Aktualności prawne

Prawo energetyczne a tarcza antykryzysowa 4.0

Facebook
Twitter
LinkedIn

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0 – zmiany w obszarze regulacji prawa energetycznego wynikające z ustawy 

  • ustawa – Prawo energetyczne

MODYFIKACJA ZASAD DOTYCZĄCYCH WSTRZYMANIA DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, PALIWA GAZOWEGO LUB CIEPŁA

Istotnej zmianie uległy przepisy wprowadzone przez tzw. tarczę antykryzysową 1.0. Ustawodawca zdecydował się złagodzić rygorystyczne zakazy wstrzymywania dostarczania paliw gazowych, energii i ciepła w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, tj. ograniczyć się je tylko do niektórych grup odbiorców, które uznano za wymagające szczególnej ochrony.

Znowelizowane zasady obowiązujące w obecnym czasie przewidują, że wobec odbiorców paliw gazowych, energii lub ciepła w gospodarstwach domowych oraz podmiotów, dla których ustanowiono ograniczenia funkcjonowania lub czasowe ograniczenia zakresu działalności na podstawie przepisów wydanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem COVID-19, w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie stosuje się przepisów dotyczących możliwości wstrzymania dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w zakresie w jakim:

  • wstrzymanie może być realizowane przez przedsiębiorstwo energetyczne w razie braku zgody odbiorcy na zainstalowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego;
  • wstrzymanie może być realizowane przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii w razie zwłoki odbiorcy z zapłatą za świadczone usługi co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności;
  • wstrzymanie jest realizowane przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii na żądanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii w razie zwłoki odbiorcy z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.

Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wśród podmiotów, wobec których wstrzymanie w wyżej przedstawionym zakresie nie będzie mogło zostać dokonane, są np. odbiorcy prowadzący dyskoteki i kluby nocne, prowadzący działalność gospodarczą związaną ze sportem, rozrywkową i rekreacyjną, działalność polegającą na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu oraz odbiorcy z branży związanej z konsumpcją i podawaniem napojów.

W przypadku gdy odbiorca lub wspomniany podmiot przed dniem ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii otrzymał powiadomienie od przedsiębiorstwa, któremu zwleka z zapłatą za świadczone usługi, w którym zakreślono termin 14 dni na uregulowanie należności od dnia otrzymania tego powiadomienia, termin ten ulega przedłużeniu o okres 6 miesięcy od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

  • ustawa o odnawialnych źródłach energii

TRYB WYŁANIANIA DOSTAWCY INTERNETOWEJ PLATFORMY AUKCYJNEJ ORAZ WYKONAWCY USŁUG W ZAKRESIE JEJ UTRZYMANIA, ROZBUDOWY I MODFYIKACJI ORAZ POKRYWANIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI PLATFORMY

Wyłonienie dostawcy internetowej platformy aukcyjnej oraz wykonawcy usług w zakresie jej utrzymania, rozbudowy i modyfikacji będzie następować w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych przez Urząd Regulacji Energetyki. Wprowadzono także regulację dotyczącą pokrywania kosztów utrzymania, rozbudowy i modyfikacji internetowej platformy aukcyjnej. Koszty te będą pokrywane ze środków opłaty OZE przez Zarządcę Rozliczeń S.A., na podstawie dyspozycji Prezesa URE.

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI CERTYFIKATÓW WYDAWANYCH INSTALATOROM ORAZ ZAWIESZENIE TERMINU DO ZŁOŻENIA EGZAMINU PRZEZ INSTALATORÓW

Certyfikaty wydawane instalatorom mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zachowują ważność, jednak nie dłużej niż do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także w okresie 90 dni od dnia odwołania tych stanów, zawieszeniu ulega także termin 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego, w ciągu którego instalator obowiązany jest złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną dla danego rodzaju instalacji.

  • ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych

WYDŁUŻENIE TERMINU NA OSIĄGNIĘCIE MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW ŁADOWANIA ORAZ PUNKTÓW TANKOWANIA SPRĘŻONEGO GAZU ZIEMNEGO

Wydłużeniu uległ termin na osiągnięcie przez gminy minimalnej, określonej w ustawie, liczby punktów ładowania w ogólnodostępnych stacjach ładowania oraz punktów tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG). Gminy mają czas na dostosowanie się do wymagań w tym zakresie do dnia 31 marca 2021 roku (dotychczasowy termin określono na 31 grudnia 2020 roku).

MOŻLIWOŚĆ POMNIEJSZENIA LICZBY PLANOWANYCH PUNKTÓW TANKOWANIA SPRĘŻONEGO GAZU ZIEMNEGO

Nowa regulacja umożliwia OSD gazowego pomniejszenie liczby planowanych punktów tankowania sprężonego gazu ziemnego ujętych w programie budowy stacji gazu ziemnego o liczbę punktów zlokalizowanych na obszarze gminy w dniu wejścia w życie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Zapraszamy do zapoznania się z omówieniem mechanizmów uregulowanych w poprzednich tarczach antykryzysowych, które mogą Państwo znaleźć:

  • tarcza antykryzysowa 1.0 – tutaj,
  • tarcza antykryzysowa 2.0 – tutaj,
  • tarcza antykryzysowa 3.0 – tutaj.

 

Opracowanie – Zespół prawa energetycznego MGS LAW w składzie:

Michał Sznycer, radca prawny, partner

Anna Eliszewska, radca prawny, młodszy partner

Piotr Kocięda, starszy prawnik

 

[1] Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

O Nas

Anna Eliszewska o pracy prawnika w prawie energetycznym

XVIII Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych organizowane przez ELSA Gdańsk odbywają się w dniach 13-15 marca 2023 r. O pracy prawnika w prawie energetycznym opowie podczas swojej prelekcji w dniu 15 marca b.r. mec. Anna Eliszewska.   Do udziału w zaplanowanych wydarzeniach ODPP’23  zapraszani są praktycy i eksperci, którzy gwarantują przekazanie uczestnikom najnowszych i specjalistycznych informacji w określonych dziedzinach.

Czytaj więcej »
Energetyka

MGS LAW Partnerem II Konferencji Naukowej Public Goods GOZE

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, z cyklu 4 konferencji o tej tematyce, to: „Rynki regulowane – aspekty prawne, finansowe i konkurencyjności rynkowej. Rynek wytwórców i odbiorców, jedna czy dwie perspektywy energetyki?”   Podczas konferencji poruszone będą takie tematy jak: megatrendy i wyzwania stojące przed firmami na rynkach regulowanych dóbr publicznych oraz przedstawione zostaną propozycje zmian w obszarach prawa,

Czytaj więcej »
Współpraca ELSA Gdańsk Kancelaria MGS LAW
O Nas

MGS LAW Partnerem XXV Lokalnego Konkursu Krasomówczego ELSA Gdańsk

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria MGS LAW została Partnerem XXV Lokalnego Konkursu Krasomówczego w Gdańsku (LKK Gdańsk) .  Organizatorem Konkursu jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk, a w Jury zasiądzie partner MGS LAW, radca prawny Bartosz Sambożuk. Lokalny Konkurs Krasomówczy to konkurs polegający na wystąpieniu i wygłoszeniu mowy końcowej na podstawie wybranego przez siebie

Czytaj więcej »