Prawne podsumowanie roku 2015

Prawne podsumowanie roku 2015

Przedstawiamy Pa艅stwu poni偶ej prawne podsumowanie roku 2015, a w nim:

 • Nowelizacja Prawa energetycznego
 • Ustawa o odnawialnych 藕r贸d艂ach energii
 • Nowelizacja ustawy o efektywno艣ci energetycznej
 • Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze S膮dowym
 • Prawo restrukturyzacyjne
 • Ustawa o聽rozpatrywaniu reklamacji聽przez聽podmioty rynku finansowego聽i o Rzeczniku聽Finansowym
 • Nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
 • Ustawa o wsparciu kredytobiorc贸w znajduj膮cych si臋 w trudnej sytuacji finansowej, kt贸rzy zaci膮gn臋li kredyt mieszkaniowy
 • Nowelizacja ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
 • Nowelizacja Prawa bankowego
 • Nowelizacja ustawy o podatku od towar贸w i us艂ug
 • Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od os贸b fizycznych
 • Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsument贸w聽
 • Nowelizacja Kodeksu pracy
 • Nowelizacja ustawy Prawo o post臋powaniu przed s膮dami administracyjnymi

Nowelizacja Prawa energetycznego

Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1227/2011 z 25 pa藕dziernika 2011 roku w sprawie integralno艣ci i przejrzysto艣ci hurtowego rynku energii (REMIT) na艂o偶y艂o na uczestnik贸w hurtowych rynk贸w energii elektrycznej i gazu ziemnego obowi膮zek 聽zarejestrowania si臋 w rejestrze uczestnik贸w rynku utworzonym przez krajowy organ regulacyjny w celu raportowania transakcji i zlece艅 dotycz膮cych produkt贸w energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym na zorganizowanych platformach obrotu (m.in. na Towarowej Gie艂dzie Energii S.A.).

Powy偶sze zosta艂o wprowadzone w celu wykrywania i zapobiegania manipulacjom na hurtowych rynkach energii. System nadzoru zak艂ada podzia艂 zada艅 pomi臋dzy ACER (Agencj臋 ds. Wsp贸艂pracy Organ贸w Regulacji Energetyki) oraz krajowe organy regulacyjne. Zadaniem ACER jest gromadzenie danych transakcyjnych, informacji o funkcjonowaniu system贸w energetycznych, prowadzenie monitoringu, wst臋pnej analizy i oceny zdarze艅 maj膮cych miejsce na rynku. Wszelkie wykryte przez ACER potencjalne naruszenia b臋d膮 przekazywane do krajowych organ贸w regulacyjnych celem ich dalszej analizy, a w razie potwierdzenia nadu偶y膰 – na艂o偶enia sankcji karnych.

Zmiany zosta艂y wprowadzone do polskiego porz膮dku prawnego nowelizacj膮 ustawy Prawo energetycznego, kt贸ra wesz艂a w 偶ycie w dniu 30 pa藕dziernika 2015 roku.

Ustawa o odnawialnych 藕r贸d艂ach energii

W dniu 20 lutego 2015 roku zosta艂a uchwalona ustawa o odnawialnych 藕r贸d艂ach energii, kt贸ra okre艣la m.in. zasady i warunki wykonywania dzia艂alno艣ci w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciep艂a, biogazu, biop艂yn贸w z odnawialnych 藕r贸de艂 energii oraz zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 藕r贸de艂 energii. Ustawa wprowadza r贸wnie偶 aukcyjny system sprzeda偶y energii oraz system wsparcia dla producent贸w zielonej energii.

Pierwotnie ustawa o odnawialnych 藕r贸d艂ach energii mia艂a wej艣膰 w偶ycie w dniu 1 stycznia 2016 roku, jednak ustaw膮 nowelizuj膮c膮 z dnia 29 grudnia 2015 roku termin wej艣cia w 偶ycie zosta艂 przesuni臋ty na dzie艅 1 lipca 2016 roku.

Nowelizacja ustawy o efektywno艣ci energetycznej

W wyniku nowelizacji ustawy o efektywno艣ci energetycznej (ustawa z dnia 29 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o efektywno艣ci energetycznej) przed艂u偶ono system wydawania certyfikat贸w efektywno艣ci energetycznej (tzw. bia艂e certyfikaty) o jeden rok.

