Aktualności prawne

Prawne podsumowanie miesiąca: marzec 2016

Facebook
Twitter
LinkedIn

Przedstawiamy Państwu poniżej prawne podsumowanie miesiąca: marzec 2016. A w nim:

PRAWO ENERGETYCZNE

1.Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) rozpoczęła publiczne konsultacje propozycji zawartych w dokumencie REMIT o nazwie “Functioning and Usefulness of the European Register of Market Participants”

2.Trwają prace nad nową ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tzw. ustawa odległościowa)

3.Propozycje wsparcia dla prosumentów według Ministra Energii

4.Pierwsze zaświadczenie uprawniające do udziału w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

1.Reklamy kredytów pod lupą Prezesa UOKiK

2.Ostrzeżenie Prezesa UOKiK dotyczące działań Telefonia Polska Razem

3.Utrzymana w mocy decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zażalenia na odmowę uwzględnienia wniosków o ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego

PRAWO CYWILNE I GOSPODARCZE

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

PRAWO KARNE

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

1.Decyzja w sprawie Falklandów

2.Głośne słuchanie muzyki w aucie we Włoszech jest karalne

PRAWO ENERGETYCZNE

1.Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) rozpoczęła publiczne konsultacje propozycji zawartych w dokumencie REMIT o nazwie “Functioning and Usefulness of the European Register of Market Participants”

Zadaniem Komisji Europejskiej we współpracy z ACER jest ocena funkcjonowania
i przydatności europejskiego rejestru uczestników rynku, co wynika z punktu 21 preambuły do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1227/2011 z 25 października 2011 roku w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT). W tym celu ACER rozpoczął otwarte konsultacje, które mają pomóc w zebraniu opinii od wszystkich zainteresowanych, w tym od uczestników rynku, osób zawodowo pośredniczących
w zawieraniu transakcji finansowych oraz organu regulacyjnego. W oparciu o uzyskane informacje zostanie przygotowane sprawozdanie, w którym zostanie dokonana ocena  funkcjonowania przydatności europejskiego rejestru oraz zostaną zaproponowane rozwiązania, które zwiększą przejrzystość i integralność hurtowych rynków energii.

ACER zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach:  Remit.PublicConsultations@acer.europa.eu.

Treść dokumentu dostępna jest pod następującym adresem:

www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/Pages/default.aspx.

2.Trwają prace nad nową ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tzw. ustawa odległościowa)

W dniu 16 marca 2016 roku w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie ustawy o inwestycjach
w zakresie elektrowni wiatrowych.

Jak wynika z uzasadnienia do tej ustawy jej celem jest stworzenie ram prawnych dla lokalizowania, budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych. Podkreśla się, że do tej pory inwestycje te lokalizowane były zbyt blisko budynków mieszkalnych, co stało się to powodem licznych konfliktów pomiędzy niezadowolonymi mieszkańcami a władzami gmin z uwagi na to, że elektrownie wiatrowe emitują bowiem hałas, a niesłyszalne dla ucha infradźwięki, powodują wibracje, migotanie światła, a w konsekwencji mogą stanowić także bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia w przypadku awarii, jak również oblodzenia łopat elektrowni wiatrowej zimą.

Propozycje zawarte w projekcie mają na celu określenie warunków, zasad i trybu lokalizacji oraz realizacji elektrowni wiatrowych,  a także warunków lokalizacji zabudowy mieszkaniowej (budynków mieszkalnych i budynków o funkcji mieszanej, w skład, w których wchodzi funkcja mieszkalna) w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych. Odtąd budowa elektrowni wiatrowych będzie możliwa tylko z zachowaniem minimalnej odległości od domów i obszarów chronionych, odpowiadającej 10-krotności wysokości tych elektrowni.

Ustawa wprowadza również dodatkowe wymogi warunkujące podjęcie pracy przez elektrownie wiatrową, które wiążą się z obowiązkiem uzyskania przez inwestora decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie i decyzji zezwalającej na eksploatację, a także obejmują elektrownię wiatrową dozorem technicznym. Dodatkowo doprecyzowano, że elektrownia wiatrowa będzie obiektem budowlanym (budowlą), a tym samym zastosowanie do niej będą znajdować przepisy Prawa budowlanego dotyczące użytkowania obiektów budowlanych oraz dotyczących katastrof budowlanych.

