roku.

Ustawa wprowadza do systemu prawnego nowe świadczenie, które kierowane jest do rodzin mających na utrzymaniu dzieci. Celem tego świadczenia jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych i wychowywaniem dzieci. W ocenie ustawodawcy ustawa pozwoli zmniejszyć istniejące obecnie ekonomiczne ograniczenia, w szczególności wśród młodych ludzi decydujących się na posiadanie potomstwa, zwłaszcza drugiego i kolejnego dziecka.

Ustawa przewiduje, że świadczenie wychowawcze na drugie i każde kolejne dziecko przysługiwać będzie bez względu na osiągany przez rodzinę dochód, zaś świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługiwać będzie wówczas, gdy dochód rodziny nie przekroczy kwoty 800 zł na osobę w rodzinie (w przypadku gdy w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne – kwoty 1200 zł).

PRAWO KARNE

1.Nowelizacje ustawy Prawo karne

W dniu 13 lutego 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo karne, która zmienia regulacje dotyczące ścigania przestępstwa finansowania terroryzmu oraz prania i fałszowania pieniędzy. Celem wprowadzonych zmian jest wykonanie międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie prawa karnego, wynikających z członkostwa w Radzie Europy i Unii Europejskiej.

Nowelizacja zmienia art. 165a k.k. pozbawiając przestępstwo finansowania terroryzmu wymogu zamiaru kierunkowego i przewidując jego dokonanie także w zamiarze ewentualnym oraz penalizuje przekazanie środków organizacji terrorystycznej lub członkowi takiej organizacji w jakimkolwiek celu. Zmiany dotyczą również przestępstwa stypizowanego w art. 299 k.k. dotyczącego prania pieniędzy. Odtąd zabronione będzie również posiadanie, używanie, przekazywanie, ukrywanie, transfer lub konwersję między innymi pieniędzy, dewiz, praw majątkowych, papierów wartościowych w celu udaremnienia lub utrudnienia stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia.

Kolejna nowelizacja ustawy Prawo karne, która wydłuża do 10 lat terminy przedawnienia wszystkich przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, wejdzie w życie w dniu 1 marca 2016 roku. Co do przestępstw popełnionych przed wejściem w życie tej ustawy nowelizującej, będzie stosowane nowe rozwiązanie, chyba że termin przedawnienia już upłynął.

2. Przyjęcie nowej ustawy Prawo o prokuraturze

W dniu 12 lutego 2016 roku Prezydent podpisał nową ustawę Prawo o prokuraturze, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 15 lutego 2015 roku. Nowe przepisy mają wejść w życie co do zasady w dniu 4 marca 2016 roku, w pozostałej zaś części w dniu
4 kwietnia 2016 roku.

Ustawa zakłada powrót do unii personalnej Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, co w założeniu ma na celu doprowadzić do odzyskania przez osobę kierującą prokuraturą silnej pozycji, zarówno wobec podległych prokuratorów jak i organów zewnętrznych, co stanowi niezbędny element  właściwej realizacji zadań nałożonych przez ustawodawcę na tę instytucje.

Zmiany dotykają również prokuratury wojskowej, która stanie się częścią prokuratury powszechnej z zachowaniem pewnej odrębności poprzez stworzenie stanowiska Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, na poziomie Prokuratury Krajowej ‑ Departamentu do Spraw Wojskowych oraz na poziomie prokuratur okręgowych i rejonowych odpowiednio wydziałów i działów do spraw wojskowych.

W rezultacie ustawa wprowadza również dodatkowe stanowiska tj. Zastępcę Prokuratora Generalnego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji oraz Zastępcę Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, którzy będą bezpośrednio kierowali tymi pionami prokuratury powszechnej.

W miejsce Prokuratury Generalnej stworzona zostanie Prokuratura Krajowa będąca centralnym organem prokuratury, której zadaniem oprócz zapewnienia obsługi zadań Prokuratora Generalnego będzie prowadzenie poprzez Wydziały Zamiejscowe Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji postępowań przygotowawczych w sprawach ścigania przestępczości zorganizowanej i najpoważniejszej przestępczości korupcyjnej oraz przestępczości o charakterze terrorystycznym, a także wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w tych sprawach przed sądem. Celem powyższego jest stworzenie sprawnych, scentralizowanych wydziałów nastawionych na specjalizację prokuratorów w celu skutecznego ściągania najpoważniejszych przestępstw o charakterze terrorystycznym, korupcyjnym, w zakresie przestępczości zorganizowanej, najpoważniejszej przestępczości skarbowej czy gospodarczo-finansowej.

Dodatkowo w Prokuraturze Krajowej funkcjonować będzie Wydział Spraw Wewnętrznych, którego zadaniem będzie prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach najpoważniejszych czynów przestępnych popełnionych przez sędziów, prokuratorów i asesorów, a także wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w tych sprawach przed sądem. Z założenia będzie to wydział powołany do ścigania przestępstw o szczególnie wysokim stopniu społecznej szkodliwości z uwagi na znamiona podmiotowe czynów tj. z uwagi na osoby ewentualnych sprawców, których głównym zadaniem winno być strzeżenie praworządności a więc sędziów, prokuratorów i asesorów.