W nast臋pstwie wprowadzonych zmian ustawa o efektywno艣ci energetycznej obowi膮zuje
w wi臋kszo艣ci do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze S膮dowym

Zgodnie z ustaw膮 z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze S膮dowym oraz niekt贸rych innych ustaw do ko艅ca 2015 roku wszystkie sp贸艂ki zarejestrowane w dawnych rejestrach handlowych mia艂y obowi膮zek przerejestrowania si臋 do Krajowego Rejestru S膮dowego. Brak spe艂nienia ww. obowi膮zku skutkowa膰 b臋dzie przej臋ciem ich maj膮tku przez Skarb Pa艅stwa, kt贸ry b臋dzie odpowiada艂 za zobowi膮zania przej臋tych jednostek do wysoko艣ci nabytego mienia jedynie przez rok od nabycia mienia przez Skarb Pa艅stwa.

S膮dy rejestrowe s膮 uprawnione do rozwi膮zania i wykre艣lenia z rejestru tzw. „martwych podmiot贸w鈥 bez konieczno艣ci przeprowadzania post臋powania likwidacyjnego oraz odst膮pienia od prowadzenia tzw. post臋powania przymuszaj膮cego w sytuacji, gdy wyegzekwowanie obowi膮zk贸w rejestrowych od podmiotu jest ma艂o prawdopodobne.

Prawo restrukturyzacyjne

Nowe przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne przewiduj膮 m.in., 偶e przedsi臋biorca znajduj膮cy si臋 w trudnej sytuacji finansowej – niewyp艂acalny lub zagro偶ony niewyp艂acalno艣ci膮 – b臋dzie m贸g艂 wybra膰 procedur臋 naprawcz膮, maj膮c膮 umo偶liwi膰 zmian臋 struktury maj膮tku, zobowi膮za艅 przedsi臋biorcy i zatrudnienia w celu pozostawienia przedsi臋biorstwa w obrocie gospodarczym.

Ustawa zak艂ada te偶 wprowadzenie dodatkowych gwarancji poszanowania praw wierzycieli na ka偶dym etapie post臋powania restrukturyzacyjnego. W my艣l ustawy wierzyciele b臋d膮 mieli wp艂yw na przebieg post臋powania. B臋d膮 mogli m.in. domaga膰 si臋 zwo艂ania rady wierzycieli przez s臋dziego-komisarza. Uchwalone przez Sejm przepisy przewiduj膮 ponadto utworzenie internetowego Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upad艂o艣ci (CRRU), kt贸ry b臋dzie zawiera艂 m.in. wyszukiwark臋 prowadzonych spraw upad艂o艣ciowych, wykaz syndyk贸w
i bieg艂ych. Korzystanie z rejestru b臋dzie bezp艂atne. W rejestrze znajd膮 si臋 tak偶e wzory pism
i formularzy, wymaganych w trakcie post臋powania. Administratorem systemu b臋dzie Minister Sprawiedliwo艣ci. W nowej ustawie zawarte zosta艂y r贸wnie偶 m.in. regulacje okre艣laj膮ce przebieg odr臋bnych post臋powa艅 restrukturyzacyjnych, w tym m.in. wobec deweloper贸w, emitent贸w obligacji oraz bank贸w i sp贸艂dzielczych kas oszcz臋dno艣ciowo-kredytowych.

Nowe przepisy wesz艂y w 偶ycie z dniem 1 stycznia 2016 roku, z wyj膮tkiem regulacji dotycz膮cych Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upad艂o艣ci, kt贸re zaczn膮 obowi膮zywa膰 od 1 lutego 2018 roku.

Ustawa o聽rozpatrywaniu reklamacji聽przez聽podmioty rynku finansowego聽i o Rzeczniku聽Finansowym

Podstawowym celem ustawy jest podwy偶szenie poziomu ochrony os贸b korzystaj膮cych
z us艂ug finansowych poprzez unormowanie trybu i termin贸w rozpatrywania przez podmioty rynku finansowego sk艂adanych przez ich klient贸w reklamacji. Ustawa przewiduje ponadto powo艂anie instytucji Rzecznika Finansowego, kt贸rego celem b臋dzie dzia艂anie na rzecz ochrony klient贸w podmiot贸w rynku finansowego.

Ustawa dotyczy reklamacji sk艂adanych przez osoby fizyczne – tak偶e w zwi膮zku z prowadzon膮 przez nie dzia艂alno艣ci膮 zawodow膮 b膮d藕 gospodarcz膮 – kt贸re s膮 klientami instytucji finansowych (np. bank贸w, bank贸w sp贸艂dzielczych, SKOK-贸w) oraz instytucji po偶yczkowych.

Zgodnie z przyj臋tymi regulacjami reklamacja sk艂adana przez osoby fizyczne b臋dzie mog艂a by膰 z艂o偶ona w ka偶dej jednostce podmiotu rynku finansowego obs艂uguj膮cej klient贸w w formie pisemnej oraz ustnie albo osobi艣cie albo w formie elektronicznej. Gdy klient z艂o偶y reklamacj臋, instytucja finansowa b臋dzie mia艂a obowi膮zek rozpatrzenia z艂o偶onej reklamacji
i odpowiedzenia na ni膮 na pi艣mie. Odpowied藕 b臋dzie musia艂a zawiera膰 m.in. uzasadnienie
i wyczerpuj膮c膮 informacj臋 na temat stanowiska podmiotu finansowego oraz wskazanie osoby udzielaj膮cej odpowiedzi. W przypadku nieuwzgl臋dnienia ewentualnych roszcze艅 klienta, instytucja b臋dzie mia艂a obowi膮zek poinformowania go o mo偶liwo艣ci i sposobie odwo艂ania si臋 od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamacj臋.

Ustawa wesz艂a w 偶ycie cz臋艣ciowo w dniu 11 wrze艣nia 2015 roku, a ca艂o艣膰 zmian obowi膮zuje od 1 stycznia 2016 roku.

Nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

Celem nowelizacji jest zwi臋kszenie poziomu ochrony konsument贸w korzystaj膮cych z us艂ug finansowych firm udzielaj膮cych kredyt贸w konsumenckich, kt贸re nie s膮 obj臋te obowi膮zkiem uzyskania zezwolenia KNF na prowadzenie tego rodzaju dzia艂alno艣ci oraz eliminowanie oszust贸w na rynku finansowym.

Nowe regulacje przewiduj膮, 偶e firmy po偶yczkowe b臋d膮 mog艂y prowadzi膰 dzia艂alno艣膰 wy艂膮cznie w formie sp贸艂ki akcyjnej b膮d藕 sp贸艂ki z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮. Minimalny kapita艂 zak艂adowy takiego podmiotu b臋dzie musia艂 wynosi膰 200 tys. z艂 i by膰 pokryty wy艂膮cznie wk艂adem pieni臋偶nym.

W ustawie okre艣lono r贸wnie偶 maksymaln膮 wysoko艣膰 odsetek za op贸藕nienie w sp艂acie po偶yczki: w skali roku nie b臋d膮 mog艂y one przekroczy膰 sze艣ciokrotno艣ci wysoko艣ci stopy lombardowej NBP. Wprowadzono te偶 definicj臋 koszt贸w pozaodsetkowych, za kt贸re b臋d膮 uwa偶ane wszystkie koszty zwi膮zane z kredytem, z wyj膮tkiem odsetek. Wysoko艣膰 pozaodsetkowych koszt贸w kredytu ma by膰 obliczana w zale偶no艣ci m.in. od czasu, na jaki zosta艂a zaci膮gni臋ta po偶yczka oraz jej wielko艣ci, na podstawie specjalnego wzoru. Osoby korzystaj膮ce z us艂ug firm po偶yczkowych b臋d膮 mia艂y te偶 prawo do zwrotu kredytu bez odsetek w przypadku, gdy kredytodawca przekroczy ustawowy limit koszt贸w pozaodsetkowych.

Nowe regulacje maj膮 ponadto umo偶liwi膰 KNF prowadzenie post臋powa艅 wyja艣niaj膮cych wobec tych podmiot贸w, co do kt贸rych Komisja nabierze w膮tpliwo艣ci. Wprowadzane zmiany maj膮 te偶 pozwoli膰 na efektywniejsz膮 wsp贸艂prac臋 nadzorcy z prokuratur膮.

Ustawa wesz艂a w 偶ycie w wi臋kszo艣ci w dniu 11 pa藕dziernika 2015 roku, pozosta艂a cz臋艣膰聽 projektowych zmian zacznie obowi膮zywa膰 od kwietnia, maja i pa藕dziernika 2016 roku.

Ustawa o wsparciu kredytobiorc贸w znajduj膮cych si臋 w trudnej sytuacji finansowej, kt贸rzy zaci膮gn臋li kredyt mieszkaniowy

Celem ustawy jest zapewnienie wsparcia finansowego kredytobiorcom, kt贸rzy na skutek obiektywnych okoliczno艣ci znale藕li si臋 w trudnej sytuacji finansowej, a jednocze艣nie s膮 zobowi膮zani do sp艂aty rat kredytu mieszkaniowego stanowi膮cych znaczne obci膮偶enie dla ich domowych bud偶et贸w. Ustawa obejmuje swym zakresem kredytobiorc贸w, kt贸rzy zaci膮gn臋li kredyt mieszkaniowy na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Ustawa zak艂ada pomoc w sp艂acaniu zaci膮gni臋tych kredyt贸w mieszkaniowych, kt贸ra wynosi膰 b臋dzie maksymalnie 1500 z艂 miesi臋cznie przez maksymalnie okres 18 miesi臋cy. Pomoc b臋dzie zwrotna, ale nieoprocentowana.

Ustawa wejdzie w 偶ycie dniu 19 lutego 2016 roku.

Nowelizacja ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie

Nowelizacja ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie oraz niekt贸rych innych ustaw mia艂a na celu udoskonalenie dotychczasowych regulacji, kt贸r膮 tworz膮 warunki do efektywniejszego wsp贸艂dzia艂ania organizacji pozarz膮dowych z organami administracji publicznej przez wzmacnianie instytucji, zasad i form dialogu obywatelskiego, zwi臋kszenia racjonalno艣ci spo艂ecznej i ekonomicznej realizacji zada艅 publicznych s艂u偶膮cych rozwojowi, zar贸wno na poziomie lokalnym, jak i makrospo艂ecznym.

Przejawem powy偶szego jest wprowadzenie zakazu tworzenia program贸w komputerowych do sk艂adania zezna艅 podatkowych, w kt贸rych wpisany jest konkretny numer KRS do聽odpisu 1 % oraz wprowadzenie mo偶liwo艣ci zlecania zada艅 w formie tzw. regrantingu polegaj膮cego na przekazaniu otrzymanej przez organizacj臋 pozarz膮dow膮 lub podmiot ko艣cielny dotacji za wiedz膮 i zgod膮 organu, kt贸ry udzieli艂 dotacji innym organizacjom w celu realizacji zadania publicznego. Nowelizacja rozszerzy艂a r贸wnie偶 katalog zada艅 publicznych, w ramach kt贸rego mo偶e by膰 prowadzona dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego o sfer臋 dzia艂alno艣ci na rzecz integracji cudzoziemc贸w oraz na rzecz dzieci i m艂odzie偶y oraz uzupe艂ni艂a sfer臋 po偶ytku publicznego
o dzia艂ania z zakresu udzielania nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego.

Ustawa wesz艂a w 偶ycie w wi臋kszo艣ci w dniu 9 listopada 2015 roku.

Nowelizacja Prawa bankowego

W dniu 27 listopada 2015 roku wesz艂a w 偶ycie nowelizacja ustawy Prawo bankowe, kt贸ra uchyla przepisy przewiduj膮ce mo偶liwo艣膰 wystawiania przez banki bankowego tytu艂u egzekucyjnego. Nowelizacja by艂a skutkiem wyroku Trybuna艂u Konstytucyjnego, kt贸ry wskaza艂, 偶e dotychczasowe regulacje narusza艂y konstytucyjn膮 zasad臋 r贸wno艣ci.