3.Propozycje wsparcia dla prosumentów według Ministra Energii

W dniu 11 marca 2016 roku Minister Energii przedstawił zarys swoich propozycji odnośnie systemu wsparcia dla prosumentów. Zgodnie z zaproponowaną definicją prosumenci mają zostać określeni jako osoby fizyczne, które mogą prowadzić działalność gospodarczą, a ich celem nie jest osiąganie przychodów z wytwarzania energii elektrycznej.

Z przedstawionych propozycji wynika również, że każda 1 kWh wprowadzona przez prosumentów do sieci będzie tytułem do odebrania 0,7 kWh przez prosumenta, jednocześnie nie będzie można odebrać więcej energii niż się wprowadziło, a okres do ewentualnego zbilansowania powinien wynosić rok. Dodatkowo prosumenci wprowadzający energię elektryczną do sieci mogliby uzyskać prawo do uzyskania rabatu na energię, którą
w zamian z sieci odbiorą.

Prosument, który będzie chciał sprzedać energię elektryczną, będzie musiał najpierw podpisać umowę na dostawę energii ze sprzedawcą, który będzie skłonny ją kupić. Umowa będzie mogła zostać zawarta z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej, albo
z innym podmiotem, który ma na tym obszarze największą liczbę odbiorców i który zostanie wyznaczony do jej kupienia.

Z przekazanych informacji wynika również, że przedstawione propozycje mają stanowić punkt wyjścia do dalszych rozmów w obszarze m.in. definicji prosumenta i skłonić do dyskusji, która pozwoli na przygotowanie dobrej i stabilnej propozycji, która będzie wynikiem konsensusu.

4.Pierwsze zaświadczenie uprawniające do udziału w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

W dniu 4 marca 2016 roku Prezes URE wydał pierwsze zaświadczenie, które będzie uprawniało do udziału w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej. Aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnego źródła, zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku
o odnawialnych źródłach energii, będą przeprowadzone przez Prezesa URE. Mechanizm aukcyjny ma w założeniu wspierać instalacje wytwarzające energię elektryczną przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych. Aukcję wygrywa uczestnicy, którzy zaoferują najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, proces ten będzie stosowany aż do wyczerpania ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji.

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

1.Reklamy kredytów pod lupą Prezesa UOKiK

Prezes UOKiK zbadał telewizyjne reklamy pięciu instytucji finansowych, które dotyczyły kredytów konsumenckich i stwierdził, że ze względu m.in. na zbyt małą czcionkę i zbyt krótki czas wyświetlenia informacji spoty reklamowe nie spełniały wymogu zrozumiałości, jednoznaczności i czytelności.

Badaniu podlegały reklamy telewizyjne Alior Bank S.A. (kampania „Gwarancja najniższej raty”), Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (kampania „Orzech odsetkowy”), Euro Bank S.A. (kampania „Warto sprawdzić jakość i cenę. Kredyt gotówkowy z atrakcyjnym oprocentowaniem już od 5,7 proc.”), Credit Agricole Bank Polska S.A. (kampania  kampanii „Kredyt prostoliczony za 10 zł”) oraz Provident Polska S.A. (kampania „Spróbuj i zostań”).

Największe zastrzeżenia Prezesa UOKiK dotyczyły sposobu prezentowania kosztów kredytu tj. informacji o oprocentowaniu, całkowitej kwocie do zapłaty, czy RRSO, gdyż były napisane drobną czcionką i były pokazywane zbyt krótko, aby możliwe było ich odczytanie. Dla przykładu podano, że w 30-sekundowym filmie tekst zawierający wymagane przepisami prawa informacje był wyświetlany jedynie przez 2 sekundy. W rezultacie reklamy produktów finansowych nie dostarczyły konsumentowi podstawowych danych niezbędnych do podjęcia przez nich wstępnej decyzji o zainteresowaniu się ofertą kredytu konsumenckiego. Zwrócono również uwagę na fakt, że spoty reklamowe nie powinny narażać konsumenta na podejmowanie dodatkowych czynności takich jak otwieranie strony internetowej, czy zatrzymywanie obrazu za pomocą specjalnej funkcji w telewizorze.

