Projekt zmian ustawy o odnawialnych 藕r贸d艂ach energii

Projekt zmian ustawy o odnawialnych 藕r贸d艂ach energii

Na stronie internetowej Rz膮dowego Centrum Legislacji udost臋pniony zosta艂 projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych 藕r贸d艂ach energii i niekt贸rych innych ustaw. Przygotowany przez Ministerstwo Klimatu projekt nowelizacji jest obecnie na etapie konsultacji publicznych.

Najwa偶niejsze zmiany obejmuj膮:

Ograniczenie obowi膮zk贸w koncesyjnych dla przedsi臋biorc贸w wykonuj膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w聽zakresie ma艂ych instalacji

Projekt nowelizacji zak艂ada zmian臋 definicji ma艂ej instalacji poprzez podniesienie progu 艂膮cznej mocy zainstalowanej elektrycznej (z 500 kW do 1 MW) lub mocy osi膮galnej cieplnej w聽skojarzeniu (z 900 kW do 3 MW) dla instalacji odnawialnego 藕r贸d艂a energii (OZE) powy偶ej kt贸rego producenci maj膮 obowi膮zek uzyskania koncesji. W dalszym ci膮gu dzia艂alno艣膰 gospodarcza polegaj膮ca na wytwarzaniu energii elektrycznej w ma艂ej instalacji b臋dzie podlega膰 obowi膮zkowi wpisu do rejestru wytw贸rc贸w energii w ma艂ej instalacji. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, nowelizacja wprowadzi z jednej strony ograniczenie obowi膮zk贸w dla podmiot贸w chc膮cych wytwarza膰 energi臋 z ma艂ych instalacjach, z drugiej spowoduje przeniesienie 鈥瀦 urz臋du鈥 przedsi臋biorc贸w posiadaj膮cych koncesj臋, a kt贸rych instalacje spe艂niaj膮 warunki okre艣lone dla ma艂ej instalacji, do rejestru wytw贸rc贸w energii w ma艂ej instalacji.

Wyd艂u偶enie obowi膮zywania systemu wsparcia

Kolejnym obszarem zmian jest przed艂u偶enie maksymalnego okresu:

  • obowi膮zywania mechanizmu rozlicze艅 鈥瀘pustu鈥 w ramach systemu prosumenckiego;
  • obowi膮zku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej przez mikroinstalacje OZE dzia艂aj膮ce poza systemem prosumenckim;
  • obowi膮zku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po sta艂ej cenie albo prawa do dop艂aty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach system贸w FIT oraz FIP;
  • obowi膮zku zakupu energii elektrycznej po sta艂ej cenie albo prawa do dop艂aty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego

– do dnia 30 czerwca 2045 r.

Jednocze艣nie maksymalny termin udzielenia pomocy publicznej w ramach systemu aukcyjnego oraz system贸w FIT i FIP przed艂u偶a si臋 o 5 lat do 30 czerwca 2026聽r.

Zmiany w zakresie planowania przestrzennego

Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 10 ust. 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym je偶eli na obszarze gminy przewiduje si臋 wyznaczenie obszar贸w, na kt贸rych rozmieszczone b臋d膮 urz膮dzenia wytwarzaj膮ce energi臋 z odnawialnych 藕r贸de艂 energii o mocy zainstalowanej wi臋kszej ni偶 500 kW, a tak偶e ich stref ochronnych zwi膮zanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i u偶ytkowaniu terenu, w studium ustala si臋 ich rozmieszczenie, z wy艂膮czeniem:

1)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 wolnostoj膮cych urz膮dze艅 fotowoltaicznych, o mocy zainstalowanej elektrycznej nie wi臋kszej ni偶 1000 kW;

2)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 urz膮dze艅 fotowoltaicznych innych ni偶 wolnostoj膮ce.

Zaproponowane zmiany wychodz膮 naprzeciw postulatom sygnalizowanym przez przedsi臋biorc贸w. W obecnym kszta艂cie przepis art. 10 ust. 2a nak艂ada obowi膮zek uwzgl臋dnienia w studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego danej gminy, a co za tym idzie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wytwarzaj膮cych energi臋 z odnawialnych 藕r贸de艂 energii o mocy przekraczaj膮cej 100 kW. Jak podkre艣lono w uzasadnieniu projektu, procedury zmian studium, jak i plan贸w zagospodarowania przestrzennego s膮 d艂ugotrwa艂e i kosztowne, co znacz膮co przed艂u偶a proces inwestycyjny. Maj膮c na uwadze powy偶sze, zaproponowano mo偶liwo艣膰 podniesienia przedmiotowej granicy 100 kW dla wybranych instalacji wykorzystuj膮cych odnawialne 藕r贸d艂a energii, kt贸re nie b臋dzie skutkowa艂o negatywnymi konsekwencjami dla planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce.

Ustawowe potwierdzenie sposobu okre艣lania 艂膮cznej mocy zainstalowanej instalacji OZE

W ramach zmian wprowadzanych przez projekt proponuje si臋 tak偶e potwierdzenie na poziomie ustawowym sposobu okre艣lenia 艂膮cznej mocy zainstalowanej instalacji OZE. Dotychczas interpretacja tego poj臋cia wynika艂a ze stanowiska Prezesa URE. Zgodnie z projektowan膮 zmian膮 moc zainstalowana elektryczna instalacji odnawialnego 藕r贸d艂a energii 鈥 艂膮czn膮 moc znamionow膮 czynn膮 rozumie si臋:

  • w przypadku instalacji odnawialnego 藕r贸d艂a energii wykorzystuj膮cej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz lub biogaz rolniczy, podan膮 przez dostawc臋 lub聽producenta zespo艂u urz膮dze艅 s艂u偶膮cych do wytwarzania energii elektrycznej 鈥 zespo艂u pr膮dotw贸rczego, na tabliczce znamionowej, a聽w聽przypadku jej braku, moc znamionow膮 czynn膮 tego zespo艂u okre艣lon膮 przez jednostk臋 posiadaj膮c膮 akredytacj臋 Polskiego Centrum Akredytacji;
  • w przypadku instalacji innej ni偶 wy偶ej wskazana聽, podan膮 przez producenta na tabliczce znamionowej generatora, modu艂u fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego.