Aktualności prawne

Proponowane zmiany w ustawie o prawach konsumenta – z czym przedsiębiorcy będą musieli mierzyć się po wdrożeniu przepisów?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobowiązanie państw członkowskich Unii Europejskiej do implementacji do prawa krajowego tzw. dyrektywy Omnibus spowodowało konieczność znowelizowania krajowych ustaw dotyczących ochrony konsumentów. Celem dyrektywy jest wzmocnienie praw konsumentów, zwłaszcza na dynamicznie rozwijającym się rynku cyfrowym.

 

Kiedy należy spodziewać się wejścia w życie nowelizacji ustawy o prawach konsumenta?

 

Wdrożenie wymagań dyrektywy do krajowego porządku prawnego miało nastąpić do dnia 28 maja 2022 roku. Termin ten nie został dochowany. Jak wynika z projektu ustawy przekazanego do Sejmu, zmiany wejdą w życie dopiero w terminie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Jakie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o prawach konsumenta?

 

Z uwagi na obszerność nowelizacji w poniżej wskazane zostaną te zmiany, które w ocenie MGS LAW mają kluczowy charakter.

Jedną z najważniejszych propozycji jest wprowadzenie do ustawy o prawach konsumenta przepisów gwarantujących konsumentom większą przejrzystość przy zawieraniu umów online.

W tym celu proponuje się uregulowanie w przepisach definicji internetowej platformy handlowej, zgodnie z którą pod tym pojęciem należy rozumieć usługę korzystającą z oprogramowania, w tym ze strony internetowej, z części strony internetowej lub aplikacji, obsługiwanego przez przedsiębiorcę lub w jego imieniu, w ramach której umożliwia się:

a) konsumentom zawieranie z innymi przedsiębiorcami umów na odległość lub

b) osobom fizycznym niebędącym przedsiębiorcami zawieranie umów na odległość z innymi osobami fizycznymi niebędącymi przedsiębiorcami.

Nowelizacja ma nałożyć na dostawców internetowych platform handlowych obowiązek informowania konsumentów wyrażających wolę zawarcia umowy na odległość o plasowaniu ofert przedstawianych konsumentowi. Informacja ma być prezentowana w sposób jasny i przejrzysty, na wyodrębnionej do tego części interfejsu strony internetowej. Co więcej, konsument będzie uzyskiwał informację, czy umowa, której jest stroną, zawierana jest z przedsiębiorcą, czy z konsumentem. Rozwiązanie to ma umożliwić konsumentom uzyskanie wiedzy, czy do zawieranej przez nich umowy mają zastosowanie przepisy o ochronie konsumentów i kto jest odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Niezwykle istotną zmianą będzie wprowadzenie zasady, zgodnie z którą ustawa o prawach konsumenta będzie mieć zastosowanie również do takich transakcji, w których konsument „płaci” swoimi danymi osobowymi i udzieloną zgodą marketingową.

Projekt przewiduje ponadto zobowiązanie przedsiębiorców zapewniających dostęp do opinii konsumentów do podawania informacji na temat sposobu weryfikacji autentyczności konsumenta wystawiającego opinię. Przypuszczać można, że zmiana ta jest odpowiedzią na tzw. problem handlu fałszywymi opiniami. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w czerwcu br. Prezes UOKiK postawił zarzuty wprowadzania konsumentów w błąd dwóm spółkom oferującym tworzenie profesjonalnych, pozytywnych opinii zawierających pojedyncze bądź złożone zdania napisane zgodne z zasadami języka polskiego. Co istotne, usługi wykonywane były bez jakiegokolwiek uprzedniego kontaktu z usługami bądź produktami oferowanymi przez przedsiębiorców zgłaszających się do usługodawców.

Nowelizacja ma przewidywać również zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, który wynosi 14 albo 30 dni (w przypadku umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki) bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów. W ocenie ustawodawców rozwiązanie to przyczyni się do ograniczenia ryzyka strat finansowych po stronie konsumentów. Konsumenci zyskają bowiem możliwość przetestowania towaru i podjęcia świadomej decyzji dotyczącej zakupu danego produktu.

 

Na co przedsiębiorcy powinni zwrócić jeszcze uwagę?

Na przedsiębiorców nałożony zostanie również obowiązek wynikający z nowelizacji ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług.

Przedsiębiorca zamierzający zorganizować wyprzedaż, tj. obniżyć cenę towaru bądź usługi, zobowiązany będzie do podawania – obok informacji o obniżonej cenie – informacji o najniższej cenie tego produktu, obowiązującej od dnia jego oferowania do sprzedaży aż do dnia wprowadzenia obniżki. W przypadku produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub posiadającym krótki termin ważności obok obniżonej ceny trzeba będzie podać także informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

MGS LAW Ustawa o prawach konsumenta
O Nas

Anna Eliszewska o pracy prawnika w prawie energetycznym

XVIII Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych organizowane przez ELSA Gdańsk odbywają się w dniach 13-15 marca 2023 r. O pracy prawnika w prawie energetycznym opowie podczas swojej prelekcji w dniu 15 marca b.r. mec. Anna Eliszewska.   Do udziału w zaplanowanych wydarzeniach ODPP’23  zapraszani są praktycy i eksperci, którzy gwarantują przekazanie uczestnikom najnowszych i specjalistycznych informacji w określonych dziedzinach.

Czytaj więcej »
Energetyka

MGS LAW Partnerem II Konferencji Naukowej Public Goods GOZE

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, z cyklu 4 konferencji o tej tematyce, to: „Rynki regulowane – aspekty prawne, finansowe i konkurencyjności rynkowej. Rynek wytwórców i odbiorców, jedna czy dwie perspektywy energetyki?”   Podczas konferencji poruszone będą takie tematy jak: megatrendy i wyzwania stojące przed firmami na rynkach regulowanych dóbr publicznych oraz przedstawione zostaną propozycje zmian w obszarach prawa,

Czytaj więcej »
Współpraca ELSA Gdańsk Kancelaria MGS LAW
O Nas

MGS LAW Partnerem XXV Lokalnego Konkursu Krasomówczego ELSA Gdańsk

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria MGS LAW została Partnerem XXV Lokalnego Konkursu Krasomówczego w Gdańsku (LKK Gdańsk) .  Organizatorem Konkursu jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk, a w Jury zasiądzie partner MGS LAW, radca prawny Bartosz Sambożuk. Lokalny Konkurs Krasomówczy to konkurs polegający na wystąpieniu i wygłoszeniu mowy końcowej na podstawie wybranego przez siebie

Czytaj więcej »