Nowelizacja ustawy o podatku od towar贸w i us艂ug

W dniu 1 lipca 2015 roku wesz艂o w 偶ycie wiele zmian w regulacjach dotycz膮cych VAT, kt贸rych celem jest ograniczenie nadu偶y膰 zwi膮zanych z jego odliczaniem, w szczeg贸lno艣ci wy艂udze艅
i przypadk贸w unikania opodatkowania. Konsekwencj膮 zmian jest obj臋cie nowych towar贸w (np. z艂oto, kolejne wyroby ze stali, telefony kom贸rkowe, laptopy, tablety i konsole do gier, nieobrobione plastycznie p贸艂produkty z metali nie偶elaznych – aluminium, o艂owiu i cynku) procedur膮 odwrotnego obci膮偶enia, kt贸ra umo偶liwia przeniesienie obowi膮zku rozliczenia podatku z dostawcy na nabywc臋. Doprecyzowane zosta艂y te偶 regulacje dotycz膮ce tzw. ulgi na z艂e d艂ugi.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od os贸b fizycznych

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od os贸b fizycznych przewiduje,
偶e聽 przychody os贸b zatrudnionych w sp贸艂kach w kt贸rych Skarb Pa艅stwa (lub jednostka samorz膮du terytorialnego, zwi膮zek jednostek samorz膮du terytorialnego, pa艅stwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna) dysponuj膮 bezpo艣rednio lub po艣rednio wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w na zgromadzeniu wsp贸lnik贸w albo na walnym zgromadzeniu zostan膮 opodatkowane zrycza艂towan膮 stawk膮 podatku w wysoko艣ci 70 %. Przychodami, kt贸re maj膮 zosta膰 opodatkowane w spos贸b okre艣lony powy偶ej s膮 odszkodowania z tytu艂u zakazu konkurencji,
a tak偶e odprawy lub odszkodowania (z tytu艂u skr贸cenia okresu wypowiedzenia umowy o prac臋 lub umowy o 艣wiadczenie us艂ug zarz膮dzania lub jej rozwi膮zania przed up艂ywem terminu na kt贸ry zosta艂a zawarta).

Wed艂ug pomys艂odawc贸w projektowane zmiany maj膮 zmierza膰 do przeciwdzia艂ania patologiom polegaj膮cym na przyznawaniu wyj膮tkowo wysokich odpraw oraz odszkodowa艅
z tytu艂u zakazu konkurencji cz艂onkom zarz膮d贸w sp贸艂ek z udzia艂em Skarbu Pa艅stwa. Celem wysokiego opodatkowania ponad rozs膮dne minimum jest wp艂yni臋cie na zachowania stron takich kontrakt贸w i dostosowanie wysoko艣ci odpraw i odszkodowa艅 do rozs膮dnych
i uczciwych standard贸w.

Zmiany wesz艂y wej艣膰 w 偶ycie w dniu 1 stycznia 2016 roku.

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsument贸w聽

Wprowadzona nowelizacja, stanowi膮c wynik analiz organizacji konsumenckich, Ministra Finans贸w, Ministra Sprawiedliwo艣ci oraz Prezesa UOKiK, mia艂a by膰 odpowiedzi膮 na problemy konsument贸w na r贸偶nych rynkach. Przeprowadzone analizy wykaza艂y bowiem,
偶e konsumenci na rynku us艂ug finansowych s膮 niedostatecznie chronieni.

Wobec powy偶szego nowelizacja wprowadza艂a m.in. przyspieszony tryb odwo艂a艅 oraz wprowadzi艂a instytucj臋 tajemniczego klienta w celu uzyskania dowod贸w w post臋powaniu w sprawie praktyk naruszaj膮cych zbiorowe interesy konsument贸w. Istotnym novum jest r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 przyznania Prezesowi UOKiK mo偶liwo艣ci wyra偶enia swojego pogl膮du w indywidualnej sprawie przed s膮dem powszechnym, je艣li przemawia za tym interes publiczny, co pozwoli聽 Prezesowi UOKiK dzieli膰 si臋 z s膮dami wiedz膮 i dorobkiem orzeczniczym z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsument贸w, co umo偶liwi s膮dowi wszechstronne rozpoznanie sprawy. Dodatkowo wprowadzono nowy model kontroli postanowie艅 wzorc贸w um贸w. Od tej pory Prezes UOKiK w decyzji administracyjnej b臋dzie rozstrzyga艂 o niedozwolonym charakterze postanowienia wzorca umowy i zakazywa艂 jego dalszego wykorzystywania.