Kolejną zmianą jest zastąpienie dotychczas istniejących prokuratur apelacyjnych prokuraturami regionalnymi.

3. Nowelizacja ustawy o Policji

W dniu 7 lutego 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Policji. Celem wprowadzonych zmian jest dostosowanie obecnego systemu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 roku, sygn. akt sygn. akt K 23/11.

W ww. orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny nakazał wprowadzić m.in. niezależną kontrolę udostępniania służbom danych telekomunikacyjnych, udostępnianie służbom danych telekomunikacyjnych osób zobowiązanych do ochrony tajemnicy tylko za uprzednią zgodą sądu, niezwłocznie, komisyjnie i protokolarnie niszczyć materiały z inwigilacji zawierające tajemnice zawodowe co do których sąd nie uchylił tajemnicy zawodowej, niezwłocznie niszczyć dane niemające znaczenia dla prowadzonego postępowania, doprecyzować, kiedy można inwigilować (w jakim celu i zakresie), zawiadamiać inwigilowanego po zamknięciu sprawy, że był inwigilowany oraz wprowadzić maksymalny możliwy czas trwania kontroli operacyjnej.

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

1.Dopuszczalne jest skazanie przysięgłego, który sprawdzał podsądnego w Internecie za obrazę sądu

Orzeczenie zostało wydane w następstwie wniesienia skargi przez obywatelkę Wielkiej Brytanii, która brała udział w procesie karnym w charakterze przysięgłej. Skarżąca, w czasie postępowania sądowego, w którym była przysięgłą poinformowała skład orzekający, iż z informacji internetowych dowiedziała się o tym, że podsądny był wcześniej karany. Przed pełnieniem funkcji jako przysięgłych sąd poinformował ich o znaczeniu ich bezstronnego osądu oraz o zakazie szukania informacji o sprawie w Internecie. Wobec ujawnienia ww. okoliczności proces został przerwany, a skarżąca została skazana za obrazę sądu.

Skarżąca zarzuciła, iż orzeczenie naruszyło zakaz karania bez wystarczającej podstawy prawnej, przewidziany w art. 7 Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Trybunał nie zgodził się z tą argumentacją i nie stwierdził naruszenia Konwencji. Trybunał przypomniał, iż art. 7 musi być interpretowany w sposób zapewniający skuteczne gwarancje przeciwko arbitralnemu oskarżeniu, skazaniu i ukaraniu. Nie może być jednak interpretowany w sposób wykluczający klaryfikację norm prawnych w orzecznictwie sądów krajowych, zwłaszcza w krajach prawa zwyczajowego.

Orzeczenie zostało wydane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w dniu 11 lutego 2016 roku, sprawa Dallas przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 38395/12.

2.Można zaskarżyć wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, jeśli sentencja jest niepełna

W podjętej uchwale w dniu 17 lutego 2016 roku o sygn. akt III CZP 111/15 Sąd Najwyższy stwierdził, że dopuszczalna jest skarga do sądu od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca zarzutów oddalonych w uzasadnieniu tego orzeczenia, a nierozstrzygniętych w sentencji.

3.Dopuszczalność nałożenia kary finansowej na operatora telefonii komórkowej

W wyroku z dnia 17 lutego 2016 roku o sygn. III SZP 7/15 Sąd Najwyższy potwierdził, że Prezes Urzędu Telekomunikacji Elektronicznej może nałożyć karę finansową na operatora telefonii komórkowej, który nie uzyskał zgody na przekazanie numerów swoich użytkowników innemu podmiotowi w celach marketingowych, a mimo to je przekazał.

post_image3
Energetyka

Newsletter prawny MGS LAW – energetyka – maj 2024 r.

Aktualny newsletter MGS LAW obejmuje najnowsze informacje o zmianach w prawie energetycznym, o projektach i nowelizacjach kodeksów i ustaw.        PRAWO ENERGETYCZNE Projekt ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym Wejście w życie rozporządzenia REMITII Zapowiedź Prawa wodorowego Plan ochrony infrastruktury energetycznej Zespół ds. wydzielenia

Czytaj więcej »
O Nas

Anna Miałkowska, aplikantka adwokacka MGS LAW

Z wielką przyjemnością przedstawiamy dziś Państwu Annę Miałkowską, aplikantkę adwokacką w Zespole MGS LAW.   Anna Miałkowska w MGS LAW zajmuje się bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, reprezentuje Klientów w sporach sądowych i pozasądowych oraz czynnie wspiera działalność kancelarii. Anna Miałkowska ma doświadczenie w doradztwie osobom fizycznym i prawnym, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego

Czytaj więcej »
O Nas

Nowe biuro w Warszawie MGS LAW

Z przyjemnością informujemy, że w związku ze stałym rozwojem Kancelarii, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, otworzyliśmy dla Państwa nowe biuro w Warszawie.   Nowa, dodatkowa lokalizacja MGS LAW w Warszawie będzie udogodnieniem przy obsłudze naszych obecnych, jak i przyszłych Klientów ze stolicy i innych miejsc z Polski i zza granicy. Kancelaria MGS LAW w Warszawie, otwarta z początkiem

Czytaj więcej »