Aktualności prawne

Projekt liberalizacji zasady 10H w Sejmie


Ustawa odległościowa , która zmieniła obszar regulacyjny energetyki wiatrowej w 2016 roku, bezsprzecznie zahamowała rozwój inwestycji wiatrowych na lądzie. Efekt mrożący tych przepisów wynikał przede wszystkim z tzw. zasady 10H, wprowadzającej dziesięciokrotność wysokości elektrowni wiatrowej jako minimalną odległość nowej inwestycji od istniejących zabudowań i form ochrony przyrody. Celem tej regulacji postulowanym przez projektodawców było zapobieżenie uciążliwościom w normalnym funkcjonowaniu mieszkańców, które rzekomo towarzyszyły lokowaniu urządzeń w bliskich odległościach od ich zabudowań, m.in. związanym z postawaniem hałasu i infradźwięków. Wskazywano także, że określona ustawowo odległość jest wielkością zapewniającą bezpieczeństwo „fizyczne” – 10-krotność wysokości wirnika miała być odległością, w jakiej najczęściej będą spadać elementy wyrzucone przez łopaty wirnika oraz urwane fragmenty łopat.


Według Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej skutkami wprowadzenia zasady 10H było:
• wyłączenie spod inwestycji ok. 99% powierzchni Polski;
• doprowadzenie do luki inwestycyjnej;
• wyhamowanie rozwoju całego sektora OZE w Polsce, w tym mocy z wiatru.


14 lipca 2022 roku do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy odległościowej, który zawiera propozycje mające na celu złagodzenie dotychczasowych zasad lokalizowania elektrowni wiatrowych.
Głównym założeniem projektu jest utrzymanie podstawowej zasady lokowania nowej elektrowni wiatrowej, wedle której nowa elektrownia wiatrowa może być lokowana wyłącznie na podstawie miejscowej planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Obowiązek sporządzenia MPZP lub jego zmiany na potrzeby przedmiotowej inwestycji będzie jednak dotyczył obszaru prognozowanego oddziaływania elektrowni wiatrowej, a nie, jak dotąd, całego obszaru wyznaczonego zgodnie z zasadą 10H.


Utrzymana zostanie ustawowa, minimalna odległość elektrowni wiatrowej, która nie może być mniejsza niż wyznaczona zgodnie z zasadą 10H, przy czym gminy w ramach kształtowania polityki planistycznej na ich terenie zostaną wyposażone w narzędzia umożliwiające jej złagodzenie, przy jednoczesnym uwzględnieniu interesów społeczności lokalnych. MPZP będzie mógł określać inną odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego, mając na uwadze zasięg oddziaływań elektrowni wiatrowej, z uwzględnieniem jednak bezwzględnej odległości minimalnej 500 metrów.


Uchwalenie bądź zmiana MPZP w zakresie określenia odległości planowanej elektrowni wiatrowej zostanie poprzedzone konsultacjami mieszkańców gmin podczas dyskusji publicznych. Procedura dodatkowych dyskusji publicznych zakłada dostarczenie mieszkańcom terenów objętych zasięgiem oddziaływania elektrowni wiatrowej informacji m.in. o: planowanym zakresie inwestycji, szczegółach i kolejnych etapach procedury planistycznej oraz uprawnieniach przysługujących w tym zakresie mieszkańców, szczegółach i kolejnych etapach procedury środowiskowej oraz uprawnieniach przysługujących w tym zakresie mieszkańcom. W celu uwzględnienia interesów mieszkańców gminy pobliskiej, na której tereny może oddziaływać elektrownia wiatrowa powstająca w sąsiedniej gminie, wprowadzono także obowiązek uzyskania opinii wójta, burmistrza albo prezydenta miasta tej gminy (gmin) pobliskiej, dotyczącej projektu MPZP sporządzonego w celu lokalizacji elektrowni wiatrowej. Gmina pobliska jest rozumiana w projekcie jako gmina, które tereny znajdują się w odległości mniejszej niż 10H od elektrowni wiatrowej. Kluczowym etapem procedury planistycznej będzie także obowiązkowe sporządzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej dla MPZP, w ramach której analizowany będzie m.in. wpływ emisji hałasu na otoczenie i zdrowie mieszkańców.


Powyższe zmiany niewątpliwie stanowią ważny krok w kierunku odblokowania potencjału energetyki wiatrowej na lądzie, przy czym nadal jest to jedynie pewnego rodzaju uelastycznienie restrykcyjnego wymogu wprowadzonego w 2016 roku, a ciężar każdorazowego od niego odstępstwa zostanie przeniesiony na gminy, które będą podejmowały szereg dodatkowych czynności mających wykazać, że wyłączenie generalnej zasady – w świetle uwarunkowań lokalnych – jest w danym przypadku dopuszczalne. Projekt nie spełnia w związku z tym oczekiwań branży, która postuluje zdecydowanie dalej idące złagodzenie reżimu stosowanego do tego rodzaju inwestycji.

 

 

 

 

Ustawa odległościowa – ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Raport TOE
Newsletter

Prawo holdingowe – nowelizacja kodeksu spółek handlowych

PRAWO HOLDINGOWE Nowelizacja kodeksu spółek handlowych, wprowadzająca do polskiego systemu prawnego tzw. prawo holdingowe ma w założeniu uregulować relacje między spółką dominującą a jej spółką zależną czy spółkami zależnymi, z uwzględnieniem interesów członków organów, wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych oraz wierzycieli spółki zależnej. Nowelizacja KSH zacznie obowiązywać 13 października 2022 r. HOLDING FAKTYCZNY Przedmiotowa nowelizacja ma stanowić

Czytaj więcej »
Newsletter

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – lipiec 2022 r

Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – informacje zebrane z końcem lipca 2022 r. Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa. PRAWO ENERGETYCZNE Propozycja zmian w obrocie gazem Ustawa o dodatku węglowym przyjęta przez Sejm Pierwszy w Polsce autobus wodorowy już na drodze Wnioski o zmianę

Czytaj więcej »
Newsletter

Proponowane zmiany w ustawie o prawach konsumenta – z czym przedsiębiorcy będą musieli mierzyć się po wdrożeniu przepisów?

Zobowiązanie państw członkowskich Unii Europejskiej do implementacji do prawa krajowego tzw. dyrektywy Omnibus spowodowało konieczność znowelizowania krajowych ustaw dotyczących ochrony konsumentów. Celem dyrektywy jest wzmocnienie praw konsumentów, zwłaszcza na dynamicznie rozwijającym się rynku cyfrowym.   Kiedy należy spodziewać się wejścia w życie nowelizacji ustawy o prawach konsumenta?   Wdrożenie wymagań

Czytaj więcej »