Ustawa wesz艂a w 偶ycie w wi臋kszo艣ci聽 w dniu 17 kwietnia 2016 roku.

Nowelizacja Kodeksu pracy

W dniu 22 lutego 2016 roku wchodz膮 w 偶ycie zmiany w Kodeksie pracy, kt贸re zrewolucjonizuj膮 zasady zawierania um贸w o prac臋 na czas okre艣lony. Celem ustawy nowelizuj膮cej jest bowiem ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania um贸w o prac臋 na czas okre艣lony.

Po wej艣ciu w 偶ycie zmian w Kodeksie pracy b臋d膮 przewidziane tylko trzy rodzaje um贸w: umowa o prac臋 na czas nieokre艣lony, na czas okre艣lony i na okres pr贸bny. Nie b臋dzie ju偶 um贸w na czas wykonywania okre艣lonej pracy. Zmienione przepisy przewiduj膮 r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 zawarcia maksymalnie trzech um贸w o prac臋 na czas okre艣lony i jednocze艣nie, zar贸wno 偶adna z tych pojedynczych um贸w jak i umowy 艂膮cznie nie b臋d膮 mog艂y by膰 zawarte na czas d艂u偶szy ni偶 33 miesi膮ce. Czwarta umowa lub umowa po przekroczeniu 33 miesi臋cy b臋dzie z mocy prawa umow膮 o prac臋 na czas nieokre艣lony. W miejsce dotychczasowej umowy na czas wykonywania okre艣lonej pracy, znowelizowany kodeks pracy przewiduje szczeg贸lny rodzaj um贸w na czas okre艣lony, do kt贸rych nie b臋d膮 mia艂y zastosowania zasady wskazane wy偶ej.

Nowelizacja Kodeksu pracy zak艂ada r贸wnie偶 ujednolicenie okres贸w wypowiedzenia um贸w zawartych na czas okre艣lony oraz um贸w zawartych na czas nieokre艣lony. Okres wypowiedzenia tych um贸w b臋dzie jednolity i uzale偶niony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (sumy okres贸w zatrudnienia niezale偶nie od przerw pomi臋dzy poszczeg贸lnymi okresami).

Nowelizacja ustawy Prawo o post臋powaniu przed s膮dami administracyjnymi

Nowelizacja ustawy Prawo o post臋powaniu przed s膮dami administracyjnymi wesz艂a
w 偶ycie w dniu 15 sierpnia 2015 roku.聽Celem zmian by艂o聽usprawnienie, uproszczenie
i zapewnienie szybko艣ci post臋powania oraz wyeliminowanie rozbie偶no艣ci w obecnym orzecznictwie s膮dowym dotycz膮cym wyk艂adni przepis贸w proceduralnych.

Zmiany koncentruj膮 si臋 g艂贸wnie wok贸艂 umo偶liwienia s膮dom administracyjnym orzekania merytorycznego. S膮d mo偶e zobowi膮za膰 organ do wydania w okre艣lonym terminie decyzji lub postanowienia, wskazuj膮c spos贸b za艂atwienia sprawy lub jej rozstrzygni臋cie, je偶eli jest to uzasadnione okoliczno艣ciami sprawy, a rozstrzygni臋cia nie pozostawiono uznaniu organu. Natomiast w przypadku niewykonania powy偶szego przez organ, strona mo偶e wnie艣膰 skarg臋, 偶膮daj膮c wydania orzeczenia stwierdzaj膮cego istnienie albo nieistnienie uprawnienia lub obowi膮zku. W贸wczas to s膮d administracyjny wyda orzeczenie w tym przedmiocie. Wprowadzono r贸wnie偶 uprawnienia samokontrolne s膮du I instancji umo偶liwiaj膮ce uwzgl臋dnianie skarg kasacyjnych, rozszerzono kompetencje orzecznicze referendarzy s膮dowych oraz zakres spraw, kt贸re mog膮 by膰 rozpoznawane w trybie uproszczonym.

Marta 呕amojda, aplikant radcowski