Prezes UOKiK stwierdził, że ww. instytucje finansowe naruszyły zbiorowe interesy konsumentów, co wiązało się z nałożeniem na każdego z przedsiębiorców obowiązku publikacji na ich koszt oświadczenia informującego o wydaniu decyzji Prezesa UOKiK
i opisującego niedozwoloną praktykę. Powyższe ma nastąpić w formie 15-sekundowego filmu, który ma być emitowany raz dziennie przez trzy dni z rzędu w TVP1 w godzinach od
17.00 do 19.30 oraz na własnych stronach internetowych przedsiębiorców przez trzy miesiące.

2.Ostrzeżenie Prezesa UOKiK dotyczące działań Telefonia Polska Razem

Prezes UOKiK wydał komunikat, w którym ostrzegł, że oferująca usługi telekomunikacyjne spółka PGT, działająca pod nazwą Telefonia Polska Razem S.A., wprowadza konsumentów
w błąd, informując, że reprezentuje dotychczasowego operatora. Ponadto jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego zdarza się, że przedstawiciele spółki zabierają wszystkie podpisane przez klienta dokumenty.

Ostrzeżenie zostało wydane w związku z wszczęciem postępowania przeciwko Telefonia Polska Razem S.A. w połowie lutego 2016 roku w związku z wniesieniem ponad 200 skarg na ww. przedsiębiorcę. Prezes UOKiK zdecydował się na wydanie ostrzeżenia ze względu na fakt, że działania Telefonia Polska Razem S.A. mogą powodować znaczne straty finansowe i niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów.

3.Utrzymana w mocy decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zażalenia na odmowę uwzględnienia wniosków o ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego

Polkomtel wniósł zażalenie na postanowienie Prezesa UOKiK w sprawie odmowy uwzględnienia kilku wniosków tego przedsiębiorcy o ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego pozostałym stronom postepowania antymonopolowego przeciwko trzem operatorom sieci komórkowej (Polkomtel, T-Mobile Polska i Orange Polska).

W opinii Prezesa UOKiK przedsiębiorca składając wniosek o ograniczenie prawa wglądu powinien precyzyjnie wskazać i uzasadnić, które informacje są chronione i nie mogą być udostępnione innym podmiotom. Tymczasem Polkomtel poinformował jedynie,
że „informacje zawierają tajemnice” i pomimo kilkukrotnego wezwania nie doprecyzował składanych wniosków, co skutkowało wydaniem przez Prezesa UOKiK postanowienia
o odmowie uwzględnienia wniosków o ograniczenie prawa wglądu pozostałym stronom postępowania. Postanowieniem wydanym w marcu 2016 roku Sąd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów utrzymał w mocy decyzję Prezesa UOKiK. Sąd stwierdził, że przedsiębiorca musi  precyzyjnie wskazać, które informacje zawierają tajemnice oraz uzasadnić dlaczego.

PRAWO CYWILNE I GOSPODARCZE

1.Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opiekę nad Polonią i Polakami za granicą Senat ma realizować poprzez współpracę m.in.
z organizacjami pozarządowymi. Opieka ta jest realizowana poprzez m.in. przez współpracę
z organizacjami pozarządowymi, polegającą na zlecaniu realizacji zadań publicznych finansowanych z części budżetu państwa dotyczącej Kancelarii Senatu.

Celem niniejszej inicjatywy ustawodawczej jest wprowadzenie wyraźnych normatywnych podstaw podejmowania przez Senat aktywności w wyżej omówionym zakresie – przy założeniu jak najmniejszej ingerencji w system prawa. Za najbardziej właściwy akt prawny w celu realizacji powyższego założenia normatywnego uznano ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która w dotychczasowym brzmieniu dotyczy co do zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi organów administracji publicznej. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą mieszczą się w sferze zadań publicznych, o której mowa w tej ustawie.

Ustawa nowelizująca została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 24 marca 2016 roku
i weszła w życie w dniu 25 marca 2016 roku.

PRAWO KARNE

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego

W dniu 29 marca 2016 roku została podpisana przez Prezydenta ustawa o zmianie ustawy  Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, która w zasadzie stanowi odejście od kontradyktoryjnego procesu karnego, stanowiąc powrót do modelu sprzed reformy wprowadzonej w dniu 1 lipca 2015 roku. Zgodnie z najnowszymi zmianami ponownie na sądzie będzie ciążyć inicjatywa dowodowa. Zmiany mają wejść w życie w dniu 15 kwietnia 2016 roku, z wyjątkiem przepisów dotyczących reguł wyznaczania składu orzekającego, które zaczną obowiązywać od początku 2017 roku.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy celem przedłożonego projektu jest modyfikacja modelu postępowania karnego w kierunku przywrócenia aktywniejszej roli sądu w toku procesu, zmierzająca do zapewnienia w maksymalnym stopniu zgodności ustaleń faktycznych w perspektywie zasady prawdy materialnej, jak również zwiększająca efektywność organów ścigania. Proponowana reforma zakłada powrót do modelu procesu karnego zachowującego nadrzędność prawdy materialnej, w którym kontradyktoryjność stanowi jedną z zasad procesu, ułatwiającą dotarcie do prawdy.

Do Kodeksu postępowania karnego wprowadzono także nowy rozdział „Skarga na wyrok sądu odwoławczego”, który ma dotyczyć wyroku sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania. Stronie przysługiwać będzie skarga do Sądu Najwyższego, który po rozpoznaniu skargi na posiedzeniu bez udziału stron oddali skargę albo wyrokiem uchyli zaskarżony wyrok w całości lub części i przekaże sprawę sądowi odwoławczemu do ponownego rozpoznania.

W nowelizacji znalazło się też m.in. postanowienie że dowodu nie można uznać za niedopuszczalny wyłącznie na tej podstawie, że został uzyskany z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego. Wyjątkiem mają być wyłącznie dowody uzyskane w związku z pełnieniem przez funkcjonariusza publicznego obowiązków służbowych, w wyniku zabójstwa, umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności.

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Głośne słuchanie muzyki w aucie we Włoszech jest karalne

Mieszkaniec Mesyny na Sycylii został zatrzymany przez policję z powodu głośnego słuchania muzyki w swoim aucie, a w następstwie tego zdarzenia został skazany przez włoski sąd za zakłócanie spokoju innych osób. Wymierzona kara dla melomana obejmowała konfiskatę sprzętu grającego oraz obowiązek zapłaty mandatu w wysokości 300 euro.

Na skutek apelacji sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który utrzymał ww. wyrok. Mieszkaniec Sycylii ostatecznie musi – oprócz mandatu – zapłacić także dodatkową karę
w wysokości 1000 euro i pokryć koszty procesu.

Measure
Measure
Blog MGS
Michał Sznycer, radca prawny, partner Kancelarii MGS LAW
Energetyka

Michał Sznycer w Komisji Rewizyjnej TOE XXI kadencji

Partner Kancelarii  MGS LAW, radca prawny Michał Sznycer w składzie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Obrotu Energią XXI Kadencji.     Z przyjemnością informujemy, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Obrotu Energią (TOE) w dniu 27 marca 2024 r. Michał Sznycer – radca prawny i partner Kancelarii MGS LAW został wybrany do składu Komisji Rewizyjnej

Czytaj więcej »
Energetyka

Konferencja „Oczekiwania firm energochłonnych wobec polityki gospodarczej Polski, sektora energetycznego i polskiej nauki”

Michał Sznycer brał czynny udział w debacie eksperckiej na Konferencji w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dniu 14 marca 2024 r.    Michał Sznycer, partner MGS LAW, radca prawny wspólnie z mec. Anną Kucińską, z ramienia Stowarzyszenie Prawników Prawa Energetycznego uczestniczyli w Konferencji, która odbywała się w auli głównej AGH University of Kraków. Konferencja „Oczekiwania firm

Czytaj więcej »
O Nas

Maria Pekar dołączyła do Zespołu MGS LAW. Serdecznie witamy!

Serdecznie witamy Marię Pekar, specjalistkę ds. administracyjnych w Zespole MGS LAW.    Maria Pekar pracuje w naszej Kancelarii od lutego br. Jest profesjonalistką w dziedzinie administracji i posiada bogate doświadczenie w tym zakresie. Przejęła szeroki zakres obowiązków, obejmujący nie tylko przygotowywanie dokumentów i obsługę korespondencji, lecz także efektywną współpracę z firmami zewnętrznymi oraz bezpośredni kontakt z klientami.  Jesteśmy pewni, że umiejętności,

Czytaj więcej »